Press "Enter" to skip to content

Központi írásbeli felvételi 2016 megoldás

A feladatlapok és a megoldások ezen az oldalon érhetőek el:

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. OM azonosító: 035990 (www.varga-szolnok.sulinet.hu) Felsőfokú továbbtanulásra felkészítő négy, illetve öt évfolyamos gimnázium, amely  tudatosan segíti a tanulók egyéni tanulási útját;  az iskola pedagógiai programjában szereplő tantárgyakból a készségtárgyak kivételével biztosítja a felkészítést a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára a 11. évfolyamtól kezdve (megfelelő számú jelentkezés esetén);  képzésében alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket, lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy megismerkedjenek a programozás alapjaival;  külföldi cserekapcsolatok szervezésével is segíti az idegen nyelvek gyakorlását;  változatos kulturális programokkal várja diákjait;  biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását.

Képzési rendszerünk a 2016/2017. tanévben

Arany János Tehetséggondozó Program első idegen nyelvek az angol, vagy a német nyelv; második idegen nyelvek: angol, német, francia, orosz

Program jellemzői A programba a beiskolázás országos pályázat alapján történik. 5 évfolyamos képzés (előkészítő évfolyam a 9/AJTP).

4 évfolyamos képzés a gimnáziumi kerettanterv alapján. A 9. és a 10. 29 fő évfolyamon a matematika és az angol + nyelv oktatása emelt óraszámban első idegen nyelv az angol; fellebbezé történik. A 9. évfolyamon pénzügyi második idegen nyelvek: német, si keret ismeretek tantárgy oktatása magyarul francia, orosz és angolul. 4 évfolyamos, a képzés a magyar – Magyar – angol két tanítási nyelvű angol két tanítási nyelvű iskolai oktatás 29 fő irányelve alapján történik. Angol + első idegen nyelv az angol; nyelvoktatás magas óraszámban, fellebbezé második idegen nyelvek: német, anyanyelvi lektor segítségével, angolul si keret francia, orosz tanított tárgyak. 4 évfolyamos képzés a gimnáziumi Általános tehetséggondozó kerettanterv alapján. A 9. és a 10. program 4 modullal 29 fő évfolyamon kötelezően választható + első idegen nyelvek az angol, műveltségi területek: biológia – kémia; fellebbezé vagy a német nyelv; második matematika – fizika; művészi és si keret idegen nyelvek: angol, német, gyakorlati kommunikáció; történelem– francia, orosz földrajz- EU ismeretek. Matematika – angol emelt szintű

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. 2. A felvételi eljárás:  Csak azok a tanulók vehetők fel a 01, 02, 03, 04 kódú programokra, akik részt vettek a központi írásbeli felvételi vizsgán!  A tanulók az általuk választott bármely középiskolában megírhatják felvételi dolgozataikat, kivéve az AJTP programba jelentkezők.  Az AJTP programba jelentkezők a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázatban 1. helyen megjelölt iskolában írják.  A Varga Katalin Gimnázium (Szolnok, Szabadság tér 6. ) is szervezi a központi írásbeli vizsgákat. Arany János Tehetséggondozó Program Határidők, dátumok: Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra: 2015. december 8. Pályázatok benyújtása: 2015. december 10. Pszichológiai teszt: 2016. január 15. Központi írásbeli felvételi vizsgák: 2016. január 16. 10.00 Pótló írásbeli felvetéli vizsgák: 2016. január 21. 14.00 Pótló pszichológiai teszt: 2016. január 22. Matematika-angol, magyar-angol két tanítási nyelvű, általános tehetséggondozó programok Határidők, dátumok: Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra: 2015. december 8. Központi írásbeli felvételi vizsgák: 2016. január 16. 10.00 Pótló írásbeli felvetéli vizsgák: 2016. január 21. 14.00 Angol nyelv szóbeli vizsga a 03 programon: 2016. március 1-2-3. Pótló angol nyelv szóbeli vizsga a 03 programon: 2016. március 4. A szóbeli vizsga időbeosztása megtekinthető a honlapon 2016.02.22-től. 3. A felvételi vizsga teljesítményének értékelése Arany János Tehetséggondozó Programban az összpontszám 100 pont. A hátrányos helyzetű tanulók az összes pontszámuk 1,1 szeres értékével szerepelnek. Minden további programban a szerezhető maximális pontszám 200 pont. Ebből a hozott maximális pontszám az általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam 1. félévi tanulmányi eredményét számítjuk be a testnevelés, ének-zene, rajz és technika tantárgyak kivételével, valamint csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe a tanuló számára kedvezőbb módon. Az előzetes felvételi eljárás eredményét a dolgozatot megírató iskolák továbbítják a felvételi eljárásban érintett további iskoláknak. A szerzett pontszámokat az iskolák tantárgyanként a saját felvételi eljárásukban átszámítják az egyes programjaikra. 3

A Varga Katalin Gimnázium programjaira az átszámítás az alábbi táblázat szerint történik:

Arany János Tehetséggondozó Program Matematika angol Két tanítási nyelvű Általános tehetséggond.

Hozott maximális pontszám

Magyar nyelv írásbeli

Megjegyzések: Az írásbeli dolgozatokban elérhető maximális pontszám 100%-os teljesítmény esetén adható meg. A 16/2008 (04.30.) OKM rendelet, valamint az iskolai gyakorlat alapján a következő prioritási sorrendet kell alkalmazni azonos felvételi pontszám esetén: 1) hátrányos helyzetű tanuló (jegyző által kiállított igazolás); 2) tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található; 3) tanuló igazgatói döntés alapján, a döntés során az igazgató a rendelkezésére álló következő információ szerint mérlegel  tanuló, akinek testvére az iskola jelenlegi, vagy korábbi tanulója volt  tanuló, akinek gondviselője az iskola korábbi tanulója volt  tanuló, akinek országos tanulmányi versenyeredménye volt  tanuló, akinek megyei tanulmányi versenyeredménye volt  tanuló, akinek középfokú nyelvvizsgája van 4. További információk: A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és b) az alább felsorolt pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel: ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) hátrányos helyzetű1 vagy bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett vagy

bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie. Kollégiumi elhelyezés a Szolnok Városi Kollégiumban valamennyi AJTP-s tanulónak kötelező, a többi diáknak a férőhelyek számának figyelembevételével lehetséges. Sajátos nevelési igényű tanulók a Jelentkezési lap és a szakvélemény benyújtásával együtt írásban kérhetik a felvételi vizsga idejének és módjának a szakértői vélemény szerinti megváltoztatását. A 04 program moduljainak rövid ismertetése. Matematika – fizika modulon a diákok tanulják az oszthatóságot és számelmélet, geometriai feladatokat oldanak meg, foglalkoznak a kombinatorika és a valószínűség számítás elemeivel, függvényeket vizsgálnak. Kísérleteket végeznek és feladatokat oldanak meg mechanikai megmaradási törvényekre (lendület, energia), a kinematika (mozgások), hőtan, elektromosság és a dinamika (erőtan) témaköréből. Biológia-kémia modulon a diákok bepillantást nyernek e két tudomány vizsgálati módszereibe, alkalom nyílik egyéni, páros és kiscsoportos feladatok, kísérletek elvégzésére. Kisebb kutatómunkát folytatnak, aminek eredményeiről beszámolnak. Gyakorolják a természettudományok nyelvezetét, a pontos megfogalmazásokat, számítási-, táblázatos-, teszt- és egyéb feladatok segítségével részben megalapozzák későbbi emelt szintű képzésüket. A művészi és gyakorlati kommunikáció modul keretében a már tanult nyelvi szintekhez kapcsolódnak a diákok. Gyakorolják a beszéd-és légzéstechnikát, előadóművészetet, kreatív írást (monológ, riport, interjú, verstípusok) tanulnak. Ellátogatnak szerkesztőségekbe, nyomdába, és mindkét tanév végén bemutatják éves munkájukat. A történelem – földrajz – EU ismeretek modul fő témája a Kárpát- medence földrajzi és történelmi múltjának és jelenének a megismerése. Ezen belül a diákok megismerhetik az adott régió természeti képét a honfoglalás korában, a honfoglaló magyarok életmódját, az Alföld természeti környezetének használatát, változásait a 10-18. században, Szolnok város történetét, a magyarság etnikai csoportjait. A modul programjának részét képezi a magyar alkotmány és választási rendszer, az EU története, működése. Az elméleten kívül fontos szerepe van a gyakorlati ismereteknek, melyeket a diákok kirándulásokon, múzeumlátogatásokon szerezhetnek meg.

5. A felvételi vizsga követelménye A magyar nyelvi feladatlapokról A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak. Az összetettebb tízedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelnie. A matematika feladatlapokról A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése. Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. – Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. – Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 6. Szóbeli meghallgatás a két tanítási nyelvű osztályba jelentkező tanulók számára: (2016. március 1-2-3. Helyszín: Szolnok, Szabadság tér 6. )

A szóbeli meghallgatás menete: A beszélgetés maximum 15 percig tart. A beszélgetés három részből (feladatból) áll:  angol nyelvű szöveg értése 5 kérdés alapján – a vizsgázó szóban válaszol a feladatlapon található kérdésekre;  beszélgetés az egyik vizsgáztatóval egy adott témáról kérdés-felelet formájában;  a megadott 2-4 db kép alapján önálló témakifejtés. 6

A témák: Én és a családom (bemutatkozás, családtagok bemutatása, jellemzése) Emberi kapcsolatok (osztálytársak, barátok jellemzése, időtöltés együtt) Családi ünnepek (születésnap, névnap, karácsony, húsvét) Lakóhely, otthon (ház / lakás, helyiségek, az én szobám) Otthoni teendők (házimunka) Mindennapi életünk (napirend hétköznap és hétvégén) Tágabb környezetünk (a település, ahol élek; környezetvédelem: mit tegyünk / ne tegyünk környezetünk szépsége, tisztasága érdekében, pl. ne pazaroljuk az áramot, ne szemeteljünk az utcán stb.; kisállat-tartás/házi kedvencek) 8. Az iskola világa (tantárgyak, tanórán kívüli tevékenységek, az iskola bemutatása) 9. Egészség és betegség (gyakori betegség: megfázás, tennivalók; egészséges életmód) 10.Étkezés (étkezési szokások, kedvenc ételeid, ebédelés az iskolában, egészséges táplálkozás) 11.Vásárlás (a család vásárlási szokásai, vásárlási lehetőségek lakóhelyeden) 12.Évszakok, időjárás, öltözködés (télen ill. nyáron jellemző öltözködés, ruhadarabok; iskolai viselet, divatos/tipikus ruhadarabok) 13.Közlekedés (közlekedési eszközök, közlekedési problémák) 14.Utazás (kirándulások; üdülés hazánkban vagy külföldön, felkészülés az utazásra) 15.Sport (a sport/mozgás szerepe a mindennapjaidban, kedvenc sportágak, mozgás/sportolás az iskolában) 16.Szabadidő (televíziózás, számítógép-használat, színház- vagy mozilátogatás, zenehallgatás) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 Három angolszakos tanár vizsgáztat, akik közül egy a kérdező, a másik kettő pedig a pontozó.  Az angol nyelvű szöveg kb. 13-15 sor terjedelmű, a fent felsorolt témakörök (1-16.) valamelyikéhez kapcsolódó, leíró, elbeszélő, monologikus vagy párbeszédes jellegű. A szöveg elolvasására és a szövegértést, szókincset ellenőrző kérdések megválaszolásához 15 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. Szótárt nem lehet használni, de jegyzetet lehet készíteni.  A beszélgetés másik két része más-más témával kapcsolatos, felkészülési idő nincs.

Központi írásbeli felvételi 2016 megoldás

Ha érdeklődik munkánk iránt,
esetleg szívesen dolgozna velünk,
várjuk bemutatkozó levelét az alábbi címen.

Ugye szeretné, hogy valaki végre elmagyarázza a matekot . Egy kicsit gyakorolni is kéne .

Ugye szeretné, hogy nyolcadikos gyermeke felkészülten érkezzen a központi felvételire .

matematika korrepetálás, matektanár

matematika korrepetálás, matektanár

Ugye szeretné, hogy a gyermeke ne csak az iskolában szokásos anyagot ismerje . Találkozzon gondolkodtató, logikai feladatokkal is .

Ugye szeretné, hogy hatodikos gyermeke felkészülten érkezzen a hatosztályos gimnáziumi központi felvételire .

matematika korrepetálás, matektanár

Ugye szeretné, hogy negyedikes gyermeke felkészülten érkezzen a nyolcosztályos gimnáziumi központi felvételire

matematika korrepetálás, matektanár

Ugye szeretné, hogy valaki leüljön a gyermeke mellé, és türelmesen elmagyarázza, amit matekból nem értett.

matematika korrepetálás, matektanár

matematika korrepetálás, matektanár

Matematika pótvizsga felkészítés
Ugye szeretné, hogy gyermeke felkészülten érkezzen a pótvizsgára.
Ha már a baj megtörtént, legalább profitáljon belőle.
Alapos felkészülés, sikeres pótvizsga, soha többet ilyen helyzet.

Központi felvételi feladatok 2016.

Tisztelt Szülő! Ha gyermeke felvételizni fog, és azt szeretné, hogy a központi felvételi fontos tudnivalóiról emailben mindig időben tájékoztassuk Önt, akkor regisztráljon itt!


NYOLCADIKOSOK
kilencedik évfolyamra felvételizők feladatsorai 2016.

Ezt 48 296 felvételiző írta meg. Átlag: 47,6 pont.

Nyolcadikosok
központi felvételi előkészítője
a 2016/2017. tanévben
Részletek itt.


HATODIKOSOK
hatosztályos gimnáziumi felvételi feladatsorok 2016.

Ezt 7026 felvételiző írta meg. Átlag: 54,1 pont.

Hatodikosok
központi felvételi előkészítője
a 2016/2017. tanévben
Részletek itt.

Negyedikesek
központi felvételi előkészítője
a 2016/2017. tanévben
Részletek itt.

Általános információk a felvételi feladatlapokról

A központi felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind az anyanyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.
A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek.
Az írásbeli központi felvételi vizsga célja elsősorban az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.
A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak.

Az anyanyelvi feladatlapokról

A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik.
Megoldásukhoz a tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A központi felvételi feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A központi felvételi feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak.
Az összetettebb tizedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelniük.

A matematika feladatlapokról

A matematika központi felvételi feladatok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága.
Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.

#központi írásbeli 2016

Sírva jöttek ki a diákok: kellemetlen meglepetést okozott a középiskolai felvételi

Szombaton tartották a középiskolai felvételit, a diákoknak két tantárgyból kellett vizsgázniuk: matematikából és magyarból. Több diák is sírva jött ki a felvételiről, azt mondták, hiába gyakoroltak, mégsem sikerült jól a felvételi.

Ilyen volt a hatosztályos gimnáziumi felvételi 2016-ban: itt vannak a megoldások

A négyosztályos középiskolák mellett a hatosztályos gimnáziumokba jelentkezők is ma írták a központi írásbelit. Itt vannak a feladatsorok és a megoldások.

Középiskolai felvételi: itt vannak a feladatsorok és megoldások

Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a négyosztályos középiskolai felvételi feladatsorait és a megoldásokat.

Szombaton minden eldől: több ezer diáknak kell felvételit írni

Szombaton tartják a középfokú iskolák felvételi eljárásának központi írásbeli vizsgáit, az idén 407 intézmény szervez ilyet.

A legfontosabb kérdések és válaszok: ilyen lesz a középiskolai felvételi

Meddig lehet jelentkezni a középiskolákba? Minden diáknak meg kell írnia a központi felvételit? Összegyűjtöttük a legfontosabb infókat a középiskolai felvételiről.

Megvannak a számok: 2025-ben bruttó 777 ezer forint lehet a pedagógusok átlagbére

Közoktatás Eduline 2022. október. 13. 13:39

Megvannak a számok: 2025-ben bruttó 777 ezer forint lehet a pedagógusok átlagbére

2025-re bruttó 777 ezer forintos pedagógus-átlagbérrel számol a kormány és az Európai Bizottság – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.