Press "Enter" to skip to content

Direkt neu 1 munkafüzet megoldások

Quartier Libre

A kiadványt a kompetencia alapú tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, alkalmazásához ajánljuk. A teljesen új nyelvoktatási irányelveken alapuló tankönyvcsalád felkészít a középszintű érettségire, valamint a DELF vizsgákra. A könyv új irányvonalat jelent a magyarországi franciaoktatásban, mert nagyban épít a diákok igényeinek kielégítésére is és ösztönzi őket a az önálló tanulásra, kutatómunkára, ezzel is hozzájárulva a francia nyelv alaposabb megismeréséhez.

A könyv és a munkafüzet egy kötetbe került, így könnyebben mobilizálható a tanórán. Kisebb helyet foglal el a diákok hátizsákjában, illetve az egyéni munkát is megkönnyíti. Szintén növeli az otthoni tanulás hatékonyságát, hogy a könyvhöz tartozik egy audio CD is, amely a teljes kötet hanganyagát tartalmazza.

Általános jellemzők:

 • korosztálynak megfelelő szöveg- és képanyag,
 • mindennapi szituációkban segíti a már megszerzett, de passzív nyelvtudás aktivizálását,
 • kiemeli a legfontosabb alapösszefüggéseket, játékosan fejleszti a gondolkodást.

Mitől más ez a könyv:

 • nulladik, bevezető leckével kezdődik, mely megalapozza a tankönyv első leckéjét,
 • részletes magyar-francia összefoglalót tartalmaz,
 • kiegészítésképpen kifejezésgyűjtemény, illetve ragozási táblázat,
 • 3 térképet, a tanulók földrajzi ismereteinek bővítése végett.

Miben nyújt segítséget a könyv?
Motiváció

 • leckék 3, illetve 4 altémát tartalmaznak (pl.: mai francia fiatalok kedvenc zenéi, szórakozási lehetőségei, sport, természet, mobil telefonok),
 • korosztálynak (14-15 éves) megfelelő képanyag, könnyed stílusú szövegek,
 • kommunikációra sarkalló ellenőrző kérdések

A szavak és a nyelvtan megértésének fontossága

 • nyelvtani jelenségek kiemelve, keretbe foglalva jelennek meg az oldalak szélén.

Fokozatosság és teljes megértést eredményező tanulás

 • a leckék végén található a Le-sais-tu? című rész, kulturális információt tartalmazó szöveg segítségével bővíti a tanulók ismereteit,
 • a hozzájuk kapcsolódó kérdések kommunikációra sarkallnak.
 • a fejezetek végén található Tache Finale célja a lecke ismeretanyagának ismétlése és játékos elmélyítése egyéni és csoportos feladatokkal.

Hallo Max

A Hallo Max nyelvkönyvcsalád, amely olyan 9-15 éves gyerekek, ill. fiatalok számára készült, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályától kezdve emelt szinten, emelt óraszámban tanulják a német nyelvet.

Hallo Max 1 Tankönyv a TKV/3615-10/2014 határozatszámon tankönyvvé nyilvánítva. Érvényessége: 2014.03.31-2019.08.31.

Hallo Max 1 Munkafüzet a TKV/3616-11/2014 határozatszámon tankönyvvé nyilvánítva. Érvényessége: 2014.03.31-2019.08.31.

A fenti tankönyvek szerepelnek a 2016/2017-es tanév tankönyvjegyzékén.

Eredetije a németországi Klett-Langenscheidt Verlag kiadásában megjelent háromrészes Der grüne Max Neu című nyelvkönyvcsalád, amelyet a Klett Kiadó kibővített, átdolgozott, a kompetencia alapú idegen nyelv tanítás-tanulás és a speciális magyarországi igények számára megfelelővé tett.

A Hallo Max 1 tankönyv úgy készült, hogy tartós könyvként használható legyen, ezért a tankönyvbe beleírni nem kell.

Középpontban: a készségfejlesztés
A Hallo Max tankönyvcsalád középpontjában a készségfejlesztés áll. A készségfejlesztés integráltan történik, azaz párhuzamosan folyik a tankönyvben és a munkafüzetben. A négy alapkészség (hallás utáni értés-, beszéd-, olvasás- és íráskészség) fejlesztése során kiemelkedő szerepet játszik a különféle szövegértési stratégiák bemutatása és begyakoroltatása, de ugyanilyen következetesen történik a tanulási technikák és stratégiák elsajátíttatása és az önálló tanulásra, ill. gondolkodásra nevelés is. Az első kötet tankönyvében a korosztály életkori sajátosságainak megfelelően első sorban a primer készségek (hallás utáni értés és a beszédkészség) fejlesztése kap hangsúlyt.

Újfajta koncepció a nyelvtantanításban
A kisiskoláskori idegen nyelvtanítás jellemzője, hogy a nyelvtan csak implicit módon van jelen, és a kommunikatív nyelvoktatás szemléletének megfelelően csak a nyelvtanulás eszközének, nem pedig céljának tekintjük. Ez a szemlélet jellemzi a Hallo Max 1. tankönyv nyelvtantanítási koncepcióját is. A Mein Deutsch című részben a tanulók a felfedező tanulás módszerét alkalmazva saját maguknak állítják össze a saját nyelvtanukat, ezáltal gyorsabban és tartósabban jegyzik meg a nyelvtani tartalmakat. Ezeket a tartalmakat deduktív módon átteszik, alkalmazzák a valódi kommunikációs helyzetekben.

Portfólió
A modern tantárgypedagógia elvárásainak megfelelően a tanulók a Hallo Max 1. tankönyv leckéi anyagából önálló portfóliót állítanak össze (Mein Dossier), amely jól dokumentálja nyelvi és interkulturális kompetenciájuk fejlődését.

Tananyagfeldolgozás
A tananyag feldolgozása a kis lépések elve alapján történik. E struktúrának köszönhetően a Hallo Max 1. tankönyv nem annyira komplex feladatokat, hanem sokkal inkább rövid, egyszerű, a korosztálynak megfelelő, játékos gyakorlatokat, az aktív részvételt elősegítő, kreatív feladatokat tartalmaz. A gyakorlatokat és feladatokat egyszerű, egyértelmű szimbólumrendszer jelöli, ami a könnyebb eligazodás mellett az önálló tanulást hivatott segíteni. A tanulást rengeteg vicces, kedves rajz segíti.

Fejezetek
Az első kötetben található fejezetek:
Deutsch – meine neue Sprache
Meine Familie und ich
Meine Deutschklasse und ich
Kunterbuntes

Egy-egy fejezet hat leckét tartalmaz, melyek az adott korosztály számára érdekes és megfelelő témákat dolgoznak fel: család, barátok, lakóhely, tanszerek, órarend, stb. A negyedik fejezet felépítése rendhagyó. Ahogyan a címe is mutatja (Kunterbuntes), mindenféle plusz anyagot tartalmaz: a német nyelvű országokkal kapcsolatos országismereti információkat (pl. karácsonyi/húsvéti szokások), illetve a négy évszakhoz kapcsolódó autentikus gyermekverseket. Ezek a kiegészítő anyagok a tanév bármely szakaszában alkalmazhatóak.

Az egyes fejezetek felépítése jól áttekinthető. Minden fejezet elején olvashatóak az adott fejezet céljai, melyek megértését illusztrációk segítik. Minden fejezet hat – többnyire két oldalas – leckéből és egy a leckék után található mellékletből áll. A melléklet állandó elemei: Kleine Reime: egy dal vagy egy versike a kiejtés, ill. a szókincs gyakorlására, Naseweis: interkulturális információk a német nyelvű országokról, Projekt és portfólió oldal: az önálló tanulásra nevelés és a tanulók tudatosságának fejlesztése jegyében.

Egy-egy lecke három részre tagolódik: az első részben kerül sor az új ismeretek (szókincs, nyelvi formák) bevezetésére és rendszerezésére, a második részben történik az új ismeretek begyakorlása, reprodukálása, míg a harmadik részben megvalósul az önálló szövegalkotás.

Nyelvoktatás

Direkt 1 Munkafüzet (A1-A2) + Audio-Cd

Munkafüzet:* A tankönyv feladataihoz kapcsolódó további gyakorlatok* CD melléklet, hallott szöveg-értést fejlesztő feladatokkal* Minden 5. lecke után a tanulói önellenőrzést segítő teszt (Wie weit bist du jetzt?)

Webes ár:

Direkt 1 Repetitorium Für Das ABitur (A2-B1)

Direkt 1 Repetitorium Für Das ABitur (A2-B1)

A sorozat még szeptemberben új taggal bővül, megjelenik a direkt Repetitorium für das Abitur című, középszintű érettségire felkészítő gyakorlókönyv. Az A2-B1-es szinten lévő tanulóknak szóló feladatgyűjtemény 14 témakört ölel fel, minden fejezettartalmaz szókincsfejlesztést, a négy alapkészséget fejlesztő feladatokat valamint egy nyelvhelyességi részt. A könyv kiválóan használható rendszerezésre, gyakorlásra a nyelvtanulási folyamat során vagy érettségire való felkészülésre a tanulási folyamatvégén. Minden érettségi szövegfajtát és feladattípust tartalmaz és a rengeteg plusz gyakorlatnak köszönhetően remekül fejleszti a nyelvi kompetenciát.

Webes ár:

Direkt 1 Tankönyv (A1-A2)

Direkt 1 Tankönyv (A1-A2)

A direkt a Klett Kiadó legfrissebb, 2008-as kiadású, kezdőknek szóló tankönyvcsaládja, amely már az új, érettségi követelményeit figyelembe véve készült. Újdonsága, hogy az érettségire való felkészülés már az első leckétől kezdve többféle formábanmegjelenik a tananyagban, így már a kezdetektől segíti a tudatos tanulást. A direkt mellett így további vizsgafelkészítő anyagokra, könyvekre nincs szükség.Tankönyv:* 10 lecke, mindegyik az élet más-más területét mutatja be* Fiatalokat motiváló, aktuális témák és szövegek* Minden lecke elején hasznos információk a tanulóknak* Fonetikai gyakorlatok és magyar nyelvű nyelvtani összefoglaló a leckék végén* Grafikus jelek segítik a tájékozódást* Minden 5. lecke után mini-készségtréning (ABI Fertigkeitstraining)

Webes ár:

Direkt 2 Audio Cd

Webes ár:

Direkt 2 Tankönyv (A2)

Direkt 2 Tankönyv (A2)

Webes ár:

Direkt 3 Munkafüzet (B1)+Audio Cd

Direkt 3 Munkafüzet (B1)+Audio Cd

Webes ár:

Direkt 3 Tankönyv (B1)

Direkt 3 Tankönyv (B1)

Webes ár:

Direkt Neu Arbeitsbuch 1 Mit Audios Online

Direkt Neu Arbeitsbuch 1 Mit Audios Online

A Direkt Neu a közkedvelt Direkt tankönyvcsalád a tanárok visszajelzései és a tanulók megváltozott elvárásai alapján aktualizált változata.Az új sorozat négykötetes, egyedülálló módon A1-es nyelvi szintről egészen B2-es szintig készít fel. A diákok így középiskolai/gimnáziumi tanulmányaik végére könnyen elérik az érettségi-, de akár a B2-es nyelvi szintet is.A megjelenésében is megújuló sorozat köteteiben a leckéket egynyelvűsítettük. Az összefoglaló fejezeteknél továbbra is meghagytuk a kétnyelvűséget a feladatok és nyelvtani struktúrák könnyebb érthetősége miatt.A Direkt Neu megbízhatóan készíti fel a diákokat az érettségi vizsgára: az új vizsgakövetelményeknek megfelelő feladatok egyben hatékonyan támogatják az önálló felkészülést is. Minden kötet végét vizsgafeladatsor zárja, amely segít a tanultakátismétlésében és az önértékelésben is.A tankönyvcsalád főbb jellemzői:A sorozatban már az első kötettől jelölve vannak a jellemző érettségi írásbeli és szóbeli feladattípusok, így az autonóm tanulás támogatása érdekében a tanulók folyamatosan követhetik és ellenőrizhetik a vizsgához szükséges nyelvi és kommunikatívkompetenciák elsajátításának aktuális szintjét.A tankönyvcsalád a tanulót kezdettől fogva hozzászoktatja a tudatos munkához: a nyelvtanuló motivációját különböző eszközökkel, több szinten is fenntartja, és a nyelvtanulási folyamat sikerét alapvetően a tanuló aktivitásától teszi függővé.A Direkt neu anyagát a szerzők a német nyelvi érettségi vizsga készségekre lebontott követelményei alapján a korosztály érdeklődését és tanulási szokásait figyelembe véve alakították ki.Az ötödik és a tizedik lecke után a tanulók készségtréning keretében (ABI)Fertigkeitstraining) megvizsgálhatják, mennyire sikerült elérniük a leckék elején meghatározott tanulási célokat, és hol tartanak a készségek elsajátításában.A készségfejlesztésen belül nagy hangsúlyt kap az értési stratégiák (pl. globális, szelektív, részletes szövegértés), ill. az írásos és szóbeli szövegalkotási stratégiák gyakorlása (pl. a koherencia, redundancia, stílusjegyek elemeinek alkalmazása).Minden lecke záró eleme a Blitz-Grammatik. Az adott lecke nyelvtani kérdéseinek magyar nyelvű összefoglalása megkönnyíti a megértést, elősegíti az önálló tanulást és az új nyelvtani anyag saját munkatempóban történő elsajátítását.A Direkt neu készségfejlesztő feladatai többnyire interaktívak, a legtöbb feladatot pármunkában vagy kiscsoportban önállóan lehet, sőt kell elvégezni. A tankönyv feladatkínálata nagy és változatos. Ezt a kínálatot nem kell azonban kötelező anyagkéntkezelni. A feladatok és gyakorlatok a tanulók igényeinek megfelelően kombinálhatók, elhagyhatók, ill. kiegészíthetők. A Direkt neu tankönyvcsalád úgy készült, hogy minden segítséget megadjon a differenciált tanításhoz, továbbá hangsúllyal támogatja aztis, hogy a tanulók körültekintő ismétléssel mélyíthessék el a tanultakat.A Direkt neu az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásainak figyelembe-vételével középiskolás német nyelvtanulók számára készült.

Pass Auf Neu 3 Tanári Kézikönyv Letöltés – Tankönyvkatalógus – Nt-56523/Nat – Pass Auf! 3 Neu Tankönyv

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3. 1. 5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch Részletesebben MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3. 5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3. 5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata – természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk: Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 2012. augusztus 27. Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 1. oldal, összesen: 20 1 a AP-010111 Arany ábécé 970 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 780 Ft AP-012205 A képzelet világa Tankönyvcsomagok 2010-2011. tanév 2010. május 27. 8:44:10 Tankönyvcsomagok 2010-2011. oldal, összesen: 26 évf jele nyelv 1 a AP-012001 Első daloskönyvem 1. osztály 525 Ft DI-070030 A mesék csodái ABC és olvasókönyv 1 674 Ft DI-070032 MAGYAR NYELV 9 11.

Pass auf! Neu 3 | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

pass auf neu 3 tanári kézikönyv letöltés youtube

Az előadások a következő témára: “Általános iskolai német sorozatok”— Előadás másolata: 1 Általános iskolai német sorozatok Deutsch für Dich 1-2: 1-2. évfolyamra Konfetti: 2-3. évfolyamra Pass auf! Neu 1-4: 4-8. évfolyamra Wir lernen Deutsch 1-8: 1-8. évfolyamra 2 Deutsch für Dich 6-8 éveseknek cél: a nyelvtanulás iránti kedv felébresztése kötetenként órányi tananyag szó, alapszókincs 80%-ban vizuális anyag, minimális írás CD-n: hanganyag játékok, ellenőrző feladatok, személtető képek, barkácsötletek A tanári kézikönyv és tanári segédanyagok a honlapról letölthetők. 3 Deutsch für Dich a beszédkészség fejlesztése vizuális elemekkel, játékosan 4 Deutsch für Dich dalok, rímek, kiszámolók, színezés: 5 Konfetti 8-9 éveseknek egyszerű párbeszédek, panelmondatok kb. 400 szó játékos nyelvtanítás: sok dal, mondóka vidám illusztrációk tankönyv + munkafüzet +CD A tanári kézikönyv részletes óratervekkel és kiegészítő ötletekkel ingyenes letölthető a kiadói honlapról. 6 Konfetti célja: a kisgyerekek figyelmének ébrentartása mindennapi témák feldolgozása sok párbeszéddel, dallal, játékkal a feladatok hosszúsága a 7-8 évesek szintjéhez igazodik 7 Konfetti fontos elemei a könyvnek: – igényes külső – változatos gyakorlási módok – a nyelvi elemek ciklikus ismétlése – humoros, jól értelmezhető illusztrációk a feladatok szerves részeként 8 Pass auf!

Direkt Lehrwerk für Jugendliche – Kursbuch 1.

Eichheim, Hubert, Storch, Günther: Mit Erfolg zum Zertifikat - Testheft antikvár

PONS – 333 szókártya – Német kifejezések -A2-B2

PONS Szókártya német kezdő A1-B1

PONS Mobil Nyelvtanfolyam extra – Német – CD melléklettel

Eredeti ár: 4 390 Ft

PONS Szókártyák – Német Üzleti 333 Szó

Készüljünk a kompetenciamérésre! – Német nyelv 8. évfolyam

Német Gyakorlókönyv 6 – Jegyre Megy

Eredeti ár: 2 490 Ft

Deutsch mit Grips 3. – Arbeitsbuch (munkafüzet)

AusBlick 1. – Brückenkurs Kursbuch

Magyar-német szótár (Kisszótár sorozat)

Direkt 3 Lehrwerk für Jugendliche Kursbuch + Arbeitsbuch CD melléklettel

Az általad megtekintett termékek

Direkt Lehrwerk für Jugendliche – Kursbuch 1.

Friss antikvár kínálatunk

Bausteine. Német feladatgyűjtemény

81343 – Középiskolák számára

Német-magyar kereskedelmi levelező

Einfach Grammatik

Felsőfokú német társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv

Egyszerűen németül

Német nyelvkönyv 2. Deutschexpress 2.

KON-TAKT 2 – Arbeitsbuch A2-B1

Magnet Deutsch. Kommunikatives Kursbuch für Anfänger 1. Kursbuch + Arbeitsbuch

Szólalj meg bátran németül

Önállóan németül 3.

Studio D B1 Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining – CD melléklettel

Elérhetőségek

Cégünk

Mit kínálunk

Így vásárolhatsz

Közösségi média

Oldalaink bármely tartalmi és grafikai elemének felhasználásához a Libri-Bookline Zrt. előzetes írásbeli engedélye szükséges.
SSL tanúsítvány

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.