Press "Enter" to skip to content

NEW HEADWAY ENGLISH COURSE PRE-INTERMEDIATE

A 7. osztály Biológia-egészségtan újgenerációs munkafüzet (FI-505030702/1) megoldásait keresem.
Megvan esetleg valakinek?
Köszönöm!

Letölthető anyagok

Sokféle ingyenes segédanyag készül tankönyvsorozatainkhoz, ezért sokszor felmerül a kérdés: mi hol található. Hol a hanganyag, van-e szószedet, milyen letölthető anyagok vannak tankönyveinkhez és mi van a tanári kézikönyvben? Az áttekinthetőség kedvéért korosztályonként összegyűjtöttük a válaszokat.

Adatvédelmi szabályzat

A honlapunkon található Adatvédelmi Szabályzat tájékoztatást nyújt arról, hogyan kezeli az Oxford University Press az Ön személyes adatait, valamint arról, hogy milyen jogai vannak, ha nem kívánja, hogy adatait kezeljük vagy marketing célokra felhasználjuk.

NEW HEADWAY ENGLISH COURSE PRE-INTERMEDIATE

2 2 UNIT TENSES (igeidõk) Az aábbi pédák segítségéve idézzük fe, amit az ango igeidõkrõ tudunk: Present (jeen) He ives with his parents. She speaks three anguages. I’m enjoying the course. They’re studying at university. I usuay take a bus to work. Today I m taking a taxi. He went to America ast year. She came to Engand three years ago. Did you see her in the cinema? I wasn t at home ast night. A szüeive akik. Három nyevet beszé. Évezem a tanfoyamot. Egyetemen tanunak. Átaában bussza járok dogozni. Ma taxiva megyek. Tavay Amerikába ment. Három évve ezeõtt jött Angiába. Láttad (õt) a moziban? Tegnap este nem votam otthon. Past (mút) Future forms (a jövõre vonatkozó szerkezetek) I’m going to work as an interpreter. What are you doing tonight? Tomácsként fogok dogozni. Mit csinász ma este? Az igeidõk hasznáatáró a késõbbiekben bõvebben is szó esz: Present Unit 2 Past Unit 3 Future forms Unit 5, Unit QUESTIONS (kérdések) Question word questions (kiegészítendõ kérdések) A kiegészítendõ kérdéseket kérdõszóva kezdjük. what where which how who when why whose What are you doing? Where’s the station? Why are you aughing? Whose is this coat? How does she go to work? When do you get up? Who is standing at the door? Mit csinász? Ho az áomás? Miért nevetsz? Kié ez a kabát? Hogyan jár munkába? Mikor szoktá fekeni? Ki á az ajtóná? A what, which és whose kérdõszavak után áhat fõnév is:

3 3 What size do you take? What sort of music do you ike? Which coat is yours? Whose book is this? Mi a méreted? Miyen zenét szeretsz? Meyik kabát a tiéd? Kié ez a könyv? A which-et átaában több közü vaó kiváasztásra hasznájuk: Which is your husband? The bond one or the dark one? Meyik a férjed? A szõke vagy a sötét hajú? A következõ pédában nem fetétenü teszünk küönbséget what és which között: What Which newspaper do you read? Miyen újságot ovaso? meéknév vagy határozószó is: A how kérdõszó után áhat How big is his new car? How fast does it go? Mekkora az új autója? Miyen gyorsan megy? A how kérdõszó és a much, ietve many határozatan névmás össze-tétee mennyiségre kérdez: How much is this sandwich? How much water did he drink? How many brothers and sisters have you got? Mennyibe kerü ez a szendvics? Mennyi vizet ivott? Hány testvéred van? Yes/no questions (edöntendõ kérdések) Az edöntendõ kérdésekben nincs kérdõszó, és igenne vagy nemme ehet váaszoni rájuk: Are you hot? Is she working? Does he smoke? Can you swim? Yes, I am. / No, I’m not. Yes, she is. / No, she isn’t. Yes, he does. / No, he doesn’t. Yes, I can. / No, I can’t. A kérdések szerkezete Ha az áító mondatban szerepe segédige vagy a segédigeként hasznát étige, a kérdést egyszerûen a szórend megfordításáva tesszük fe, azaz a segédigét, ietve a étigét az aany eé hozzuk: áító mondat She is reading. They are watching a fim. She can drive. kérdés Is she reading? What are they watching? Can she drive? Egyszerû jeenben (Present Simpe) és egyszerû mútban (Past Simpe) áító mondatban nincs segédige. Kérdésben a do/does, ietve a did segédigét hasznájuk: áító mondat kérdés

4 4 They ive in London. Bi comes from Texas. He arrived yesterday. Do they ive in London? Where does Bi come from? When did he arrive? A mondat fordított szórendje azt jeenti, hogy a megfeeõ segédige az aany eé kerü: kérdõszó segédige (vagy a étige) aany áítmány bõvítmény (tárgy, határozó, stb.) What is he doing? Where are they waking? What do you do in your free time? How does she go to work? Why were you aughing after the esson? How can I get to the post office? When did father come home yesterday? Where did he park his car? – Do you speak Engish we? – Can Mary answer this question? – Does his sister get up eary? – Did everybod y enjoy the party?

5 5 1.3 Hasznos kifejezések, mondatok What do you do? What are you doing? Which university do you go to? She deivers etters to a ot of sma viages. They come round for a cup of coffee. They come round to borrow things. They make themseves at home in my house. You must invite him round. Why don’t you write back and invite him to Sunday unch? We didn’t introduce ourseves. Peased to meet you. `Thank you.’ `Not at a.’ Don’t mention it. Same to you. That’s very kind. Cheers! Bess you. See you tomorrow. Mit csinász? Mi a fogakozásod? Mit csinász (most)? Meyik egyetemre jársz? Sok kis fauba hord eveet. Át szoktak jönni egy csésze kávéra. Át szoktak jönni köcsönkérni vaamit. Otthon érzik magukat a házamban. Meg ke hívnod hozzánk. Váaszoj neki és hívd meg vasárnap ebédre. Nem mutatkoztunk be. Örüök, hogy taákoztunk. Köszönöm. Szívesen. / Nincs miért. Szóra sem érdemes. Neked is. (Viszont kívánom.) (Ez) nagyon kedves. Egészségedre! (Koccintás.) Egészségedre! (Tüsszentés.) Viszát honap.

6 6 UNIT PRESENT SIMPLE (egyszerû jeen) I We You They He She It áítás és tagadás ive don t ive ives doesn t ive near here. Where do does I we you they he she it ive? kérdés edöntendõ kérdés Do you ike Peter? Does she speak French? rövid váasz Yes, I do. / No, I don t. Yes, she does. / No, she doesn t. Az egyszerû jeent a jeenben ismétõdõ, szokásos cseekvések, események, vagy áapotok és átaános tények kifejezésre hasznájuk: I get up at We drink fruit juice every day. Cinda smokes too much. Vegetarians don’t eat meat. We come from Spain. I ive in Oxford. She works in a bank kor szoktam fekeni. Minden nap iszunk gyümöcsevet. Cinda tú sokat dohányzik. A vegetáriánusok nem esznek húst. Spanyoországbó származunk. Oxfordban akom/éek. Bankban dogozik. 2.2 PRESENT CONTINUOUS (foyamatos jeen) I He She It áítás és tagadás m (am) m not s (is) isn t working. What am is I he she it wearing? kérdés We You They re (are) aren t are we you they edöntendõ kérdés Are you going? Yes, I am. / No, I m not. rövid váasz

7 7 Is Anna working? Yes, she is. / No, she isn t. A foyamatos jeent egtöbbször az éppen most, a beszéd pianatában történõ cseekvés jeöésére hasznájuk: What are you doing (now)? They’re paying footba in the garden. She can’t answer the phone because she’s washing her hair. Mit csinász (most)? Fociznak a kertben. Nem tudja fevenni a teefont, mert (éppen) hajat mos. Az éppen most fogama nem fetétenü pianatnyi cseekvést takar, de mindenképpen mostanában történõ vagy a szokásostó etérõ eseményre uta: She’s studying maths at university. I’m reading a good book by Henry James. I usuay take a bus, but today I m taking a taxi. Matematikát tanu az egyetemen. Jó könyvet ovasok Henry Jamestõ. Átaában bussza megyek, de ma taxiva. A (közei) jövõre tervezett cseekvésrõ is beszéhetünk foyamatos jeenben: I’m meeting Miss Boyd at ten o’cock tomorrow. What are you doing this evening? Honap tízkor taákozom Miss Boydda. Mit csinász ma este? 2.3 Foyamatos vagy egyszerû jeen? Figyejük meg a következõ mondatokban a jeen idõ kétfée szemée-tének hasznáatát: Hans comes from Germany. Hans is coming from Germany. Peter arranges great parties. Everyone has a good time there. This is a great party. Everyone is having a good time. I read a good book before going to seep. I’m reading a good book at the moment. She aways drinks tea, but today she s drinking coffee. Hans Németországbó származik. Hans Németországbó jön. Peter nagyszerû összejöveteeket szokott rendezni. Mindenki jó érzi ott magát. Ez egy nagyszerû összejövete, mindenki jó érzi magát. Eavás eõtt egy jó könyvet szoktam ovasni. Most egy jó könyvet ovasok. Mindig teát iszik, de ma kávét. Vannak igék, ameyek jeentésükné fogva nem férnek össze a foyama-tos szeméette. Ezek az igék nem cseekvést, hanem áapotot vagy tényt jeönek: I ike Coke. They want to go home now. I think it s raining. She oves chidren. Szeretem a kóát. Most haza akarnak menni. Azt hiszem, esik. Nagyon szereti a gyerekeket.

8 8 We don t agree with you. Do you understand? Nem értünk egyet veetek. Érted? 2.4 HAVE / HAVE GOT I We You They He She It áítás have ve got has s got two rooms. I We You They He She It don t have haven t got doesn t have hasn t got any money. tagadás kérdés I Do we you they he Does she it have a car? Have Has I we you they he she it got a car? rövid váasz Do you have a camera? Does Peter have any friends? Have you got a camera? Has he got any friends? dress, Peter s got a ot of friends. Yes, I do. / No, I don’t. Yes, he does. / No, he doesn t. Yes, I have. / No, I haven’t. Yes, he has. / No, he hasn t. Névmássa vagy fõnévve összevont aakot csak akkor hasznáhatunk, ha a have meett a got szó is ott van: I ve got a book, she s got a new A have és a have got forma jeentése azonos, hasznáatukat tekintve viszont az a küönbség, hogy míg a have got a közveten stíusú beszét nyevre jeemzõ, a have (+do/does) aakot írott és hivataos nyevben hasznájuk: Have you got a ight? The Prime Minister has a meeting with the President today. Van tüzed? A miniszterenöknek ma megbeszéése van az áamfõve. Az amerikai ango nyevben inkább a got néküi forma hasznáatos. A have ige esõsorban birtokást fejez ki, tehát hogy vaakinek van vaamije:

9 9 I have I ve got She has She s got He has He s got a new car. three chidren. bond hair. Van egy új kocsim. / Új kocsim van. Három gyereke van. Szõke haja van. A have ezen kívü bizonyos fõnevekke szókapcsoatot akotva a fõnév-ve összefüggõ tevékenységet jeöi. Ebben az esetben a got szót és az összevont aakokat nem hasznáhatjuk. I have a shower in the morning. What time do you have unch? He never has mik in his coffee. We had roastbeef and potatoes. Regge zuhanyozni szoktam. Hánykor szoktá ebédeni? Sosem tesz tejet a kávéjába. Marhasütet ettünk krumpiva. A had mút idejû aak meett nem hasznáunk got-ot, kérdésben és tagadásban did segédige van. I had a bicyce when I was young. My parents had a ot of books in the house. Did you have a nice weekend? I didn’t have any money when I was a student. Fiata koromban vot bicikim. A szüeimnek sok könyvük vot otthon. Jó hétvégéd vot? Amikor diák votam, nem vot pénzem. 2.5 Hasznos kifejezések, mondatok This is the second biggest country in the word. It’s famous for its beautifu mountains. They ive a ot of their ives outdoors. They are descendants of immigrants. They run a store. There are peope from a over the word. My mother drives me mad. It reay annoys me. What a ovey day it is today! What a ovey coat you’re wearing! The pane was a bit ate, but it didn’t matter. It makes you fee miserabe, doesn’t it? We had a pub unch and went for a wak. I’m getting used to it. Ez a második egnagyobb ország a viágon. Gyönyörû hegyeirõ híres. Éetük nagy részét a szabadban tötik. Bevándorók eszármazottai. Botjuk van. (Botot vezetnek.) A viág minden tájáró vannak (ott) emberek. Az anyám megõrjít. Ez igazán bosszant. Miyen szép nap van ma! Miyen szép ruhád van! A gép egy kicsit késett, de nem számított. Ettõ siramasan érzed magad, ugye? Vendégõben ebédetünk és sétáni mentünk. Kezdek hozzászokni.

10 10 UNIT PAST SIMPLE (egyszerû mút) A szabáyos igék végzõdése mút idõben: -ed (ha a szó mássahangzóra, vagy magánhangzó után y-ra végzõdik): thank – thanked, ook – ooked, want – wanted, pay – payed. -e végû igékné csak -d-t írunk: ive – ived, arrive – arrived, dance – danced. Ha az ige mássahangzó után y-ra végzõdik, az y az -ed végzõdés eõtt i-re vátozik: study studied, carry – carried. Az egy szótagú, rövid mássahangzós ige szóvégi mássahangzója írásban megkettõzõdik: chat – chatted, stop – stopped. Az -ed végzõdés kiejtése /d/ (zöngés hangok után), /t/ (zöngéten hangok után) vagy /kd/ (p. mássahangzótoródás vagy kettõshangzót vagy hosszú magánhangzót követõ zárhangok után): ived /LkVD/, ooked /LmKT/, wanted /awgntkd/, hated /ahektkd/, started /asthdtkd/. Az igék egy része rendhagyó, p. go – went. A rendhagyó mút idejû aakokat meg ke jegyezni (d. tankönyv 143. oda). Az igék mút idejû aakja szeméy és szám szerint nem vátozik. Kérdésné és tagadásná a did segédigét hasznájuk. (Meette az ige szótári aakja á.) I He She It We You They áítás finished arrived went yesterday. I He She It We You They didn t (did not) arrive yesterday. tagadás kérdés When did I we you they he she it arrive?

11 11 edöntendõ kérdés Did you go to work yesterday? Did it rain ast night? Yes, I did. / No, I didn’t. Yes, it did. / No, it didn’t. rövid váasz Az egyszerû mútat a mútban ejátszódott, egyszeri vagy ismétõdõ cseekvések, események kifejezésére, vaamint mútbei tények közésére hasznájuk. We payed tennis ast Sunday. I worked in London from 1994 to John eft two minutes ago. It rained ast night. When did you finish the work? I had a good time yesterday. Mút vasárnap teniszeztünk tõ 1999-ig Londonban dogoztam. John két perce ment e. Tegnap éjje esett. Mikor fejezted be a munkát? Tegnap jó éreztem magam. A mút idõhöz kapcsoódó néhány jeemzõ idõhatározó: I did it ast year. ast month. five years ago. yesterday morning. in PAST CONTINUOUS (foyamatos mút) A foyamatos mút formaiag a étige mút idõben hasznáatos aakjábó (was/were) és az igébõ ing végzõdésse képzett foyamatos meéknévi igenévbõ (present participe) á. I He She It We You They áítás és tagadás was wasn t (was not) were weren t (were not) working. What was were I he she it we you they doing? kérdés edöntendõ kérdés rövid váasz Were you working yesterday? Was she studying when you arrived? Were they seeping at seven? Yes, I was. / No, I wasn’t. Yes, she was. / No, she wasn’t. Yes, they were. / No, they weren t. A foyamatos mútta oyan cseekvést fejezhetünk ki, amey a mút adott pianatában (tehát eõtte és vaószínûeg utána is) foyamatban vot, ietve a tevékenység jeegébõ adódóan hosszabb ideig tartott:

12 12 The chidren were seeping at six yesterday. When I woke up this morning, the sun was shining. What were you doing at 8.00 ast night? I met her whie I was iving in Paris. You were making a ot of noise ast night. What were you doing? Tegnap hatkor audtak a gyerekek. Mikor ma regge feébredtem, sütött a nap. Mit csinátá tegnap este nyockor? Akkor taákoztam vee, amikor Párizsban aktam. Nagy zajt csaptatok tegnap éjje. Mit csinátatok? A foyamatos mútta kifejezett cseekvés eõbb kezdõdött, mint az, ameyet egyszerû mútta jeöünk: She was making coffee when we arrived. When I phoned Simon he was having dinner. (Éppen) kávét fõzött, amikor megérkeztünk. Amikor fehívtam Simont, (éppen) vacsorázott. 3.3 Foyamatos vagy egyszerû mút? Az egyszerû mútta puszta tényként utaunk a mútban történt tevékenységekre: Engand payed against Scotand on Tuesday. Angia Skócia een játszott kedden. I did my homework ast night. Tegnap este megírtam a házi feadatomat. `What did you do yesterday Mint csinátá tegnap este? Tévét evening?’ `I watched TV.’ néztem. A foyamatos mút a cseekvést idõtartamában, foyamatában mutatja, még akkor is, ha azt közben megszakították: `What were you doing at 8.00?’ `I was watching TV.’ I was doing my homework when Jane arrived. Mit csinátá nyockor? – Tévét néztem. A házi feadatom írtam, amikor Jane megérkezett. Ebeszéésben, meséésben a foyamatos mút a hátteret, az egyszerû mút pedig magát a cseekményt, az eseményeket jeöi: It was a beautifu day. The sun was shining and the birds were singing, so we decided to go for a picnic. We put everything in the car. Gyönyörû nap vot. Sütött a nap és éneketek a madarak. Ehatároztuk, hogy pikniket rendezünk. Beraktunk mindent a kocsiba A következõ pédában jó átható, hogy a foyamatos mút egy adott esemény eõtti tevékenységre, az egyszerû mút pedig az az utánira vonatkozik.

13 13 `What were you doing when it started to rain? `We were paying tennis. `What did you do when it started to rain? `We went home. Mit csinátatok, amikor ekezdett esni? Teniszeztünk. Mit csinátatok, amikor ekezdett esni? Hazamentünk. 3.4 Eöjárószók idõhatározókban at in nincs eöjárószó at six o’cock at midnight at Christmas at the weekend on on Saturday on Monday morning on Christmas Day on January 18 in the morning in the afternoon in the evening in December in summer in 1995 in two weeks’ time 3.5 Hasznos kifejezések, mondatok today yesterday tomorrow the day after tomorrow the day before yesterday ast night ast week ast year two weeks ago next month yesterday evening tomorrow evening this evening tonight They were fast aseep. He thought he was doing the right thing. When we arrived, she made some coffee. When we arrived, she was making some coffee. We ran out of coffee. His car ran out of petro. Things started to go wrong. Do you think she got away with the murder? He was a man of habit. I’ve got something to say. Have you got anything to say? He broke it into bits. I wonder what the burgar hit him with. Have some beer. Hep yourseves. Méyen audtak. Azt hitte, heyesen cseekszik. Amikor megérkeztünk, készített egy kis kávét. Amikor megérkeztünk, éppen kávét készített. Efogyott a kávénk. A kocsijábó kifogyott a benzin. Kezdtek eromani a dogok. Gondood, hogy megúszta a gyikosságot? A szokások rabja vot. Mondani akarok vaamit. Van vaami mondanivaód? Darabokra törte. Kíváncsi vagyok, mive ütötte meg a betörõ. Igyá egy kis sört. Tessék parancsoni. (Kínááskor.)

14 14 UNIT A mennyiség kifejezése Megszámáható és megszámáhatatan fõnevek (countabe and uncountabe nouns) Megszámáható az a fõnév, amey eé határozatan néveõt tehetünk ezeknek a fõneveknek átaában többes számú aakjuk is van. A többi fõnév megszámáhatatan. (Ide tartoznak pédáu az anyagnevek, az enni- és innivaók neve, sok gyûjtõnév és evont fogaom.) megszámáható a cup a gir an appe an egg a pound a newspaper a towe a minute an idea a puover a bus cups girs appes eggs pounds newspapers towes minutes ideas puovers buses computers a computer This cup is fu. These cups are empty. The water is cod. The weather was terribe. There is too much furniture here. megszámáhatatan water sugar mik music money paper soap time information practice traffic furniture Ez a csésze tee van. Ezek a csészék üresek. Hideg a víz. Az idõjárás borzasztó vot. Tú sok bútor van itt. Egyes megszámáhatatan fõnéveket bizonyos heyzetben vagy jeen-tésben többes számba ehet tenni és határozatan néveõ is áhat eõttük: Do you ike ice-cream? We’d ike two ice-creams, pease. Can I have a pea soup? I’d ike a white coffee, pease. Szereted a fagyatot? Két jégkrémet kérünk. Kaphatok egy (adag) borsóevest? Egy tejeskávét kérek. MUCH / MANY (sok) A much és many határozatan névmás jeentése: sok. Leginkább kérdõ és tagadó mondatokban hasznájuk – megszámáható fõnevek meett many, megszámáhatatanok meett pedig much áhat: Have you got many friends? I don t have much time. There isn’t much mik eft. I don’t take many photos on hoiday. Sok barátod van? Nincs sok idõm. Nem maradt sok tej. Nyaraás közben nem szoktam sokat fényképezni.

15 15 A how much / how many kérdõszóva mennyiségre kérdezünk: How much money have you got? How many eggs are there in the fridge? How many peope were at the party? How much time did you spend there? Mennyi pénzed van? Hány tojás van a hûtõben? Hányan votak a buin? Mennyi idõt tötötté ott? SOME / ANY – vaamennyi, néhány / semennyi Fõnevek eõtt a határozatan néveõn (a/an) kívü a some vagy any határozatan névmást hasznáhatjuk: áításban átaában some-ot, kérdésné és tagadásná pedig any-t. A some és any névmást sokszor nem is fordítjuk magyarra, ha mégis, jeentése vaamennyi, némi, néhány, egy kicsi, ietve semmi, semennyi. Some és any után a megszámáható fõnév többes számban, a megszámáhatatan egyes számban á. I’d ike some sugar. Is there any sugar in this tea? Have you got any brothers or sisters? We don’t have any washing-up iquid. I didn’t buy any appes. Kérek egy kis cukrot. Van cukor ebben a teában? Van testvéred? Nincs mosogatószerünk. Nem vettem amát. Ha egy kérdésre igenõ váaszt várunk (pédáu kérésné, kínáásná), a some névmást hasznájuk: Can I have some cake? Woud you ike some tea? Kaphatok süteményt? Kérsz teát? Ezek a szabáyok a something (vaami), somebody / someone (vaaki), somewhere (vaaho), somehow (vaahogy) ietve anything, anybody, anyone, anywhere, anyhow névmásokra is vonatkoznak. I’ve got something for you. Heo! Is anybody here? There isn’t anywhere to go in my town. Can I have something to eat? Van vaami a számodra. Heo, van itt vaaki? Sehova nem ehet menni a városban. Kaphatok vaamit enni? A FEW / A LITTLE (néhány, egy kicsi) Az a few megszámáható, az a itte pedig megszámáhatatan fõnevek eõtt á: There are a few cigarettes eft, but not many. I’ be ready in a few minutes. Have you got a itte time? Maradt néhány cigaretta, de nem sok. Néhány perc múva kész eszek. Van egy kis idõd?

16 16 Can you give me a itte hep? There’s a itte oi. Tudsz egy kicsit segíteni? Van egy kis oaj. A LOT OF / LOTS OF (sok) Az a ot of / ots of határozatan számnevet megszámáható és megszámáhatatan fõnevek eõtt egyaránt hasznáhatjuk, áításban, kérdésben és tagadásban is. There’s a ot of butter. I’ve got ots of friends. Are there ots of tourists in your country? There isn’t a ot of butter, but there’s enough. Sok vaj(unk) van. Sok barátom van. Sok turista van náatok az országban? Nincs sok vaj, de eég esz. 4.2 ARTICLES (néveõk) A határozatan néveõt (a/an) egyes számú, megszámáható fõnevek eõtt hasznájuk, amikor vaamirõ eõször vagy átaában beszéünk: We have a cat and a dog. There’s a supermarket in Adam Street. A horse has four egs. Van egy kutyánk és egy macskánk. Van egy bot az Adam Street-en. A ónak négy ába van. Határozatan néveõt hasznáhatunk még fogakozásnevek eõtt, néhány mennyiségre utaó kifejezésben, vaamint what-bó és megszámáható fõnévbõ áó fekiátásokban: I’m a teacher. She’s an architect. a pair of a itte a coupe of a few What a ovey day! What a pity! Tanár vagyok. (Õ) építész(mérnök). egy pár egy kicsi egy pár, néhány néhány Miyen szép nap! Miyen kár! A határozott néveõt (the) egy már emített, ietve a beszéõ és haga-tója áta ismert doogga kapcsoatban, megszámáható és megszámá-hatatan, egyes vagy többes számú fõnevek eõtt hasznájuk: We have a cat and a dog. The cat is od, but the dog is just a puppy. I’m going to the supermarket. Do you want anything? (We both know which supermarket.) The train eaves at six. Van egy kutyánk és egy macskánk. A macska öreg, de a kutya még köyök. Megyek a botba. Kérsz vaamit? (Mindketten tudjuk, meyik botró van szó.) A vonat hatkor indu. Határozott néveõ á tengerek, foyók, száodák, éttermek, múzeumok, színházak és újságok neve eõtt, vaamint az oyan dogok neve eõtt, ameyekbõ csak egy van:

17 17 the Atantic the British Museum The Times the Ritz the sun the Queen the Government Fesõfokú meéknevek eõtt is határozott néveõ á: He’s the richest man in the word. Jane’s the odest in the cass. Õ a eggazdagabb ember a viágon. Jane a egidõsebb az osztáyban. Nem hasznáunk néveõt többes számú vagy megszámáhatatan fõnevek eõtt, ha az adott doogró átaában beszéünk: I ike potatoes. Mik is good for you. Horses have four egs. Szeretem a burgonyát. A tej jót tesz neked. A ónak négy ába van. Nem á néveõ országok, városok, utcák, nyevek, foyóiratok, repüõ-terek, áomások, hegyek és az étkezések neve eõtt: I had unch with John. I bought Cosmopoitan at Paddington Station. We arrived at Heathrow at six. Johnna ebédetem. A Paddington áomáson vettem a Cosmopoitant. Hatkor érkeztünk a Heathrow repüõtérre. Néhány heyet és közekedési eszközt jeöõ fõnév eõtt sem á néveõ, ha a tevékenység, amirõ beszéünk, kapcsoatban van a hey ietve eszköz funkciójáva: at home in/to bed at/to work in hospita at/to schoo/university/coege at/to church by bus by pane by car by train on foot She goes to work by bus. I was at home yesterday evening. Stay in bed if you re i. Bussza jár munkába. Tegnap este otthon votam. Maradj ágyban, ha beteg vagy. (Van viszont néveõ pédáu a következõ esetekben: The cat is seeping in the bed. She goes to the schoo to se theatre tickets.) A what-bó és megszámáhatatan fõnévbõ áó fekiátásokban sincs néveõ: What beautifu weather! What oud music! Miyen gyönyörû idõ! Miyen hangos zene! Érdemes megjegyezni, hogy a go home kifejezésben sem néveõ, sem eöjárószó nincs: I went home eary. Korán mentem haza.

18 Hasznos kifejezések, mondatok a dozen eggs a oaf of bread a pint of mik a pound of cheese a gass of water a botte of wine a cup of tea He is one of the happiest men I know. Not everything is expensive. I’ just have a ook. The changing rooms are over there. I’m ooking for this month’s edition of Vogue. I wonder if you coud hep me. I’ve got a bad cod and a sore throat. I’m afraid there aren’t any eft. What size are you? I’ have it, pease. egy tucat tojás egy kenyér fé iter tej fé kió sajt egy pohár víz egy üveg bor egy csésze tea Az egyik egbodogabb ember, akit ismerek. Nem minden drága. Csak körünézek. A próbafükék ott vannak. A Vogue ehavi kiadását keresem. Szeretném, ha segítene. (Kíváncsi vagyok, tud-e segíteni.) Csúnyán megfáztam és fáj a torkom. Attó tartok, nem maradt (egy sem). Mi az ön mérete? Kérem. (Megveszem.)

19 19 UNIT VERB PATTERNS 1 (igei szerkezetek) Az igei szerkezet az igébõ és a hozzá kapcsoódó bõvítmény(ek)bõ á. A bõvítmény ehet pédáu tárgy vagy küönfée határozó. A tankönyv 143. odaán tábázat fogaja össze a könyvben szerepõ igei szerkeze-teket. 1. Ige + to + fõnévi igenév They want to buy a new car. I’d ike to go abroad. Új kocsit akarnak venni. Szeretnék küfödre menni. 2. Ige + -ing Everybody oves going to parties. He finished reading his book. Mindenki szeret összejöveteekre járni. Befejezte a könyve ovasását. 3. Ige + -ing vagy + to + fõnévi igenév (jeentésküönbség nékü) It began to rain/raining. I continued to work/working in the ibrary. Esni kezdett. Foytattam a munkát a könyvtárban. 4. Ige + eöjárószó + -ing We’re thinking of moving house. I’m ooking forward to having more free time. Gondokodunk a kötözésen. Nagyon várom, hogy több szabadidõm egyen. 5.2 LIKE DOING és WOULD LIKE TO DO A ike doing és a ove doing szerkezet átaános tetszéshez, kedvteéshez kapcsoható: oyan tevékenységre uta, ameyet átaában szeretünk (ike), ietve nagyon szeretünk (ove). I ike working as a teacher. (I am a teacher and I enjoy it.) I ove dancing. (This is one of my hobbies.) Szeretek tanárként dogozni. (Tanár vagyok, és évezem ezt.) Nagyon szeretek tánconi. (Ez az egyik kedvteésem.) Ezze szemben a woud ike to ietve woud ove to mindig konkrét esetre vonatkozik: I’d ike to be a teacher. (When I grow up, I want to be a teacher.) Thank you, I’d ove to dance. Szeretnék tanár enni. (Amikor fenövök, tanár akarok enni.) Köszönöm, szeretnék tánconi. (Diszkóban vagyunk, és örüök,

20 20 (We are at a disco. I m peased that you asked me.) (Diszkóban vagyunk, és örüök, hogy fekérté.) kérdés váasz rövid kérdés Woud you ike to dance? Woud you ike to come for a wak? Yes, I woud. / Yes, I d ove to. Yes, I woud. / No, thank you. rövid váasz A fenti kérdésekre ehetõeg ne váaszojunk No, I woudn t-ta, mive az ebben az esetben udvariatan. (A woud segédige további hasznáatát ásd késõbb a fetétees mondatokná.) 5.3 WILL (Simpe Future egyszerû jövõ) A wi módbei segédige (a módbei segédigékke kapcsoatos bevezetést ásd Unit 8, 8.2), aakja minden számban és szeméyben vátozatan. áítás és tagadás I He/She/It We/You/They (wi) won t come. hep you. invite Tom. kérdés When wi he you they hep me? edöntendõ kérdés rövid váasz Yes, I wi. Wi you hep me? Sorry, I can t. I m afraid I can t. A No, I won t váasz a fenti esetben udvariatan, mive azt jeenti: nem akarok segíteni.

21 21 A wi segédigét hasznáhatjuk oyan, a jövõre vonatkozó ehatározás vagy szándék kifejezésére, ameyet a beszéd pianatában teszünk: `It’s Jane’s birthday.’ `Is it? I’ buy her some fowers. `Which do you want? The bue or the red?’ `I’ take the red, thank you.’ Ma Jane szüetésnapja van. Tényeg? Veszek neki virágot. Meyiket kéred? A kéket vagy a pirosat? A kéket kérem. A wi ezen kívü ajánatot vagy feajánást is kifejezhet: I’ carry your suitcase. We’ do the washing up. Viszem a bõröndöd. Majd mi emosogatunk. A wi segédige egyéb hasznáatát a Unit 9 mutatja be. GOING TO (szándék a jövõben) A going to segédige meett minden esetben a étige á. áítás és tagadás I He She It We You They ‘m (am) ‘m not ‘s (is) isn t re (are) aren t going to work. kérdés When am is are I he she it we you they going to arrive? edöntendõ kérdés rövid váasz Are they going to get married? Yes, they are. / No, they aren t. A going to segédigét oyan, a jövõre vonatkozó ehatározás, szándék vagy terv kifejezésére hasznájuk, ameyet már a beszéd ideje eõtt edöntöttünk: How ong are they going to stay in Rome? She isn’t going to have a birthday party. Mennyi ideig maradnak Rómában? Nem fog szüetésnapi buit rendezni.

22 22 Hasonó esetekben foyamatos jeent is hasznáhatunk a konkrét közejövõben bekövetkezõ eseményekke kapcsoatban, küönösen a come és go igékke (iyenkor átaában idõhatározó is van a mondatban): She’s coming on Friday. I’m going home eary tonight. We re traveing to Paris next year. Pénteken jön. Ma este korán megyek haza. Jövõre Párizsba utazunk. Going to-t hasznáunk akkor is, ha átjuk vagy érezzük, hogy vaami nemsokára bekövetkezik: Look at these couds. It’s going to rain. Watch out! That box is going to fa. Nézd ezeket a fehõket. Esni fog. Vigyázz! Az a doboz e fog esni. WILL vagy GOING TO? A következõ mondatokban jó átható a wi és a going to segédige jeentése közötti küönbség: I’m going to make a chicken casseroe for dinner. (I decided this morning and bought everything for it.) What sha I cook for dinner? Er. I know! I’ make chicken casseroe! That’s a good idea! (I decided at the moment of speaking.) Csirkeragut fõzök vacsorára. (Ma regge határoztam e, és már mindent megvettem hozzá.) Mit fõzzek vacsorára? Hm már tudom! Csirkeragut fõzök, ez jó ötet! (A beszéd pianatában határozom e.) 5.4 Hasznos kifejezések, mondatok I’d ike a the peope in the word to be happy. I’m going to have a year off. We hope to find work. I want to meet peope from a over the word. I want to see how different peope ive their ives. I’m mad about panes and everything to do with fying. We’re going to move to the country. What I reay want to do is to go back to the heath cub. I’m ooking forward to having more time to do the things I want to do. Where are you thinking of going? Szeretném, ha a viágon minden ember bodog enne. Egy év szabadságra megyek. Reméjük, hogy taáunk munkát. A viág minden tájáró vaó emberekke akarok megismerkedni. Látni akarom, hogyan ének a küönbözõ népek. Megõrüök a repüõkért és mindenért, aminek köze van a repüéshez. Vidékre fogunk kötözni. Amit igazán akarok tenni, az az, hogy visszamenjek az egészségkubba. Nagyon várom, hogy több idõm egyen azokra a dogokra, ameyeket tenni akarok. Mit gondosz, hova fogsz menni?

23 23 Damn! I’ve dropped one. Oh, ucky her! I fee nervous. I’m peased to hear it. Have a good time. I’m fed up with this weather. That happens to me sometimes. My grandfather’s going into hospita for tests. Cheer up! Things can’t be that bad. A fene egye meg, egyet eejtettem. Ó, miyen szerencsés! Ideges vagyok. Örüök, hogy haom. Érezd jó magad. Torkig vagyok ezze az idõve. Néha megtörténik veem. A nagyapám kórházba megy kivizsgáásra. Fe a fejje! Nem ehet minden oyan rossz.

24 24 UNIT WHAT LIKE? (miyen?) What s (is) your teacher are his parents was your hoiday were the beaches ike? She s very patient. They re very kind. Wonderfu. We swam a ot. OK, but some were dirty. A what ike szókapcsoatban a ike szó nem ige, hanem eöjárószó, jeentése: mint. A kérdõ szerkezet formája: what + a étige megfeeõ aakja (am/is/are/was/were) + aany + ike? What ike-ka tuajdonságra kérdezünk, a váaszban vaaki vagy vaami eírását, jeemzését várjuk: `What’s Jim ike?’ `He’s inteigent and kind, and he’s got ovey bue eyes.’ What was the weather ike on Sunday? It was very hot. Miyen Jim? – Inteigens és kedves, és szép kék szeme van. Miyen vot az idõ vasárnap? – Nagyon meeg vot. A következõ mondatban a ike igeként szerepe: What does Jim ike? He ikes motorbikes and paying tennis. Mit szeret Jim? – Szereti a motorokat és szeret teniszezni. A what ike-ka szemben a How s your mother? típusú kérdés vaaki egészségi áapotára kérdez, tehát a váaszban nem eírást vagy jeemzést várunk: `How’s your mother?’ `She s very we, thank you.’ Hogy van a mamád? – Köszönöm, jó (van). 6.2 COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES (közép- és fesõfokú meéknevek) egy szótagú meéknevek -y végû meéknevek cheap sma big * funny eary heavy középfok cheaper smaer bigger funnier earier heavier fesõfok cheapest smaest biggest funniest eariest heaviest két vagy több szótagú meéknevek carefu boring expensive interesting more carefu more boring more expensive more interesting most carefu most boring most expensive most interesting

25 25 rendhagyó meéknevek far good bad further better worse furthest best worst * Rövid, hangsúyos szótag végén a rövid mássahangzót jeöõ betû írásban megkettõzõdik: hot/hotter/hottest, fat/fatter/fattest. Összehasonító mondatokban középfokú meéknevek meett gyakran hasznájuk a than (=mint) hasonítószót: I’m younger than Barbara. Barbara is more inteigent than Sarah. Fiataabb vagyok, mint Barbara. Barbara inteigensebb, mint Sarah. A much (=sokka) hangsúyozza az összehasonításbei küönbséget: She’s much nicer than her sister. Is Tokyo much more modern than London? Sokka szebb, mint a nõvére. Tokyo sokka modernebb, mint London? Fesõfokú meéknevek eõtt határozott néveõ á: He’s the funniest boy in the cass. Which is the taest buiding in the word? Õ a egviccesebb fiú az osztáyban. Meyik a egmagasabb épüet a viágon? A középfokú aakokat két doog, szeméy, fogaom vagy tevékenység egymássa vaó összehasonítására hasznájuk, míg a fesõfokka vaamit vagy vaakit egy egész csoportbó emeünk ki: She’s taer than me. London is more expensive than Rome. She’s the taest in the cass. It’s the most expensive hote in the word. Magasabb, mint én. London drágább, mint Róma. Õ a egmagasabb az osztáyban. A egdrágább száoda a viágon. Ha vaami egyforma vagy egyenértékû, as as a hasonítószó, ha nem, not so as-t vagy not as as-t hasznáunk: Jim is as ta as Peter. I’m as worried as you are. She isn’t as ta as her mother. My car wasn’t so expensive as yours. Jim oyan magas, mint Peter. Annyira aggódom, mint te. Nem oyan magas, mint az anyja. Az én autóm nem vot oyan drága, mint a tiéd.

26 Hasznos kifejezések, mondatok That’s where I want to go. Maybe I can take you there sometime. Paris was the odest city I visited. She’s the best teacher we’ve ever had. Sandy’s happier now than she’s been for a ong time. It’s second-hand, but it’s new to me. London is such an expensive city. Take the path through the wood. It takes five minutes. Ez az, ahová menni akarok. Taán egyszer evihetek oda. Párizs vot a egrégebbi város, aho jártam. Õ a egjobb tanár, aki vaaha is vot nekünk. Sandy bodogabb most, mint már hosszú ideje bármikor. Hasznát, de nekem új. London iyen drága város. Menj az ösvényen az erdõn keresztü. Öt percbe teik.

27 27 UNIT PRESENT PERFECT A Present Perfect igeidõnek sem jeentésben, sem hasznáatban nincs pontos magyar megfeeõje. Nyevtani szempontbó jeen idõnek tekintjük, bár nagyon gyakran mút idõve fordítjuk magyarra: I have done it. I ve been to Engand. Megcsinátam. (Már) votam Angiában. A Present Perfect formaiag a have segédigébõ és az ige úgynevezett harmadik aakjábó (befejezett vagy mút idejû meéknévi igenév past participe) á. Az ige harmadik aakja szabáyos igékné megegyezik az ed végzõdésû mút idejû aakka, rendhagyó igékné pedig ezt az aakot küön meg ke jegyezni (d. tankönyv 143. oda). áítás és tagadás I/We/You/They ‘ve (have) haven t He/She/It ‘s (has) hasn t worked in a factory. kérdés Have Has I/you/we/they he/she/it been to the United States? rövid váasz Have you been to Egypt? Has she ever written poetry? Yes, I have. / No, I haven t. Yes, she has. / No, she hasn t. kiegészítendõ kérdés How ong have I/you/we/they has he/she/it worked here? A Present Perfect a jeenbõ a mútba tekint vissza, és azt érzéketeti, hogy mi történt mostanáig, ietve hogy vaami egyátaán megtörtént-e vagy sem. Az adott cseekvés, történés a mút egy meg nem határozott (tehát pianatnyiag ényegteen) idõpontjában történt, viszont az ered-ménye, ietve a tény, hogy a cseekvés megtörtént (vagy még nem történt meg) a beszéd pianatában érzékehetõ vagy fontos. I’ve met a ot of famous peope. (before now) She has won awards. (in her ife) She’s written twenty books. (up to now) (Már) sok híres emberre taákoz-tam. (ezeõtt, mostanáig) Díjakat nyert. (már, éetében) Húsz könyvet írt. (eddig)

28 28 A `mostanáig, `mindeddig idõkörre kapcsoatban a Present Perfect kifejezhet vaamiyen éményt vagy tapasztaást, amit vaaki átét vagy az az éetében eõfordut. Az ever (vaaha) ietve never (soha) határozószó gyakran kapcsoódik ehhez a jeentéshez. I’ve traveed a ot in Africa. They’ve ived a over the word. Have you ever been in a car crash? My mother has never fown in a pane. Sokat utaztam Afrikában. Már mindenfeé étek a viágon. Vot már autóbaeseted? Anyám még sosem üt repüõn. A mútban kezdõdött cseekvés vagy áapot a jeenben is tarthat, és vaószínûeg a jövõben is foytatódni fog: She s ived here for twenty years. (she sti ives here) Húsz éve akik itt. Az idõtartam jeöésére a for és a since eöjárószókat hasznájuk. A for (vaamennyi ideje) idõtartamra uta, a since (óta) pedig azt az idõpontot jezi, amikor a cseekvés vagy áapot kezdõdött. Az iyen típusú idõhatározókra a how ong? (mennyi ideje, mióta) kérdõszóva kérdezhetünk. I’ve known Aice for six years. She s worked here since How ong have you worked as a teacher? We’ve ived here for two years. I’ve had a beard since I eft the army. Hat éve ismerem Aice-t óta dogozik itt. Mióta dogozo tanárként? Két éve akunk itt. Azóta van szakáam, hogy eszeretem. A Present Perfect vonatkozhat oyan mútban (sokszor a közei mútban) történt cseekvésre vagy eseményre, ameynek a jeenben érzékehetõ eredménye vagy következménye van: I’ve ost my waet. (I haven’t got it now.) The taxi has arrived. (It’s outside the door now.) Has the postman been? (Are there any etters for me?) Evesztettem a pénztárcámat. (Nincs meg.) Megérkezett a taxi. (Kint van a kapu eõtt.) Vot itt a postás? (Van eveem?) A just (éppen, éppen most), aready (már) és yet (még, már) határozószók nagyon gyakran kapcsoódnak a Present Perfect-hez. (A yet jeentése tagadásban még, kérdésben már.) She’s just had some good news. I’ve aready had breakfast. Has the postman been yet? It’s and she hasn’t got up yet. Éppen jó hírt kapott. Már reggeiztem. Vot már a postás? 11 óra van és még nem ket fe.

29 PRESENT PERFECT vagy PAST SIMPLE? Ha összehasonítjuk az egyszerû mút (Past Simpe) és a Present Perfect hasznáatát, a következõt áapíthatjuk meg: Past Simpe 1. A cseekvés a mút egy meghatározott idejében történt: He died in She got married when she was twenty-two. 2. A cseekvés befejezõdött: I ived in Paris for a year. (I don t ive there now.) 3. Jeemzõ idõhatározók: Present Perfect 1. A cseekvés a mút egy meg nem határozott idejében történt: She has won awards. She s written twenty books. 2. A cseekvés a jeenben is foytatód-hat: She s ived here for twenty years (and she sti ives here). 3. Jeemzõ idõhatározók: Ha mútbei idõpontra vagy egy mútban ejátszódott cseekvés vagy esemény idõtartamára kérdezünk, egyszerû mútat, ha pedig a jeenig vagy a jeenben is tartó cseekvés vagy áapot idõtartama (tehát hogy mióta tart az adott tevékenység vagy heyzet) fontos, Present Perfect-et hasznáunk: I did it in ast week. two months ago. on March 22. for two years. yesterday. when I was young. after unch. When did you come to ive here? How ong have you ived here? When did you buy your car? How ong have you had your car? How ong did you work when you were in Engand? How ong have you been a teacher? I ve worked here for twenty years. since since I eft schoo. We ve never been to America. Have you ever payed gof? I ve just finished my homework. He s aready washed the car. They haven t arrived yet. Mikor jötté ide akni? Mióta aksz itt? Mikor vetted a kocsid? Mióta van meg a kocsid? Mennyi ideig dogoztá, amikor Angiában votá? Mennyi ideje vagy tanár? 7.3 Hasznos kifejezések, mondatok The fim was rubbish. We needed somewhere bigger. We haven’t had a break for an hour. Guess who I’ve got sitting right next to me. You two have been very busy this year, haven’t you? We’ve had some fun. There aren’t many do’s and don’ts. Thank goodness you’ve arrived safe and sound. A fim pocsék vot. Vaami nagyobb heyre vot szükségünk. Egy órája nem pihentünk. Taád ki, ki ü itt éppen meettem. Ugye ti ketten nagyon efogatak vagytok/votatok az idén? Jó éreztük magunkat. Nem sokat parancsogatnak. (Nem sok “tedd” és “ne tedd” van.) Háa az égnek, épen és biztonságban érkezté meg.

30 30 For a bit of peace and quiet. It gives me great peasure to tak to you a. Egy kis békére és nyugaomra. Nagy örömömre szogá, hogy beszéhetek mindnyájukka.

31 31 UNIT HAVE TO (ke) A have to (ke) segédigéve akotott szerkezet formája: has/have + to + fõnévi igenév: áítás és tagadás I/We/You/They have don t have He/She/It has doesn t have to work hard. kérdés Do Does I/you/we/they he/she/it have to work hard? rövid váasz Do you have to wear a uniform? Does he have to go now? Yes, I do. / No, I don t. Yes, he does. / No, he doesn t. kiegészítendõ kérdés How much do I/you/we/they does he/she/it have to work? A have to mút idejû aakja had to, kérdésben és tagadásná a did/didn t segédigét hasznájuk: I had to get up eary this morning. Why did you have to work ast weekend? They iked the hote because they didn’t have to do any cooking. Ma regge korán keett fekenem. Miért keett dogoznod a mút hétvégén? Tetszett nekik a száoda, mert nem keett fõzniük. Have to heyett az ango beszét nyev nagyon gyakran a have got to formát hasznája, átaában összevont aakokka: I ve got to go now. She s got to get up eary today. Has he got to eave now? They haven t got to work much. A have got to + fõnévi igenév szerkezet formai szempontbó ugyanúgy mûködik, mint a have got + fõnév szerkezet (d. Unit 2, 2.4). A have to oyan erõs kényszert, köteezettséget fejez ki, amey kívürõ ered, pédáu törvény, iskoai vagy munkaheyi szabáy, vagy náunk vaamiyen szempontbó fejebb áó szeméy szabja meg: You have to have a driving icence if you want to drive a car. Jogosítvánnya ke rendekezned, ha autót akarsz vezetni.

32 32 I have to start work at The doctor says I have to do more exercise. 8-kor ke kezdenem a munkát. Az orvos szerint többet ke tornáznom. A tagadó mondat a köteezettség hiányára uta, tehát hogy vaamit nem ke, nem szükséges evégezni: You don’t have to do the washing up. I’ve got a dishwasher. She doesn’t have to work on Monday. It’s her day off. Nem ke emosogatnod. Van mosogatógépem. Hétfõn nem ke dogoznia. Ez a szabadnapja. 8.2 MODAL AUXILIARY VERBS (modáis segédigék) A eggyakoribb modáis (módbei) segédigék a következõk: can coud may might must sha shoud wi woud Ezek a segédigék vaamiyen formában segítik az igét, jeentését a cseekvés módja és körüményei szerint módosítják. Formai szempont-bó az aábbi közös tuajdonságokka rendekeznek: 1. Az igei aak a modáis segédigék után a to néküi fõnévi igenév: She can drive. I must get my hair cut. Tud vezetni. Le ke vágatnom a hajam. 2. Kérdésben maga a segédige kerü az aannya fordított szórendbe (tehát nincs do vagy does): Can she sing? Shoud I go home now? May I ask something? Tud énekeni? Haza ke(ene) most mennünk? Kérdezhetek vaamit? 3. A segédige aakja szeméy és szám szerint nem vátozik: He can dance very we. She shoud try harder. It wi rain soon. We coud go to the cinema. Nagyon jó tánco. Jobban keene próbákoznia. Nemsokára esni fog. Emehetnénk moziba. 4. A tagadó aak a segédige + n t (nincs don t vagy doesn t): I woudn t ike to be a teacher. You mustn t stea. Nem szeretnék tanár enni. Nem szabad opni. A wi tagadó aakja won t:

33 33 It won t rain tomorrow. Honap nem fog esni. 5. A egtöbb módbei segédige jeenre vagy jövõre uta, kivéve a coud, meynek egyik jeentése: képesség a mútban. I coud swim when I was three. Három éves koromban tudtam úszni. 8.3 SHOULD (keene, ke) A shoud segédige aakja szám és szeméy szerint nem vátozik, utána to néküi fõnévi igenév á. áítás és tagadás I He/She We/You/They shoud do more exercise. shoudn t te ies. kérdés Shoud Do you think I he she we they see a doctor? shoud see a doctor? edöntendõ kérdés Shoud I phone home? Shoud I buy a Mercedes Benz? Yes, you shoud. No, you shoudn t. rövid váasz A shoud a beszéõ szerint heyesnek vagy az adott esetben a egjobbnak tartott cseekvésre uta, tehát tanácsot vagy javasot köteességet fejezhet ki: I shoud do more work. (This is my opinion.) You shoud do more work. (I’m teing you what I think.) Do you think we shoud stop here? (I’m asking you for your opinion.) You shoudn’t sit so cose to the TV. It’s bad for your eyes. Több munkát keene végeznem. (Ez a véeményem.) Több munkát keene végezned. (Azt mondom, amit gondook.) Gondood, hogy megájunk itt? (A véeményedre vagyok kíváncsi.) Nem keene iyen köze ünöd a tévéhez. Rossz a szemednek. Mive a shoud a beszéõ véeményét tükrözi, a mondat kezdete gyakran I think vagy I don t think. I think poiticians shoud isten more. I don’t think peope shoud get married unti they’re 21. Úgy gondoom, hogy a poitikusok jobban odafigyehetnének. Nem hiszem, hogy 21 éves kor eõtt házasodni keene.

34 MUST (ke) A must segédige aakja szám és szeméy szerint nem vátozik, utána to néküi fõnévi igenév á. áítás és tagadás I He/She We/You/They must try harder. mustn t stea. Kérdésben hasznáhatunk must-ot vagy have to-t: edöntendõ kérdés Must I take exams? Do I have to take exams? Have I got to work a day? Yes, you must. Yes, you do. Yes, you have. rövid váasz A must segédige erõs besõ kényszert, azaz a beszéõ áta szükségesnek tartott és tejesítendõ köteességet fejez ki: I must get my hair cut. (I think this is necessary.) Le ke vágatnom a hajam. (Úgy gondoom, szükséges.) Mive a must a beszéõ akaratát közvetíti, ügyejünk arra, hogy csak indokot esetben mondjuk, hogy you must : You must hep me. (I am giving you an order.) Coud you hep me? Wi you hep me? Segítened ke nekem. (Parancsot adok.) Segítené nekem? Légy szíves, segíts. A you must szerkezet határozott javasatot is kifejezhet: You must see the Monet exhibition. It’s wonderfu. You must give me a ring when you’re next in town. Látnod ke a Monet-kiáítást. Csodáatos. Fe ke hívnod, amikor egközeebb a városban vagy.

35 Hasznos kifejezések, mondatok What sort of hours do you work? I did a two-year course at coege. He disikes the idea of aways being avaiabe. He dropped out of schoo. Her friends te her she shoud stop being siy and act her age. He’s using you. It’s time for him to go. He’s got to take responsibiity for himsef. I’ve been sick a few times. Have you had anything to eat recenty which might have disagreed with you? I phoned the doctor’s surgery and made an appointment. She took my temperature. What does the doctor think is the matter with Manue? Miyen munkaidõben dogozo? Kétéves tanfoyamot végeztem a fõiskoán. Nem tetszik neki a gondoat, hogy mindig eérhetõ egyen. Kimaradt az iskoábó. A barátai azt mondják, ne egyen már buta és visekedjen az éetkorához métóan. Kihaszná benneteket. Ideje, hogy emenjen. Feeõsséget ke váania magáért. Néhányszor hánytam. Evett bármit is mostanában, ami eseteg nem tett jót magának? Fehívtam az orvosi rendeõt és megbeszétem egy idõpontot. Megmérte a ázam. Mit gondo az orvos, mi a baja Manuenak?

36 36 UNIT Idõhatározói meékmondatok Az idõhatározói mondatösszetéte átaában egy fõmondatbó (p. I give her a ring fe fogom hívni) és egy idõhatározói meékmondatbó (p. when I get home amikor hazaérek) á, meyeket a következõ kötõszók kapcsohatnak össze: when whie as soon as after before unti Ezekben a meékmondatokban annak eenére, hogy a jövõre vonatkoz-nak, átaában nem jövõ, hanem jeen idõt hasznáunk: When I get home, I’. Whie we’re away. As soon as I hear from you. Wait here unti I get back. Amikor hazaérek,. Amíg távo vagyunk,. Amint hírt kapok tõed,. Várj itt, amíg visszaérek. 9.2 WILL (a jövõ idõ segédigéje) A wi segédige (ásd még Unit 5, 5.3) a beszéd pianatában keetkezett szándékra vagy ehatározásra utahat: Give me your case, I carry it for you. Pease stop, I get out here. Add ide a bõröndödet, majd én viszem heyetted. Áj meg, égy szíves. Itt kiszáok. A wi ezen kívü jövõbei tényt fejezhet ki. A beszéõ úgy véi, hogy a cseekvés vagy esemény a jövõben be fog következni, és ennek közését minden szeméyes véemény, bíráat vagy eseteges tervre vaó utaás nékü teszi. Manchester wi win the cup. Tomorrow’s weather wi be warm and sunny. Our train wi eave at seven. A Manchester meg fogja nyerni a bajnokságot. Honap meeg és napos idõ esz. A vonatunk hétkor indu. 9.2 FIRST CONDITIONAL (fetétees mondat – 1. típus) A fetétees mondat 1. típusa az if (=ha) kötõszóva kezdõdõ, a jövõre vonatkozó, de nyevtaniag jeen idejû fetétees meékmondatbó és egy jövõ idejû fõmondatbó áhat: áítás és tagadás I work hard, I If she has enough money, she we don t hurry up, we you re ate, I (wi) won t pass my exams. buy a new car. be ate. wait for you.

37 37 kérdés What wi Where you do she go if you don t go to university? she can t find a job? edöntendõ kérdés rövid váasz Wi you go to university if you pass your exam? If we ook after the panet, wi we survive? Yes, I wi. No, I won t. Yes, we wi. No, we won t. A két tagmondat sorrendje tetszõeges ehet. Ha a fetétees meékmon-dat á eö, utána írásban vesszõt teszünk, ha a fõmondat, akkor a tag-mondatok között nincs vesszõ: If I work hard, I’ pass my exams. I’ pass my exams if I work hard. Ha keményen dogozom, e fogom tenni a vizsgáimat. Le fogom tenni a vizsgáimat, ha keményen dogozom. A fetétees mondat 1. típusáva vaóságos fetétere, és a fetéte tejesü-ése esetén a cseekvés jövõben várható eredményére utahatunk: If my cheque comes, I’ buy us a a mea. You’ get wet if you don’t take an umbrea. What wi happen to the environ-ment if we don’t ook after it? Ha megjön a csekkem, mindnyájunknak fizetek egy ebédet. Meg fogsz ázni, ha nem visze esernyõt. Mi fog történni környezetünkke, ha nem vigyázunk rá? Az if kötõszó a ehetõséget jezi, hogy vaami történhet, a when pedig hogy vaami a beszéõ szerint történni fog: If I find your book, I’ send it to you. When I get home, I’ have a bath. Ha megtaáom a könyved, eküdöm neked. Amikor hazaérek, megfürdöm. Ügyejünk arra, hogy az ango nyev az idõhatározói és fetétees meék-mondatokban nem akamaz jövõ idejû szerkezeteket: If it rains,. If I work hard,. When she comes home,. Ha esni fog,. Ha keményen fogok dogozni,. Amikor majd hazajön,. 9.4 Kifejezések gyakori igékke take care (of something) take medicine vigyáz (vmire), törõdik (vmive) orvosságot szed, bevesz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.