Press "Enter" to skip to content

Egységes érettségi feladatgyűjtemény – Fizika – Megoldások I-II

Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Fizika II. Megoldások (NT-81468 1)
feladatgyűjtemény
Árösszehasonlítás

Egységes ​érettségi feladatgyűjtemény – Fizika II. – Megoldások

A ​Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2003-ban jelentette meg az egységes érettségi felkészítő Fizika feladatgyűjteményét. Az azóta második kiadást is megért tankönyvek megoldásait adjuk most közre, szintén két kötetben. A célunk, hogy a természettudományokkal foglalkozó tanulók betekintést nyerjenek az új évezred szemléletváltásába, megismerkedhessenek a feladatmegoldás egy lehetséges, de nem egyetlen módjával. A megoldások közreadásánál kerültük a megoldási sémák ismételgetését, hiszen a tantervvel összhangban nem számolásközpontúság jellemző az Egységes érettségi feladatgyűjtemény példáira, hanem problémamegoldó, képességfejlesztő szemlélet, amit igyekeztünk a megoldások esetében is érvényre juttatni. Ez a módszer talán kevésbé kényelmes, ám mindenképpen eredményesebb, hiszen így a megoldáskötet is gondolkodtat, új információkkal gazdagítja az olvasót. A tesztjellegű feladatok megoldásait is magyarázattal láttuk el, hogy a példák megoldása és ellenőrzése ne váljon motorikussá, hanem ez az ismeretközlés is az átfogó gondolkodást segítse. A kötet jelölései pontosan követik a példatár rendszerét.

Kapcsolódó könyvek

Matematika_12

Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – Urbán János – Vincze István – Sokszínű ​Matematika 12
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Covers_144243

Gábos Adél – Halmos Mária – Matematika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_199078

Halász Tibor – dr. Jurisits József – Szűcs József – Fizika ​11-12 – Közép és emelt szintű érettségire készülőknek
A ​tankönyvcsalád zárásaként megjelent a Fizika 11–12. – Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek című tankönyv, illetve a hozzá kapcsolódó munkafüzet is. A tankönyv 33 fejezetben tematikus és átfogó áttekintést nyújt a teljes középiskolai fizika tananyagról. Nagy gondot fordít a korábban megismert kísérletek, jelenségek, gyakorlati és technikai alkalmazások értelmezésére és a fizika nagy felfedezéseinek történeti áttekintésére is. A rendszerező elméleti összefoglaláson túl az új érettségi tematikájának megfelelően kísérleteket, tesztfeladatokat, számítási feladatokat és gondolkodtató kérdéseket is tartalmaz. A tankönyvben jól elkülönülnek az emelt szintű érettségire szükséges anyagrészek.

Ms-2615u

Halász Tibor – Fizika ​9 – Mozgások – energiaváltozások
Fizika ​tankönyv, 9. osztályosok számára.

Holics_l%c3%a1szl%c3%b3_(szerk.)_fizika_%e2%80%8b1-2.

Ismeretlen szerző – Fizika ​1-2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marx_gy%c3%b6rgy_(2)

Marx György – Kvantummechanika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gy%c3%b3gyszertan

Dr. Écsy Zoltán – Gyógyszertan
95 ​oldalas tankönyv, egészségügyi szakközépiskolák, és szakiskolák tankönyve a medicina tankönyvkiadótól.

Probald_ferenc_regionalis_foldrajz

Probáld Ferenc – Regionális ​földrajz – A középiskolák számára
Korunkban ​a világ különböző országainak gazdasága egyre szorosabb szálakkal fonódik össze. Áruházainkban, boltjainkban külföldi áruk tömegével találkozunk, gyárainkban mind több helyen dolgoznak más országokból, sőt idegen földrészekről származó gépek; ugyanakkor a magyar ipar és mezőgazdaság termékei is messze földre eljutnak. A korszerű közlekedés és távközlés legyőzi a távolságokat; évről évre milliók utaznak hazájuk határain túlra, és a tévékészülék előtt ülve napról napra tanúi lehetünk a legfontosabb világeseményeknek. A nemzetközi munkamegosztás korábban soha nem látott méreteket öltött; ennek következményeit Magyarország gazdaságának fejlődésében, s ezen keresztül mindennapi életünkben is tapasztalhatjuk. Kontinensünk nyugati felében az államhatárok úgyszólván teljesen elvesztették jelentőségüket, és hozzá kell szoknunk a gondolathoz: a jövőben mi is a magyar szülőföldünknél tágabb haza, Európa egyenjogú polgárai leszünk. De az sem lehet közömbös számunkra, ami más világrészeken történik; hiszen csak egyetlen Föld van, és az emberiség előtt tornyosuló sok-sok feladat megoldása, a jelenleginél boldogabb jövő megteremtése csak a legszélesebb körű, békés összefogással képzelhető el. Ahhoz, hogy a világ eseményeiben eligazodjunk, a mindannyiunk sorsát érintő társadalmi-gazdasági folyamatokban tájékozódni tudjunk, túl kell tekintenünk hazánk határain, és meg kell ismerkednünk először Európa, majd a többi kontinens országainak, országcsoportjainak földrajzával. Tudnunk kell, hogy az eltérő természeti feltételek között élő, más-más kulturális örökséget hordozó népek hol és hogyan fejlesztik gazdaságukat, miként kapcsolódnak a világgazdaság vérkeringésébe. A földrajz feladata az is, hogy közelebb vigyen a szomszédos és a távolabbi országok, népek életének, mindennapi gondjainak megértéséhez. Tankönyvünk az egyes fejezetek anyagának tömör összefoglalásával, a legfontosabb tények, fogalmak, összefüggések vastag betűs kiemelésével, valamint ábrákkal, térképvázlatokkal igyekszik segíteni a tanulást. A térképvázlatok nem ismétlik, hanem új témákkal vagy részletesebb feldolgozással egészítik ki a Földrajzi Atlasz gazdag tartalmát. Néhol egy-egy fogalom, folyamat vagy jelenség hátterét a szöveg több adattal, hosszabb, alapos magyarázattal világítja meg. Ezeket a magyarázatokat több helyen keretbe foglalva emeltük ki. A kevésbé fontos vagy a régebben tanultakat felelevenítő tájékoztató anyagrészeket apró betűs szedés jelzi, akárcsak néhány olyan fejezetet, amelynek tárgyalása szükség esetén-idő hiányában-elhagyható. A táblázatokban és a diagramokon szereplő statisztikai adatok csak az arányok érzékeltetését, az összehasonlítást szolgálják; bár maguk a számok évről évre változhatnak, az említett célra hosszabb idő múltán is alkalma- sak maradnak. Ez a tankönyv – elődeitől eltérően – nem fogalmaz meg külön kérdéseket, feladatokat, ám ha gondolkodva olvassuk végig az egyes fejezetek tartalmát, bizonyosan sok nyitott, megválaszolatlan kérdés merül fel bennünk. A rövidre szabott szöveg természetesen nem deríthet fényt minden összefüggésre, sőt a valóság számos eleme nem is magyarázható egyszerű ok-okozati kapcsolatokkal. Létezik sok olyan kérdés is, amelyre eltérő szempontok alapján különböző, egymással szembesíthető válaszok adhatók. E kérdések felvetése és megvitatása az iskolai órán – aminek önálló véleményalkotáshoz kell vezetnie – tanár és diák közös feladatát képezi. Ebben nem lenne célszerű előre gyártott kérdések vezérfonalához igazodni. A tankönyv fejezeteihez apró betűkkel szedett olvasmányok, szemelvények is tartoznak. Elemzésük egy-egy földrajzi jelenség mélyebb megértését hivatott elősegíteni, vagy – még gyakrabban – idegen országok, tájak, népek hétköznapi életébe, kultúrájába, gondolkodásmódjába enged bepillantást. A rendszerint kissé rövidítve közölt szemelvények forrásának megjelölésével arra szeretnénk felhívni a figyelmet: temérdek könyvből, folyóiratból, újságcikkből meríthetünk érdekes új információkat földrajzi ismereteink bővítéséhez. A tankönyv csupán alapot jelent, melyet a későbbiekben tapasztalataink, megfigyeléseink, olvasmányaink révén újra meg újra ki kell egészítenünk, fel kell frissítenünk ahhoz, hogy a gyorsan változó világról kialakított képünk valósághű maradjon. Reméljük, ez a könyv nemcsak a tanuláshoz nyújt majd segítséget, hanem kedvet ébreszt arra is, hogy mindig tovább haladjunk ezerarcú világunk “felfedezésének” sok élményt, örömet jelentő útján. A szerző

J%c3%b3n%c3%a1s_ilona_-_kov%c3%a1cs_l%c3%a1szl%c3%b3n%c3%a9_-_m%c3%a9sz%c3%a1ros_rezs%c5%91n%c3%a9_-_v%c3%adzv%c3%a1ri_albertn%c3%a9_f%c3%b6ldrajz_%e2%80%8b7._oszt%c3%a1ly

Jónás Ilona – Kovács Lászlóné – Mészáros Rezsőné – Vízvári Albertné – Földrajz ​7.
A ​tankönyvcsalád 7. osztályban a Kontinensek földrajza témakört dolgozza fel. Célja a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése. A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. Az egyszerűsítések, általánosítások mellett ezért nagyobb szerepet kaptak a tipikus tájak, amelyek a modellekben való gondolkodás példáit kínálják. A könyv gazdasági és társadalomföldrajzi adatai frissítésre szorulnak.

Disznovenyismerret_viragkotoknek

Tóth Imre – Dísznövényismeret ​virágkötőknek
A ​szerzőt sokéves virágkötészeti oktatói tapasztalata késztette arra, hogy a szakmai követelményeknek és a vizsgakérdéséknek megfelelő, speciális dísznövény-ismereti könyvet írjon. Az általános biológiai alapokat a dísznövények rövid leírása követi. Ebben a részben a virágkötészet szempontjából emeli ki a morfológiai jegyeket, kötészeti használhatóságukat, díszítő értéküket, termesztésüket. A tömör szöveges részt Medvigy Ágnes művészi színvonalú növényrajzai teszik teljessé a virágkötészetben alkalmazott vágott virágok, cserepes dísznövények, fák és cserjék megeleven ítésével.

Covers_600050

Szentágothai János – Réthelyi Miklós – Funkcionális ​anatómia I-III.
A ​több kiadást és utánnyomást megélt Funkcionális anatómia, Szentágothai János egyszemélyes remekműve, a szerző halála óta először jelenik meg a klasszikus formában és megújított tartalommal. A magyar orvosképzés egyik nagy értéke az anatómia, a szövettan és a fejlődéstan azonos szemléletben történő oktatása, valamint az anatómia egységének a megőrzése. Így a hallgatók már tanulmányaik elején egységes és teljes képet kaphatnak az emberi test tökéletes harmóniájáról. Az átdolgozást az ország négy orvosegyetemének anatómiatanszék-vezetői végezték el.

Hortobágyi István – Dr. Rajkovits Zsuzsanna – Wajand Judit – Matematikai, ​fizikai, kémiai összefüggések
A ​könyv a régi, az érettségi és a felvételi vizsgákon harminc éve használatos Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című kiadvány átdolgozott, kiegészített, adattartalmában felfrissített változata. A középiskolai matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz és kémia tananyagában megtalálható legfontosabb összefüggéseket és a számítási feladatokhoz nélkülözhetetlen adatokat, táblázatokat tartalmazza. A tartalomból: matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia.

Covers_156243

Jámbor Gyuláné – Vízvári Albertné – Természetismeret ​6. osztály
Természetismeret ​tankönyv színes illusztrációkkal az általános iskola hatodik osztálya számára.

Covers_34156

Kojnok József – Tichy Géza – Hőtan
E ​tankönyv elsősorban a tudományegyetemek és főiskolák alsóbb éves fizikus és fizika szakos hallgatóinak alapozó fizikatanulmányaihoz nyújt segítséget azáltal, hogy áttekinti a legalapvetőbb hőtani (termodinamikai) fogalmakat és alapjelenségeket, és így megalapozza a későbbi statisztikusfizikai tanulmányokat. Tárgyalásmódunk alapvetően a fenomenologikus termodinamika klasszikus eljárását követi – tehát nem axiomatikus a felépítés. A hőtan fő tételein túl, a szokásosnál részletesebben foglalkozunk a termodinamikai egyensúly és stabilitás fogalmával. A fenomenologikus termodinamika fizikai alkalmazásai közül is kiemelkedő szerepet kapott a fázisátalakulások elmélete, a mágneses és szupravezető anyagok fizikája. Ugyanakkor különös figyelmet fordítottunk arra is, hogy az illusztrációk között az eddigieknél is nagyobb szerep jusson a környezetvédelemnek és a fizika társtudományainak. Az irreverzibilis termodinamika törvényeinek újszerű bemutatása pedig a legmodernebb termodinamikai problémáknak, a biológia alapkérdéseinek megválaszolásához nyújt segítséget. Az olvasótól nem várunk el magasfokú matematika előismereteket, de a követhetőséghez szükség van némi jártasságra a differenciálszámításban. Kísérleti leírások és ábrák bőséges alkalmazásával, számos egyszerű példa bemutatásával, részletes levezetésekkel, tömör okfejtésekkel igyekeztünk könnyen érthetővé és élvezetessé tenni e nehéz tudományterület alapgondolatait.

Soksz%c3%adn%c5%b1_matematika_10

Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – Urbán János – Vincze István – Sokszínű ​Matematika 10
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Covers_197788

Medgyes Sándorné – Fizika ​középiskola 10. évfolyam
Ez ​a könyv a fizika alapvető ismereteit foglalja össze azok számára, akik korábban alapfokon már tanultak fizikát. Ennek megfelelően felidézi, bővíti, megerősíti, és sok esetben új oldalról is bemutatja a fénytan, az elektromosság és a modern fizika alapozó jellegű ismereteit. Az előző, 9. osztályosoknak szóló kötetben a mechanika és a hőtan témaköreit dolgoztuk fel. Részletesebben tárgyaljuk azokat a témákat, amelyek nem szerepelnek az általános iskolai tananyagban. Ahol csak lehet, gyakorlati tapasztalatokhoz, technikai alkalmazásokhoz kapcsolva idézzük fel a tanultakat, segítve ezzel is a megértést, és ráirányítva a figyelmet arra, hogy a fizika jelenségei, törvényei mennyire átszövik környezetünket, életünket, mindennapi tevékenységünket. Mindezeket egységes szemléletmódban, az SI-mértékegységeket alkalmazva tárgyaljuk.

Img143

Vízvári Albertné – Jámbor Gyuláné – Természetismeret ​munkafüzet 6.
Természetismeret ​munkafüzet fekete-fehér illusztrációkkal az általános iskola hatodik osztálya számára.

F%c3%b6ldrajz_ii._k%c3%b6z%c3%a9piskol%c3%a1soknak

Arday István – Rózsa Endre – Ütőné Visi Judit – Földrajz ​II. középiskolásoknak
A ​tartalomjegyzék tagolt és áttekinthető, az egyes témakörök részletesek. Esztétikus kiadvány, emeli értékét a sok színes kép és ábra, amelyek sokszor egy adott földrajzi fogalom könnyebb megértését is lehetővé teszik (pl természeti és földrajzi környezet). Ugyancsak pozitívum a számos bekeretezett és a tananyaghoz kapcsolódó Jó, ha tudod! kezdetű rész. Alkalmasak a törzsanyag kiegészítésére, a szaktanár beépítheti azokat az órai magyarázatokba A tanórai leckék végén lévő ismétlő kérdések, feladatok is hasznosak., amelyekkel a tanuló ellenőrizheti felkészültségét, tudását.

K%c3%b6z%c3%a9piskolai_fizikap%c3%a9ldat%c3%a1r

Moór Ágnes – Középiskolai ​fizikapéldatár
A ​feladatgyűjtemény elsősorban a középiskolás diákok mindennapi munkájához kíván segítséget nyújtani 13 éves kortól bármelyik iskolatípusban és évfolyamon. Szerkezete független a különböző fizikatankönyvek felépítésétől. Az összeállítás az egyes témakörök hagyományos sorrendjét követi,, a fejezeteken belül betartva a fokozatosság elvét. A példatárat jól használhatja a középiskolás diák a fizika tanulásának folyamatában, a dolgozatírásra és felvételi vizsgára való felkészülésben. Haszonnal forgathatja tanár-szakos egyetemi hallgató, pályakezdő tanár, valamint tanár és diák a tanórán vagy azon kívül.

Fizika_7

Bonifert Domonkosné – Halász Tibor – Horváth Balázs – dr. Kövesdi Katalin – Miskolczi Józsefné – Molnár Györgyné – Sós Katalin – Fizika ​7. – Elektromosságtan
Fizika ​tankönyv 7. osztályosok számára.

Egységes Érettségi Feladatgyűjtemény

Hortobágyi-Marosvári-Nagyné: Egységes érettségi feladatgyűjtemény :Matematika Megoldások II

Hortobágyi-Marosvári-Nagyné: Egységes érettségi feladatgyűjtemény :Matematika Megoldások II
feladatgyűjtemény

1 600 Ft

Egységes érettségi feladatgyűjtemény matematika- Megoldások II. KT-0323

Egységes érettségi feladatgyűjtemény matematika- Megoldások II. KT-0323
Használt

feladatgyűjtemény
Árösszehasonlítás

2 000 Ft

Egységes érettségi feladatgyűjtemény - Matematika - Megoldások I.

Egységes érettségi feladatgyűjtemény – Matematika – Megoldások I.
feladatgyűjtemény

2 841 Ft

Matematika I. - KT-0320 - Egységes érettségi feladatgyűjtemény

Matematika I. – KT-0320 – Egységes érettségi feladatgyűjtemény
feladatgyűjtemény
Árösszehasonlítás

1 550 Ft

Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Fizika II. Megoldások (NT-81468 1)

Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Fizika II. Megoldások (NT-81468 1)
feladatgyűjtemény
Árösszehasonlítás

2 730 Ft

Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Fizika I. Megoldások (NT-81467 1)

Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Fizika I. Megoldások (NT-81467 1)
feladatgyűjtemény
Árösszehasonlítás

2 730 Ft

EGYSÉGES ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTEMÉNY FIZIKA MEGOLDÁSOK II.

EGYSÉGES ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTEMÉNY FIZIKA MEGOLDÁSOK II.
feladatgyűjtemény

2 584 Ft

Egységes érettségi feladatgyűjtemény-Fizika-I. Megoldások NT-81467 1

Egységes érettségi feladatgyűjtemény-Fizika-I. Megoldások NT-81467 1
feladatgyűjtemény
Egységes érettségi feladatgyűjtemény-Fizika-I. Megoldások NT-81467 1 Egységes érettségi feladatgyűjtemény-Fizika-I. NT-81466 1 Egységes érettségi . Árösszehasonlítás

2 593 Ft

FIZIKA MEGOLDÁSOK 2. - EGYSÉGES ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTEMÉNY

FIZIKA MEGOLDÁSOK 2. – EGYSÉGES ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTEMÉNY
feladatgyűjtemény

Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Fizika Gyakorlófeladatok I. köt. – Megoldások az I. kötethez

A Nemzeti Tankönyvkidó Rt. 2003-ban jelentette meg az egységes érettségire felkészítő Fizika feladatgyűjteményét. Az azóta második kiadást is megért tankönyvek megoldásait adjuk most közre, szintén két kötetben. A célunk, hogy a természettudományokkal foglalkozó tanulók betekintést nyerjenek az új évezred személet váltásába, megismerkedhessenek a feladatmegoldás egy lehetséges, de nem egyetlen módjával.
A megoldások közreadásánál kerültük a megoldási sémák ismételgetését, hiszen a tantervvel összhangban nem számolásközpontúság jellemző az Egységes érettségi feladatgyűjtemény példáira, hanem problémamegoldó, képességfejlesztő szemlélet, amit igyekeztünk a megoldások esetében is érvényre juttatni. Ez a módszer talán kevésbé kényelmes, ám mindenképpen eredményesebb, hiszen így a megoldáskötet is gondolkodtat, új információkkal gazdagítja az olvasót.
A tesztjellegű feladatok megoldásait is magyarázattal láttuk el, hogy a példák meg¬oldása és ellenőrzése ne váljon motorikussá, hanem ez az ismeretközlés is az átfogó gondolkodást segítse.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.