Press "Enter" to skip to content

Matematika ​8. tankönyv feladatainak megoldása Általános ​iskola 8. osztály, hatosztályos gimnázium 2. osztály, nyolcosztályos gimnázium 4. osztály

puhatáblás · ISBN: 9631629791

Matematika ​8. tankönyv feladatainak megoldása Általános ​iskola 8. osztály, hatosztályos gimnázium 2. osztály, nyolcosztályos gimnázium 4. osztály

Covers_178261

Pintér József – Bevezetés ​a statisztika módszereibe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Img221

Árki Tamás – Konfárné Nagy Klára – Kovács István – Trembeczki Csaba – Urbán János – Sokszínű ​matematika feladatgyűjtemény 9-10.
A ​9-10. évfolyamos feladatgyűjtemény két évfolyam feladatanyagát összevonva tartalmazza, melyekhez a megoldás CD mellékleten található.

Alap%c3%b6sszef%c3%bcgg%c3%a9sek_matematik%c3%a1b%c3%b3l

Fröhlich Lajos – Alapösszefüggések ​matematikából – emelt szint
Ez ​a könyv a kétszintű érettségi rendszer emelt szintű matematika érettségijére való felkészülésben kíván segítséget nyújtani. Tartalmazza az elméleti anyagot, a tételeket és – ahol szükséges a témakör alaposabb megértéséhez – a kidolgozott példákat. Természetesen az alapos begyakorláshoz nem elegendőek ezek a példák, ahhoz példatárakra van szükség. Szükség van az önálló gyakorlásra, hogy sikerüljön elsajátítani az adott témakörökhöz tartozó tipikus módszereket, fogásokat. A feladatok megoldása előtt viszont meg kell tanulni a témakörökhöz tartozó elméleti alapokat, tételeket. Talán ezen könyv és a példatárak közös használata vezethet alapos felkészüléshez.

31f84b4f46847b00cee94d6fecc7b266f76125ca

Fröhlich Lajos – Ruff János – Tóth Julianna – 15 ​próbaérettségi matematikából
A ​sorozat kötetei az új típusú érettségire való felkészülésben nyújtanak segítséget emelt és középszinten nemcsak a leendő vizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. A gyakorlósorokkal modellezni lehet az érettségi vizsgát, mivel azokban minden pontosan úgy szerepel, ahogyan a “nagy napon” fog. Az első érettségi vizsga tapasztalatait felhasználva az új típusú érettségiben jártas középiskolai tanárok, multiplikátorok állították össze a kipróbált feladatlapokat angol nyelvből, fizikából, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, német nyelvből és történelemből. A nyelvi és a fizika érettségire felkészítő kötetek szóbeli vizsgafeladatokat is tartalmaznak, a nyelvi feladatsorok hanganyaga pedig a CD-mellékleten található meg. A feladatokat ajánljuk gyakorláshoz és ellenőrzéshez egyaránt, iskolai vagy otthoni felkészüléshez. A kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható.

Soksz%c3%adn%c5%b1_%e2%80%8bmatematika_7

Jakab Tamás – Kosztolányi József – Pintér Klára – Vincze István – Sokszínű ​Matematika 7
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható. A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is. A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

Algoritmusok

Rónyai Lajos – Ivanyos Gábor – Szabó Réka – Algoritmusok
Az ​algoritmusokkal és adatszerkezetekkel kapcsolatos első ismeretek mára az informatika alapjainak nélkülözhetetlen részeivé váltak. Ilyen ismeretekre, készségekre mindenkinek szüksége van, aki komolyan foglalkozik programozással és programok tervezésével. Ennek megfelelően kialakult egy eléggé letisztult törzsanyag, amit világszerte oktatnak a számítástechnikai, informatikai képzést nyújtó egyetemi szakokon. A könyv elsődleges célja ennek az anyagnak a feldolgozása. A fontosabb témák a következők: rendezés, keresés, információtömörítés, gráfalgoritmusok, a kiszámíthatóság alapfogalmai, nevezetes bonyolultsági osztályok (P, NP) és algoritmustervezési módszerek. A bemutatott algoritmusok tárgyalását példák és feladatok teszik teljessé. A könyv szerzői évek óta tanítanak algoritmikus témájú egyetemi tárgyakat a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Bor

Hortobágyi István – Egységes ​Érettségi Feladatgyűjtemény Matematika – Megoldások II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_80546

Korányi Erzsébet – Matematika ​13 éveseknek
E ​gyakorlókönyv közel 900 gyakorlófeladatot tartalmaz. Oldd meg a feladatokat, nagy segítség lesz ahhoz, hogy jó eredményt érj el. A feladatok érdekesek, szórakoztatók, tanulságosak.

Covers_331214

Czapári Endre – Gyapjas Ferenc – Matematika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_206093

Ismeretlen szerző – Természettudományi ​összefoglaló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Matek_4

Hajnal Imre – Matematika ​IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

9

Szabadi László – Vancsó Ödön – Matematika ​11.
A ​Vancsó-féle tankönyvsorozat 11. osztályosoknak szóló kötete. Ez a kötet is folytatja a sorozat eddigi arculatát: az új érettségi követelmények szellemében igyekszik a matematikát a mindennapi élet felől megközelíteni számtalan gyakorlati feladaton keresztül. Első sorban a középszintű érettségire készülőknek ajánljuk, de jó alapokat nyújt az emelt szintű érettségit választóknak is.

Covers_206980

Vincze István – Jól ​felkészültem-e? Matematikai feladatsorok 7. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Matek2

Hortobágyi István – Marosvári Péter – Pálmay Lóránt – Pósfai Péter – Siposs András – Vancsó Ödön – Egységes ​Érettségi Feladatgyűjtemény – Matematika II.
2005-ben ​új, kétszintű érettségivizsga-rendszer lép életbe, amely először a 2001-ben középiskolai tanulmányokat kezdett tanulókat érint. kétkötetes feladatgyűjteményünk a középszintű matematika érettségi vizsgára való felkészülés-felkészítés segítése céljából született. Összeállításakor a szerzők figyelembe vették a nemzeti alaptanterv és az erre épülő kerettanterv, valamint a Részletes érettségi vizsgakövetelmények előírásait. A korábbi feladatgyűjteményekhez képest sok újdonságot tartalmaz a két kiadvány. Megjelenik a statisztika és a valószínűségszámítás fejezete, nagyobb arányban szerepelnek alkalmazásorientált szemléletű feladatok, számos, a gyakorlati életből és a különböző tudományterületekről származó szöveges feladat is megtalálható a kötetekben. Mindezek jelzik, hogy a gyűjtemény alapvetően új feladatokból áll, de vannak benne a matematikai problémákat tisztán, elvontan megfogalmazó, hagyományos feladatok is. A feladatgyűjteményekhez tartozó megoldáskötetek egyaránt segítik tanárok és diákok munkáját.

Rukkolva_0011

Reiman István – Horvay Katalin – Geometriai feladatok gyűjteménye I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szamtud_a_l

Katona Gyula Y. – Recski András – Szabó Csaba – A ​számítástudomány alapjai
A ​véges ma­te­ma­ti­ka kü­lön­fé­le le­he­tő­sé­gek össze­szám­lá­lá­sá­val, kü­lön­fé­le struk­tú­rák­kal (pl. gráf­el­mé­let) és al­go­rit­mu­sok­kal fog­lal­ko­zik. A szá­mí­tó­gé­pek el­ter­je­dé­se óta mind a ma­te­ma­ti­ká­ban, mind annak (mű­sza­ki, köz­gaz­da­ság­ta­ni, bio­ló­gi­ai stb.) al­kal­ma­zá­sa­i­ban kü­lö­nö­sen fon­tos sze­re­pet ját­szik. A könyv el­ső­sor­ban eze­ket a té­má­kat fog­lal­ja össze az ELTE és a BME ma­te­ma­ti­kus, ill. al­kal­ma­zott ma­te­ma­ti­kus hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott “Véges ma­te­ma­ti­ka” vagy “Kom­bi­na­to­ri­ka és gráf­el­mé­let” című elő­adá­sok­hoz. Emel­lett a szám­el­mé­let és az abszt­rakt al­geb­ra leg­fon­to­sabb ele­me­i­be is be­ve­ze­tőt nyújt, hogy a BME vil­la­mos­mér­nök hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott “Szá­mí­tás­tu­do­mány ele­mei” című tárgy anya­gát és a BME mű­sza­ki in­for­ma­ti­kus hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott “Be­ve­ze­tés a szám­el­mé­let­be” című tárgy anya­gá­nak nagy ré­szét is le­fed­je. A könyv szer­zői év­ti­ze­dek óta ok­tat­ják eze­ket a tár­gya­kat a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­te­men va­la­mint az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­te­men.

Hajdu_sandor_matematika_6_large

Ismeretlen szerző – Matematika ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_196251

Hajnal Imre – Matematika ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_199383

Hajnal Imre – Matematika ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_237012

Ismeretlen szerző – Matematikai ​versenytesztek ’98
A ​Zrínyi Ilona Országos Matematikai Versenyt az 1990-es évek eleje óta rendezi meg a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány. A versenyszervezők célja a matematika népszerűsítése, valamint az, hogy a diákok örömmel oldják meg az izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokat. A kötet az 1998. évi verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazza.

Matematika 8. Gondolkodni jó! – Megoldások –

A kiadvány tartalmazza az MK-4322-0 Matematika 8. feladatainak megoldása és az MK-4322-0/UJ Matematika 8. Gondolkodni jó! kiegészítő feladatok megoldása köteteket. Segíti a tanulók munkájának gyors ellenőrzését, lerövidíti a tanórákra való felkészülés idejét. Ötleteket ad eltérő megoldások alkalmazására, a megoldások feldolgozására. Lehetővé teszi a tanulók önálló, illetve tanár nélküli csoportos gyakorlását, így fejleszti önellenőrzési képességüket amely elengedhetetlen a későbbi tanulmányok sikeressége és a megfelelő tanulási kompetencia kialakításához. A helyes tanulási szokások kialakítása és a tudásszerző képességek fejlesztése mellett szinte nélkülözhetetlen segítség a gyermekeiknek a tanulás során segíteni kívánó szülők számára!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.