Press "Enter" to skip to content

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

Підручник буде видалено, якщо автор чи видавництво надішле обґрунтоване повідомлення з цього питання.

Nyelvtan és helyesírás – 4. évf.

A tankönyv témaköreiben sajátos módon ötvöződik az ismétlés, a rendszerezés és az új ismeret tanítása. A tananyag a legfőbb szófajokra (főnév, melléknév, számnév, ige) és a hozzájuk kapcsolódó helyesírási ismeretekre, gyakorlatokra épül, feladataiban a nyelvhasználat és kommunikáció-központú szemlélet érvényesül. Tanulási stratégiája a tapasztalatszerzésen, a felfedezésen, az alkalmazáson alapul, segíti az önálló ismeretszerzéshez szükséges egyéni tanulási módszerek kialakítását. Az integrált nyelvszemléletnek megfelelve változatos munka- és tevékenységformák alkalmazásával komplex képességfejlesztést biztosít.

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

1 TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján a 2009/2010-es tanévre Heti óraszám: 2,5 Éves óraszám: 92 Alkalmazható taneszközök: A tanmenetben használt rövidítések: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv a 4. évfolyam számára Tk.: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv; Anyanyelvi gyakorlófüzet Agy.: Anyanyelvi gyakorlófüzet; Szókártyák (táblakártyák) 3-4. évfolyam Útmutató és ötlettár a szókártyák használatához 3-4. évfolyam It.: Interaktív tananyag; Nyelvtan és helyesírás interaktív tananyag a 4. évfolyam : Szókártyák számára Kézikönyv tantárgyi program a magyar nyelv tanításához Felmérőlapok A tanmenetet készítette: Szilágyi Ferencné

2 TANÉV ELEJI ISMÉTLÉS 1. Ismétlés: szöveg, mondat, mondatfajták 2. Ismétlés: szavak jelentése, toldalékos szavak 3. Ismétlés: szófajok 4. Ismétlés: szavak, szótagolás, elválasztás, betűrend Ismerkedés a taneszközökkel. A szövegről, mondatról, szavakról tanultak felidézése, rendszerezése. Tagolás, mondatokra, szavakra. Mondatfajták felismerése a beszélő szándéka alapján. Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése előzetes tudás alapján. A toldalékok szerepe, helyesírása. Szógyűjtés, kiegészítés, mondatalkotás. Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak. Tanult szófajok felismerése, megnevezése, jellemzőik. Igék, főnevek, melléknevek keresése szövegben. Szavak csoportosítása szófajuk szerint. Szóalkotások, kiegészítések, anyanyelvi játékok, rejtvények. Tanult szabályok felidézése alkalmazás közben. Szavak gyűjtése, csoportosítása szótagszám szerint. Elválasztási gyakorlatok, játékok csoportmunkában. Szabályfelismerés, kombinálás. Tk. 4/1-2. -Szövegértés, szövegalkotás -Az igényes, kulturált nyelvi Tk. 5/5-6. magatartásnormák kialakítása a beszédben és írásban. -Kommunikáció Tk. 3. Tk. 5/7. -Gondolkodás (meglévő tudás 6/10. mozgósítása) Tk. 6/8. -A helyesírás fejlesztése -Szövegértés, mondatalkotás, Tk. szövegalkotás fejlesztése 5/6.,6/10. Tk. 8/15. -Szövegértés, szövegalkotás, 9/17. szókincs fejlesztése -Kreatív anyanyelvi gondolkodás Tk. 8/ Tk o. Agy. 4. Tk Agy Tk o. Agy. 9. o. -Helyesírási tudatosság Tk. 9/17. Tk. 8/14. -Gondolkodás (meglévő tudás mozgósítása) -Kreativitás, gondolkodás Tk. 9. o. Helyesírási tudatosság Tk. 9/18. Agy. 10. Szóbeli vagy írásbeli beszámoló nyári élményről, eseményről, táborról. A beszámoló előadása a társaknak. Képregény szerkesztése, feliratozása. Témák lehetnek: Tábori kaland; A nagy utazás

3 5. Ismétlés hang/betű, hosszú és rövid magán- és mássalhangzók a szavakban Betűrendbe sorolás, szótárhasználat. A magán- és mássalhangzók helyes ejtése és írása a szavakban. Kiegészítés, hibajavítás. A szavak jelentésbeli változásának és a hangok időtartamának összefüggése (szál-száll, zug-zúg).. képesség a páros és csoportmunkák során. -A beszédhangok helyes képzése -A helyesírás fejlesztése, az alkalmazás képessége -A megfigyelés pontossága, memória Tk. 9/19. Tk. 9/17. Tk. 9/ I. Felmérés Önálló feladatmegoldás Az alkalmazás képessége 7. A felmérés értékelése, Hibafelismerés, javítás. Típus- és egyéni Önellenőrzés, hibajavítás javítása hibák megfigyelése, javítása. MIBŐL ÉPÜL FEL BESZÉDÜNK ÉS ÍRÁSUNK? 8. Miből épül fel A nyelv építőelemeinek szerepe. Tk. 10/3. beszédünk és Meggyőzés, érvelés, magyarázat. -Szövegértés, szövegalkotás írásunk? Szavak jelentése, szótárhasználat. -Kreatív nyelvhasználat Tk. 10/3. Szóépítés betűkből. Mondat és szövegalkotás. Gondolkodási képességek Tk. 10/1. 9. A szöveg Szöveg és mondathalmaz összehasonlítása. Szöveg szerkesztése mondatok sorbarendezésével, szétválogatásával. A szövegbe nem illő mondatok kiválasztása. Szövegalkotás megadott mondatok témához illő folytatásával. (következtetés, általánosítás) Gondolkodási képességek (logika, ok-okozati összefüggések) kompetencia -Kommunikáció, együttműködés a társakkal – Olvasás, szövegértés, Tk. -9. Agy. 10. Felmérőlapok I. Tanév eleji felmérés 11/3-4. Tk. 11/32; 13/5. Tk. 11/4. 12/7. Tk.11/1. 13/5.. Tk.10. o. It. 1. téma Tk It. 1. téma Találós kérdések gyűjtése, feladványok készítése egymásnak.

4 10. A mondat Szöveg mondatainak vizsgálata, tapasztalatok megfogalmazása. A szavak sorrendje a mondatban. A helyes szórend megállapítása. Szórend variációk (helyes, helytelen). Szövegalkotás mondatok sorbarendezésével, kiegészítéssel. 11. A mondatfajták A különböző mondatfajták felismerése, a beszélő szándékának megfelelő mondat alkotása, kiválasztása. Mondatvégi írásjelek pótlása. A különböző fajtájú mondatok felolvasása helyes ejtéssel, hanglejtéssel. 12. A mondatfajták A különböző fajtájú mondatok helyesírása: mondatkezdés, mondatvégi írásjel. Mondaton belüli vesszők alkalmazása. Szituációs helyzetek teremtése, az érzelmek, szándékok kifejezése különböző mondatfajtákkal. Mondatalkotás, átalakítás, kiegészítés. 13. Az állító és tagadó mondat* Az állító és a tagadó mondatok összehasonlítása. Állítások tagadása, ellentétek megfogalmazása tagadással. Megegyező tartalom kifejezése állítással szövegalkotás Tk. 14/ 1. -Olvasás, szövegértés, szövegalkotás -A helyesírási tudatosság Tk. 13/3. c) alapozása Tk. 13/2.; -Feladat- illetve 14/4. problémamegoldó képesség Tk. 15/1. -Szövegértés, szövegalkotás Esztétikai-művészeti tudatosság Tk. 17/7. és kifejezőképesség -Kreatív nyelvhasználat és stílus -Verbális és nem verbális kommunikáció Tk. 16/2-5. -Kommunikációs képesség, 17/6. önkifejezés, mások gondolatának megértése. -A helyesírás alapozása Tk. 17/6. Esztétikai-művészeti tudatosság 18/9. és kifejezőképesség -Az udvarias, kulturált nyelvi Tk. 17/7.8. magatartásnormák kialakítása, kreatív nyelvhasználat és stílus – Tk. 19/1-2. Szövegértés, szövegalkotás Tk. 19/2. -Feladat- illetve 20/4. Tk o. Agy. 5. It. 1. téma Tk o. It. 1. téma Agy. 6. Tk It.1. téma Agy. 7. Tk Különböző mondatfajtákat tartalmazó szövegrészletek, párbeszédek gyűjtése szabadon választott irodalmi művekben, majd ezek előadása párban, csoportban.

5 14. A szavak Az egyszerű és összetett szavak 15. Az egyszerű és összetett szavak A FŐNÉV 16. A főnév fogalma, jelentése, fajtái és tagadással. Tiltó mondatok fogalmazása. Az állító és a tagadó mondatok, és a különböző mondatfajták összefüggései. Nyelvi jelenségek tapasztalatokra épülő megfigyeltetése. Az összetett szavak szerepe beszédünkben, szókincsfejlsztés. Összetett szavak alkotása egyszerű szavak összekapcsolásával. Az összetett szó elő- vagy az utótagjának pótlása. Összetett szavak felismerése, elemzése. Gyűjtés szövegben, felbontásuk egyszerű szavakra. Az összetett szavak elválasztási szabályának megfogalmazása, az elválasztás gyakorlása. Nyelvi játékok, rejtvények összetett szavakkal. A főnév jelentésének, fogalmának felidézése. Főnevek felismerése jelentésük alapján, csoportosításuk: köznevek, tulajdonnevek. A tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása: szógyűjtés, problémamegoldó képesség (megfigyelés, következtetés, logika) Kezdeményezőképesség és -Tudatos és kreatív nyelvhasználat, szókincs -Felfedező, induktív tanulási technika -Értelmező szó- és Tk. 20/4-5. Tk. 22/4-5. Tk. 21/2-3. Tk. 21/1-2. szövegolvasás Tk. 23/ Feladat- illetve problémamegoldó képesség -A helyesírás alapozása Tk. 23/8-9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség -Választékos nyelvhasználat, kifejezésmód, szókincs Tk. 23/7., 10. -A helyesírás alapozása Tk. 25/4-6. Tk. 24/1-3. (felismerés, csoportosítás, hozzárendelés ) Tk It. 2. téma Tk. 23. It. 2. téma Tk It. 3. téma Agy Szóalkotó játékok összetett szavakkal: azonos az elő- vagy utótag. Az előtag állat neve, testrész, növény neve stb. Szólánc folytatása. Dominójáték készítése összetett szavakkal csoportban.

6 17. A toldalékos főnevek 18. A toldalékos főnevek A -val, -vel ragos főnevek helyesírása 19. A tulajdonnév fajtái hibajavítás, mondatalkotás, tollbamondás, betűpótlás, csoportosítás. A toldalékos főnevek szerepe a mondatban. A főnevek toldalékolása, a többes számú és a ragos főnevek felismerése és helyesírása (-t, -ból, -ből, -ról, -tól, -től, -ban, -ben, -ba, -be). Toldalékok pótlása, szótőváltozás megfigyelése. Kivel? Mivel? kérdésre válaszoló toldalékos főnevek megfigyelése, szabály megfogalmazása. Főnevek toldalékolása, szabályalkalmazás. A -val, -vel toldalékos főnevek felismerése. Mondatalkotás, kiegészítés. Mi mindennek lehet saját neve? A tulajdonnév fajtái, köznevek hozzárendelése tulajdonnevekhez. Anyanyelvi tapasztalatszerzés. Helyesírási szabály felidézése, alkalmazása. 20. A személynevek A személynevek helyesírása, család és utónevek. Mesterségekből keletkezett személynevek -Feladat- illetve Tk. 25/5-6. problémamegoldó képesség -Írásrutin, helyesírás Tk. 26/2. Kezdeményezőképesség és -Feladat- illetve problémamegoldó képesség képesség, egymás tanítása, tolerancia (logika, szabály, összefüggés felfedezése) -Tudatosság a helyesírásban, szabályalkalmazás -Olvasás, szövegértés, szövegalkotás -Felfedező, induktív tanulás (felismerés, csoportosítás, hozzárendelés ) -Tudatosság a helyesírásban, szabályalkalmazás -Gondolkodás (megfigyelés, emlékezet, összefüggések) Tk. 27/5. Tk. 27/4. Tk. 28/6. Tk. 29/8-9. Tk. 28/7. 29/9-10. Tk. 30/3. Tk. 31/5. Tk. 31/4., 6. Tk.32/3. Tk It. 4. téma Agy Tk It. 4. téma Agy Tk Agy. 13. It. 5. téma Tk Szgy. Alakuljanak csoportok, és végezzetek gyűjtőmunkát! Pl.: – Magyarország hídjai – Magyarország folyói – Magyarország tavai -Különleges nevű falvak

7 Köznév vagy tulajdonnév? Híres magyar emberek nevének írása (hagyomány elve). Becenevek. 21. Az állatnevek Állatnevek keresése, megfigyelése az ismert irodalmi művekben. Helyesírási szabály megfogalmazása. Gyakorlatok állatnevekkel: névadás, válogatás, gyűjtés. Az állatok jellemzői és a nevek kapcsolata. 22. A földrajzi nevek Földrajzi nevek gyűjtése. Egyelemű és többelemű földrajzi nevek írásának megfigyelése. Térképhasználat. A lakóhely és környékének tipikus földrajzi nevei. Szabályalkotás, alkalmazás. 23. A földrajzi nevek A tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer alapozása. Nyelvi jelenségek megfigyelése, következtetés, szabályalkotás, elvonatkoztatás. Tanult szabályok alkalmazása. Szógyűjtés, kiegészítés. Tk.33/5-7. képesség, egymástól tanulás Tk.32/2-4. -A helyesírás tudatossága Tk. 34/3.. Kreatív anyanyelvi gondolkodás, ötletesség Tk. 34/2-3.. képesség Olvasás, szövegértés, helyesírás Tk. 34/1-3. Természettudományos kompetencia Tk. 35/1-4.. (felismerés, általánosítás, alkalmazás ) Olvasás, szövegértés Tk. 36/7-8. Természettudományos kompetencia Kezdeményezőképesség és Tk. 36/. A helyesírás alapozása, tudatos szabályalkalmazás Természettudományos Tk.: 36/7-8. kompetencia -Összetett intellektuális képességek fejlesztése It. 6. téma Agy Tk It. 7. téma Tk Agy. 14. It. 8. téma Hagyományos írásmódú személynevek (híres magyar emberek) gyűjtése. Közös osztálymunka: Az Európai Unió országainak neveit hiányos Európa térképen helyezzék el a gyerekek! Tüntessék fel a fővárosok, és egyéb nevezetes helyek nevét. Készítsék el az országok zászlait is!

8 24. Az intézménynevek 25. Az intézménynevek Megfigyelésre, tapasztalatokra épülő, induktív ismeretelsajátítás. Az intézmények tulajdonnevének megfigyelése, helyesírási szabály alkotása, alkalmazása. Intézménynevek gyűjtése, leírásuk, betűpótlás. Helyesírási gyakorlatok: Intézménynevek összeállítása szavakból, mondatok kiegészítése. A lakóhely környékének fontosabb intézményei, nevük leírása. Rövidítések alkalmazása. 26. Címek Mi mindennek lehet címe? Előzetes tapasztalatok, ismeretek felidézése. Könyvek és újságok címének összehasonlítása, helyesírási különbségek felfedezése. Szabályalkotás. Címek csoportosítása. 27. Címek Címadás képeknek, verseknek. Szabályalkalmazás. Címek tematikus gyűjtése, leírása. Újságcímek összeállítása megadott szavakból. Kezdőbetűk pótlása. (megfigyelés, felismerés, általánosítás) -A helyesírás alapozása, tudatos szabályalkalmazás -A nyelvi tudatosság fokozása, szabályalkalmazás képesség, egymástól tanulás Tk. 37/1. Tk. 37/1-2. Tk.: 38/4. Tk.: 38/5., 8. -Összetett intellektuális Tk.: 38/5-6. képességek fejlesztése -A nyelvi tudatosság, helyesírás Tk.:39/1-3. (megfigyelés, felismerés, általánosítás) -Olvasás, szövegértés -Önállóság és tudatosság a szabályalkalmazásban. képesség, tolerancia Tk.:39/1. Tk.: 40/4. b) Tk.: 40. Tk.: 405. Tk It. 9. téma Tk Agy.15. It. 10. téma Térképvázlat készítése, bemutatása egymásnak (pl.: a település egyik része, az iskola környéke ). A településre jellemző tulajdonnevek szerepeljenek a térképvázlaton.

9 28. A márkanevek A márkanevek szerepe a mindennapi életben. Megfigyelés helyesírási szempontból, általánosítás, szabályalkotás. Márkanevek gyűjtése. Ismert márkanevek képhez, köznévhez rendelése. -Önálló tanulási képességek (figyelem, gondolkodás, emlékezet), feladatmegoldó rutin képesség, egymástól tanulás Idegen nyelvi kommunikáció Tk.: 41/1-3. Tk. 41/5. Tk. 41. It. 11. téma Tabló készítése egészséges élelmiszerekről, termékekről a márkájuk nevének feltüntetésével. 29. A tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása Nyelvi jelenségek tapasztalatokra épülő megfigyeltetése. Felismerés, válogatás, csoportosítás, rendszerezés. 30. A névelő Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. A határozott és határozatlan névelő szerepének, használatának megfigyelése. Összehasonlítás. Szabályalkotás, alkalmazás. Névelők felismerése, pótlása mondatokban. 31. A névutó Megfigyelésre, tapasztalatokra épülő, induktív ismeretelsajátítás. A névutó szerepe, használata, helyesírása. Névutós főnevek alkotása, elemzése. Névutós főnevek felismerése szövegben, névutók pótlása. 32. Gyakoroljunk! A névutós és a ragos főnevek használata beszédben, írásban. Helyesírási szabályok felidézése, -Elemzőképesség Tk.: 50/1. 51/5. Tk Olvasás, szövegértés, szövegalkotás Tk.: 50/2. -Önállóság az információszerzésben, Tk.: 42/1-2. a feladatvégzésben -Értelmező olvasás, szövegértés Tk.: 43/5. 7. Tk.: Tk.: 43/5. -Helyes, igényes nyelvhasználat és helyesírás -Olvasás, szövegértés Tk.: 44/1. Kezdeményezőképesség és Tk.: 44/2-3. -Feladat- illetve problémamegoldó képesség -A helyesírási tudatosság alapozása, szabályalkalmazás Kezdeményezőképesség és -Önállóság az információ- Tk.: 45/4-7. Tk Agy. 19. It. 13. téma Tk.: 49/5. 50/8-10. Tk It. 12. téma Témahét: nyelvi hagyományőrzés, a szólások, közmondások szerepe beszédünkben. Olyan szólások, közmondások gyűjtése, amelyekben toldalékos főnevek találhatók. Értelmezés, lerajzolással, bemutatással, történetbe ágyazással.

10 33. A főnévről tanultak rendszerezése, összefoglalása alkalmazása a feladatmegoldás során. Indoklás, bizonyítás. Szavak, mondatok kiegészítése. A főnévről tanultak rendszerezése. A főnév fajtái, jellemzői. A tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása, szabályalkalmazás. Csoportosítás, szókeresés, rendszerezés kooperatív munkával. szerzésben, a feladatvégzésben -Szövegértés, szövegalkotás Tk.: 49/7. Tk.: 49/5-6. -A helyesírási tudatosság alapozása. szabályalkalmazás Tk.: 48/3-4. képesség, egymástól tanulás Tk.: 47/2. (memória, rendszerezés) -Írásrutin és helyesírás Tk.: 60/ II. Felmérés A főnévről szerzett ismeretek felmérése -Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. 35. A felmérés A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, -Önellenőrző, hibafelismerő, javítása javítások a feladatok megoldásával. hibajavító képesség, önismeret A MELLÉKNÉV 36. A melléknév A melléknévről szerzett eddigi ismeretek -Gondolkodás (megfigyelés, felelevenítése. emlékezet, felidézés, A melléknév felismerése. alkalmazás) A melléknevek helyes használata, szókincsfejlesztés, árnyalt kifejezésmód. -Értelmező olvasás, szövegértés A fokozott melléknevek szerepe, felismerése. A fokozás jelei. 37. A melléknevek helyesírása A melléknevek helyesírása (ó, ő, ú, ű végű melléknevek, j-ly pótlása, mássalhangzók hosszúsága). Mondatok, szövegek kiegészítése melléknevekkel. Tematikus szógyűjtések II. sz. felmérőlap A főnév Tk.: 51/1-2. Tk.: 51/1. -A nyelvi tudatosság fokozása Tk.: 52/5-6. (rendszerezés, csoportosítás) -A nyelvi tudatosság fokozása, az alkalmazás képessége Tk.: 53/7. Tk.: 53/8-9. Agy. 20. Tk Agy. 20. It. 12. téma Tk. 51/52. It. 14. téma Agy.21. Tk. 53. Agy It.14. téma Feladványok készítése egymásnak melléknevekkel. Állatok (növények, tárgyak, híres emberek) jellemző tulajdonságainak, összegyűjtése párban vagy csoportban. A többieknek ezekből kell kitalálni a

11 38. A tulajdonnévből képzett melléknevek 39. A melléknevek helyesírásának gyakorlása A SZÁMNÉV 40. A számnév fogalma párban, csoportban. Fokozott melléknevek helyes használata és írása. Szabályalkotás nyelvi tapasztalat, megfigyelés alapján. Érvelés, magyarázat. Tulajdonnevek átalakítása, szószerkezetek alkotása. Kiegészítés, betűpótlás. Tollbamondás, emlékezetből írás. Melléknevek fokozása. Magán és mássalhangzók pótlása (szóvégi ö, ő, ú, ű). Ly vagy j a melléknevekben. Tulajdonnévből képzett melléknevek. Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján, induktív módon. A számnév jelentése, szerepe a beszédben, írásban. A számnevek felismerése, használata. A számnevek írása számjeggyel és betűvel. 41. A számnév fajtái Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. Megfigyelés, összehasonlítás. A határozott és határozatlan számnév a -Értelmező olvasás, szövegértés Tk.: 53/7. kompetencia -Tanulási képesség önállóan és csoportban. Kezdeményezőképesség és -Nyelvi tudatosság, szabályalkalmazás -Összetett intellektuális képességek -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben -A helyesírási tudatosság alapozása. szabályalkalmazás, írásrutin -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben -Értelmező olvasás, szövegértés, szövegalkotás Matematikai kompetencia (rendszerezés, csoportosítás) Tk.: 54/1. Tk.: 54/2. Tk.: 54/3-4. Agy It. 16. Tk. 55/1-3. Tk. 55/1-3. Tk. 55/1-3. Tk. 57/1. Tk. 54. Agy:25. It.15. téma Tk It. 17. téma Agy. 28. Tk. 57. Agy. 27. feladványt. Az nyer, aki a legkevesebb tulajdonságból találja ki.

12 42. A határozott számnév fajtái szövegekben, ezek használata. Mondatok, szószerkezetek kiegészítése. Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. Számnevek válogatása, csoportosítása jelentésük szerint. Kreatív feladatmegoldások felismert analógiák alapján. Számnevek alkotása betűkből. 43. Gyakoroljuk! A számnevek felismerése szövegben. Kooperatív feladatmegoldás: szószerkezetek alkotása számnevekkel, kiegészítés, mondatalkotás. Szólásban, közmondásban használt számnevek értelmezése: jelentések magyarázata, ábrázolása. 44. A számnevek helyesírása 45. A számnevek helyesírása Szabályalkotás megfigyelés, tapasztalat alapján. Számjeggyel és betűvel írt toldalékos tőés sorszámnevek helyesírásának gyakorlása. Szabályalkalmazás, önellenőrzés. Mondatok kiegészítése toldalékos számnévvel. Számnevek átalakítása (számjeggyel betűvel írva). Szabályalkotás megfigyelés alapján. Tk. 57/1-2. -Értelmező olvasás, szövegértés Matematikai kompetencia Tk. 57/ 2-3. A nyelvi tudatosság fokozása Tk. 59/4-5. Matematikai kompetencia Tk. 58/1-3. -Logikus gondolkodás, összefüggések felfedezése Tk. 58/1. -Értelmező olvasás, szövegértés, szövegalkotás -Írásrutin és helyesírás Tk.: 60/2. képesség, egymástól tanulás -Értelmező olvasás, szövegértés, szövegalkotás Matematikai kompetencia Gondolkodási képességek (megfigyelés, szabályalkotás) -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés Tk.: 60/2. 61/5-6. Tk.: 60/1. Tk. 63/6. Tk. 62/1. Tk. 63/6-7. Matematikai kompetencia Tk. 62/3 Tk. 63/4. -Helyesírási automatizmus, It. 18. téma Tk.: 58/59. It. 19. téma Tk.: Agy It. 17. téma Tk.: Agy It. 20. téma Számneveket tartalmazó szólások, közmondások gyűjtése! Jelentésük értelmezése magyarázattal, történet kitalálásával. Az osztály tanulóinak születésnapi listájának elkészítése (hogy senki se maradjon ki a felköszöntésből). A lista tartalmazza a következőket: név. születési hely, születési idő (évszám, hónap, nap).

13 46. A keltezés helyesírása 47. Mit tudsz a számnévről? Hibajavítás, ékezetpótlás. Az egy számnév toldalékos alakjaival mondatalkotás. A keltezés változatainak összehasonlítása. Különbségek, szabályok megfogalmazása. Toldalék kapcsolása a napot jelölő számhoz. Aktuális dátum írása többféleképpen. Hibák keresése dátumokban, javítás. Rendszerező táblázat alapján a számnévről szerzett ismeretek összefoglalása kooperatív munkával. Kreatív feladatmegoldások: számnevek pótlása, keltezés, rejtvény. 48. III. Felmérés A számnévről szerzett ismeretek felmérése 49. A felmérés A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, javítása javítások a feladatok megoldásával. 50. Ismételjünk! Az eddig megismert névszók rendszerező A névszókról ismétlése. tanultak Főnevek, melléknevek, számnevek ismétlése, felismerése szövegben, szóhalmazban. rendszerezése. Csoportosításuk szófaj szerint. A névszó fogalmának tisztázása. tudatosság Tk.: 64/1. -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben Tk.: 64/2. -A verbális gondolkodás fejlesztése -A nyelvi tudatosság fokozása Tk.: 64/3-4. képesség, egymástól tanulás -Értelmező olvasás, szövegértés -Funkcionális nyelvhasználat, helyesírás -Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. -Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben (felismerés, csoportosítás) -Olvasás, szövegértés Tk.: 65/2-3.. Tk.: 66/ /10. Tk.: 65/1. III. felmérőlap A számnév Tk. 67/2. Tk. 67/1-2. Tk. 67/1., Ismételjünk! A névszókhoz kapcsolódó helyesírási Tk. 68/ 5. Tk. 64. Agy. 30. Tk Agy It. 21. téma Tk. 67. Fényképekkel is lehet díszíteni. A dátumok helyesen legyenek írva. Hagyományőrzés: A településre és környékére jellemző régies szavak, kifejezések gyűjtése. Búvárkodás, idősebb

14 A névszók helyesírása szabályok alkalmazása. Ly és j, szóvégi magánhangzók pótlása. Kivételek gyűjtése (u, ü végű szavak). Szószerkezetek alkotása, gyűjtése. -Tudatosság, szabálykövetés a helyesírásban. -Írásrutin, helyesírás Tk. 68/4. Kezdeményezőképesség és Tk. 68/6. -Kreatív alkalmazás 52. IV. Felmérés A névszókról szerzett ismeretek felmérése Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. 53. A felmérés javítása A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, javítások a feladatok megoldásával. AZ IGE 54. Az ige Az ige, jelentésének megfigyelése: kifejez cselekvést, történést, létezést. A cselekvések bemutatása, eljátszása. Igék keresése szóhalmazban, szövegben. Összehasonlítás, csoportosítás. Mondatok kiegészítése igékkel, szövegalkotás. 55. Az ige ragozása Az igék egyes és többes száma, személyrag fogalma, szerepének vizsgálata. Szóelemzés, szótő és személyrag leválasztása. Személyragok pótlása szavakban, szövegben. A cselekvő száma, személye. Szöveg átalakítása a cselekvő személyének megfelelően. Igeragozási gyakorlatok. Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret -Szövegértés, szövegalkotás -A verbális gondolkodás fejlesztése -Funkcionális nyelvszemlélet kialakítása -A nyelvi tudatosság, helyesírás fejlesztése -Szövegértés, mondat- és szövegalkotás képesség, egymástól tanulás, tolerancia IV. felmérőlap A névszók Tk. 69/ /7. Tk Agy Tk. 70/5. It. 22. téma Tk. 70/6-7. Tk.: 71/1-2. Tk.: 72/6. Tk.: 72/3-5. Tk.: emberek megkeresése, kérdezése! Szótár készítése a gyűjtött szavakból! Játék: Találd ki az igét! Kis lapokra felírt cselekvéseket kell egy-egy gyereknek eljátszani, a többiek pedig találják ki, hogy mi volt a lapra írva.

15 56. Az igeidők Az igék idejének vizsgálata, összehasonlítása Indoklás, magyarázat. Mondatok átalakítása, a cselekvés idejének megváltoztatása. Gyakorlatok: a múlt idejű ige helyesírása, a jövő idő kifejezésének lehetőségei. 57. Az igekötős igék Az igekötős igék felismerése szövegben. Helyesírási szabályok felidézése példák alapján, majd alkalmazás. Igekötős igék csoportosítása helyesírásuk szerint. Igekötős igék, igekötők pótlása 58. Gyakoroljuk az igék helyesírását! 59. Gyakoroljuk az igék helyesírását! szövegben. Helyesírási problémák megfigyelése, elemzése, szabályok felidézése. Helyesírási gyakorlatok: másolás, látóhalló tollbamondás, mondatok kiegészítése, igék átalakítása. Különírt igekötős igék helyesírásának gyakorlása. Példák, analógiák alapján hasonlóság, szabály felfedezése. (-ít, -ul, -ül végű igék) Igék gyűjtése felismert szabályokhoz. Igék átalakítása, mondatok kiegészítése. Ékezetpótlás, j ly pótlása igékben. Látó-halló tollbamondás, írás emlékezetből. A nyelvi tudatosság fokozása Tk.: 73/1-2. Szövegértés, szövegalkotás Tk.: 74/4-5. Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés -Írásrutin, helyesírás, szabályalkalmazás -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben -Szövegértés, mondatalkotás -Gondolkodás (megfigyelés, emlékezet, alkalmazás) -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben -Vizuális memória 60. V. Felmérés Az igéről szerzett ismeretek felmérése Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. Tk.: 74/5., 7. Tk.: 75/2-3.. Tk.: 76/5-6. Tk.: 77/7-8. Tk. 77/9-10. Tk. 77/9. Tk. 78/1. Tk. 78/4. Tk. 78/2-3. V. felmérés Az ige Tk Agy It. 23. téma Tk Agy It. 23. téma Tk Agy.40. It. 23. téma Tk. 78. Agy Anyanyelvi játékok: szóláncok igékkel; szövegalkotás szóhalmazból véletlenszerűen kihúzott igékkel csoportmunkában. Egymás történeteinek meghallgatása, átalakítása.

16 61. A felmérés javítása A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, javítások a feladatok megoldásával. 62. Az igemódok* Mit fejeznek ki az igék? Megfigyelés, tapasztalatszerzés. Igék csoportosítása. Mondatok átalakítása: a cselekvés megvalósulása feltételtől függ vagy felszólítást fejez ki. 63. A kijelentő mód Igék megfigyelése kijelentésekben, közlésekben. Kijelentő módú igék jelentés szerinti csoportosítása. A igeidők felismerése, igeragozási, helyesírási gyakorlatok. 64. A feltételes mód Megfigyelés, reflektálás: A feltételes módú igék szerepe a beszédben. A megvalósulás feltételének megfogalmazása. A feltételes módú igék felismerése, a módjelek leválasztása. Mondatok kiegészítése feltételes módú igével. 65. A feltételes mód Kijelentő módú ige átalakítása feltételes módúvá. Ige ragozása feltételes módban, a módjel megfigyelése. Igemódok és mondatfajták összefüggéseinek vizsgálata. 66. Igeidők feltételes módban* A feltételes módú ige idejének vizsgálata. Feltételes módú múlt idejű igealak Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret Tk.: 79/1-2. (logika, szabály, összefüggés felfedezése) -Felfedező ismeretszerzés Tk. 79/1. Tk.: 79/1-2. -Szövegértés, mondat- és szövegtalkotás Egymástól tanulás, tolerancia Tk Tk. 81/5. -Helyes nyelvhasználat, helyesírás Kreatív anyanyelvi gondolkodás Tk. 81/3-4. Kezdeményezőképesség és Feladat- illetve problémamegoldó képesség, együttműködés Tk. 83/3., 5. Kreatív anyanyelvi gondolkodás Tk. 83/6. Tk. 85/1-2. -Helyes nyelvhasználat, helyesírás -Szövegértés, mondatalkotás Tk. 83/4., 6. Tk. 83/5. -A nyelvi tudatosság fokozása -Analizáló képesség. Tk. 82/2. Gondolkodás (megfigyelés, Tk elemzés, következtetés) Tk. 79. It. 24. téma Agy. 43. Tk It. 24. téma Tk Agy It. 25. téma Tk Nyelvtani társasjáték készítése csoportban: Kartonlapra rajzoljátok meg a játékmezőt, jelöljétek

17 67. A feltételes módú igék helyes használata 68. A feltételes módú igék gyakorolása 69. A feltételes módú igék gyakorolása elemzése. Átalakítás jelenből múlt időbe. Ragozás jelen és múlt időben. Mondatalkotás feltételes módú múlt idejű igealakkal. A feltételes módú igealakok megfigyelése a beszédben, szövegben. A feltételes módú, E/1. -ű, alanyi ragozású igék helyes használatának gyakorlása (tudnék, adnék. ). Nyelvhelyesség, hibajavítás. A feltételes módú igék felismerése, elemzése. Kreatív anyanyelvi feladatok megoldása kooperatív vagy páros munkával. Kiegészítés, átalakítás, hibajavítás. A feltételes módú igék helye használata és írása. Udvarias kérések fogalmazása. Helyesírási gyakorlás: betűpótlás, tollbamondás, emlékezetből írás. 70. A felszólító mód A felszólítást kifejező igék megfigyelése, elemzése. A módjel megkeresése. Felszólító módú igealakok felismerése. Mondatfajta és igemód kapcsolata. Felszólító mondatok helyes -Olvasás, szövegértés -A verbális gondolkodás fejlesztése Problémamegoldó és önellenőrző képesség -Tudatos nyelvhasználat -Értelmező olvasás, szövegalkotás -Szó- és írásbeli nyelvhasználat fejlesztése -Értelmező olvasás, szövegalkotás képesség -Értelmező olvasás, szóbeli szövegalkotás Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kommunikáció, nyelvhasználat, stílus -Gondolkodás (megfigyelés, elemzés, összehasonlítás) Kezdeményezőképesség és -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben Tk. 85/5. Tk. 85/6. Tk. 86/3. Tk. 87/4. Tk. 87/5. Tk. 89/4. Tk. 88/1. Tk. 89/3-5. Tk. 90/7-8. Tk. 90/6-7. Tk. 91/1-2. Tk. 91/3. It. 25. téma a Rajt és Cél helyét. Tervezzétek meg az akadályokat. Ha valaki megjelölt Tk Agy.46. It. 25. téma Tk It. 27. téma Tk. 90. Agy. 47. Tk. 91. Agy It. 26. téma mezőre lép, annak feladványt kell megoldania, vagy válaszolni kell egy nyelvtani kérdésre (pl.: Mi a múlt idő jele?) Mindenki fogalmazzon meg egy-két kérdést és feladványt, amiből választhattok. Jó játékot!

18 hangsúlyozása. 71. Az -l, -ll végű igék felszólító módú alakja 72. Az -d, -gy végű igék felszólító módú alakja. 73. Az -n, -ny végű igék felszólító módú alakja 74. Az -s, -sz, -z, -dz végű igék felszólító módú alakja. 75. Az -s, -sz, -z, -dz végű igék felszólító módú alakja. 76. A -t végű igék felszólító módú alakja. Mássalhangzó változás megfigyelése a -l végű igéknél. Szóelemzés, kiejtés és írás összehasonlítása. Betűpótló, átalakító gyakorlatok. Mássalhangzó változás megfigyelése a -d, – gy végű igéknél. Szóelemzés, kiejtés és írás összehasonlítása. Betűpótló, átalakító gyakorlatok. Mássalhangzó változás megfigyelése a -n, – ny végű igéknél. Szóelemzés, kiejtés és írás összehasonlítása. Átalakító, kiegészítő gyakorlatok. A felszólító mód jelének módosulása. Mássalhangzó változás megfigyelése az –s, -sz, -z, -dz végű igéknél. Szóelemzés, kiejtés és írás összehasonlítása. Igék átalakítása Az -s, -sz, -z, -dz végű kijelentő módú igék átalakítása felszólító módúvá. A változások megfigyelése, elemzése. Szó-, mondat-, szövegalkotás. Önellenőrzés, hibajavítás. Mássalhangzó változás megfigyelése a -t végű igéknél. Szóelemzés, kiejtés és írás összehasonlítása. -Gondolkodás (megfigyelés, elemzés, összehasonlítás) -Helyesírási tudatosság Tk. 92/3. -Vizuális memória Tk. 92/2. -Analizáló képesség Tk. 93/6. -Helyesírási tudatosság Tk. 93/5. -Önellenőrzés Tk. 93/7. Tk Megfigyelés, általánosítás -Írásrutin, helyesírás Tk. 94/9. -Önállóság a feladatmegoldásban Tk. 95/10. önellenőrzésben Tk. 96/2. -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben -Gondolkodás (megfigyelés, Tk. 96/1. elemzés, összehasonlítás) -Vizuális memória Tk. 96/3. Tk. 97/4. -Szó- és írásbeli nyelvhasználat -Anyanyelvi tudatosság, Tk. 97/4-5. helyesírás Tk. 98/1-2. -Gondolkodás (megfigyelés, elemzés, összehasonlítás) Tk. 92/1. Tk. 92. Agy. 51. It. 27. téma Tk. 93. It. 27. téma Tk Agy.60. It. 27. téma Tk. 96. Agy It. 28. téma Tk. 97. Agy It.28. téma Tk Agy. 54. Kis lapokon rövid (eljátszható) felszólító mondatok olvashatók. Összekeverés után, egy gyerek húz egy lapot, és eljátssza, amit olvasott. A többiek kitalálják a mondatot. felszólítást tartalmazó szólások, közmondások

19 77. A -t végű igék felszólító módú alakja. 78. A felszólító módú ige ragozása, a rövidebb és a hosszabb alak 79. Gyakorlás: Az igemódok 80. Gyakorlás: Az igemódok A -t végű kijelentő módú igék átalakítása felszólító módúvá. A változások megfigyelése, elemzése. A -t végű kijelentő módú igék átalakítása felszólító módúvá. A változások megfigyelése, elemzése kiejtés és írás összehasonlítása. Egyszerű szóelemzés. Nyelvhelyességi hibák felismerése, javítása. A felszólító módú ige rövidebb és a hosszabb alakjának keletkezése, elemzése – átalakítás, használat. Igeragozás felszólító módban. Mondatok kiegészítése a rövidebb alakkal. Nyelvhelyesség. A különböző módú igék felismerése, összehasonlítása, megkülönböztetése. A tanult ismeretek és helyesírási tudnivalók komplex módon való alkalmazása. Csoportosítás, válogatás. A tanult ismeretek és helyesírási tudnivalók komplex módon való alkalmazása. Hiányos szövegek kiegészítése a megfelelő módú igealakkal. Hibakeresés, javítás. Néhány rendhagyó ige helyesírása. -Anyanyelvi tudatosság, helyesírás -Helyes kiejtés, artikuláció Tk. 99/3. Tk. 98/1-2. It. 29. gyűjtése, jelentésük megmagyarázása, értelmezése. Tk. 100/5. -Anyanyelvi tudatosság, helyesírás -Kommunikáció, kulturált beszéd, nyelvhelyesség -Gondolkodás (megfigyelés, összehasonlítás, alkalmazás) -Kommunikáció, kulturált beszéd, nyelvhelyesség Tk. 100/6. Tk. 101/1. Tk. 103/5. -Anyanyelvi tudatosság, Tk. 102/3. helyesírás -Írásrutin, helyesírás Tk. 105/3. Tk. 104/1. -Gondolkodás (megfigyelés, emlékezet, felidézés, alkalmazás) -Önállóság a feladatmegoldásban önellenőrzésben Kezdeményezőképesség és -Feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. -Anyanyelvi tudatosság, helyesírás Tk. 105/3-4. Tk. 107/9. Tk. 106/5. Tk Agy. 54. It. 29. Tk Tk Agy.55. Tk Agy.56. Játékos anyanyelvi fejtörők, rejtvények megoldása, feladványok készítése egymásnak.

20 81. Az igéről tanultak ismétlése 82. Az igéről tanultak ismétlése Az igéről tanultak rendszerezése összefoglaló táblázat alapján. Igék felismerése szövegben, tulajdonságaik alapján csoportosításuk Igemódok és mondatfajták összefüggése. Udvarias kérések feltételes és felszólító módú igékkel. Az igéről tanultak ismétlése, gyakorlása. Felidézés, egymás kérdezése. Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok. A ragozási táblázat áttekintése, elemzése, feladványok készítése hozzá csoportban. Tk. 107/8-9. képesség, egymástól tanulás -Nyelvi-logikai összefüggések Tk. 109/2. Esztétikai-művészeti tudatosság Tk. 110/4. és kifejezőképesség -Kommunikáció, kulturált beszéd, nyelvhelyesség Tk.110/3. – Tudatosság a helyesírásban Tk. 111/6. a) -Gondolkodás (emlékezet, felidézés, elemzés, indoklás) Kezdeményezőképesség és Tk. 111/6. b) -Kreatív és tudatos alkalmazás, nyelvhasználat 83. VI. Felmérés Az igéről szerzett ismeretek felmérése Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. 84. A felmérés A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, Önellenőrző, hibafelismerő, javítása javítások a feladatok megoldásával. hibajavító képesség, önismeret TANÉV VÉGI ISMÉTLÉS 85. Ismétlés: a A mondatról, mondatfajtákról tanultak Gondolkodás (emlékezet, mondatok felidézése. felidézés, indoklás, alkalmazás) A mondatfajták felismerése, mondatok alkotása, átalakítása, befejezése. -Kommunikáció, kulturált 86. Ismétlés: A szófajok A megismert szófajok felismerése és értelmezése a tanult szempontok szerint. beszéd, nyelvhelyesség Matematikai kompetencia -Rendszerező képesség VI. felmérőlap Az ige Tk. 112/1. Tk. 113/4-5. Tk.114/2. Tk It. 30. Tk It. 30. Tk Tk Kreatív anyanyelvi feladatok gyűjtése (pl.: újságokból) vagy készítése egymásnak csoportokban (pl.: keresztrejtvények,

21 87. Ismétlés: A szó szerkezete 88. Ismétlés: A szó szerkezete 89. Ismétlés: hangok, betűk, szófajok A szófajok rendszerező áttekintése. A szavak rendezése rendszerező táblázatba, halmazokba. Toldalékos szavak felismerése, egyszerű szóelemzéssel szótő és toldalék leválasztása. A toldalékos szavakhoz kapcsolódó helyesírási szabályok felidézése, alkalmazása. Gyakorlatok toldalékos főnevekkel, igékkel, melléknevekkel, számnevekkel. Ragos főnevek, múlt idejű igék helyesírása A feltételes és felszólító módú igék jeleinek írása. A közép és felsőfok jele. Hangok időtartam szerinti csoportosítása. Helysírási gyakorlatok: j-ly pótlása, hosszú és rövid magán- és mássalhangzók a szavakban, elválasztás, betűrend. 90. VII. Felmérés A 4. osztályban szerzett ismeretek felmérése 91. A felmérés A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, javítása javítások a feladatok megoldásával. 92. Anyanyelvi Ki Játékos anyanyelvi feladványok, mit tud? rejtvények, megoldása csoportokban. -Kreatív és tudatos nyelvhasználat, helyesírás -Gondolkodás (emlékezet, felidézés, elemzés, alkalmazás) -Kreatív és tudatos nyelvhasználat, helyesírás -Gondolkodás (emlékezet, felidézés, indoklás, alkalmazás) -Kreatív és tudatos nyelvhasználat, helyesírás -Gondolkodás (emlékezet, felidézés, indoklás, alkalmazás) -Tudatosság a helyesírásban Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret -Kreatív nyelvhasználat Kezdeményezőképesség és Tk. 115/ /7-8. Tk. 117/1-2. Tk. 118/ közmondásokkal, szólásokkal kapcsolatos Tk Tk. 119/9-10. Tk Tk. 120/ Tk. 121/1-2. Tk. 122/4-5. Tk VII. felmérőlap Tanév végi felmérés feladványok, szójátékok ) Játékos anyanyelvi Ki mit tud? rendezése.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.