Press "Enter" to skip to content

Ingyen tankönyv igénylőlap

Közoktatás

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

1 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Tankönyvekkel kapcsolatos jogszabályi változásokkal kiegészítve : A változások a hatálybalépés után indult ügyekben érvényesek, illetve megismételt eljárásokra vonatkoznak. hatálybalépés ideje: március (1) Az iskola minden év november 15-éig köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni, hány könyvre van szükség a napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokon, illetve hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8. -ának (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre (a továbbiakban: normatív kedvezmény), tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8. -ának (4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, illetőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki a) tartósan beteg, b) sajátos nevelési igényű, c) három- vagy többgyermekes családban él, d) egyedülálló szülő által nevelt, e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A normatív kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg. A további kedvezmények nyújtásánál előnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására és mely feltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni de AKKOR MI ALAPJÁN MÉRJÜK FEL MÁR ELŐZŐ ÉV NOV.- 15 ig, ILLETVE HOGYAN RENDELJÜK MEG FEBRUÁR 15.-IG?! (2) Az iskola az (1) bekezdésben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt az e rendelet 5. számú mellékletében (lásd melléklet: megváltozott!) meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt ba) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, bb) egyedülálló szülő esetén a szülő nyilatkozata; c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat (új elem!). (3) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt. 1

2 (4) Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. (5) Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján, illetve a szülő hozzájárulásával kezel. (6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év november 30-áig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot. (7) A nevelőtestület minden év december 15-éig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről írásban értesíti a szülőt, illetve a nagykorú cselekvőképes tanulót. (8) Az iskola – a (6) bekezdésben meghatározott ideig – kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a települési önkormányzatnál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. (9) Az iskola minden év február 15-éig elkészíti a tankönyvrendelését. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy – a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv napközis, illetve tanuló szobai elhelyezése – az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. A tankönyvellátási szerződést minden év február utolsó munkanapjáig kell megkötni, illetve szükség szerint módosítani. (10) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet – a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. (11) Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál – a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – egyetértési joggal rendelkezik. (12) Az iskolának legkésőbb június 10-éig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 23. (1) A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás rendjében meg kell nevezni a tankönyvfelelőst, továbbá meg kell határozni a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8/A. -ának (1) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtását. 8/A. (1) Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át. (2) (3) Ha az iskola a tankönyveket a tankönyvforgalmazótól értékesítésre átveszi, a tankönyvellátás rendjének elkészítésével egyidejűleg az iskola igazgatójának ki kell jelölnie és meg kell bíznia azt a tankönyvértékesítésben közreműködő személyt, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. (4) Ha a feladatellátásban való közreműködés a (2)-(3) bekezdésben meghatározott személyeknek nem munkaköri feladata, a velük kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét. Díjazás illeti meg azt is, aki elkészítette az iskolai tankönyvrendelést. A díjazás összege nem lehet kevesebb az ügyeleti díj összegénél. A díjazás forrása a tankönyvforgalmazó által a tankönyvellátási szerződés alapján az iskolának átengedett összeg. (5) A tankönyvrendelés elkészítésének – e rendeletben nem szabályozott – kérdéseit az iskolai szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. (6) Az iskolának a 22. -ban meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás rendjét. 2

3 Az iskolai tankönyvrendelés rendje évi XXXVII törvény a tankönyvpiac rendjéről 8. (1) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója készíti el, a szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követően, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 19. (1) bekezdés c) pontjának és (2) bekezdésének figyelembevételével évi LXXIX. törvény 19. (1) c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. (2) A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. (3) Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. A tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy a tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják. (2) A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét. (3) A tankönyvrendelésbe azokat a könyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben, a szakmai munkaközösség, az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével lehet felvenni. (4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, illetőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki a) tartósan beteg, b) sajátos nevelési igényű, c) három- vagy többgyermekes családban él, d) egyedülálló szülő által nevelt, e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A normatív kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg. A további kedvezmények nyújtásánál előnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. (5) Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, egyedülálló szülő által nevelt, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak tekinteni – kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg – a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény II. fejezetében, b) sajátos nevelési igényűnek tekinteni, a közoktatásról szóló törvény a (1) bekezdésének 28. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. Közokt. tv a (1) 28. sajátos nevelési igényű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai neveléséhez és oktatásához, a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és más segédletek; magánoktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz, a képzési kötelezettséghez, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szükséges szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása; a foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök; a gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása; 3

4 (6) A (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményre vonatkozó, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt, jogszabályban meghatározott igénylőlapon lehet bejelenteni. Az igénylő a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményért jogszabályban meghatározott módon felel. (7) A kedvezmények iránti igényt az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben a (6) bekezdés szerinti igénylőlap felhasználásával kell bejelenteni. Az igénybejelentés időpontjáról az iskola az igénybejelentési határidő előtt legalább tizenöt nappal korábban, írásban köteles értesíteni minden tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be – beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt. Az iskola a (4) bekezdés a)-f) pontjainak megfelelő igények kielégítését követően a benyújtott további igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével a házirendben meghatározott módon bírálja el. (8) Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdéseket az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. A szabályozásnál az iskolai szülői szervezetet (közösséget) egyetértési jog illeti meg. (9) Ha a nem állami, nem önkormányzati iskola a közoktatásról szóló törvény 81. (1) bekezdésének d) pontja alapján a tanulói jogviszony fenntartását – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köti, e megállapodásban a (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményt korlátozhatja. A korlátozás alapján nyújtott kedvezmény azonban nem lehet kevesebb, mint a költségvetésről szóló törvényben a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott hozzájárulás egy tanulóra jutó összege. (10) Az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás felhasználható – a (4) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához, illetve az ott meghatározott tanulói kör további támogatásához – tankönyv, kis példányszámú tankönyv, tanulói munkatankönyv, munkafüzet, ajánlott és kötelező olvasmányok beszerzésének támogatására. (11) A normatív kedvezmények biztosításában a kollégium is közreműködhet. A kollégium közreműködése esetén a (8) bekezdésben foglaltakat a kollégiumi könyvtár-kölcsönzés tekintetében is alkalmazni kell. A kollégium közreműködése esetén az iskolai könyvtár fejlesztésére rendelkezésre álló összeg a kollégiumi könyvtár fejlesztésére is felhasználható az e törvény 7. -ának (4) bekezdésében és e (10) bekezdésében meghatározottak szerint. A törvény az iskolai tankönyvrendelésre vonatkozó rendelkezéseknek az ingyenes tankönyvellátásra vonatkozó rendelkezéseit változtatja meg. Nem érinti azokat a szabályokat, amelyek alapján a tankönyvrendelést el kell készíteni az iskola igazgatójának. Változatlanok tehát azok a rendelkezések, amelyek szerint a pedagógusok az iskola helyi tanterve alapján a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválasztja az általa alkalmazott tankönyveket. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kot.) új rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a tankönyvrendelés összeállításánál: A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A törvény a korábbi rendelkezésekhez képest pontosabban határozza meg, hogy milyen kör részére kell az iskolának biztosítania a tankönyvhöz történő ingyenes hozzáférést. A kedvezményezett körön kívül lehetőség van arra, hogy más tanuló is kedvezményt kapjon az iskolától, amennyiben ez nem veszélyezteti a normatív kedvezmények biztosítását. A hatályos rendelkezések alkalmazása a gyakorlatban nehézséget okozott, mivel nem adott egyértelműen választ arra a kérdésre, hogy az igényjogosultságot milyen módon kell az iskolában igazolni. A törvény a lehető legegyszerűbb megoldást kínálja, a családi pótlékra való jogosultság az, amely alapján ebben a kérdésben az iskola dönteni tud. A törvény nem kér hatósági igazolást. A szülő nyilatkozik arról, hogy családi pótlékra jogosult, és erre a nyilatkozatra kell az iskolának rávezetni a családi pótlék összegét. A családi pótlék összege ugyanis igazolja, hogy az érintett tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, három vagy több gyermekes családban él vagy egyedülálló szülő által nevelt. 4

5 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése 8/A. (1) Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át. (2) Az iskola a tankönyvellátás feladatainak végrehajtására – ha arról vagy egy részének elvégzéséről nem saját maga gondoskodik – egy vagy több tankönyvforgalmazóval megállapodást köt (a továbbiakban: tankönyvellátási szerződés). A tankönyvellátási szerződést minden év február utolsó munkanapjáig kell megkötni, illetve szükség szerint módosítani. Tankönyvellátási szerződés olyan tankönyvforgalmazóval köthető, amelyik a kiadótól kapott igazolás alapján rendelkezik a tankönyv forgalmazásának jogával. A tankönyvellátási szerződés megkötéséhez be kell szerezni az iskolai szülői szervezet (közösség) egyetértését. (3) Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a tankönyvet. Második alkalommal a tanuló e jogával akkor élhet, ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság ezek bekövetkeztében, és ezt az iskola igazolja. Ha a tanuló iskolát vált – az e tényről kiállított iskolai igazolás felmutatásával – az új iskolában alkalmazott tankönyvet a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni. (4) Ha az iskola a tankönyveket a tankönyvforgalmazótól értékesítésre átveszi, a tankönyvforgalmazó nevében értékesíti azokat. A beszedett vételárral elszámol a tankönyvforgalmazónak. A hibás teljesítésért – a tankönyvek darabszám szerint történő átadását kivéve – a tankönyvforgalmazó felel. (5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az iskolát díjazás illeti meg. A díjazás összegét a tankönyvforgalmazó fizeti ki az iskola részére. A díjazás összegéből kell az iskolának a tankönyv-értékesítésben közreműködő személy és a tankönyvfelelős díjazását kifizetni, kivéve, ha a feladatellátásban való közreműködés valamelyikük munkaköri feladata. 8/B. (1) A tankönyvellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg, azzal a megkötéssel, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell: a) az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát; a tankönyvforgalmazó azonosító adatait (név, cím, székhely, adószám, bankszámlaszám, képviselő neve), a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének kódszámát, b) az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyvek adatait, c) azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerződés szól, d) az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közreműködés kereteit, e) annak a személynek a nevét, aki a tankönyvforgalmazó, illetve az iskola részéről (a továbbiakban: iskolai tankönyvfelelős) a tankönyvellátás végrehajtásáért felel, f) szükség esetén a használt tankönyvek visszavásárlásával és forgalmazásával kapcsolatos feladatmegosztást, g) az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépő tanulók ellátására. (2) Ha az iskolai tankönyvellátásban tankönyvforgalmazó vesz részt, az iskola a) a forgalmazónak átadja a tanulóknak a (3) bekezdésben felsorolt adatait, a tankönyvek tanulókra lebontott címlistájával, b) tájékoztatja a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét a tankönyv értékesítésének helyszínéről, valamint az értékesítés időpontjairól, c) a tankönyvellátási szerződésben meghatározottak szerint helyet biztosít az értékesítéshez, illetve a tankönyvek biztonságos őrzéséhez. (3) A tankönyvellátási szerződés keretei között a forgalmazó jogosult nyilvántartani a tanulók következő személyes adatait: a tanuló neve, diákigazolványának száma, ha a tanulónak nincs diákigazolványa az anyja neve és a születési ideje, továbbá minden tanuló esetén az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek, illetve a vételhez kapott támogatás összege. A személyes adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására használhatók fel. Az e bekezdés alapján átadott személyes adatok az átadásuk napját követő tizenkettő hónapig tárolhatók. (4) Ha az iskolai tankönyvellátást nem az iskolában szervezik meg, a tankönyvforgalmazónak – a megállapodásban meghatározottak szerint – biztosítania kell a tankönyv-értékesítés elkülönített megszervezését. 8/C. (1) Ha az iskola a tankönyvek megvásárlásához pénzben támogatást biztosít a tanuló részére, az erről szóló értesítést megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek, tankönyvellátási szerződés esetén a tankönyvforgalmazónak is. Az iskola által nyújtott támogatással megvásárolt könyv a tanuló tulajdonába kerül. (2) A tankönyvtámogatás összegét az iskola a tankönyvforgalmazónak utalja át. (3) A tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható ki. 5

6 A tankönyv az iskolai könyvtártól megvásárolható az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feltételekkel és használati idő eltelte után. A törvény meghatározza azokat a szabályokat, amelyek megtartásával az iskolának meg kell szerveznie a tankönyvellátást. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésébe az iskola bevonhatja a tankönyvforgalmazót, azonban ezzel a felelőssége nem szűnik meg. A törvény alapján tehát egyértelművé válik, hogy a tankönyvekkel történő ellátás megszervezéséért minden esetben az iskola a felelős. Ez a felelőssége minden tanulóval szemben fennáll, függetlenül attól, hogy a tanulmányok folytatására a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a felnőttoktatásban kerül sor. A tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában közreműködő tankönyvforgalmazóval az iskolának megállapodást kell kötnie. E megállapodás garanciát biztosít az iskola részére, mivel biztos lehet abban, hogy a megfelelő időre megfelelő tankönyvek állnak majd rendelkezésre. Biztosítékot jelent ugyanakkor a forgalmazó részére is, mivel megfelelő időben tudomást szerez arról, hogy az általa forgalmazott tankönyvek milyen példányszámban értékesíthetők a tankönyvpiacon. Az iskolai tankönyvellátásnak kell garantálnia, hogy a tanuló az iskolaév teljes időszakában hozzájusson a tankönyvhöz. A tankönyv értékesítésére azonban az esetek zömében nem piaci áron kerül sor. Így például a tankönyvjegyzéken lévő tankönyvek esetében nem indokolt lehetővé tenni a tanuló számára a korlátlan vásárlást a jegyzékben meghatározott áron. Az iskolai tankönyvellátás mellett ugyanis a tankönyv forgalmazója üzleti alapon is értékesítheti azokat. Ilyen értékesítés mellett a tanulókon kívül bárki vásárolhat tankönyvet. Ebben az esetben nem indokolt a kiadókat a tankönyvjegyzékben szereplő áron való értékesítésre kötelezni. A tankönyvellátási szerződés minimális tartalmi elemeit határozza meg a törvény. A tankönyvellátási szerződésben az érdekelteknek rendezniük kell mindazokat a kérdéseket, amelyek alapján egyértelműen eldönthető, hogy az iskolai tankönyvellátás megszervezésében kinek mi a feladata. A tankönyvellátási szerződésben azonban az iskola felelőssége a tankönyvellátás megszervezéséért és a törvényben meghatározott normatív kedvezmények biztosításáért nem ruházható át a szerződést kötő másik félre. A törvény számos olyan kérdésre állapít meg speciális szabályokat, amelyekre e rendelkezések hiányában a gyakorlat nem tudott egyértelműen választ adni. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésénél nem szabályozott az a kérdés, hogy állíthat-e ki az iskola számlát vagy sem, illetőleg a számla kiállítási kötelezettség az iskolát vagy a tankönyv forgalmazóját terheli? A törvény egyértelművé teszi, hogy a számla kiállításának kötelezettsége azt terheli, akitől a tanuló, illetve a szülő átveszi a tankönyvet, aki átveszi a tankönyvért az ellenértéket. Valójában azonban a tankönyv iskola által történő értékesítése speciális jogi helyzetet idéz elő, hiszen az iskola más termékét értékesíti. Ezért tartalmazza a törvény azt a megoldást, hogy a befolyt vételárat az iskola nem könyveli el saját bevételként, hanem átadja a tankönyvforgalmazónak. Az általános forgalmi adó befizetése is a tankönyvforgalmazót terheli. A tanuló az iskolai tankönyvekhez általában nem a tényleges értéken jut hozzá. Igaz ez a megállapítás abban az esetben is, ha semmilyen kedvezményt nem kap, az iskola nem nyújt semmilyen támogatást, azonban olyan könyvet biztosítanak részére, amelyik szerepel a tankönyvjegyzékben. Miután a kedvezményes áron értékesített tankönyvekhez való hozzájutás nem korlátlan, indokolt, hogy a tankönyvforgalmazó figyelemmel kísérje a tanulói tankönyvvásárlást. Ehhez teremti meg a törvényi feltételeket a módosítás. Összeférhetetlenség 8/F. (1) Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez nem vehető igénybe az a tankönyvkiadó, illetve az a tankönyvforgalmazó, amelyben az iskola vezetői megbízással rendelkező alkalmazottja, valamint a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozója üzletrésszel rendelkezik, vagy részt vesz az ügyvezetésében, a felügyelő bizottságában, továbbá amellyel az iskola vezetői megbízással rendelkező alkalmazottja munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. (2) Nem vehet részt az iskolai tankönyvrendelés elkészítésében és az iskolai tankönyvellátás megszervezésében az iskolának az az alkalmazottja, aki a tankönyvforgalmazóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. (3) Az iskolai tankönyvválasztásban közreműködő pedagógus és az iskolai tankönyvellátás szervezésben közreműködő személy az iskolai tankönyvellátásban részt vevő tankönyvkiadótól, tankönyvforgalmazótól juttatást, kedvezményt semmilyen formában nem fogadhat el. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésénél gondot okozhat, ha a tankönyvrendelést olyan személyek állítják össze, akik anyagilag érdekeltek abban, hogy milyen tankönyvekből folyjék a nevelő-oktató munka. A törvény ezért összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg az iskolai tankönyvellátás megszervezésében érdekelt szervezetekre és személyekre kiterjedően. Az új összeférhetetlenségi szabályok jelentős mértékben csökkentik annak lehetőségét, hogy olyan személyek vegyenek részt az iskolai tankönyvrendelés összeállításában, akiknek anyagi érdeke fűződik ahhoz. 6

7 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 22. (1) Az iskola minden év november 15-éig köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni, hány könyvre van szükség a napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokon, illetve hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8. -ának (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre (a továbbiakban: normatív kedvezmény), továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására és mely feltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. (2) Az iskola az (1) bekezdésben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt az e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt ba) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, bb) egyedülálló szülő esetén a szülő nyilatkozata; c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat. (3) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt. (4) Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. (5) Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján, illetve a szülő hozzájárulásával kezel. (6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év november 30-áig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot. (7) A nevelőtestület minden év december 15-éig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről írásban értesíti a szülőt, illetve a nagykorú cselekvőképes tanulót. (8) Az iskola – a (6) bekezdésben meghatározott ideig – kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a települési önkormányzatnál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. (9) Az iskola minden év február 15-éig elkészíti a tankönyvrendelését. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy – a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv napközis, illetve tanuló szobai elhelyezése – az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. (10) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet – a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. (11) Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál – a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – egyetértési joggal rendelkezik. (12) Az iskolának legkésőbb június 10-éig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 23. (1) A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás rendjében meg kell nevezni a tankönyvfelelőst, továbbá meg kell határozni a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 8/A. -ának (1) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtását. (2) 7

8 (3) Ha az iskola a tankönyveket a tankönyvforgalmazótól értékesítésre átveszi, a tankönyvellátás rendjének elkészítésével egyidejűleg az iskola igazgatójának ki kell jelölnie és meg kell bíznia azt a tankönyvértékesítésben közreműködő személyt, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. (4) Ha a feladatellátásban való közreműködés a (2)-(3) bekezdésben meghatározott személyeknek nem munkaköri feladata, a velük kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét. Díjazás illeti meg azt is, aki elkészítette az iskolai tankönyvrendelést. A díjazás összege nem lehet kevesebb az ügyeleti díj összegénél. A díjazás forrása a tankönyvforgalmazó által a tankönyvellátási szerződés alapján az iskolának átengedett összeg. (5) A tankönyvrendelés elkészítésének – e rendeletben nem szabályozott – kérdéseit az iskolai szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. (6) Az iskolának a 22. -ban meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás rendjét. Határidők, dátumok a tankönyvellátással kapcsolatban: November 15-ig Felmérni, hány tanuló kíván könyvet kölcsönözni, mennyi könyvre van szükség a napköziben, tanulószobán, illetve hányan kívánnak használt tankönyvet használni. Ezt az igénylőlapok kiadásával kell megoldani. Az igénylőlapokat és az igényelhető támogatásokat közzé kell tenni! November 20-ig November 30-ig Az iskola felméri, hogy hány gyerek jogosult normatív kedvezményre, vagy kiegészítő támogatásra.. Igénylőlapok és a fenntartó családvédelmi felelősével egyeztetve. Az igazgató tájékoztatja a a nevelőtestületet, az iskolaszéket, szülői szervezeteket, DÖK-ot és kérni kell az önkormányzatot, állapítsa meg a támogatás rendszerét a jogosult tanulók részére December 15-ig Február 10-ig Február 15-ig Február utolsó munkanapjáig Június 10-ig A tantestület meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és értesíteni kell a szülőket. Ismertetni kell a tervezetet a szülőkkel, DÖK-kel, iskolaszékkel, szülői szervezetekkel és véleményeztetni kell. Tájékoztatni kell a szülőket az 1 4 osztályok tankönyveinek napi össztömegéről. El kell készíteni a tankönyvrendelést. Új osztálynál a várható létszámok alapján. Meg kell kötni a szerződést a tankönyvellátó cégekkel. Közzé kell tenni azokat a könyvek, kötelező olvasmányok jegyzékét, amelyek az iskolai könyvtárból kikölcsönözhetőek. 8

9 5. számú melléklet Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz Az intézmény neve: Reich Károly Általános és Zeneiskola címe: 8636 Balatonszemes, Gárdonyi u. 1 OM-azonosítója: A tanuló: I. Normatív kedvezmények iránti igény Neve: osztálya lakcíme Azonosító száma Diákigazolvány száma A szülő (gondviselő) : Neve: Lakcíme: Azonosító iratának típusa Számna: Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül. A tanuló: a) tartósan beteg, b) sajátos nevelési igényű, c) három- vagy többgyermekes családban él, d) egyedülálló szülő által nevelt, e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. II. Igénylés további kedvezményekre* Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem: Dátum: szülő vagy nagykorú tanuló aláírása A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen – nem. Kelt. iskola igazgatójának aláírása 9

10 5. számú melléklet második (kiegészítő) oldala Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján minden évben az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó kap az iskolai terjesztési áron forgalomba kerülő tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A támogatás módjáról a nevelőtestület a törvényekben meghatározottak szerint dönt. A tanuló (szülő) az iskolában – a család anyagi helyzetétől függően – ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek: – tartósan beteg (szakorvos igazolja), – sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), – három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), – egyedülálló szülő által nevelt (a megállapított családi pótlék igazolja), – nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), – rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (az erről szóló határozat igazolja). Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is. A felsoroltakon túl az iskola – hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint – további kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére. Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges. Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni nem kell (elégséges bemutatni), de az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat. A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményének meghallgatásával. A normatív támogatást az iskola teljes egészében is felhasználhatja tankönyvek vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja. Lehetőség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet: – iskolából történő kölcsönzéssel, – napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel, vagy – a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer együttes alkalmazásával biztosítja. Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni. Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az iskolában kapja kézhez minden tanuló az igénylőlapot, amit minden év november 15-ig kell visszajuttatni. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. 10

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.