Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Földrajz tankönyv 7. általános iskola 2020

Ez a termék nem kelt el a piactéren. Amennyiben szeretnéd megvásárolni, ide kattintva üzenj az eladónak és kérd meg, hogy töltse fel ismét a hirdetést.

A FÖLDRAJZ TANKÖNYVEK SZERKEZETI, TARTALMI JELLEMZŐI. A 7. osztályos tankönyv

1 A FÖLDRAJZ TANKÖNYVEK SZERKEZETI, TARTALMI JELLEMZŐI A 7. osztályos tankönyv A művelődési anyag tematikájának összeállítása a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó kerettanterv tartalmi előírásai alapján készült. Többségében követi ezek tematikus felépítését, időrendi szerkezetét, azonban több lecke esetén eltér. Felhasználja a Természetismeret 5-6. évfolyamon tanultakat. A osztályos tankönyvek kulcsfogalmai: belső erők (geológiai erők), külső erők (földrajzi erők), földrajzi övezetesség, munkamegosztás, fenntarthatóság, evolúció A földrajz övezetek alapvető, de komplex elemzése már elvárható a tanulóktól. Képesek legyenek arra, hogy megadott szempontok alapján éghajlati öveket összehasonlítsanak. A tankönyv szerkezete, tagoltsága A piktogramok magyarázata 1

2 1. Új tartalmi elemek Hegységszerkezetek (rög- és gyűrthegység nem merev értelmezése) A földrajzi erők érvényesülése a társadalommal kiegészülve Kontinensek szerkezetfejlődési modellje (7. o.) Éghajlatok (a fagy, a szárazság, a csapadékeloszlás meghatározó szerepének értelmezése; a monszunéghajlatok és a mediterrán összevetése, a különböző sivatagi éghajlatok összevetése; az óceáni éghajlat sokfélesége, nincs mindennapos esők öve) Vízrajzi (felszín alatti vizek (rétegvíz-talajvíz) újszerű értelmezése; az 5 óceán, árvízvédelem) Földrajzi övezetesség komplex értelmezése, életmód felöli megközelítés is A regionális földrajz 7. és 10. évfolyamon eltérő megközelítése általános iskolában: inkább a térbeli összefüggéseken van a hangsúly, középiskolában: problémacentrikus Gazdasági ágazatokról minimális, helyette szektorok és problémák Telepítő tényezők elszakadás a merev természet általi meghatározottságtól, puha és kemény Fenntarthatóság szemlélete minden témakörben 2. Új metodikai elemek Kutatásalapú tanulás előzetes problémafelvetések, amelyek függvényében léphet tovább, előre a tanár; vizsgálódások (egyszerűen végrehajtható, köznapi tapasztalatok bevonása); projektfeladatok (kisés nagyobb projektek), kis kutatás a környezetben (szokások, energiafogyasztás, táplálkozás, költségek, statisztika az osztályban stb.) Visszautaló tanulási stratégia az általánostól az egyedi felé haladás, a részleteket elhelyezi az egészben, nem ismétel (pl. a szerkezetfejlődés, övezetesség és a kontinensek, a földrész egésze és az országok, régiók) Gondolattérképek mint logikai vázlatok, fogalomhálók, témarendszerezők, lecke végi össze foglalások Tanulási praktikák (7. o.) ábra-, diagram- és képelemzés, hogyan tanuld a topográfiát, mit jegyezz meg egy ország tanulása kapcsán, hogyan készíts szövegből vázlatot, térképvázlatkészítés Gyerekrajzok (országkontúr, lemeztektonikai vázlat), gyerekekhez közel álló rajzocskák, karikatúrák, böngészni való ábrák Vizsgálatok, kísérletek fotókon Tematikus, nem atlasz szerű térképvázlatok, inkább infografikák Véleménynyilvánítás, mellette-ellene, vita, helyzetgyakorlatok Fogalomlista a leckék végén (nemcsak a kerettantervi, az új, hanem a lecke kulcsfogalmai) 3. Szerkezet, felépítés példákkal a. A fejezetek motiváló oldalpárokkal kezdődnek. A nyitó oldalpárok bal oldalán műholdkép látható az adott kontinensről izgalmas, érdekes fotókkal, a jobb oldalon olyan szabadkézi rajz az adott kontinensről. A rajz néhány lényeges fogalom nevét is tartalmazza. 2

3 b. A leckék jól tagoltak, amelyet a változatos szerkezeti és tartalmi elemek tesznek lehetővé. A leckék 2 oldalpárból állnak. Egy-egy oldalt egy nagyobb törzsszöveget tartalmazó, és egy kisebb, érdekességeket, kiegészítő információkat tartalmazó hasáb alkot. A tankönyv 192 oldalas. Izgalmas és figyelemfelkeltő a lecke címe, amely tömören utal a tartalomra. A leckék elején található kérdések a tanulók előzetes ismereteinek előhívására alkalmasak, rövid bevezetővel irányítják a tanulók figyelmét az új témára. Az életkori sajátosságoknak megfelelő szakszavak használata indokolt, azonban nem mehet az érthetőség rovására, amelyre törekszik is a tankönyv. A leckék közötti feladatok, kérdések, az egyes tartalmi szakaszok előtti kérdések a következő tananyagrész feldolgozását segítik. Az egyes tartalmi egységek (leckerészek) végén utalás található a munkafüzetben lévő kérdésekre, feladatokra. A leckékben található kérdések és feladatok helye és funkciója gondosan megtervezett, így a tanárok és a diákok számára is könnyen felismerhető legyen ezek egymástól eltérő szerepe a tanításban és tanulásban. Nemcsak a leckék elején és végén találhatók jellegzetes feladattípusok, hanem leckéken belül is. A leckék egy részében tanulási praktikum segíti a tanulást. Célja, hogy a diákok néhány mértani alakzattal képesek legyenek a füzetükbe vagy a munkafüzetbe felrajzolni az adott kontinens kontúrrajzát. 3

4 A tagoltságra az alábbi leckerészben látható, hogy az Afrika tájai c. leckerészen belül má s szín jelöli az alcímet, továbbá a kontinens fejlődésének szakaszait nagybetűk. A szöveg előtti jelölés utalás az ábra megfelelő részére A reproduktív tanulás helyett a feldolgozás típusú tanulást helyezi előtérbe a tankönyv. A tankönyvben és a munkafüzetben sok kérdés szerepel, gyakran utal a tankönyv a munkafüzetben található feladatokra. A piktogramok is segítik a tagolást, egyben felhívjákk a figyelmet kérdésre, feladatra. Jelöli a tevékenység típusát. 4

5 A mindennapi életből vett példákkal segíti a tankönyv a tananyag megértését. Pl. a magmaáramlás és a víz áramlása a víz forralásakor. A víz forralásakor keletkező áramlással modellezzük a magmaáramlást A szárazföldi kőzetburkot a nagyobb terhet cipelő hajó modellezi A tankönyvben helyet kapnak olyan feladatok is, amelyek önálló kérdések megfogalmazására ösztönzik a tanulókat. Az ismeretközlés mellett szerepet kapnak tevékenykedtető feladatok is. Szintén más típusú szövegdobozban találhatók a tanulási praktikákat bemutató információk. Az egyszerű kísérletek, megfigyelések értékes színfoltjai a kiadványnak. A tanulási praktika célja, hogy a földrajzi folyamatot bemutató ábrát szabadkézi rajzzal is el tudják készíteni a diákok 5

6 A folyamatokat bemutató ábrák változatosak. Egy folyamat magyarázata rajzzal és képpel A folyamatábrák segítik a rendszerezést A tankönyv változatos módszertani ötleteket ad egy-egy téma társas feladatmegoldására is. 6

7 A témakör címe A lecke címe Rövid figyelemfelkeltő bevezető Utalás hétköznapi példára Színes figyelemfelkeltő háttérkép a leckék elején Az előzetes tudásra kérdez Törzsszöveget tartalmazó belső hasáb Érdekességeket, ábrákat tartalmazó hasáb Utalás az ábrarészre 7

8 Hogy működik az embert körbevevő világ? Hogyan kerül egészséges ivóvíz a vízvezetékbe? Hogyan tisztul meg a szennyvíz? Ezekre az egyszerű kérdésekre is igyekszik szemléletes ábrák segítségével a tankönyv. A globális környezeti problémák összefüggéseinek feltárása a földrajz feladata, de a kerettantervben is nagy hangsúlyt kap. Ezért ez a téma a földrajzi övezetesség, valamint a kontinensek tárgyalásakor is kiemelt figyelmet kap. c. A témaköröket lezáró összefoglalások újszerűek, gondolkodtatóak. Általában lehetőséget ad az ismeretek sokoldalú rendszerezésére. A témakörök összefoglalásai képek, folyamatábrák elemzésére támaszkodnak. Ezek lehetnek: kép- és ábraelemzések gondolkodtató feladatokkal, játékos feladatok, karikatúra-elemzések, projektfeladatok. A feladatok összeállításának koncepciója, hogy az összefoglalás során összetett és sokoldalú ismereteket adjon. 8

9 A képek alapján kell rendszerezni az ismereteket és a tudást évfolyam a. A fejezetek motiváló, figyelemfelkeltő oldalpárokkal kezdődnek. Az oldalpárok az adott témakör érdekességeit vázolja fel, elsősorban problémafelvetés formájában. 9

10 A földünket tagolhatjuk kontinensekre, népekre, országokra, nyelvekre és kultúrákra, de gazdasági értelemben egyetlen, hatalmas, mindent magába foglaló rendszer, melynek elemei között sűrű szövetű hálózat alakult ki. Ennek a mindent felölelő rendszernek az eredete Európában volt, mára minden kontinensen megtaláljuk e hálózat csomópontjait. Mi európaiak is sokat köszönhetünk a világnak, a csokit, a telefont, a rágógumit, a gyorséttermeket, a tangót, a szórakoztató elektronikai cikkeket, a karatét és az AC/DC-t. b. A leckék tagoltak, A évfolyam tanulóinak készülő tankönyv két azonos méretű hasábból áll, az oldalpárok belső, egymáshoz közeli hasábja tartalmazza a törzsszöveget. A törzsszöveghez tartozó ábrák, képek elhelyezése változatos. Ez a változatos elrendezés a monotóniát is csökkenti. A tankönyv színvilága, díszítő elemei egyszerűbbek a 7-8. évfolyamra tervezett tankönyvek díszítő elemeinél. A képek, ábrák változatos elrendezése teszi színesebbé, változatosabbá a leckéket. A képi elemek kitölthetik mindkét hasábot és lehetnek egyhasábosak. A osztályos tankönyvek terjedelme 256 oldal. A leckék rövid bevezetővel irányítják a tanulók figyelmét az új témára, de célja a tanulók érdeklődésének felkeltése. A leckékben található kérdések és feladatok helye és funkciója gondosan megtervezett, azért, hogy a tanár és diákok számára is könnyen felismerhető legyen ezek egymástól eltérő szerepe a tanításban és tanulásban. Nemcsak a leckék elején és végén találhatók 10

11 jellegzetes feladattípusok, ha nem leckéken belül is. Többnyire egyszerű piktogrammal hívja fel a könyv a diákok figyelmét a kérdésre. A kérdések, feladatok elsősorban az új tananyag feldolgozását segítik. A kérdésre adott válaszok előkészítik a következő leckeegység megértését. A kérdések, feladatok az új tananyag feldolgozását segítik Az érdekességeket, kiegészítő információkat, képeket, térképrészleteket, ábrákat, kérdéseket és feladatokat is, valamint, linkajánkókat, QR-kódot a szélső hasábban helyezzük el. Az adott lecke lényeges fogalmai a lecke végén az oldalhasábban találhatók. A különböző didaktikai funkciójú szövegrészek (törzsanyag, kiegészítő anyag, olvasmányok, kérdések, feladatok) tipográfiailag jól elkülönülnek. A fontosabb kifejezések bold stílusban vannak kiemelve a törzsszövegben. A törzsszöveghez kapcsolódó kérdéseket dőlt betűs stílussal emeljük ki. Az érdekességek, olvasmányok tipográfiailag jól elkülönültek. A kérdéseket, feladatokat egyszerű piktogrammal jelöli a tankönyv. A tankönyveknek egyik legfontosabb része a szemléletes ábra és képanyag. Az ábrák gondolkodtatóak, de egyszerűsítettek olyannyira, hogy a osztályos tanulók képesek legyenek megállapítani, hogy mit ábrázol, továbbá az elemzésükkel tudjanak törvényszerűségeket megállapítani. 11

12 A munkáltató jellegű, kérdéseket és feladatokat tartalmazó ábrák is vannak a könyvben. A folyamatábrák arra is alkalmasak, hogy egyes kerettantervi fogalmakat azokon mutatunk be. A térképekhez, képekhez és ábrákhoz többségében valamilyen kérdés vagy feladat is tartozik. A tankönyvi szövegekhez kapcsolódó kérdések és feladatok összhangban vannak a kerettantervben meghatározott követelményekkel. Növeljük azoknak az ábráknak az arányát, amellyel folyamatot, ok-okozati kapcsolatot lehet szemléltetni. Ezek az ábrák fejlesztik a tanulók gondolkodását, segítik a folyamatok megértését. A képeknél is törekszünk arra, hogy a kép elemzésével segítsük a logikus gondolkodást (pl. A Holdon látható árnyék alapján következtet a légkörére, lánchegység formakincse alapján a keletkezés módjára, a Föld Holdra eső árnyékából a Föld alakjára). Az összefoglalások fogalomtérképei a lényeglátást segítik. Az ábrák gondolkodtatóak, de egyszerűsítettek olyannyira, hogy a tanulók képesek legyenek megállapítani, hogy mit ábrázol, továbbá az elemzésükkel tudjanak törvényszerűségeket megállapítani. Célszerű a valósághű, a részben valósághű és az elvont ábratípusokat vegyesen alkalmazni. Az ábra felirata lényeges része az ábrának. Az ábra felirata lehet magyarázó (a tankönyvi szöveggel azonos), munkáltató (kérdés, feladat), és elkülönülő (a tankönyvi szövegtől eltérő). Az ábrákon lehetőleg a tankönyvi szövegben nem részletezett új információ is jelenjen meg. Amennyiben a képek lehetővé teszik, azokat is magyarázattal és felirattal látjuk el. 12

13 A tankönyv tartalmaz olyan önálló megfigyelésekre ösztönző feladatokat is, amelyek segítségével a tanulók felfedezhetik közvetlen vagy tágabb környezetük érdekességeit, szépségeit (pl. ismerjék fel az egyszerű csillagképeket, állapítsák meg méréssel a nagyvárosi hősziget jelenségét). Ahol a lecke témája lehetővé teszi, ott tevékenykedtető feladatokat, megfigyeléseket, kísérletleírásokat is tartalmaz. Ahol lehetőség kínálkozik, a tankönyv felhívja a figyelmet földrajzi példák önálló, személyes megfigyelésére, megtekintésére felhívni a figyelmet ( Ha arra jársz, nézd meg! ). Pl. a meteoritok tárgyalásakor: 13

14 A 9. osztályos tankönyvben helyet kapnak egyszerű eszközökkel elvégezhető mérések, gyakorlatok A tankönyv és a munkafüzet szerves egységet képez. A leckék végén lévő kérdések, feladatok valamint a munkafüzet feladatai lehetővé teszik a változatos tanítási-tanulási módszerek alkalmazását, lehetőséget ad a differenciálásra. A Földünk alakja c. lecke egyik feladata utal a munkafüzeti feladatra és csakis a munkafüzet információi alapján oldható meg. A munkafüzetben helyet kapnak rövid szemelvények is, amelyek segítségével felismernek és értelmeznek különböző természet- és társadalomföldrajzi jelenségeket. Megtanulják értelmezni és alkalmazni a mindennapokban használt információkat. Pl. egyszerű időjárási térképek alapján következtetnek a következő nap időjárására. A geoinformatikai eszközök (pl. GPS mobiltelefonról) használata játékosan és gyorsan segíti a tanulók térbeli tájékozódását. 14

15 Törekszik arra, hogy a mindennapi életben tapasztalt jelenségek és a földrajzi jelenségek közötti analógiákat bemutassa a tananyag könnyebb megértése céljából. A földrajz olyan összetett tantárgy, amelyben számos lehetőség kínálkozik a tantárgyak közötti kapcsolódásra, amelyet a kerettanterv tartalmaz is. A földrajzban több főként társadalomföldrajz — témakör feldolgozásánál kiválóan használhatók karikatúrák (pl. globalizáció, pénz, globális problémák, népességföldrajz). A témák elején lévő földgömbön jelöli a könyv a bemutatandó régió, ország földrajzi helyzetét Időbeni változások összehasonlítására alkalmas korfa 15

16 Az USA gazdaságának térbeli átrendeződését, az azzal együtt járó migrációt és a NAFTA együttműködésének kapcsolatait bemutató összetett térkép Olyan ábrák, térképek (pl. torzított), térképrészletek is megtalálhatók, amelyek új értelmezési szemléletet igényelnek, ezért izgalmasak is lehetnek. Pl. A tudásalapú gazdaság arányát, jelentőségét mutatja be az alábbi térkép. A torzított térképek látványosak és érdekesek, alkalmasak arra, hogy egy-egy ország társadalmi jellemzőit más országokkal összehasonlítsák a tanulók. Több leckében alkalmazzuk a QR-kódot, amely lehetőséget ad arra, hogy a diákok telefonjaikkal is elérhessenek honlapokat vagy digitális tartalmakat. Az egyes linkekhez kérdések, feladatok is tartoznak. A képi elemekhez tartoznak kérdések, feladatok. 16

17 A karikatúra és a kép a trópusi esőerdő problémájára hívja fel a figyelmet. A QR-kóddal egy olyan weboldal érhető el, amely az erdőirtás folyamatát mutatja be filmfelvételen. c. Az összefoglalás a tankönyvcsalád többi tagjához hasonlóan új koncepció alapján készült. A képek, ábrák elemzése nyújt segítséget az ismeretek rendszerezéséhez, az összefüggések feltárásához. 17

Címke: tankönyv

A hazai földrajztankönyvek fejlődése és használata

A tanulmány a magyarországi földrajztankönyvek időbeli változásának történeti áttekintésével tiszteleg a Magyar Földrajzi Társaság 150. évfordulója előtt, hiszen számos tankönyvszerzőnek jelentős szerepe volt és van a Társaság életében.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos alapismeretek tanításának vizsgálata

A tanulmány a tanulók éghajlatváltozással kapcsolatos tudására irányuló mérési eredményeket mutatja be, összekapcsolva azokat a főbb 5-10. osztályos tankönyvek elemzésével.

A természet- és a társadalomföldrajzos gondolkodás komplex fejlesztési lehetőségei

A tanulmány vizsgálja a természetföldrajzos és a társadalomföldrajzos gondolkodás különbségeit, valamint vizsgálja a 9. osztályos tankönyvben a kétféle gondolkodásmód összekapcsolását.

Átdolgozott tankönyvek

Megjelentek a módosított tanterveknek megfelelő átdolgozott 9. osztályos földrajz- és az 5. osztályos természettudomány tankönyvek.

A tankönyvellátás alakulása az elmúlt 8 évben

A tankönyvellátás jelentős átalakuláson ment keresztül. Az állami kiadók megerősödtek, a kis- és középvállalkozású magánkiadók nagy része megszűnt.

Függelék az újgenerációs földrajz tankönyvekhez

A 2018-19. tanévtől kezdődően 7–10. évfolyamon is újgenerációs földrajz tankönyvekből tanulhatnak a tanulók. Ezek elérhetők és letölthetők a http://tankonyvkatalogus.hu honlapról. Ezekhez elkészült a Függelék is, amely adatsorokat, tematikus térképeket és diagramokat tartalmaz, bőséges információforrásként a tanulók gondolkodási és elemzési készségének fejlesztéséhez.

Megjelent az újgenerációs hetedik osztályos tankönyvhöz készült tanári kézikönyv

MOLNÁRNÉ KÖVÉR IBOLYA Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium monarneki@gmail.com Ez a cikk a GeoMetodika folyóirat 2018. évi 1. számában (2. évf. 1. szám) jelent meg. A GeoMetodika folyóirat összes megjelent számát itt találja. Az újgenerációs tankönyvcsalád 7. osztályos tananyagának értelmezéséhez és tanításához kaphatnak segítséget a földrajzot tanító kollégák a tanári kézikönyv által (1. ábra). A Makádi Mariann által […]

Új generációs földrajztankönyvek fejlesztése

GUBA ANDRÁS andraas.guba@gmail.com Török Ignác Gimnázium, Gödöllő Az Őszi Pedagógiai Napok keretében Arday István OFI munkatárs, tankönyvszerző, szerkesztő tart előadást és konzultációt az OFI-s tankönyvek fejlesztéséről és az online tankönyvek használatáról. Téma: Új generációs földrajztankönyvek fejlesztése Időpont: 2017. november 13. (hétfő) 15:00–16:00 Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az Oktatási Hivatal […]

Földrajz 7.

Földrajz 7.

Képzeletbeli utazást tehetsz a Föld középpontja felé, de nyomon követheted a mélytengeri merülőhajók útját is az óceánok titokzatos mélységeibe. Ismereteket szerezhetsz az állandóan változó földfelszín folyamatairól, a belső és külső erők munkájáról. Megtudhatod, hogy a Föld mely részein pattanhatnak ki földrengések, hol várhatók újabb vulkánkitörések. Bizonyára érdekelni fog az is, amikor arról olvashatsz, hogy milyen rokonság van a ceruzádban lévő grafit és az értékes gyémánt között. Beleolvashatsz a Föld történetének izgalmas naplójába. Megismerheted a kontinensek változatos, medencékkel és fennsíkokkal tagolt felszínét, a hatalmas kiterjedésű sivatagok és áthatolhatatlan esőerdők világát. Egy képzeletbeli földrajzi utazást tehetsz Afrikában, Amerikában és Ázsiában. Ellátogathatsz a kenguruk földjére, a Föld egyik legfejlettebb gazdaságú országába, Ausztráliába.
A teljes tankönyv interneten keresztül is megtekinthető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (ofi.hu).

Комментарии закрыты, но обратные ссылки и pingbacks ещё работают.