Press "Enter" to skip to content

Iskolaváltáskor az ingyen tankönyveket vissza kell adni? (tudásbázis kérdés)

, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelke

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/

1 HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/ A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára, biztosítja az egyéni és közös tanulás lehetőségét, felelős részvételt az iskolai élet szervezésében, kulturált szabadidős tevékenységben. Minden tanuló, pedagógus és szülő számára a tantermekben kifüggesztve, illetve az iskolai könyvtárban megtalálható.

2 TARTALOM Tartalom. 2 Kötelességek. 3 Tanulói jogok. 4 Munkarend A tanítás és az iskola rendje Ellenőrző és hiányzás A tanórán kívüli foglalkozások A közösségi szolgálat teljesítésének eljárásrendje. 11 A helyiség- és területhasználat szabályai. 12 Érdekképviselet, véleményezési jog, panaszkezelés. 13 A tanuló jutalmazásának elvei és formái. 14 Fegyelmező intézkedések és büntetések formái és alkalmazásának elvei. 16 Záradék. 18 A Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium panaszkezelési rendje. 19 Felelősségek és hatáskörök. 21 A dokumentumok és bizonylatok rendje. 22 Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium sorsolási eljárásrendje

3 KÖTELESSÉGEK: A tanuló kötelessége, hogy tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak, valamint tanulótársainak jogait és méltóságát. A tanulóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az iskolán kívüli, de azt érintő szóbeli, írásbeli megnyilvánulásaikért, cselekedeteikért is vállalni kell a felelősséget, amennyiben az az iskola, a tanulók, a pedagógusok jó hírét, becsületét sérti (pl. internetes közösségi portálon). A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségeinek. A tanuló kötelessége, hogy tartsa meg az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét. A tanítási órákra hozza magával tanszereit, illetve sportfelszerelését, ellenőrző könyvét, és azt pontosan vezesse. A tanuló kötelessége, hogy önként vállalt feladatait az osztályközösségben és a diákönkormányzatban a megadott határidőig elvégezze. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó felnőttnek, ha veszélyeztető helyzetet, illetve balesetet észlelt. A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. A hanyagságból fakadó vagy szándékos rongálásért személyesen felel, és kártérítésre kötelezhető. A tanuló kötelessége, hogy az emberi együttélés normái szerint viselkedjen, a Házirend előírásait betartsa. A tanuló kötelessége, hogy az iskolai rendezvényeken alkalomhoz illő viseletben részt vegyen. A tanuló beiratkozással vállalja, és önmagára nézve kötelességének tekinti, hogy tanulmányi, illetve sportrendezvényeken felkészülten, elsősorban az iskola érdekeit szem előtt tartva, méltón képviseli az intézményt. A tanuló kötelessége a könyvtárhasználat rendjének betartása, a könyvtár egyéb szabályainak és a számítógépes nyilvántartásnak elfogadása, a kölcsönzött könyvek határidőre való visszaadása. A kölcsönzött könyv, tankönyv megrongálódása vagy elvesztése esetén köteles a kárt megtéríteni. A tanuló kötelessége, hogy tanórán mobiltelefonját kikapcsolt állapotban tartsa. A tanuló kötelessége, hogy a tornateremben és az uszodában az előírásoknak megfelelően viselkedjen, a sportszerekben okozott károkozásáért felel, szándékos rongálásáért kártérítésre kötelezhető. A tanuló kötelessége az uszodahasználat előírásainak betartása, különös tekintettel a higiénés előírásokra (pl.: papucs és úszósapka viselése, zuhanyozás) 3

4 TANULÓI JOGOK A tanulónak joga van a biztonságban és egészséges környezetben való nevelkedéshez és oktatáshoz; legyen pihenőidő, szabadidő, sportolási, étkezési lehetősége. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, valamint joga, hogy hit- és vallásoktatásban vehessen részt. Személyiségi jogait, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tartsa tiszteletben. E jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve nem zavarhatja a tanítási órák rendjét. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön. Joga, hogy napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön. Joga, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül. Joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és létesítményeket (felügyelet mellett), előzetes bejelentés alapján (alkalomszerűen) tanórán kívüli osztályrendezvények céljából is. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Joga, hogy magántanuló legyen, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését; kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. Joga, hogy kérelmére jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Ha a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt a tanköteles tanuló második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot, lehetősége van arra, hogy az adott tantárgy(ak)ból egyéni foglalkozásokon is részt vegyen. Joga, hogy részt vegyen a diákkörök munkájában, kezdeményezze azok létrehozását; tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, ha a törvény másképp nem rendelkezik, iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek. Az iskola tanulóinak bármely diákközössége. (diákkör, szakkör, fakultációs csoport, stb.) a tanulók nagyobb csoportjának minősül. A tanuló joga, hogy tanulmányai során a pedagógiai programban és az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, valamint ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógust. o Az első és kilencedik osztályos tanulók, illetve szüleik a választható tantárgynak idegen nyelv felvételét a beiratkozáskor szülői nyilatkozat alapján írásban kérelmezik, első és másodsorban rangsorolva. A felvételről, a csoportba sorolásról névre szóló értesítést kapnak. o A tanárválasztás a tanórán kívüli választható foglalkozások szakkörök, sportfoglalkozások esetén valósul meg. o Az osztályba és csoportba sorolás feltétele: Az osztályba és csoportba sorolás beiratkozáskor a választható tantárgyak, képzési formák választása alapján jön létre. 4

5 o A tanév közben történő felvételnél a tanuló előzetes nyelvtudása az osztályba, csoportba sorolás szempontja. A kétszintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások esetén: A jelentkezés módja: évfolyamon április 15. május 20. (kötelező 2 tantárgy) írásbeli nyilatkozat, melyet az osztályfőnök juttat el a gimnáziumi tagozat vezetőjének/igazgatójának A módosítás lehetőségei: – csak tanév végén írásbeli kérelemmel igazgatói engedéllyel, az új tantárgy felvétele csak vizsgával lehetséges, kimaradás esetén a felkészítő csoport nem szűnik meg A tanuló joga, hogy az iskolai könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen vegye igénybe. 5

6 MUNKAREND 1. A tanítás és az iskola rendje 2. Ellenőrző és hiányzás 3. Tanórán kívüli foglalkozások 4. A közösségi szolgálat teljesítésének eljárásrendje 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1. Minden diák iskolába érkezésének időpontja 15 perccel az órakezdés előtt. A tanítási órák és szünetek rendje a következő: 1. óra óra óra óra óra óra óra óra óra A tanítás 8.00-kor kezdődik évfolyamon 0.óra tartható között. A tanórák 45 percesek: 10, 15, 10, 15, 15, 15 perces szünetekkel. Azonos tantárgyak esetén az 5-6., 6-7., 7-8. és a 8-9. óra a tanulók beleegyezésével összevonható Az órakezdés után érkező tanulók (ha indokolatlanul késtek) először szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetést kapnak. A rendszeresen és indokolatlanul elkéső tanulók esetében az osztályfőnök megteszi a szükséges fegyelmi intézkedéseket A korábban érkező 1-4. évfolyamosok megfelelő időjárás esetén az udvaron, rossz idő esetén a földszinten gyülekeznek. Felügyeletükről ig egy reggeli ügyeletes nevelő gondoskodik Az 5 8. évfolyamosok jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a 2. emeleti körfolyosón, a évfolyamosok saját osztálytermükben tartózkodnak. Felügyeletükről egy reggeli ügyeletes nevelő gondoskodik ig Becsengetés után a zsibongóban, körfolyosókon és a folyosókon zajongani, vagy más módon a tanítási órákat zavarni tilos! Akiknek nincs kötelező foglalkozásuk, a könyvtárban vagy az e célra kijelölt teremben tartózkodhatnak Az óraközi szünetekben az 1-4. évfolyamosok megfelelő időjárás esetén az udvaron tartózkodnak, rossz idő esetén az első emeleti folyosókon és körfolyosón Az évfolyamosok a szünetekben az udvaron, az osztálytermük előtti folyosón, illetve a zsibongóban tartózkodhatnak Az utolsó tanítási óra után az 1-6. évfolyamos napközis tanulók a napközis foglalkozás helyszínére, a osztályosok a tanulószobába mennek. A többiek ebéd előtt, illetve után elhagyják az iskola épületét, vagy a délutáni szakköri és fakultációs óráik helyszínére mennek Az iskola épületében tanítási órák után csak (engedéllyel, illetve) tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. 6

7 1.10. Az iskolai ünnepélyeken, valamint az iskola által szervezett rendezvényeken, tanulmányi sétákon, osztálykirándulásokon és táborokban az osztályfőnök által ismertetett szabályok érvényesek, melyek betartása kötelező, azok megszegése fegyelmi intézkedéseket von maga után Tanulmányi sétára, osztálykirándulásra legalább két tanár vihet el egy osztályközösséget Az iskolában és az iskola által szervezett rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása! Az osztály 5 perccel az óra kezdése előtt mehet a szaktanteremhez, ahova a szaktanár engedélyével lehet bemenni A témazáró dolgozatok időpontját a tanároknak egy héttel korábban be kell jelenteniük. Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozat íratható A tanuló joga, hogy a dolgozatot legkésőbb 10 munkanapot a tanár betegszabadságát nem figyelembe véve követő első szakórán kijavítva megkapja. (A történelem és irodalom tantárgyak esetében a dolgozat kijavítási határideje 15 munkanap.) Amennyiben a tanár a határidőig nem javítja ki az aktuális dolgozatot, az arra adott érdemjegyet a diák nem köteles elfogadni kérheti, hogy az érdemjegy a naplóba ne kerüljön be Új tanulásszervezési módok alkalmazása történik a tanórai oktatásban: tantárgytömbösített oktatás egyes tanulócsoportokban, projekt- és témahét, illetve nap Az általános iskolai tagozaton a diákok kötelessége a tisztasági csomag használata, mely a személyi higiéniához szükséges eszközöket tartalmazza A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások, egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól A felzárkóztató foglalkozásokra, korrepetálásokra, egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók és a szaktanárok jelölik ki. A kijelölt tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon kötelező A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint: az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét a házirendben kell szabályozni. Az osztályozóvizsga tananyagáról, a vizsga időpontjáról és módjáról az érintett tanuló és szülője írásban kap tájékoztató levelet. Az osztályozóvizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit iskolánk könyvtárában, honlapján is közzé tesszük pedagógiai programunk részeként Intézményünk gimnáziumi tagozatán 6, 8, 10. osztályban belső vizsgát szervezünk, melynek tantárgyait, témaköreit iskolánk Pedagógiai programja tartalmazza. Időpontja évente a munkatervben kerül meghatározásra Az az emelt óraszámú képzésben (idegen nyelv, informatika, művészet, testnevelés modulok) részt vevő tanuló, aki a 9. évfolyam végén nem éri el az emelt óraszámban tanult tantárgyában a legalább közepes osztályzatot, az adott tantárgy tanulását az alap csoportban folytathatja Az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat csak azon 10. évfolyamos tanulók választhatják, akiknek a választott tantárgyból legalább közepes osztályzata van, illetve idegen nyelv, matematika és a választott tantárgy esetén a belső vizsga eredménye legalább jó A tanulók által előállított szellemi, dologi érték a nevelési-oktatási intézmény tulajdona. Ha abból az intézmény bevételre, nyereségre tett szert, akkor az intézményi költségek feletti rész a tanulókat illeti meg. Ezt az SZMSZ szabályozza Az intézményben szociális támogatás folyósítása nem történik. A jogszabályi kötelező támogatáson túli támogatások közül az intézményben étkezési díj mérséklésére van mód. Az eljárás segítője a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős. Az eljárásrendje a következő: 7

8 – A szülő írásos kérelmet fogalmaz meg az iskola igazgatójához étkezési támogatás kérésére, kérését indokolja. Leveléhez csatolja jövedelemigazolását. Az iskola igazgatója ezen iratok alapján javaslatot tehet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Irodájához az érintett tanuló étkezési díjának támogatására. – A Szociális Iroda dönt a támogatás mértékéről és tájékoztatja az igazgatót. – A Szociális Iroda tájékoztatása alapján az igazgató írásban értesíti az érintett szülőt az osztályfőnökök közreműködésével, mely a tájékoztatóba történő bejegyzéssel történik meg Az intézmény az alanyi jogon járó tankönyvtámogatáson túl további tankönyvtámogatást nem biztosít Az iskolai tankönyvellátás felelőse az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős, aki munkáját az SZMSZ-ben foglaltak szerint végzi. A szakmai munkaközösségek javaslata alapján, a nevelőtestület, a diákönkormányzat és a szülői közösségek véleményének kikérése után összeállítja a tankönyvrendelést oly módon, hogy az osztályok tankönyvcsomagjának ára olyan összeg lehet, hogy a rászorultak számára az ingyenes tankönyvek a normatívából, és a könyvtári példányokból biztosítható legyen. 2. Ellenőrző és hiányzás 2.1. Az ellenőrző könyv hivatalos okmány, tanulóink minden nap kötelesek azt magukkal hozni. Diákjaink kötelesek ellenőrző könyvüket rendszeresen vezetni, adataikat és tanáraik nevét beírni, a bejegyzéseiket aláíratni. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. Ha tanulónk ellenőrző könyvét nem hozza magával, vagy azt hanyagul vezeti, elveszíti, büntetésben részesül A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell az ellenőrző könyvben, illetve a tájékoztatóban. Más módon benyújtott igazolás csak kivételes esetekben fogadható el Évente háromnapnyi (összesen három nap) hiányzást a szülő (az ellenőrzőben) írásban igazolhat Három napon túl (az ellenőrzőben) orvosi igazolás szükséges, melyet a hiányzást követő egy héten belül kötelező bemutatni Rendkívüli esetben a szülők személyesen vagy írásban kérhetnek előzetes távolmaradási engedélyt. Az engedély megadásáról öt nap erejéig az osztályfőnök, ezen felül az igazgató dönt Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a húsz tanórát, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie Tanulmányi vagy sport verseny esetén: Országos középiskolai tanulmányi versenyek Iskolai forduló: igazolt a verseny napja Második forduló: a verseny előtti tanítási nap és a verseny napja, amennyiben ezek tanítási napok Döntő: a verseny előtti 4 tanítási nap és a verseny napja, amennyiben ezek tanítási napok Egyéb országos és regionális versenyek Iskolai forduló: délelőtti verseny esetén: két órával a verseny kezdete előtt mehet el a versenyző a tanítási órákról, délutáni verseny esetén: az 5. óra után igazolt a hiányzása Ha van második forduló, akkor: a verseny napja igazolt, feltéve, ha tanítási napra esik Döntő: ha volt előző forduló, akkor a verseny előtti tanítási nap és a verseny napja igazolt, ha tanítási napra esik 8

9 egyébként a verseny napja, ha az tanítási napra esik Megyei versenyek Iskolai forduló: délelőtti verseny esetén: két órával a verseny kezdete előtt mehet el a versenyző a tanítási órákról, délutáni verseny esetén: az 5. óra után igazolt a hiányzása megyei forduló: a verseny napja igazolt, ha tanítási napra esik Sportverseny esetén: 2.8. Nyílt nap: Egész napos vagy délelőtti verseny esetén a sportverseny napja igazolt mulasztás. Délután vagy órakor kezdődő verseny esetén a tanuló az első három tanítási órán köteles részt venni. Ha jegyzőként vagy segítőként (személyét előzetesen egyeztetni kell az igazgatóhelyettesekkel) vesz részt a versenyen, akkor a hiányzása igazolt. A 8. és 12. évfolyamos tanuló továbbtanulása érdekében igazoltan két nyílt napon vehet részt oly módon, hogy osztályfőnökével egyezteti az időpontot és megnevezi a nyílt napot szervező oktatási intézményt, amelyet meglátogatni kíván. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni a hiányzások összesítésénél. További nyílt napon csak szülői kikérővel (a három nap terhére) vehet részt Előrehozott érettségi vizsga, nyelvvizsga esetén: Nyelvvizsga: Közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga esetén a tanuló kérésére maximum 2 tanítási nap adható nyelvenként. A nyelvvizsga napját a szülő az ellenőrzőben előzetesen igazolja Előrehozott érettségi vizsga: A vizsga napja és a vizsgát megelőző nap, amennyiben az tanítási nap Iskolán kívüli szervezet kikérőjével a hiányzás igazoltnak számít. A versenyek, vizsgák napja nem számít a hiányzások összesítésénél, a felkészülésre fordítható napokat figyelembe kell venni a hiányzások összesítésénél. Minden esetben a szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre, felkészülésre fordítható napok számáról (amennyiben indokoltnak tarja) és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőn az iskolába való visszaérkezést követő egy héten, öt munkanapon belül nem igazolja a távolmaradását Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, idejét bejegyzi az osztálynaplóba. Azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, az osztályfőnök dönti el. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni. Ha az eléri a 40 percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül Eljárások igazolatlan hiányzások esetén: 1-3 óra igazolatlan hiányzás esetén: osztályfőnöki figyelmeztetés és magatartásból legfeljebb jó minősítés 4-6 óra igazolatlan hiányzás esetén: osztályfőnöki intés és magatartásból legfeljebb változó minősítés 7-14 óra igazolatlan hiányzás esetén: igazgatói megrovás és magatartásból rossz minősítés 14 óránál több igazolatlan hiányzás esetén fegyelmi eljárás A tanórán kívüli foglalkozásról való távolmaradást is igazolni kell. Az ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható Hiányzás esetén a tanulónak az elmaradt tanórák anyagát is meg kell ismernie. Ebben kérheti az osztálytársak és a pedagógus segítségét. A hiányzó házi feladatot a következő órára pótolnia kell. 9

10 2.16. Ha a tanuló az iskola képviselete miatt (versenyek, rendezvények) nem tudott felkészülni a következő napra, kérheti a számonkérés alóli mentesítését. 3. A tanórán kívüli foglalkozások Az intézmény óráig szabadon választható foglalkozásokat szervez a diákoknak. A szülők erről minden tanév elején az igazgatónak címzett kérvényben elkérhetik gyermeküket. Az engedélyt az intézmény igazgatója írásban közli a családokkal. A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, sportköri foglalkozás, tanulószoba, napközi) való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes. A jelentkezés a tanév elején történik, és egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel a jelentkezés után kötelező, az onnan történő távolmaradást igazolni kell A napközi munkarendje Időbeosztás ebédelés folyamatosan az étkezési rend szerint irányított szabadidős programok, tanóra, uzsonnázás alsó tagozaton: általában a tanóra ideje felső és gimnáziumi tagozaton: általában a tanóra ideje A tanórán kívüli foglalkozások tervezésekor ezt figyelembe kell venni irányított szabadidős programok, illetve gyermekfelügyelet A nem napközis tanulók től ebédelhetnek az ebédlői rendnek megfelelően. Ebédelni ig lehet Az étkezési térítési díjakat havonta kell fizetni meghatározott napokon a gazdasági irodában Az iskola az igénybe nem vett (betegség vagy egyéb ok miatt) étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a szülőnek viszszajuttatja, ha az étkezést a szülő vagy a tanuló lemondja Az iskola ünnepélyein (tanévnyitó, október 23., március 15., szalagavató, ballagás, tanévzáró) ünnepi viselet kötelező. lányoknak: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, ünnepi cipő; fiúknak: fehér ing, sötét nadrág, ünnepi cipő Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza A tanév során megrendezésre kerülő témahetek, projektek tanórán kívüli rendezvényein való részvétel önkéntes A rendezvények nem zavarhatják meg a napközis csoportokban maradó diákok nyugodt tanulását A hosszabb programokon pihenőidő biztosított a diákoknak Kirándulás Az iskolai nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 10

11 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 4. A közösségi szolgálat teljesítésének eljárásrendje A rendes írásbeli érettségi vizsga megkezdésének feltétele 2016-tól ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat keretei között az egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi, óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidő területén folytatható tevékenység. Iskolánk a évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint, három tanévre elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. Felmenő rendszerben a 2013/2014. tanévben a évfolyamokon került bevezetésre. Egy tanévre vonatkozóan az iskola az éves munkatervében határozza meg, hogy milyen tevékenységi körben szervez közösségi szolgálatot a diákjai számára. Az iskolán kívüli külső szervezet bevonásakor az iskola és a szervezet az együttműködéséről megállapodást köt, amely tartalmazza a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. A programok megvalósulását, a szervezési feladatok ellátását az igazgató által kijelölt pedagógus koordinátor segíti. A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. A közösségi szolgálat során a tanuló közösségi szolgálati naplót vezet, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A közösségi szolgálatot a tanév elején osztályfőnöki óra keretében egy felkészítő óra vezeti be. A tanév végén osztályfőnöki óra keretében a tanuló beszámol (írásban és/vagy szóban) a közösségi szolgálat során szerzett tapasztalatiról (összegző óra). Az osztálynaplóban a koordinátor, a bizonyítványban és a törzslapon az osztályfőnök dokumentálja a közösségi szolgálat teljesítését, az iskola pedig a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. A közösségi munka végzésének időkeretéről a évi LXXXVIII. törvény 5. -a rendelkezik. Az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola Iratkezelési szabályzatában rögzíti. 11

12 A HELYISÉG- ÉS TERÜLETHASZNÁLAT SZABÁLYAI 1. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el kilépő kártya alkalmazásával. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra az igazgató vagy igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 2. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. A tanulók az iskola épületét tanítási idő alatt csak indokolt esetben (engedéllyel kilépő kártya) hagyhatják el. 3. A tanári folyosón és a tanári szobákban tanuló csak indokolt esetben tartózkodhat, a tanári szobákban csak nevelő jelenlétében. 4. Az iskola helyiségeit (szaktantermek, tornatermek, ebédlő, könyvtár, uszoda) mindenki az ott kifüggesztett előírásoknak megfelelően köteles használni. 5. A baleset- és tűzvédelmi előírások mindenki számára kötelező érvényűek. A balesetet azonnal jelenteni kell a szaktanárnak, osztályfőnöknek, illetve a közelben tartózkodó nevelőnek, felnőttnek. 6. Mindenki kötelessége, hogy az iskola épületének, termeinek, mellékhelyiségeinek tisztaságára ügyeljen, a berendezés épségére vigyázzon. A tanuló az iskola berendezési tárgyaiért rongálás estében anyagi felelősséggel tartozik. A szándékos rongálást elkövetett tanuló köteles a megrongált tárgyat, eszközt, nyílászárót, falfelületet eredeti állapotába visszaállítani, vagy azzal azonos értékű pótlással helyrehozni, a kárt megtéríteni. 7. A hetesek feladatai: számba venni a hiányzókat, jelenteni a tanárnak, szellőztetni és biztosítani az órakezdés feltételeit (tiszta tábla, kréta), ha a becsengetés után 10 perccel sem érkezik tanár az órára, szól az igazgatóhelyettesnek, a tanteremben észlelt rongálást jelzi az osztályfőnöknek, gondoskodik az utolsó tanítási óra után az osztályterem rendbetételéről (villany, ablak, tábla, szék). gondoskodik- az utolsó órát tartó pedagógussal együtt a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, villany lekapcsolása, tábla letörlése, ablakok zárása). 8. A tanuló az iskolába csak a tanuláshoz szükséges dolgot hozzon! A tanórán, vagy tanórán kívüli rendezvényen bemutatásra szánt szemléltető eszközt, tárgyi gyűjtőmunkát a tanuló hozhat az iskolába, de erről a szaktanárát, vagy osztályfőnökét a tanítási nap megkezdése előtt tájékoztatnia kell. A szaktanár, illetve az osztályfőnök dönt a behozott eszköz, tárgy tárolásáról. A törvény által tiltott jelképek iskolába hozatala, rajzolása tilos. Az intézményben központi értékmegőrzési lehetőség nincs, ezért az oktatáshoz nem szükséges eszközökért az iskola felelősséget nem vállal. 9. Tilos a tanítás ideje alatt ( ) mobiltelefonnal képet készíteni, hangfelvételt rögzíteni, videót felvenni. 10. Tilos a tanítás ideje alatt hangfelvételt készíteni. 11. Tilos olyan eszközöket behozni, amelyek az iskola tanulóinak és dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik pl. szúró, vágó stb. eszközök. 12

13 ÉRDEKKÉPVISELET, VÉLEMÉNYEZÉSI JOG, PANASZKEZELÉS A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz. Tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Jogai megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot. Személyesen vagy képviselői útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában. Joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon: véleményt nyilvánítson minden kérdésről az őt nevelő pedagógus munkájáról az iskola működéséről tájékoztatást kapjon személyét érintő kérdésekről tanulmányait érintő kérdésekről javaslatot tegyen, és kérdést intézzen az iskola vezetőihez az iskola pedagógusaihoz az iskolaszékhez Joga, hogy javaslataira és kérdéseire a megkereséstől számított tizenöt napon belül (az iskolaszéktől a harminc napot követő első ülésén) érdemi választ kapjon. Joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletbe (diákönkormányzatba). Joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 13

14 A TANULÓ JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, jutalmazza. Az egész tanévben kiemelkedő munkát végző tanuló tanulmányi dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (pl. tanulmányi versenyek győztese, kitűnő tanuló és kiemelkedő magatartású, szorgalmú stb.), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. Kitűnő tanuló: az a tanuló, aki 5-8. illetve évfolyam minden tanévének végén kitűnő tanulmányi eredményt ér el, megkapja a Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium kitűnő tanulója címet, melyet plakettel és oklevéllel jutalmazunk a ballagási illetve a tanévzáró ünnepélyen. Kiváló sportoló: az a tanuló, aki az intézményünk színeiben 5-8. illetve évfolyam során országos helyezést ér el, megkapja a Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium kiváló sportolója címet, melyet plakettel és oklevéllel jutalmazunk a ballagási illetve a tanévzáró ünnepélyen. Kiváló művész: az a tanuló, aki az intézményünk színeiben 5-8. illetve évfolyam során országos rendezvényeken, pályázatokon legalább bronz minősítést szerez, megkapja a Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium kiváló művésze címet, melyet plakettel és oklevéllel jutalmazunk a ballagási illetve a tanévzáró ünnepélyen. Jó tanuló, jó sportoló: az a tanuló, aki az adott tanítási évben jó tanulmányi eredményt ér el (legalább 4,00 tanulmányi átlag) és eredményesen szerepelt sportversenyeken (MDSZ, Magyar Bajnokság, tornák, kupák), melyet könyvvel és oklevéllel jutalmazunk a tanévzáró ünnepélyen. A jutalmak odaítéléséről az osztályközösség, az osztályfőnök, a szaktanár javaslata alapján a nevelőtestület dönt az osztályozó értekezleten. A tanulók sport-, művészeti vagy tanulmányi versenyeken való részvételéről, az ott elért eredményeikről a honlapon, faliújságon is értesül az iskola tanulóközössége és nevelőtestülete. ELISMERÉSEK Forma Ki adhatja? Miért? szaktanári dicséret napközi vezetői dicséret osztályfőnöki dicséret az adott tárgyat tanító pedagógus napközis nevelő osztályfőnök Ha a tanuló: – folyamatosan kiválóan teljesít (csak jeles osztályzatai vannak) – jól szerepel iskolai és iskolán kívüli vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon, stb. – gyűjtőmunkáért – a szertári anyag gyarapításáért Ha a délutáni foglalkozásokon a tanuló szorgalma és magatartása példamutató, s mindez a tantárgyi eredményeiben is tükröződik. Ha jól szerepel a napközis nevelők által irányított iskolai és iskolán kívüli vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon. Ha gyűjtőmunkát végez. Adható a tanulónak: – az osztályért végzett közösségi munkáért (pl. bármilyen gyűjtőmunka, pályázat, értékgyarapítás), – iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken, ünnepségeken való szereplésért, 14

15 DÖK dicséret, plakett igazgatói dicséret nevelőtestületi dicséret DÖK vezető igazgató nevelőtestület – példamutató magatartásért, kiemelkedő tanulmányi munkáért. Adható a tanulónak: – az iskolai programok szervezésében és rendezésében nyújtott munkáért, – az iskola rendezvényein való szereplésért, – közösségi munkáért. Adható a tanulónak: – az iskola falain belül vagy azon kívül elért kiemelkedő teljesítmények esetében, melyek kivétel nélkül az intézmény jó hírnevének erősítését szolgálják, – amennyiben az iskola pedagógusa javaslatára indoklással történik Adható a tanulónak: – példamutató magatartásért és szorgalomért, – minden tantárgyból kimagaslóan dicséretes (kiváló) tanulmányi eredményért. Adható tanulócsoportnak (osztálynak, csapatnak, alkalmi közösségnek, stb.), ha – azok az iskola falain belül vagy azon kívül kiemelkedő teljesítményt értek el, melyek kivétel nélkül az intézmény jó hírének gazdagítását szolgálták. 15

16 FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS BÜNTETÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI Ha a tanuló a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit, illetve az iskola Házirendjének rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy az intézménynek szándékosan anyagi kárt okoz, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. Fegyelmező intézkedésnek akkor van helye, ha a tanuló magatartása zavaróan hat a környezetére, ha hátráltatja a tanulótársainak vagy a tanárnak a munkáját, ha megsérti az együttélés szabályait, ha az egyes tanítási órákat rendszertelenül látogatja, ha vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. Különösen súlyos megítélés alá esik: az agresszió (a másik tanuló megverése, bántalmazása, erőszakos megalázása), önmaga és mások egészségét veszélyeztető magatartás (alkohol fogyasztása, dohányzás, kábítószer, birtoklása, továbbadása, árusítása vagy fogyasztása), az iskola alkalmazottaival szemben tanúsított tiszteletlen magatartás okiratok (pl.: ellenőrző, bizonyítvány, szülői igazolások, stb.) hamisítása az iskolán kívüli közösségi programokon, külföldi és belföldi utakon az osztály vagy a csoport engedély nélküli elhagyása (az eset súlyosságának figyelembevételével), az iskolában tanúsított megbotránkoztató viselkedés, szándékos károkozás másnak vagy az intézménynek. Ha tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető Köznevelési törvény 58. (3)-(14) Ennek értelmében fegyelmi büntetés lehet: megrovás szigorú megrovás meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába eltiltás a tanév folytatásától kizárás az iskolából A felelősségre vonási eljárás módjára és formájára nézve a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet és a Köznevelési törvény rendelkezései irányadóak. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítése kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 61. és a Köznevelési törvény 59. alapján. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 16

17 BÜNTETÉSEK Forma Ki adhatja? Miért? szaktanári figyelmeztetés napközis nevelői figyelmeztetés az adott tárgyat tanító pedagógus napközis nevelő Ha a tanuló: – sorozatosan hiányos felszereléssel, tartósan fegyelmezetlen magatartásával zavarja az óra menetét, – több alkalommal késve érkezik az órára, – megtagadja a munkát. – a tanórán illetve a tanórán kívüli foglalkozásokon tanúsított zavaró és fegyelmezetlen magatartás miatt. osztályfőnöki figyelmeztetés osztályfőnöki intő, rovó igazgatói figyelmeztetés osztályfőnök osztályfőnök igazgató Ha a tanuló: – veszélyezteti társa testi épségét, verekszik, – rongálja az iskola felszereléseit (padok, székek firkálása), – tiszteletlen a pedagógussal, káromkodik, – sorozatosan elkésik az iskolából, igazolatlan óráért, – az ellenőrző könyvét nem hozza magával, hanyagul vezeti, illetve elveszíti. Ha a tanuló: – osztályfőnöki figyelmeztetése ellenére nem változtat viselkedésén, visszaesőmódon elköveti ugyanazt a hibát, – más személy tulajdonát képező értéktárgyat vagy taneszközt eltulajdonítja. Ha a tanuló: igazgatói intő igazgató Ha a tanuló: igazgatói megrovás áthelyezés másik osztályba áthelyezés egy másik általános iskolába igazgató nevelőtestület javaslatára az igazgató nevelőtestület javaslatára az igazgató – jelentős anyagi kárt okoz az iskola felszerelésének rongálásával, – rendszeresen igazolatlanul hiányzik, osztályfőnöke, szaktanára a büntetésnek erre a formájára javaslatot tesz – dokumentumok hamisítása – az iskola dolgozóival szemben tanúsított tiszteletlen magatartás – az igazgatói figyelmeztetés ellenére sem változtat viselkedésén, viszszaeső módon elköveti ugyanazt a hibát. – osztályfőnöke, szaktanára a büntetésnek erre a formájára javaslatot tesz. Ha a tanuló: – iskolai kötelességeit vétkesen, súlyosan megszegi, viselkedésével veszélyezteti társai és a közösségi morális állapotát. Ha a tanuló: – az igazgatói megrovás ellenére sem hajlandó viselkedését megváltoztatni, továbbra is fennáll személyének a közösségre gyakorolt romboló hatása. Ha a tanuló áthelyezését – a nevelőtestület és/vagy az Iskolaszék kezdeményezi alapos és részletes indoklással alátámasztott érveléssel írásban. 17

18 ZÁRADÉK Jelen Házirend hatályba lépésének időpontja: december 1. Jelen Házirend visszavonásig érvényes. A Házirend módosítását mindegyik fél bármely időpontban kezdeményezheti. Az iskolai Házirendet a nevelőtestület fogadja el a Diákönkormányzat, az Intézményi Tanács és a szülői szervezet (SZM, Iskolaszék) véleményének kikérése után. A mindenki által elfogadott Házirendet az érintett felek aláírásukkal hitelesítik. Kaposvár, november

19 A KAPOSVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PANASZKEZELÉSI RENDJE A panaszkezelési eljárás folyamatábrája: 19

20 Célja: – hogy a tanulót érintő felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani. I. szint 1. A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul. 2. Az osztályfőnök 3 napon belül megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 3. Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. II. szint 4. Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt az igazgató felé. 5. Az igazgató 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen értékelik a beválást. III. szint 7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé. 8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. A folyamat gazdája az igazgatóhelyettes, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. 20

21 FELELŐSSÉGEK ÉS HATÁSKÖRÖK Felelős Érintett Informált 2. Osztályfőnök A panasz alanya Panaszos/képviselője 3. Osztályfőnök A panasz alanya Panaszos/képviselője 4. Osztályfőnök Panaszos/képviselője Igazgató 5. Igazgató Panaszos/képviselője Osztályfőnök 6. Igazgató Panaszos/képviselője Osztályfőnök 21

22 A DOKUMENTUMOK ÉS BIZONYLATOK RENDJE A bizonylat megnevezése Kitöltő / készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap 6-7. Jegyzőkönyv Iskolatitkár Iktató 5 év Panaszos képviselője 9. Feljegyzés Fenntartó Iktató 5 év Panaszos képviselője 22

23 KAPOSVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SORSOLÁSI ELJÁRÁSRENDJE 1. A sorsolás lebonyolításának jogszabályi hátterét a évi CXC köznevelési törvény, ill. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 24. (6) és (7) rendelkezéseire biztosítják. 2. A 1. osztályosok beiratkozását követően két munkanapon belül összesítésre kerül, hogy mely csoportba tartozók között nem tudja teljesíteni az intézmény a felvételi, átvételi kérelmet helyhiány miatt. 3. Az összesítést követően két munkanapon belül az intézmény igazgatója az igazgatóhelyetteseivel egyeztető megbeszélést tart. A megbeszélés témája a felvételi kérelmet kérő tanulók adatainak áttekintése, elemzése. 4. Az egyeztetést követő munkanapon az igazgató értesíti a megyeközponti tankerület igazgatóját, kérve a hivatalos közjegyző által felügyelt sorsolás megszervezését. 5. A sorsolás helyét, idejét, a felügyelő közjegyzőt a megyeközponti tankerület igazgatója jelöli ki. A sorsoláson részt vesznek a felvételi, átvételi kérelmet benyújtók törvényes képviselői, az igazgató, a megye központi tankerület igazgatója vagy az általa képviseleti joggal megbízott hatósági személy. 6. A sorsolás időpontjáról az érintetteket hivatalos postai küldeményben az igazgató értesíti ki. 23

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.