Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Erkölcstan tankönyv 1 osztály

Köszönet
Mint talán már közismert, 2014. október elsejétől megszűnt az Apáczai Kiadó. Köszönjük, hogy néhány évig itt dolgozhattunk és részt vehettünk abban a kitartó munkában, amelyben szerzők, szerkesztők, grafikusok, tördelők és a többiek együttműködve hozták létre az oly sok tanító által használt taneszközöket. Az igazgató, Esztergályos Jenő tanár úr az utolsó pillanatig vitte előre az új, átdolgozott tankönyvek készítését. Köszönjük a szakreferenseknek és a kiadóknak, hogy lehetőséget biztosítottak nekünk, szerzőknek a talán legfontosabbra: a tankönyvvel dolgozó tanítókkal való személyes találkozásra!

Református hit-és erkölcstan 1. évfolyam Tanmenet (MINTA) Tankönyv: ISTEN TENYERÉN Óraszám: heti 1 (összesen évi 37 óra)

1 Református hit-és erkölcstan 1. évfolyam Tanmenet (MINTA) Tankönyv: ISTEN TENYERÉN Óraszám: heti 1 (összesen évi 37 óra) Óraszám ÓRA CÍME (TK/ MFEI /MFGY Leckeszámmal és igehellyel) 1. Ismerjük meg egymást! 2. Ismerkedés a hittanórával Ismerkedés Istennel Ismerkedés az imádsággal 2. FŐ HANGSÚLY 3. CÉLKITŰZÉS 4. ARANYMONDÁS és ÉNEK Ismerjük meg egymást! Bevezetés a hittanórába Isten szeret bennünket. Ő megismerhető. Az imádság, mint szokás bevezetése és ismerőssé tétele. Kognitív cél: A tanév fő témájának és a hittanóra tartalmának bemutatása. Affektív cél: Az ismerkedés érzelmi hátterének feltérképezése. Bíztatás és bátorítás. Pragmatikus cél: A gyermekek biztatása és bátorítása a hittanórán való közös tevékenységre és a bevonódásra. Kognitív cél: Annak a megismertetése, hogy mi történik egy hittanórán. Affektív cél: A hittanóra iránti pozitív és nyitott attitűd felébresztése és segítése. Pragmatikus cél: Annak a gyakoroltatása, hogy ismerőssé váljanak a taneszközökkel és tudják használni azokat. Kognitív cél: Isten alapvető tulajdonságainak a megismertetése. Affektív cél: Isten iránti szeretet felébresztése, és a szeretet megéreztetése az órán. Pragmatikus cél: Arra bátorítás, hogy tudjanak néhány tulajdonságot (jellemzőt) felsorolni, ami számukra a szeretetet fejezi ki. Kognitív cél: Annak a felismertetése, hogy Isten megszólítható. Affektív cél: Annak a megtapasztaltatása, hogy jó imádkozni, azaz beszélni valakivel, aki szeret minket. Pragmatikus cél: Buzdítás arra, hogy otthon imádkozzanak. Áldjuk az Urat Tk. 10. old. Az Isten szeretet. János 1. levele 4,8 EGYÉB ÖTLETEK (TK, MF, TS alapján) Motiváció: Kedvenc állatom TK 1. lecke, Mi van a dobozban? MFEI 1. f. Ismerkedős, Kézfogástól-felülcsapásig Motiváció: Hitoktató Bibliája TK 2. lecke, MFEI 2. lecke Énekbörze, történetbörze Motiváció: Ismétlés TK 3. lecke Motiváció: Hogyan lehet Istennel beszélni? Imavirág Ismerkedés a Bibliával 6. Magyar reformátusok vagyunk A Bibliából Isten szól Annak a gyakoroltatása, hogy a gyerekek felismerjék a református templomot és tudják a református köszönést. Kognitív cél: Annak a felismerése, hogy a Biblia több egy egyszerű könyvnél. Affektív cél: A gyermekkönyvek, gyermekbibliák iránti érdeklődésen keresztül a Szentírás iránti érdeklődés megalapozása. Pragmatikus cél: A gyermekek akarjanak maguk is Bibliát olvasni, gyermekbibliát forgatni. (pl. kérnek a szüleiktől, ha még nincs, stb.) Kognitív cél: A református szó, a református templom külső jegyeinek és a református köszöntésnek a megismertetése. Affektív cél: Vágyakozás ébresztése a református egyházközségbe tartozás iránt! Pragmatikus cél: Annak a gyakoroltatása, hogy a gyerekek felismerjék a református templomot és tudják a református köszönést. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16. Úrnak szolgái Tk. 78. o. Motiváció: Könyvkiállítás Tk. 5. lecke Motiváció: Mi történik a képeken? Köszöntsük egymást! Látogatás, Köszöngető Isten teremtette a világot Isten a teremtő Kognitív cél: Arra való rámutatás, hogy a világ léte a teremtéssel kezdődött. Annak a felismertetése, hogy Isten a világ teremtője. Affektív cél: A teremtett világban való gyönyörködés és a teremtés szépségei feletti öröm átélése. Pragmatikus cél: Annak a felismertetése, hogy az Isten által teremtett világ védése az ember feladata is. A gyermek bátorítása ennek a Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 1Mózes 1,1 Motiváció: Vezényszó, karmester Történetmesélés ujjbábokkal lufi földgömb, matrica földgömb

2 megélésre és megvalósítására a saját eszközeivel. Kognitív cél: Annak a megismertetése, hogy az ember Istent teremtette. Arra való rámutatás, hogy az embernek feladata, hogy 8. gondoskodjon a földről. 8. Isten teremtette az Isten teremtette az Affektív cél: Az alkotás örömének megtapasztaltatása, saját és társaik arcára rácsodálkozás. Pragmatikus cél: Egymás elfogadásának gyakorlása, bátorítás egy másik élőlényről való gondoskodásra (pl. háziállat). Kognitív cél: A saját születésnap dátumának ismerete, családi, rokoni viszonyok tisztázása. Affektív cél: Hála érzésének felkeltése azért, hogy Isten őt egy Emberek körülöttem Család iránti hála családban adta. A családtagok iránti szeretet erősítése. Pragmatikus cél: Buzdítás arra, hogy tartsák számon, családtagjaikat, a családi ünnepeket. Alakítsanak ki a csoportban születésnap ünneplési rítust. Kognitív cél: Arra való rámutatás, hogy Isten szeretetéből az Édenkertbe helyezte az. Az ember azonban engedetlensége miatt távozni kényszerült Az Éden kertjében Isten teremtette az Affektív cél: Az Édenkert szépségének érzékeltetése, a szabályok iránti engedelmeskedés és engedetlenség érzelmi háttere. Pragmatikus cél: A gyermekek tudjanak példát mondani arra, hogy milyen volt az ember helyzete az Édenkertben, és mondjanak példát arra, hogy számukra mely szabályokat nehéz betartani. Kognitív cél: Arra való rámutatás, hogy Isten ránk bízta a teremtett világot. Feladatunk gondoskodni róla. Affektív cél: A természet szeretetének elmélyítése, az iránta érzett Óvjuk a Felelősek vagyunk a felelősség felébresztése. természetet! teremtett világért. Pragmatikus cél: A teremtésvédelem gyakorlati megvalósításának lehetőségeire bátorítás, pl. a hulladék szelektív gyűjtése otthon és az iskolában, ahol erre van lehetőség. Környezetbarát közlekedési eszköz választása, amennyiben lehetősége van rá. Kognitív cél: Jézus születésének ígéretét ismerjék, az advent fogalmának ismerete. 12. Advent: Angyal Az igazi ajándék Jézus Affektív cél: A várakozás örömei és nehézségei, türelem és látogatása Máriánál Krisztus. türelmetlenség. (Lukács 1,26-39) Pragmatikus cél: Az ünnepre való készülésben aktív részvétel otthon és az iskolában. Kognitív cél: A karácsonyi történet ismerete Lukács evangéliuma 13. alapján. Az ünnep nem a Affektív cél: A gyerekek vágyjanak a találkozásra Krisztussal, legyen Karácsony: körülményektől függ, bennük az az ünnepi kíváncsiság, ahogy a pásztorokban is volt. Angyalok hirdetik hanem Isten jelenlététől. Pragmatikus cél: A karácsonyfa alatt énekeljenek otthon egy éneket, Jézus születését mondják el az angyalok örömhírét, vállalják, hogy ők viszik haza a karácsonyi történetet. 14. Készülés a karácsonyra karácsonyi kézműveskedés, karácsonyi énekek tanulás Bércet, rónaságot Isten mondja: Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ézs 43,1 Bércet, rónaságot — Drága szüleinket versszaka Nem jó az embernek egyedül lenni. 1Mózes 2,18 Őrizd meg a rád bízott kincset. 1Timóteus 6,20 Dicsőség, mennyben az Istennek. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Lukács 1,30 Dicsőség, mennyben az Istennek. TK 77. o. 15. Részösszefoglalás Kimaradt feladatok elvégzése, énekek, aranymondások átismétlése Nóé igaz ember volt Istent megszólíthatod Kognitív cél: A gyerekek ismerjék meg Nóét és családját, illetve a világot, amiben éltek. Affektív cél: Ébresszük fel, mélyítsük el a gyerekekben az Istennel való kapcsolat lehetőségét, aki elérhető számukra a hétköznapokban: Motiváció: Moreno-vonal Gyurmaember, lufifej Árnykép Motiváció: Gyertyák Családi fotó Motiváció: Gyümölcssaláta, Kiállítás látogatás TK 10. lecke Osztályszabály, házirend Motiváció: Most mutasd meg! Válogatósok Környezetvédelmi plakát Motiváció: Váratlan vendég Kántálás Motiváció: A legszebb dolog, amit valaha láttál Angyalsereg Motiváció: Ismerjük egymást? igaz-hamis, beszélő tárgyak, mérőeszközök. TK 12. lecke

3 A bárkában Együtt örülök Istennel Összefoglalás I. A világunk Istené Isten gondoskodik mindig az emberről Isten szövetséget kötött az emberrel A korábban tanult történetek mélyítése. szól hozzájuk és ők is megszólíthatják. Pragmatikus cél: Az ő életükben előforduló szituációkban tudják megfogalmazni, hogy hogyan viselkedne ma Nóé, ha az ő helyükben lenne. Kognitív cél: Az özönvíz fogalmának ismerete. Rámutatás arra, hogy Isten gondoskodó szeretete Nóénak, családjának és a bárkában lévőknek menedéket nyújtott. Affektív cél: A szeretet és bizalom érzelmi hátterének feltárása. Pragmatikus cél: Bátorítás arra, hogy ne féljenek a természeti jelenségektől, hanem tudjanak bizalommal fordulni Istenhez, aki számukra is menedék, még akkor is, amikor úgy látszik, hogy nincs menedék, mert az Ő kezében vannak a természeti erők is. Kognitív cél: Annak a megismertetése, hogy a szivárvány jelképezi Istennek az egész emberiséggel kötött szövetségét. Affektív cél: Rácsodálkoztatás a szivárvány szépségére. Ahogy a szivárvány a szürke égre örömteli színeket fest, úgy érezzenek örömöt amiatt, hogy Isten velük is megkötötte szövetségét. Pragmatikus cél: Amikor szivárványt látnak, jusson eszükbe Istennek az emberekkel kötött szövetsége, Nóé története. A kézfogást, mint köszönési formát örömmel használják. Kognitív cél: A tanult történetek mélyítése és ismétlése. Affektív cél: A Teremtő Isten iránti bizalom erősítése. Pragmatikus cél: Adjanak hálát Istennek imában a teremtésért. 20. Számonkérés A dolgozat órán lehetőség van az osztályzásra. Kognitív cél: Jézus nevének megismertetése és a személyéről néhány 21. alapvető tulajdonság bemutatása. 15. Ismerkedés Jézus ismerőssé tétele a Affektív cél: Jézus iránti szeretet és érdeklődés felkeltése. Jézussal gyerekek számára. Pragmatikus cél: Arra való bátorítás, hogy érdeklődjenek Jézus iránt és keressék Őt Jézus a kánaáni menyegzőn 17. Jézus megáldja a kisgyermekeket Jézus csodát tud tenni Jézus szereti a gyerekeket Kognitív cél: A gyerekek ismerjék meg a kánai menyegző történetét, amelyben Jézus az első csodáját teszi. Affektív cél: A szükségletek és a hiányérzet érzelmi hátterének feltárása a csoportban. Pragmatikus cél: Legyen számukra természetes, hogy elmondják Jézusnak, ha valami bánat vagy szükség van az életünkben (és természetesen azt is, ha örömben van részük). Kognitív cél: Ismertessük meg a gyermekekkel a történeten keresztül, hogy Jézus nem zárkózik el a gyermekektől. Affektív cél: Merjenek bizalommal odamenni Jézushoz, aki nem küldi el őket azzal, hogy ők még kicsik. Pragmatikus cél: Fogalmazzák meg saját szavaikkal, miért jó Jézussal még gyermeknek is lenni. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek. 1Mózes 9,12 a témakör során tanultak. a témakör során tanultak. Jézus hív, bár zúg morajlik. Ezt tette Jézus első jelként a galileia Kánában,, és tanítványai hittek benne. János 2,11 Lakodalom készül TK. 75. o. Én Istenem, jó Atyám. TK, 73. o. Jézus mondja: Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Márk 10,14 Igaz-hamis állítások, Beszállás a bárkába Motiváció: Előzetes tapasztalatok felidézése Építsünk bárkát magunkból! Esőcsinálás Ki szállhat be a bárkába? Beszállás a bárkába Motiváció: Köszöntés, barátvadász TK 14. lecke Egyik oldalról a másikra Motiváció: Megformázó játék Történetek ismétlése csoportokban Motiváció: Jézus mondja Jézus életútja Motiváció: Lakodalom készül Esküvői kép Gyurmavödör, pokrócos játék Motiváció: Te még ehhez kicsi vagy Engedjétek hozzám a gyerekeket! Portré Ismerkedés a kereszteléssel Isten gyermekévé fogad Kognitív cél: Ismerkedjenek meg a keresztelés sákramentumával. Affektív cél: A keresztség annak a jele, hogy Isten gyermekeivé Aranymondás tegyetek tanítvánnyá minden Motiváció: Emlékgyűjtés

4 Isten gondot visel rád! Összefoglalás II. Jézus szeret minden gyermeket! Isten gondoskodik a teremtett világról fogadott minket. Érezzék át annak az örömét, hogy Jézusnak már akkor fontosak voltak, mikor ők még mit sem tudtak Róla. Pragmatikus cél: Saját szavaikkal tudják megfogalmazni, mit jelent az, hogy meg vannak keresztelve. Kognitív cél: Rámutatás arra, hogy Isten nemcsak megalkotta és megteremtette a világot, amiben élünk, hanem mind a mai napig gondoskodik a benne élő emberekről, állatokról, és növényekről. Affektív cél: Rácsodálkoztatás Isten gondoskodására a teremtett világ fölött. Pragmatikus cél: Adjunk arra lehetőséget, hogy a gyerekek a saját szavaikkal tudják megfogalmazni, Isten hogyan gondoskodik a teremtett világról. Kognitív cél: A tanult bibliai történetek ismétlése és elmélyítése. Affektív cél: A tanult történetekkel kapcsolatos érzések felelevenítése, és azok egymáshoz kapcsolása. Pragmatikus cél: A megismert történetek feldolgozása csoportos játék által. 27. Számonkérés A dolgozat órán lehetőség van az osztályzásra. Kognitív cél: A feltámadás történetének és a húsvéti köszönésnek az ismerete. 28. Húsvét: Angyalok Jézus feltámadása Affektív cél: Tudjanak beszélni gyászukról, ha van ilyen. Éljék át azt hirdetik Jézus örömhír! a vigasztaló örömöt, amit az asszonyok is átéltek az angyalok szavára. feltámadását Pragmatikus cél: Húsvét reggelén a családban is köszöntsék egymást az ősi húsvéti köszönéssel: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt. 30. (2017. ápr. 25.) népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Máté 28,19 Szívünk zengje már — Jertek, énekeljünk! 86. ének Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Zsoltárok 68,20 a témakör során tanultak. a témakör során tanultak. Örvendezz. Nincsen itt, hanem feltámadt. Lukács evangéliuma 24,6 Templomlátogatás/kérdésekkel Családalkotó Motiváció: Színes újságok Történetmesélés képekkel Kis mag vagyok Bibliai történetek játékos ismétlése Motiváció: Gyászról Történet érzelmekkel, Zenehallgatás 29. Készülés a húsvétra Ezen az órán az egész nagyhét eseményei kapcsán kézműves, alkotó órát tartunk. Motiváció: húsvét szimbólumai Kognitív cél: A történeten keresztül ismerjék meg, hogy Jézusnak a Motiváció: Találós kérdések, természet erői is engedelmeskednek. esőcsinálás Affektív cél: Ne féljenek a vihartól, hanem kapaszkodjanak bele abba 20. Jézus lecsendesíti a Jézus Úr a természet erői Táblarajzzal a tudásba, hogy Jézusnak hatalma van a vihar felett is. Szerezzenek Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is tengert felett is! történetmesélés tapasztalatot az imádság hatásáról. engedelmeskednek neki? Máté 4,27 Hajó Pragmatikus cél: Fogalmazzák meg saját szavaikkal, hogy azért hajtogatása, hajó a viharban engedelmeskedik Jézusnak a szél és a tenger, mert Úr felettük is Isten segít legyőzni a félelmet 22. Jézus megvendégel 5000 Jézus segít legyőzni a félelmet! Jézus Úr az éhség fölött! Kognitív cél: Ismerjék fel, hogy Isten akkor is velünk van, amikor félünk. Affektív cél: Gyakorolják annak a megfogalmazását, milyen érzés keríti őket hatalmába, amikor félni szoktak, és mi jelent számukra megnyugvást. Pragmatikus cél: Indítsuk el bennük azt a szokást, hogy imádságban bízzák rá magukat Istenre a félelmeikkel. Kognitív cél: Ismerjék meg, hogy Istennek gondja van a szükségleteinkre, és azok betöltésében még egy gyermeket is használhat. Affektív cél: A Jézusnak átadott dolgokat Ő megáldja. Érezzék át milyen öröm, ha adhatunk a magunkéból másoknak. Pragmatikus cél: Legyen természetes számukra, hogy megosszák másokkal, amijük van. Ne félj, mert én veled vagyok. Ézsaiás 43,5 Tágas mezőn Jézus pedig vette a kenyereket, hálát, és kiosztotta az ott ülőknek János ev. 6,11 Motiváció: Viharcsináló Tengeren hánykódó hajó, Arcjáték Motiváció: Számoló, csoportalakítás Adj a tiedből! Készítsünk lepénykenyeret! Mondd és mutasd! Ismerkedés az étkezés előtti és utáni imádsággal Köszönjük meg az ételeinket Istennek! Kognitív cél: Annak a megismerése, milyen élethelyzetekben imádkozhatunk. Mit jelent imádkozni? Hogyan szólíthatjuk meg Istent? Az imádkozás külső formáinak megismerése. Affektív cél: Az imádság személyes kapcsolatot jelent Istennel. Jövel, Jézus. Az ételért. Áldd meg. Tankönyv 76, 75, 77 Motiváció: Csendjáték Imavirág Szeretetvendégség

5 Értékes vagyok! Az elveszett bárány története Pünkösd: Milyen volt az első gyülekezet? Isten szeretetében egész évben Isten szemében minden ember értékes Isten keres téged! Az egyház közösségben él. Krisztussal és egymással. Minden gyerek tudja megfogalmazni, hogy Isten tenyerén vagyunk. Érezzék át, milyen csodálatos, hogy ők is Atyának szólíthatják Istent, akinek bátran elmondhatnak Neki mindent és kérhetnek Tőle. Pragmatikus cél: Isten előtt kedves az imádságunk. A gyerekek bátorítása az imádságra. Az étkezés előtti és utáni imádság megtanulása. Kognitív cél: Ismerjék fel, hogy bár mindannyian mások vagyunk, mégis egyformán kedvesek és értékesek Isten számára. Affektív cél: Érezzék át annak az örömét, hogy értékesek. Pragmatikus cél: Tanulják meg elfogadni önmagukat és megfogalmazni az értékeiket. Kognitív cél: A történeten keresztül ismerjék meg a Pásztor és nyája kapcsolatát. Affektív cél: Éljék át és érezzék át, hogy Jézus megkeres, visszavisz a nyájhoz és megőriz. Pragmatikus cél: Fogalmazzák meg mit jelent számukra személy szerint, hogy Jézus a Pásztoruk. Kognitív cél: A pünkösdi történet ismerete, a saját gyülekezet nevének ismerete. Affektív cél: A közösség örömének, erejének átélése, a gyülekezeti közösség iránti vágyakozás felébresztése. Pragmatikus cél: Vegyenek részt gyermek-istentiszteleten, gyülekezeti nyári táboron. Kognitív cél: A tanév során tanultak felelevenítése. Affektív cél: A pozitív élmények felidézése, esetleges rossz tapasztalatok feloldása. Pragmatikus cél: A tanév fő üzenetét minden gyermek magának tudja megfogalmazni. Drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek. Ézsaiás 43,4 Sűrű erdő mélyén. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Lukács 15,6 Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak Apostolok Cselekedetei 2,44 Motiváció: Kincsesláda Azért szeretlek, mert,kincsesláda tükörrel Mi lennél, ha, Kinek lehetek értékes? Motiváció: Bárányszemle, A pásztor hangja Dramatizálás Kicsiny nyáj, Megváltozott vagy elveszett Motiváció: Együttlépés Pünkösdi fénykép Csomózás, gyülekezet látogatás, gyülekezeti album, csoport Motiváció: Kiscsoportban bemutatni az év témáját Az év kedvencei, hálaadásra való okok gyűjtése

RPI Tanmenet javaslat 2019/2020. tanévre. Évfolyam: 1. ÉVFOLYAM Óraszám: heti 2 (egyházi iskolában)

RPI Tanmenet javaslat 2019/2020. tanévre. Évfolyam: 1. ÉVFOLYAM Óraszám: heti 2 (egyházi iskolában)

RPI Tanmenet javaslat 2019/2020. tanévre Évfolyam: 1. ÉVFOLYAM Óraszám: heti 2 (egyházi iskolában) A tanmenet az ISTEN TENYERÉN, Református hit- és erkölcstan taneszközcsalád 1. osztályosok részére (RPI,

Isten tenyerén TKEI RP-001/2TKEI

Betekintő oldalak és tanári segédlet a Református Pedagógiai Intézet honlapján.

Kapcsolódó termékek

Tooltip

Isten tenyerén TKGY RP-001/1TKGY

Oktatás

Rólunk

Az oldal sütiket használ a felhasználóélmény javításának érdekében!

Fogadja el a teljes körű működéshez! Bővebben

Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internethasználati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.

Комментарии закрыты, но обратные ссылки и pingbacks ещё работают.