Press "Enter" to skip to content

Sokszínű magyar nyelv munkafüzet 6 megoldások

Használt

6. osztály Megoldások

1 6. osztály Megoldások 6. osztály 1. Melyik fiúnév betűiből lehet egy újabb szót vagy toldalékos szóalakot kirakni az összes betű felhasználásával? Például: Zalán lazán. (A) Aladár (B) Atilla (C) Márió (D) Tivadar (E) Nemere Megoldás: Az összes felsorolt fiúnév betűiből létre lehet hozni egy-egy újabb szót a kiírásnak megfelelően: Aladár dalára (továbbá kijön a Ladára és a régies múlt idejű darála is), Atilla illata, Márió óráim, Tivadar darvait, Nemere eremen. Helyes válasz(ok): A, B, C, D, E 2. Minek a jelképes kifejezése, mit jelent a szélmalomharc? (A) Az ellenség kegyetlen lekaszabolása. (B) Hősies csata a zsarnoksággal. (C) Biztos győzelem reményében vívott harc. (D) Kiegyenlített küzdelem. (E) Hiábavaló volta miatt már-már komikus küzdelem. Megoldás: A szélmalomharc kifejezés (mely Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha című regényéből származik) arra utal, amikor valaki értelmetlenül esélytelen, reménytelen és így komikus vagy tragikomikus küzdelmet folytat egy nála jóval nagyobb erővel szemben. Helyes válasz(ok): E 3. Jelöljétek meg a helyesen írt tulajdonneveket! (A) Kossuth Lajos Tér (B) Zala megye (C) A Pál utcai Fiúk (D) Magyar Nemzeti Múzeum (E) Budai-hegység Megoldás: Helytelenül írtuk az (A) és a (C) pontokban szereplő tulajdonneveket. Ezek helyesen: (A) Kossuth Lajos tér, ugyanis a földrajzi nevek közé tartozó csoport, a közterületek neve esetén magának a közterület jellegének a megnevezése (utca, út, híd) kis kezdőbetűvel írandó; (C) A Pál utcai fiúk, Molnár Ferenc híres regénye, amelynek címére vonatkozik egyrészt a földrajzi nevek -i melléknévképzős alakjainak szabálya, másrészt a műcímek helyesírása. E szerint a Pál az -i képző ellenére is nagy kezdőbetűs marad, a fiúk közszó esetében viszont semmi nem indokolja a nagybetűt. Helyes válasz(ok): B, D, E

2 4. Állítsátok betűrendbe az alábbi öt szót! Ezután olvassátok össze a harmadik (aláhúzott) betűket az így kapott sorrendben! Mit jelent az így kijött szó? székely, süllő, szia, sportember, röplabda (A) európai hegylánc (B) a bűnhődés jelképes helye (C) táncfajta (D) rámol (E) egy európai nép régies neve Megoldás: A szavak ábécé szerinti sorrendje a következő: röplabda, sportember, süllő, székely, szia. Ebben a sorrendben a polka szó áll össze a harmadik betűkből, amely egy táncfajtának a neve. (Erre utal a Fenn a falon. kezdetű gyerekdal is.) Helyes válasz(ok): C 5. Egyetlen azonos alakú vagy többjelentésű szó különböző jelentéseit adtuk meg. Egy azonban kilóg a többi közül, azaz kakukktojás. Melyik az? (A) víz sodrása (B) pénzbeli érték (C) dagály (D) cipészszerszám (E) régi űrmérték Megoldás: A szó, amelynek az ötből négy meghatározás megfelel: az ár. Kilóg közülük, azaz kakukktojás a régi űrmérték, ugyanis mértékegységként nem űr-, hanem területmérték az ár. Helyes válasz(ok): E 6. Tatay Sándor híres regényéből idézünk egy részletet. Olvassátok el, majd jelöljétek meg az igaz állításokat! Mátyás király kardja csattant a zsoldosvezér íján, s a nyílvessző lehullott a földre. Mit akarsz? kiáltott a király, aki kíséretét messze megelőzve érkezett ide. Két kutyáért egy emberéletet, méghozzá ilyen legényét? De nicsak, hisz ez az erős molnárlegény! Hogy is hívnak, fiam? (A) A kérdezett legény: Kinizsi Pál. (B) A zsoldos azt jelenti: idegen. (C) A részletben összesen öt ige van. (D) Négy mondatfajta van benne. (E) A regény a XV. században játszódik. Megoldás: Tatay Sándor idézett regénye a Kinizsi Pál. Valóban őt, a címszereplőt kérdezi a király. A zsoldos olyan katonát jelent, aki fizetségért, zsoldért teljesít szolgálatot. A részlet igéi sorrendben: csattant, lehullott, akarsz, kiáltott, érkezett, hívnak. Ez összesen hat. Az idézet három mondatfajtát tartalmaz: kijelentő mondat rögtön az első; kérdő mondat a második, amelyet két további kérdő mondat követ; továbbá találunk egy felkiáltó mondatot is: De nicsak, hisz ez az erős molnárlegény!. Óhajtó és felszólító mondat nincs a részletben. Mátyás király, azaz Hunyadi Mátyás élete ( ) és uralkodása a XV. századra esik; így a róla és híres fekete seregének a parancsnokáról szóló regény is értelemszerűen ekkor játszódik. Helyes válasz(ok): A, E

3 6. osztály 7. Melyik meghatározásnak felel meg egy -ány végű szó? (A) betyár, útonálló (B) hideg északi szél (C) préda (D) népszerűsítés, propaganda (E) apró termetű, zömök, erős Megoldás: A felsoroltak közül egyedül a hideg északi szél meghatározásnak nincsen -ány végződésű megfelelője. A többi: (A) zsivány, (C) zsákmány, (D) kampány, (E) mokány. Helyes válasz(ok): A, C, D, E 8. Azt a szót jelöljétek be, amely melléknév, és minden mássalhangzója zöngés! (A) girbegurba (B) egyedül (C) győri (D) zömök (E) búvalbélelt Megoldás: Első lépésként keressük ki a felsorolás mellékneveit: girbegurba, győri, zömök, búvalbélelt. Az egyedül határozószó. A négy melléknév közül csak kettőről mondható el, hogy minden mássalhangzójuk zöngés: girbegurba (b, g, r) és győri (gy, r). A zömök szóban zöngétlen a k, a búvalbélelt esetében pedig a t. Helyes válasz(ok): A, C 9. Melyik szó hiányzik a szóláshasonlat elejéről?, mint szamár a hegyen. (A) Áll (B) Bőg (C) Néz (D) Bámul (E) Eltűnt Megoldás: Tanácstalanul, bambán egyhelyben áll a jelentése a szóláshasonlatnak: áll, mint szamár a hegyen. Helyes válasz(ok): A 10. Melyik szóra igaz, hogy egy tetszőleges betűje kicserélésével igét kapunk? (A) KINCS (B) VÁRROM (C) SZÁZAD (D) REND (E) RAVASZ Megoldás: A felkínált szavak közül egyedül a RAVASZ-ból nem tudunk egyetlen betű kicserélésével igét alkotni. A többi: KINCS NINCS, VÁRROM VARROM, SZÁZAD SZÁRAD, REND KEND. Helyes válasz(ok): A, B, C, D 11. Hány rag van összesen a János vitéz első két sorában? (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 Megoldás: Az első lépés felidézni Petőfi Sándor híres elbeszélő költeményét, illetve annak első két sorát: Tüzesen süt le a nyári nap sugára Az ég tetejéről a juhászbojtárra. Az idézet ragjai: Tüzes-en (határozórag), tetejé-ről (a helyhatározó ragja), juhászbojtár-ra (ugyancsak helyhatározórag). A nyár-i szóalak esetében képző, a sugár-a esetében pedig birtokos személyjel zárja a szót. Helyes válasz(ok): B

4 12. Melyik szóban lehet az összes mély magánhangzót magasra cserélni? (A) szuszog (B) lobog (C) kalapál (D) fordul (E) durran Megoldás: A felkínált szavak mindegyikében ki lehet cserélni a mély magánhangzókat magasakra: sziszeg, lebeg, kelepel, ferdül, dörren. Helyes válasz(ok): A, B, C, D, E 13. Jelöljétek be az alábbi hiányos gyerekdalra vonatkozó igaz állításokat! napján megszakad a tél, (A) A dalból a fagyosszentek hiányoznak. napján eltűnik a szél, (B) Az egyik hiányzó név a Gáspár. Zsákban hoz majd meleget, (C) E dalocska márciusban időszerű. Nincs több fázás, boldog, aki él. (D) Összesen négy igét tartalmaz. (E) Van benne számnév. Megoldás: Az első lépés ezúttal is felidézni és kiegészíteni a hiányos gyerekdalt: Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél, Zsákban Benedek hoz majd meleget, Nincs több fázás, boldog, aki él. Láthatóan a Sándor, József és Benedek neveket kellett beírni a kipontozott helyekre. Ők nem azonosak a fagyosszentekkel, akik: Pongrác, Szervác és Bonifác. Becsapós lehetett Gáspár nevének említése, hiszen ő is harmadmagával szerepel a hagyományban, de ő a háromkirályok egyike: Gáspár, Menyhárt, Boldizsár. Mivel a három beírt fiúnév márciusban szerepel a naptárban, a dalocska is ehhez a hónaphoz kapcsolódik. A dal igéi sorrendben: megszakad, eltűnik, hoz, nincs, él. Ez összesen öt. Fokozott, határozatlan számnév a több. Helyes válasz(ok): C, E

5 6. osztály Részletes kidolgozást igénylő feladat: 14. Fejtsétek meg a rejtvényt, majd magyarázzátok meg a kijött szólás értelmét! Végül írjatok vele egy tetszőleges példamondatot! Írjátok le a vízszintes megfejtéseket is, mert azokért külön-külön pont jár! (Az nem fontos, hogy a szólás betűi a válaszlapon is egymás alá kerüljenek.) 1. kürtjéről híres magyar vitéz 2. költő más szóval 3. a tenger visszahúzódása 4. a számnév egyik fajtája 5. szentekről szóló történet 6. Amilyen a, olyan a törülköző. 7. Benedek népmesegyűjtő 8. a béke jelképes madara 9. Megállék a Tiszánál Megoldás: 1. kürtjéről híres magyar vitéz L E H E L 2. költő más szóval P O É T A 3. a tenger visszahúzódása A P Á L Y 4. a számnév egyik fajtája T Ö R T 5. szentekről szóló történet L E G E N D A 6. Amilyen a, olyan a törülköző. M O S D Ó 7. Benedek népmesegyűjtő E L E K 8. a béke jelképes madara G A L A M B 9. Megállék a Tiszánál K A N Y A R G Ó Kijön a lépre megy kifejezés, melynek a jelentése: hisz valamilyen hazugságnak; bedől valamilyen hamis ígérgetésnek; csalás áldozata lesz; becsapják, miáltal bajba kerül stb. Lehetséges példamondat: Sok idős ember lépre megy a telefonos csalóknak. Vagy: A naiv, hiszékeny ember könnyen lépre megy. Ha végig NAGYBETŰVEL írják a válaszokat, ahogy az keresztrejtvényekben szokás, az nem hiba. Ha az egyszavas válaszokat bár köznevek nagy kezdőbetűvel írják, az is elfogadható. Ha ellenben mondatból (idézetből vagy szólásból) kiragadott közneveket írnak nagy kezdőbetűvel, az helyesírási hibának számít. Pontozás: az egyes meghatározások megfejtése helyesen írva 1-1 pont, helyesírási hiba esetén 0 pont. Ha a lépre megy kifejezés kijön, és helyesen írják le (esetleg Lépre megy. ), akkor 2 pont; a lényegében helyes (és helyesen

6 leírt) körülírásért, magyarázatért 2 pont (helyesírási hiba/hibák esetén egy pont levonandó). Végül a jó mondatba illesztésért 3 pont (helyesírási hibáért ezúttal is legfeljebb egy pontot vonjunk le). Így jön ki az összesen adható 16 pont. ( =16)

5. osztály Megoldások

5. osztály Megoldások

Megoldások 1. Melyik lánynév betűiből lehet egy újabb szót vagy toldalékos szóalakot kirakni az összes betű felhasználásával? Például: Katalin italnak. (A) Árnika (B) Kamilla (C) Marika (D) Zsuzsanna (E)

Sokszínű magyar nyelv munkafüzet 6 megoldások

Sokszínű magyar nyelv 6. munkafüzet .

Egyéb sokszínű magyar nyelv munkafüzet 6 megoldások

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 6. osztály

Raktáron

Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból 2. osztály

Raktáron

Angol tankönyv és munkafüzet : Oxford solution Elementary

Angol tankönyv és munkafüzet Oxford solution Elementary XXI. kerület Budapest

Használt

Oxford solution Elementary student s könyv és munkafüzet

Oxford solution Elementary student 39 s könyv és munkafüzet XXI. kerület Budapest

Használt

MS-2366 - Sokszínű magyar nyelv 7.

A Sokszínű magyar nyelv tankönyvcsalád köteteiben a színes vidám külső ötvöződik a .

6 Osztály Nyelvtan Munkafüzet Megoldások Ofi

060332 Nyelvtan es helyesiras 6. KOMP- 1- Művészetek báb- és drámajátékkal projektfüzet, 1. osztály ( mintaanyag) KOMP- 1- Brosúra Az első évfolyamon KOMP tankönyveink osztálynyi mennyiségű rendelése esetén, a KOMP módszertani tanítói kézikönyvet ingyenesen biztosítjuk a pedagógusoknak. Általános információk. Szerző: Széplaki Erzsébet; Műfaj: munkafüzet; Iskolatípus: felső tagozat; Évfolyam: 6. Sokszínű magyar nyelv 6. Mozaik Kiadó MS- 2365U – 5. Szerzők: Lénárd Judit, Bernáth Magdolna, Patonainé Kökényesi Katalin. Az ODR- kereső az alábbi forrásokban keres: Corvinus Kutatások, DEA, EPA, HUMANUS, MATARKA, MOKKA, NDA. osztályos irodalom munkafüzet kiegészítő feladatokkal a tankönyv leckéihez. A feladat megoldásának menete: A hivatkozott SDT- elemek alapján a feladat első, magánhangzótörvénykre vonatkozó része önállóan, saját ütem. tÖrtÉnelmi segÉdanyagok 6. osztÁly ÉrtÉkelÉsi rendszer, ÚtmutatÓ tÖrtÉnelem ( feltÉtlenÜl olvasd el! ) mozaik tanmenet 6. nat mozaik tankÖnyvek- munkafÜzetek 5- 8. ember És tÁrsadalom ( nat) helyi tanterv mozaik tanmenet 6. )

6 osztály nyelvtan munkafüzet megoldások ofi 6

6 osztály nyelvtan munkafüzet megoldások ofi 5

Témazáró feladatlapok 6. Magyar nyelv Megoldások, Felmérő feladatlapok megoldásai 6. osztályosoknak, Betűbazár Fejlesztő Könyvek és Játékok Boltja. Sőt, talán személyesen is ismerjük egymást, mert az elmúlt évek során találkoztunk valamelyik pedagógiai rendezvényen, tanfolyamon, bemutatóórán. Ezt a tanári kézikönyvet a Nyelvtan és helyesírás 6. című tankönyvemhez írtam, amelyet a magyar oktatásügyben lezajló újabb változások hívtak életre. Sokszínű magyar nyelv 6. Mozaik Kiadó MS- 2365U – 5. Szerzők: Lénárd Judit, Bernáth Magdolna, Patonainé Kökényesi Katalin. Aug 20, · Nyomtatást sajnos nem tudok vállalni, elromlott a nyomtatóm. E- mailben ( 0 Ft) vagy postai úton CD- n ( 955 Ft) tudom küldeni a felmérőket. Általános információk. Szerző: Széplaki Erzsébet; Műfaj: munkafüzet; Iskolatípus: felső tagozat; Évfolyam: 6. OFI- s nyelvtan témazárók 6. osztály ( Széplaki Erzsébet – / tanévben használt. Nemzetis történelem munkafüzet 6. osztály megoldások. Download ” Megoldókulcs a Magyar nyelv és kommunikáció 9. munkafüzet feladataihoz”.

6 osztály nyelvtan munkafüzet megoldások ofi full

Apáczai Kiadó. Celldömölk. 38, 42, 53, 56-7, 59, 61, 63, 73, 78, 80, 83-4, 91-2. Összefoglaló ido nyelvtan Ez a nyelvtani összefoglaló egy 9512 címszavas szótár mellékletét képezi. Ha a természetes nemet meg akarjuk különböztetni, akkor az ilu (férfi), elu (nő), olu. TOROK NYELVTAN A török nyelv nem egy indo-európai nyelv mint az angol, a német vagy a francia nyelv. A török nyelv egy. (olasz) scarpina > iskarpin; (fr) stasyon > istasyon. Nyelvtan – helyesírás tok a kulturált nyelvi viselkedés gyakorlására. Hétköznapi szöveggyakorlatok. ) Nyelvi és nem nyelvi jelenségek fölismerése, gyakorlati alkalmazá- sa; a szöveg. kis orosz nyelvtan A Kis orosz nyelvtan és gyakorlókönyv megírásának gondolata a pályám kezdete óta. boltban, Budapesten, Leningrádban, a postán, a folyón, az iskolában. Magyar nyelvtan mellérendelő szószerkezet megkülönböztetése, felismerése. Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő. Jelzők, a jelzős szószerkezetek, a jelzők fajtái,. Sindarin nyelvtan sindarin nyelvtan feltételezéseim szerinti legjobb rekonstrukciója a jelenleg. 9.

19. TÉTEL: A. MUNKAFÜZET 13 jellemzését, összehasonlítását. Ez a négy modell: skandináv, angolszász, kontinentális és mediterrán. Ezek a modellek és az azon belül lévő országok markáns. Munkafüzet 11/5; 16/9J 1B/7/ 19/4-. Kardosué Kovács Ella (SzerencsJ: 2/7, 9; 3/7/ 9/2;. Ll/6/ a 12/5 kiegészítéssel, 14/2; a 14/4 kiegé- szítéssel; 14/5; 15/5/ a 16/S módosítva. OFI Magyar nyelvtan 9-10. A leckék egységes felépítésűek: Az új ismeretanyag jól átlátható, vázlatos formában. Az ismeretek gyakorlatban való alkalmazására szolgáló feladatok. A leckék. latin nyelvtan – MEK Az időhatározó mondat -. A feltételes mondat – -. A megengedő mondat – -. Német irodalomtörténet. Irta Albrecht János. 83. Német nyelvtan. Irta Albrecht János. Törpe nyelvtan szavak alkotása adott magánhangzók és mássalhangzók kiegészítésével. – szóalkotás kevert betűkből, szótagokból. – mondatok alkotása kevert szavakból. Nyelvtan óraterv, 3. évf. FÜLÖP MÁRIA‒SZILÁGYI FERENCNÉ 2010. 8 Nyelvtan és helyesírás 3. osztály.

6 osztály nyelvtan munkafüzet megoldások ofi magyar

ntk- kÉpek- ÁbrÁk- tÉrkÉpek sulinova- szÖvegÉrtÉs munkafÜzet – 6. Ezt a tanári kézikönyvet a Nyelvtan 6. évfolyam számára című tankönyvem- hez és a hozzá kapcsolódó Nyelvtan munkafüzet 6. – hoz írtam, amelyeket a magyar oktatás – ügyben lezajló újabb változások hívtak életre. A / 13- as tanév nagy változásokat hozott az oktatásügyben. A Magyar Közlöny. Üdvözöljük a Jedlik- Okteszt Kiadó Bt. webáruházában! Áruházunkban összes könyvünket megtalálhatják csokorba szedve korosztályoknak, tantárgyaknak és témaköröknek megfelelően, melyeket bátran ajánlunk minden kedves szülőnek, tanárnak, gyermeknek, tanulni vágyónak! A munkafüzet feladatsorai az idén is gyakran szemelvénnyel kezdődnek, mely a szövegértés ellenőrzésére is alkalmas. A szövegek kiválasztásánál most is figyel tünk arra, hogy izgalmas, humoros szépirodalmi szövegekkel és érdekes ismeretterjesztő írásokkal találkozzatok a feladatsorok bevezetőiben. További találatok betöltése. Kiszolgáló oldali hiba történt! Korrelációs azonosító: – Státusz: 405 OK × ×.

6 osztály nyelvtan munkafüzet megoldások of light

pdf Több információ Ezt a pint Gyö ngyi Siposné által – több másik mellett – itt találod: töri6. Ezt a tanári kézikönyvet a Nyelvtan 6. évfolyam számára című tankönyvem- hez és a hozzá kapcsolódó Nyelvtan munkafüzet 6. – hoz írtam, amelyeket a magyar oktatás – ügyben lezajló újabb változások hívtak életre. A / 13- as tanév nagy változásokat hozott az oktatásügyben. A Magyar Közlöny. Matematika munkafüzet 7: Megoldások;. Szövegértelmezési feladatok és megoldások 5- 6. Felvételi tesztek és megoldások magyar nyelvtan és. Az ige, az igenév, a névszó, a névmások és a viszonyszók szófaja. A földrajzi- és személynévadás a magyar nyelvben. Fogalmazási, helyesírási és kommunikációs ismeretek 6. Kedves Látogatók! osztályos nyelvtan, irodalom, és matematika tantárgyakhoz szerezhetnek feladatokat. Ez az oldal ” összegyűjt” több oldalról feladványokat, fejtörőket, amiket a gyerekek örömmel oldanak meg. Remélem tudok segíteni. További találatok betöltése. Kiszolgáló oldali hiba történt! Korrelációs azonosító: – Státusz: 405 OK × ×.

osztályos NT- 11781/ M történelem munkafüzet megoldásaira és a felmérök megoldásaira lenne szükségem! évfolyam — MNy1 feladatlap — Javítókulcs / 3 8. a) Bekarikázva: C ( A szlovák erdőkből szabadon jöttek át. ) 1 pont Amennyiben egynél több betűt karikázott be, az adott válasz akkor sem fogadható el, ha a. Jan 20, · Nyelvtan feladatokat oldok meg és ezzel segítek azoknak akik nem tudják megoldani ezeket a feladatokat, ezért készítem a videóimat. Nyelvtan munkafüzet 6. évfolyam számára. osztály, Felmérő feladatsorok, C változat tanulói példány,. Széplaki Erzsébet tankönyv 1 090 T APNyelvtan munkafüzet 6. Melléklet: Felmérések Széplaki Erzsébet munkafüzet 890 APNyelvtan és helyesírás 6. Unterwegs könyv pdf Megoldások útmutatások matematikai feladatgyűjtemény i letöltés Érettségi feladatok megoldókulcs Mozaik matek 11 feladatgyűjtemény megoldások Kerítés megoldások Mozaik kiadó nyelvtan Video:Nyelvtan munkafüzet osztály Nyelvtan munkafüzet osztály Melléklet: Felmérések Széplaki Erzsébet munkafüzet 890 APSzövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. salvar Salvar történelem munkafüzet 6. osztály megoldókulcs.

6 osztály nyelvtan munkafüzet megoldások of use

Tankönyvkatalógus – AP-060308 – Nyelvtan munkafüzet 6. Nyelvtan munkafüzet 6. Általános információk Szerző: Széplaki Erzsébet Műfaj: munkafüzet Iskolatípus: felső tagozat Évfolyam: 6. évfolyam Tantárgy: magyar nyelv és irodalom Tankönyvjegyzék: 2012-es NAT-hoz akkreditált, tankönyvjegyzéken nem szereplő online tananyag Nat: Nat 2012 Kiadói kód: AP-060308 Iskolai ár: 640 Ft. Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (). Letölthető kiegészítők

Als- kzphalad ( intermediate I. ht Nyelvtani sszefo lal -! SIMA MLT a mlt egy adott. történelem munkafüzet 6. Edit Kiss · Matek felmérő + megoldás OFI – 7. OFI- s nyelvtan témazárók 6. osztály ( Széplaki Erzsébet – / tanévben használt. Nemzetis történelem munkafüzet 6. osztály megoldások. Szerző: Széplaki Erzsébet Műfaj: munkafüzet Iskolatípus: felső tagozat Évfolyam: 6. Szerző: Széplaki Erzsébet Műfaj: munkafüzet Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola Évfolyam: 8. osztály Történelem – Valaki tudja hogy a 7. osztályos töri ( OFI) munkafüzet megoldókulcsát hol találom? A portál adatbázisában közzétett tanulmányok, szerzői művek vagy más szerzői jogi védelem alá eső termékek ( a továbbiakban művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Munkafüzet – Gyakori kérdések a témában. Weboldalunk cookie- kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit. Ez a dokumentum a tankönyv fejezeteihez javasolt témazáró feladatlapokat ( A és B változat), valamint a hozzájuk tartozó javítókulcsokat tartalmazza.

Hatodik osztály (6. osztály)

Ön itt van: Mozaik Kiadó – Felső tagozat – Hatodik osztály (6. osztály)

A Mozaik Kiadó tankönyvei a Hatodik osztályosok (6. osztályosok) számára.

MS-2656V Történelem 6. - Középkor és kora újkor története

MS-2656V Történelem 6. – Középkor és kora újkor története

Szerző(k): Dr. Horváth Andrea, Horváth Levente Attila, Tantárgy/Tanegység: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2306 Sokszínű matematika 6.

MS-2306 Sokszínű matematika 6.

Szerző(k): Csordás Mihály – Konfár László – Kothencz Jánosné – Kozmáné Jakab Ágnes – Pintér Klára – Vincze Istvánné, Tantárgy/Tanegység: Matematika, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2201 Fizikai feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek

MS-2201 Fizikai feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek

Szerző(k): Bonifert Domonkosné Dr., Miskolczi Józsefné Dr., Molnár Györgyné dr., Tantárgy/Tanegység: Fizika, Évfolyam: 6-7-8-9-10, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-1790U Útravaló - Erkölcstan 6.

MS-1790U Útravaló – Erkölcstan 6.

Szerző(k): Kapai Éva, Tantárgy/Tanegység: Erkölcstan, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2364U Sokszínű magyar nyelv 6.

MS-2364U Sokszínű magyar nyelv 6.

Szerző(k): Lénárd Judit, Bernáth Magdolna, Patonainé Kökényesi Katalin, Tantárgy/Tanegység: Magyar nyelv és irodalom, Magyar nyelv, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2605U Természetismeret 6. - Tájak, életközösségek. Egészségtan

MS-2605U Természetismeret 6. – Tájak, életközösségek. Egészségtan

Szerző(k): Fehér Andrea-Jámbor Gyuláné-Kissné Gera Ágnes-Vízvári Albertné, Tantárgy/Tanegység: Természetismeret, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2316 Sokszínű matematika 6. munkafüzet

MS-2316 Sokszínű matematika 6. munkafüzet

Szerző(k): Csordás Mihály – Konfár László – Kothencz Jánosné – Kozmáné Jakab Ágnes – Pintér Klára – Vincze Istvánné, Tantárgy/Tanegység: Matematika, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2365U Sokszínű magyar nyelv 6. munkafüzet

MS-2365U Sokszínű magyar nyelv 6. munkafüzet

Szerző(k): Lénárd Judit, Bernáth Magdolna, Patonainé Kökényesi Katalin, Tantárgy/Tanegység: Magyar nyelv és irodalom, Magyar nyelv, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2805U Természetismeret 6. - Magyarország tájai és életközösségei munkafüzet

MS-2805U Természetismeret 6. – Magyarország tájai és életközösségei munkafüzet

Szerző(k): Jámbor Gyuláné-Kissné Gera Ágnes-Vízvári Albertné, Tantárgy/Tanegység: Természetismeret, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-3756 Angol nyelvi gyakorló felsősöknek - Be the Best! 2. - Tesztek 12-14 éveseknek - Elementary

MS-3756 Angol nyelvi gyakorló felsősöknek – Be the Best! 2. – Tesztek 12-14 éveseknek – Elementary

Szerző(k): Juhász Valéria., Tantárgy/Tanegység: Angol, Évfolyam: 6-7-8, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2347U Sokszínű irodalom tankönyv 6.

MS-2347U Sokszínű irodalom tankönyv 6.

Szerző(k): Posta István, Postáné Pető Györgyi, Tantárgy/Tanegység: Magyar nyelv és irodalom, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2856V Történelem 6. Munkafüzet - A kora újkortól a polgári átalakulásig

MS-2856V Történelem 6. Munkafüzet – A kora újkortól a polgári átalakulásig

Szerző(k): Horváth Andrea Dr., Horváth Levente Attila, Tantárgy/Tanegység: Történelem, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2456U Ének-zene 6.

MS-2456U Ének-zene 6.

Szerző(k): Király Katalin, Tantárgy/Tanegység: Ének-zene, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-1791U Erkölcstan munkaf. 6.o.

MS-1791U Erkölcstan munkaf. 6.o.

Szerző(k): Kapai Éva, Tantárgy/Tanegység: Etika, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2846U Informatika munkafüzet 6. osztály

MS-2846U Informatika munkafüzet 6. osztály

Szerző(k): Rozgonyi-Borus Ferenc, Tantárgy/Tanegység: Informatika, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2636 Művészettörténet 2. kötet - A középkor művészete

MS-2636 Művészettörténet 2. kötet – A középkor művészete

Szerző(k): Falcione Sarolta, László János, Tantárgy/Tanegység: Vizuális kultúra, Évfolyam: 6-10, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2387U Hatosztályosba készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - Elmélet, gyakorlat, mintafeladatsorok

MS-2387U Hatosztályosba készülök – felvételi felkészítő – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM – Elmélet, gyakorlat, mintafeladatsorok

Szerző(k): Patonainé Kökényesi Katalin, Tantárgy/Tanegység: Magyar nyelv és irodalom, Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó

MS-2388U Hatosztályosba készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Gyakorlófeladatok, mintafeladatsorok

MS-2388U Hatosztályosba készülök – felvételi felkészítő – MATEMATIKA – Gyakorlófeladatok, mintafeladatsorok

Szerző(k): Konfár László, Tantárgy/Tanegység: Matematika Évfolyam: 6, Kiadó: Mozaik – Cartographia Kiadó Feladatgyűjteményünk felkészülési programot kínál a hatosztályos középiskolába készülők központi felvételi vizsgájára matematikából.…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.