Press "Enter" to skip to content

NEK-ZENE 4. – munkáltató feladatgyűjtemény

Negyedik daloskönyvem (Apáczai Kiadó) Ének 4. – Ének-zene

Mi befolyásolhatja a hirdetések sorrendjét a listaoldalon?

A hirdetések sorrendjét a listaoldalak tetején található rendezési lehetőségek közül választhatod ki, azonban bármilyen rendezési módot választasz ki, a lista elején mindig azok a szponzorált hirdetések jelennek meg, amelyek rendelkeznek a Listázások elejére vagy a Maximum csomag termékkiemeléssel. Ezeket a lista elején található Kiemelt ajánlatok sáv jelöli.

Termékkiemeléseinket termékfeltöltés során, a Hirdetés kiemelése oldalon tudod megrendelni, de természetesen arra is lehetőség van, hogy már futó hirdetéseidhez add hozzá azokat.

A kiemelésekről ITT, a rendezési lehetőségekről ITT olvashatsz részletesebben.

ÉNEK-ZENE 4. – munkáltató feladatgyűjtemény

Az új kerettantervhez használható, a korábbi kiadás kissé könnyített változata, sajátos nevelési igényű tanulók is eredményesen használhatják.

  • Leírás
  • További információk
  • Shipping & Delivery

Gyermekdalok, körjátékok, dalok állatokról, évszakokról, ünnepekről, párosító dalok, virágénekek, régi és új stílusú magyar népdalok, más népek dalai, kánonok segítik az éneklési kedv felkeltését, az éneklési kultúra fejlesztését. A feladatok sorrendje megmutatja a módszertani lépéssorozatot, így a tankönyvben jól követhető egy-egy zenei, ritmikai elem tanításának algoritmusa. A gyakorlatok egyre összetettebbek, magukba építik az előzőleg tanult ismereteket. A zenehallgatási feladatok rámutatnak a megfigyelendő jellemzőkre, tulajdonságokra. Segítik a hangszínhallás fejlesztését, a hangszerekről szerzett ismeretek elmélyítését, melyek az egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. A tankönyvet a Mozaik Kiadó interaktív tananyaga, a mozaBook egészíti ki.

TANMENET ÉNEK-ZENE 4. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR

2 TANMENET Heti 2 óra Évi 74 óra Óra Dalanyag Zenei elemek 1. A 3. osztályban tanult dalok ismétlése: Házasodik a motolla, Zöld erdõben a tücsök, Árkot ugrott a TÜCSÖKLAKO- DALOM 2. Hej, tulipán Kinyílt a rózsa.. Ettem szõlõt LÁTTÁL-E MÁR 3. A kapuban a szekér Láttál-e már. ettem szõlõt NINCS SZEBB ÁLLAT 4. Volt nekem egy kecském, Hej, Jancsika, Nincs szebb állat ÉN ISTENEM 5. A malomnak.. Nincs szebb állat.. Én Istenem SZEGÉNY LEGÉNY 6. Hej, tulipán.. Egyszer egy királyfi SZÉLES A DUNA Ritmusértékek és szünetjelei, kettes ütem, egyenletes lüktetés Ütemmutató, ütemjelzõ Ritmusnevek, ok elhelyezése a vonalrendszerben Készségfejlesztõ tevékenység, kulcskompetenciák Dalfelismerés ritmusról, betûkottáról motívumok kottázása Különbözõ tudáselemek összekapcsolása Dallamsorok számozása, sorrendbe állítása Ritmusérzék, belsõ hallás, Szövegtartalom követése, megosztott figyelem Hangjegyírás betûkottáról Kézjelek helyes. Tudás hozzákapcsolása valós élethelyzetekhez A pentaton sor Ismert dal szolmizálása, dalfelismerés kottaképrõl. Aktív szókincs gazdagítása, belsõ összefüggések megértése Tanult dal szolmizálása, mutatása kézjelekkel Alsó ti tudatosítása, helye a vonalrendszerben Kíséret ritmusszerekkel Hangkészlet megállapítása. Emlékezet és gondolkodás Azonos sorok felismerése, Ismert dalok szolmizálása betûkottáról. Logikai készség, tiszta intonációra törekvés Improvizáció kérdés-felelet a zenében, dallamsorok hasonlóságai, hiányzó ütemek pótlása Élõ zongora Dallam kiegészítés Ellenritmus írása Élõ zongora Játék Szerepjáték: lakodalom Játékos mozgások az új dalhoz Menetelés az új dal ritmusára Játék a ritmuss zerekkel Egyszer egy királyfi Zenehallgatá s, szemléltetés Tk Metronóm Tk Tk és 113. Az oboa Prokofjev: Péter és a farkas A kacsa bemutatása Tk és 113. Saint-Saëns: Állatok farsangja Tyúkok és kakasok Tk Ritmusszerek Telemann: d- moll oboa concerto Tk

3 7. Széles a Duna.. Megfogtam egy szúnyogot.. BASKÍROS 8. Száraz tónak Megfogtam egy szúnyogot. Este van már ÉBRESZTÕ 9. Hatan vannak Hogy a csibe, hogy Én elmentem HEJ, VARGÁNÉ 10. Láttál-e már Kinyílt a rózsa Széles a Duna KÕSZIKLÁN FELFUTÓ 11. Kõsziklán Hervad már HIMNUSZ 12. Ettem szõlõt Láttál-e már Kõsziklán ÁBÉCÉDÉ 13. Kakukk Hej, Vargáné.. Ábécédé SÁRGA CSIKÓ 14. Anyám, édes Nincs szebb állat CSÖMÖDÉRI FALU VÉGÉN 15. Két szál pünkösdrózsa Széles a Duna Kõsziklán KELJ FEL, JUHÁSZ Alsó ti Quodlibet Ismert ritmusképek, kánonéneklés oztatása Osztinato szolmizálás kézjelrõl Dinamikai jelek fokozatos erõsítés, halkítás ütemek pótlása tanult dal kottájában A háromnegyedes ütem, pontozott félkotta éneklés, ismétlés a zenében jelekkel Tanult dal szolmizálása, dallamsorok összehasonlítása, ritmusrondó A korona vagy fermáta éneklés Ritmusírás, ütemmutató megállapítása, kottaírás adott dó helyrõl. Tudás, emlékezet kézjelrõl, dalrészlet kottába írása Improvizációs készség Dalfelismerés ritmusról, zenei írás betûkottáról, ismétlõjel használata Szabálytartás, figyelem, tolerancia Ismert dal betûkottájának kiegészítése, szerek felismerése, tiszta intonációra törekvés Olvasógyakorlat Kodály: 333/142 Dallam kiegészítés kézjelrõl. Nemzettudat formálása, hagyományok tisztelete Kottaírás betûkottáról. Kezdeményezõ képesség, tanult anyag A helyes ritmusírás, ütemvonalak behúzása. Improvizációs készség, önállóság, kooperativitás Kottaírás, felismerés ritmus alapján. Megszerzett tudás, ritmus és mozgás kapcsolatának erõsítése. Hiányzó ütemek pótlása, készlet Kodály: 333/158 olvasógyakorlat. Tudáselemek összekapcsolása, ritmus és beszéd kapcsolata Ritmusosztinát o Ritmusfelelget õ kitalálása Dinamika Négynegyede s ütemek kitalálása Háromnegyed es ritmus Ritmusrondó közjátékainak változtatgatás a Ritmusrögtönzés Kanásztánc Tk gyermekkar Kakukktojás keresése a gyakorlatból A dalok játékai Kitalálós játék kézjelekkel a már ismert dalokra Párosító dalok Ütemrészek oztatás a tapssal, csettintéssel a dal játéka Ritmus szerek megszólaltat ása Játékos mozgások a dalokhoz Tk Megemlékezé s a Zenei világnapról Kívánság verseny Tk Alessandro Marcello: d- moll oboa concerto Tk Ritmussz erek Vonószenekar 117. J. S. Bach: Air (részlet) Tk és 116. A vegyes kar Erkel Kölcsey: Himnusz Tk Tk és 113. Mozartról Mozart: Egy kis éji zene Tk Ritmusszerek Carl Orff: Carmina Burana O Fortuna Tk Mozart: Varázsfuvola Nyitány 3

4 16. Csömödéri Megismerni Kelj fel, juhász BÉRESLEGÉNY 17. Béreslegény Hej, Jancsika Volt nekem egy HAJA, HAJA VARGA LEGÉNY 18. Nincs szebb állat Haja, haja varga Kelj fel, juhász ELMENT A KÉT LÁNY 19. Elment a két lány Kõsziklán Láttále már.. A BUNDÁNAK NINCS GALLÉRJA 20. Hull a pelyhes Pattanj pajtás Télapó itt van PÉNTEKI PÉTER 21. Haja, haja varga A bundának Kelj fel, juhász KOLOZSVÁROS 22. Sárga csikó.. Kolozsváros.. A bundának A JUHÁSZNAK 23. Kirje, kirje Pásztorok, keljünk fel Bárcsak régen Mennybõl az KARÁCSONY ÜNNEPÉN 24. Béreslegény A bundának A juhásznak HÁROM SZABÓ LEGÉNYEK 25. Három szabó A juhásznak Kolozsváros. SZÁNKÓZÁS Váltakozó ütemû dalok ritmuskánon énekgyakorlatok dinamikai jelek, dalok szolmizálása Ritmusmotívumok tanult dalokban Betûkotta kiegészítés Tanult dal felismerése betûkottáról, kétszólamú A nyújtott ritmus A nyújtott ritmus énekgyakorlatok Dinamikai jelek használata kánonéneklés Nyújtott ritmus felismerése kézjelekrõl kézjelrõl, dalfelismerés betûkottáról. A képzés és a levegõvel való gazdálkodás összefüggése Emlékezet Kvintváltás megfigyeltetése. Tiszta artikulációt segítõ ajakmozgás, Szókincsfejlesztés Kodály: 333/261 olvasógyakorlat. Ritmusérzék, megosztott figyelem Dallamírás betûkottáról kézjelrõl Hangkészlet építés. Megszerzett tudás, memóriafejlesztés Hallás utáni daltanulás, kétszólamú dal éneklése, Quodlibet Belsõ hallás, emlékezet Ritmusírás, kérdés felelet a zenében Ritmusérzék, megosztott figyelem betûkottáról, a nyújtott ritmus helyes írása. Emlékezet, együttzás kottaképrõl. Hagyománytisztelet, kulturális bekapcsolódás, szókincsfejlesztés Ritmusírás kiegészítéssel. Emlékezet, kreativitás Ütemmutató pótlás Kodály: 333/52. Olvasógyakorlat Tudatos és rutinszerû tanulási gyakorlat Ellenritmusalkotás adott elemekbõl Ritmusfelelget õ Háromnegyed es ütemek tanult értékekkel Négynegyede s ütemek ismert ritmuselemekb õl Zenei kérdésre felelet Nyújtott ritmusú szavak keresése, oztatása Nyújtott ritmusú motívum Ritmusmotívu m kitalálása nyújtott ritmussal Ritmusosztinat o Kanásztánc Tk Ritmuslapok Saint-Saens Az állatok farsangja Az elefánt Az új dal játéka Szerepjáték: Lánykérés Egylépéses Télapóhoz kötõdõ európai szokások Egylépéses Az új dal játéka Karácsonyi szokások, a karácsony története Felelgetõs játék Kérdés felelet játék Tk Tk és 116. nõi kar Balázs Árpád: Madrigaleszk Tk Tk Tk és 113. o A cselló Saint-Saëns: Az állatok farsangja A hattyú Tk Tk G.F.Händel: Messiás Halleluja Benjamin Britten: Karácsonyi énekek Oly kicsi ő Tk J. S. Bach: d-moll Preludium A cselló Tk és 117. W.A.Mozart: Utazás szánon (zenekar) 4

5 26. Itt ül egy kis Kis kertemben Hej, Jancsika VIRÁGOS KENDEREM 27. Virágos kenderem Hej, Jancsika Hegedül a kisegér ÚJ A CSIZMÁM 28. Új a csizmám A bundának Csömödéri A SZÁNTÓI HÍRES UTCA 29. Új a csizmám A szántói.. Hopp, Juliska CSIPKEFA BIMBÓJA 30. Csipkefa Láttál-e már Szélrõl legeljetek KIS KACSA FÜRDIK 31. Kis kacsa Virágos kenderem. A VARGÁÉK ABLAKJA 32. A Vargáék Csömödéri A szántói híres SZÁNT A BABÁM 33. Kelj fel, juhász Béreslegény Szánt a babám KÁCSA, KÁCSA 34. Itt a farsang Elmúlott a.. A,a,a TAVASZHÍVOGAT Ó betûkottáról, kézjelrõl, ritmusrondó Ritmusosztinato Az éles ritmus Az éles ritmus, tapsolása, írása ritmusosztinato Hiányzó ütemek pótlása, szolmizálás kézjelrõl, kétszólamú énekgyakorlat A fá, helye a oszlopon, kézjele A fá ritmusírás kiegészítéssel Pontozott ritmusok Tanult ritmuselemek Ritmusrondó Szinkópa ritmusú szavak keresése Ritmus kiegészítés Dallamírás kézjelrõl Nemzettudat formálása, passzív és aktív szókincs gazdagítása Hiányzó ok pótlása a betûkottában, szolmizálás kottaképrõl. Viselkedés és önkontroll, ritmus és mozgás kapcsolata Olvasás betûkottáról Emlékezet, megszerzett tudás Kottaírás kézjelrõl Tanult dal felismerése kottáról és betûkottáról. Ismeretek, tiszta intonáció, mûvészeti tudatosság Tanult dalok szolmizálása, mutatása kézjellel Egységes zásra törekvés, a szövegtartalom követése betûkottáról, tanult dal írása. Önállóság, figyelem, gondolkodás kézjelrõl, dalfelismerés, leírás a vonalrendszerben. Ismeretek tudatos, hagyománytisztelet Éneklés betûkottáról: Tegzes olvasógyakorlatok I/1. Szabálykövetés, kreativitás betûkottáról, tanult dal kottázása. Hagyományok követése, kezdeményezõ képesség Ritmusosztinat o Kétnegyedes ritmusok kialakítása Ritmusmotívu mok éles ritmussal Ritmusmotívu mok éles ritmussal Ritmuskiegészítés Gyûjtõmunka Bartók Béla életérõl Kétnegyedes ritmusgyakorla t Szövegírás dallamra Változatok készítése a ritmusrondóho z Népszokáso k a fonóban Ritmus szerek A dalok játékai Ritmus szerek a kíséretben Az új dal játéka Farsangi népszokáso k Tk Brahms: e-moll szonáta I. tétel Cselló és zongora Tk Dvorak: h-moll gordonkavers eny Finálé (részlet) Tk Tk Kodály Zoltán: Túrót eszik a cigány A női kar 116. Tk Prokofjev: Péter és a farkas Kacsa téma Tk és 117. Saint-Saens: Az állatok farsangja Finálé Tk Tk W. A. Mozart: Varázsfuvola Papageno áriája (részlet) Tk

6 35. Kácsa,kácsa A Vargáék ablakja Szánt a babám A FARAGÓSZÉK NÓTÁJA 36. Ébresztõ Megfogtam egy Száraz tónak ESIK ESÕ 37. Új a csizmám.. Esik esõ Láttál-e már MAGYAR TÁNC Magyar tánc Hopp Juliska Csipkefa GÁBOR ÁRON RÉZÁGYÚJA Gábor Áron Esik esõ Ébresztõ ÁLL EGY IFJÚ NYÍRFA Új a csizmám. Ég a gyertya Hopp, Juliska NÁNA, NÁNA, TISZANÁNA Nána, Nána Ugyan édes komámasszony. Esik esõ. ZÖLD LEVÉL Zöld levél Mély erdõn Csipkefa bimbója ZÖLD ERDÕBEN Zöld erdõben.. Magyar tánc Hej, tulipán MA VAN HÚSVÉT NAPJA Ritmusgyakorlatok A ti, helye a ok között, kézjele Hangkészlet összeállítás Ritmusértékek, jelek helyes használata A A B C forma ritmuskánon Pentaton dallamok készlete, ritmuselemek Kottaolvasás Pontozott ritmusok Induló tempó Kottaolvasás, kottaírás Ritmusértékek dallamírás Dallam kiegészítés olvasógyakorlat Kodály: 333/222. Szövegértés, kooperativitás, társadalmilag elfogadott viselkedés A dalsorok megfigyeltetése, pontozott ritmusok keresése Kánonéneklés. Tiszta intonációra törekvés, Zenei tapasztalatok bõvítése Tanult dal kottázása szolmizálás kézjelrõl ritmuskíséret. Improvizációs készség Ritmusírás, szolmizálás kézjelrõl Kánonéneklés. Nemzettudat, hagyományok követése, tisztelete Kottaírás betûkottáról kánonéneklés olvasógyakorlat Kodály: 333/287. A szöveg, beszéd és ének érthetõsége, artikuláció betûkottáról, ritmusírás Zenei tudatosság, esztétikai kifejezõképesség Kottaírás kézjelek alapján Kánonéneklés Ritmus-kiegészítés Emlékezet, fantázia Ritmus-kiegészítés éneklés, Dalfelismerés kézjel után, tudáselemek, irányított figyelem Kottaírás kiegészítés után Éneklés kézjelrõl. Logikus gondolkodás, kommunikáció, hagyományok tisztelete, tolerancia Élõ zongora változtatgatás a Ritmusfelelget õ Dinamika Négynegyede s ütemek ritmuselemekb õl Ritmusrögtönzés Ritmusrögtönzés Gyûjtõmunka Kodály Zoltán életérõl Kézjel-rejtvény Tréfás mozdulatok az új dalhoz Párosító dalok Katonai menetelés katonadalok ra Játékos mozgások a dalokhoz Húsvéti népszokáso k Tk Tk Mozart: Varázsfuvola Az éj királynõjének áriája Tk Tk Szuk: Isaszegi induló (fúvószenekar ) Karai József: Kecskeméti toborzó (férfikar) Tk és 113. Mozart: Varázsfuvola Bûvös csengettyû (férfikar) Tk Tk Bartók Béla- Székely Zoltán: Román népi táncok Bot tánc Tk Képek Kodályról Kodály: Háry János Bécsi harangjáték Tk

7 Kis kertemben Hej, Jancsika Virágos MOLNÁR LEGÉNY VOLTAM ÉN Molnárlegény A malomnak Láttále már. MENYASSZONY, VÕLEGÉNY Kolozsváros A szántói A Vargáék UDVAROMON JEGENYEFA Már megjöttünk Rozmaringos ablakomban.. Serkenj fel HAJNAL A PATAK PARTJÁN Megfogtam egy Árkot ugrott Tücsöklakodalom ÉBRED A HAJNAL Ébred a hajnal Ébresztõ Zöld levél NYÍLIK A SOK VIRÁG Mi van ma.. A pünkösdi rózsa Két szál ELHOZTA AZ ISTEN Elhozta az Isten Két szál A pünkösdi EZT SZERETEM Sárga csikó Zöld erdõben A faragószék ÉRIK A ROPOGÓS Zenei jelek A helyes kottaírás Azonosságok, különbözõségek a zenei motívumok között Ritmuselemek keresése Hangkészlet összeállítás Ritmusértékek két negyedben, pontozott ritmusok Ritmusnevek gyakorló nevei Tanult dalok Quodlibet Ütemvonalak, záróvonalak Daltanulás hallás után Tanult dalok ismétlése Ütemfajták, ütemvonal, záróvonal Szinkópa ritmusú szavak gyûjtése Kottaírás adott dó helyrõl Olvasógyakorlat: Kodály: 333/89. Társadalmi elvárások, zene és tartalom kapcsolatának erõsítése Dalfelismerés kézjelrõl, ritmusról Kottaírás Hangjegyekkel Különbözõ kultúrák szokásai, zenei önkifejezés Kottaírás betûkottáról, ritmus kiegészítés Éneklés betûkottáról Korábbi ismeretek mozgósítása, memóriafejlesztés kézjelrõl, dallam-kiegészítés, Kottaírás. Irányított megfigyelés adott szempont szerint Dalfelismerés kottaképrõl, ritmusról, Dallam-kiegészítés Tolerancia, alkalmazkodóképessé g, megfelelõ erõ Kottaírás betûkottáról, Éneklés betûkottáról Kánonéneklés Hangszerek felismerése, tiszta intonációra törekvés Dalok utószolmizálása Nemzeti hova tartozás erõsítése, közösségi tudat formálása Körjátékok Egyenletes lüktetés Ritmus és szöveg egysége, tiszta artikuláció Kottaírás betûkottáról Olvasógyakorlat: Kodály: 333/298. Tanult elemek, szabályok követése Ritmus kitalálás Weöres versére rögtönzése Ritmusrondó Ritmusosztinat o és oztatása Szabad ritmusalkotás különbözõ elemekkel Mondókák gyûjtése Szerepjáték pünkösdi dalokhoz Dallamrögtönzés motívumokban Zenei keresztrejtv ény Párosító dalok Ellenritmusalkotás Legkedveltebb játékok Anyák napi mûsor összeállítás a, versek keresése Játék a ritmuss zerekkel Pünkösdi népszokáso k Legkedveltebb játékok Tk Zenehallgatás 3.lemezről Balázs Árpád: Kis zenei ABC (gyermekkar) Tk Brahms: Magyar táncok N 6. Tk Tk Vecchi: Néked zeng ez a dal (gyermekkar, női kar) Tk G.F.Händel: Vízizene (részlet) Tk Lange: Jöjj kikelet (női kar) Tk Képek a különbözõ népviseletekrõ l Tk Tk Kodály Zoltán Háry János Közjáték (részlet) 7

8 Érik a ropogós.. A szántói Kolozsváros MÁJUSI KÁNON Májusi kánon Nyílik a Ébred a hajnal GYERE, JÓ PAJTÁS Pontozott ritmusok Három ütemes motívumok Szinkópa keresése Kánonéneklés ÖSSZEFOGLALÁS Tanult dallam és ritmikai elemek ismétlése Ritmus-kiegészítés Éneklés betûkottáról Olvasógyakorlat: Kodály: 333/169 Ritmustotó. Önállóság, tanult zenei elemek kézjelrõl, kottaírás Érzelmi reakciók kifejezése, szabálytartás Válogatás az idén tanult dalokból Kánonok Tiszta intonációra törekvés, Zenei önkifejezés erõsítése Dallamrögtönz és D- R- M okból Ritmusosztinat o Szövegrejtvén y Szabad ritmus és dallamrögtönz és a tanult elemekbõl Játékos mozgások a dalokhoz Legkedvesebb játékok Körjátékok, Legkedvesebb játékok Tk Thomas Morley Ti édes májusfények (férfikar) Tk Kívánság verseny 8

Ének-zene 4. osztály*

Ének-zene 4. osztály*

A tankönyv megfelel a 34055-ös számú miniszteri rendelettel 2000. június 6-án jóváhagyott tantervnek.

A tankönyvet az oktatási minisztérium a 3906-os számú rendelettel 2006. május 10-én hagyta jóvá.

Tartalomjegyzék

A 2/4-es ütem. Cickom, cickom
Ismerkedjünk a furulyával! Hová mégy te kis nyulacska?
Hopp Juliska, hopp Mariska
Balladajáték. Egyszer egy királyfi
A 3/4-es ütem. Hej, Vargáné
A ti hang. Kolozsváros olyan város
Az alsó lá. Egy gyönge kis madár
Az alsó szó. Elment a madárka
Az alsó ti. Szegény legény vagyok én
Értéknyújtó pont. Születék Erzsébet jó órában

Nyolcad értékű szünetjel. Gyere Kati, táncolni
Hull a pelyhes fehér hó
Csing-ling-ling
Regölés. Ne bújj gazda, ne bújj
A bundának nincs gallérja
A 4/4-es ütem. Félértékű szünetjel. Volt nekem egy szarkám
Dinamikai jelek. Ecou
Elvesztettem zsebkendőmet
Pimpimpáré
Óra-kánon
Szent Gergely doktornak
Tavaszköszöntő
Prima volta. Secunda volta. Menüett
Az egész hangérték. Szélről legeljetek
Járom az új váromat
A juhásznak jól van dolga
Házasodik a tücsök
Megismerni a kanászt
Dallami legátó. Jertek, jertek
A pünkösdnek jeles napján
Ostoring, ostoring
Zenehallgatás összefoglaló
Táncok – összefoglaló
Betűrendes dallammutató

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.