Press "Enter" to skip to content

Sokszínû matematika 6. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

37 14. ÖSSZEFOGLALÁS 1 Milyen előjelű az utolsó eredmény? a) b) Jelöld a táblázatban az első oszlopban megadott számok osztóit! A nevezők legkisebb közös többszörösének használatával számold ki az összeadásokat, kivonásokat! a) + = + = b) = = c) + = + = d) = = 60 4 A legnagyobb közös osztó megkeresésével egyszerűsítsd a törteket! a) 40 6 c) = b) = d) = 7 = 5 5 Balról indulva a 15 darab kerítésléc közül minden harmadikat sárgára, minden ötödiket kékre festenek. A sárgára és kékre festett lécek zöldek lesznek. a) Színezd ki a léceket! b) Hányadik léc lesz először zöld, hányadik az utolsó zöld léc? 15; 15 c) Hány léc van két zöld között? 14 7

sokszínű matematika 6. osztály megoldások letöltés

Ajánlott irodalom: Sokszínű matematika 11. osztály (Mozaik Kiadó). Hatvány, gyök, logaritmus fejezet. 1. Hatványozás azonosságai: egész kitevőre, .

12 мар. 2014 г. . Ha felírjuk az N pontnak az ABCD négyszög köré írt körre vonatkozó hatványát (vagy direkt hasonlóságból), a (2) és (3) összefüggések alapján .

Lotz János egyik tanára a Pázmány Péter Tudományegyetemen Gombocz Zoltán nyelvészprofesszor volt. Gombocz hamar felfedezte Lotz tehetségét, s kétéves svéd .

26 апр. 2017 г. . MATEMATIKA ÖSSZEFOGLALÓ. FELADATGYŰJTEMÉNY 10 – 14 ÉVESEKNEK. MEGOLDÁSOK. (I. KÖTET) . 8 9 10 11 12 13 14 15.

17 Az ábrán egy 4×4-es sudoku darabjait látod. Rakd ki a darabokból a sudokut! Számítsd ki, milyen számok kerülnek az a, b, c, d betűk helyére, .

17 сент. 2020 г. . Matematika 8. osztály. 1. 8. évfolyam . Függvények, sorozatok. 7. 7 . A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok.

Gyakorló feladatok a témakörhöz: Sokszínű Matematika Feladatgyűjtemény 9-10: 2018, 2019,. 2029,2030, 2036, 2041, 2056, 2086, 2740, 2748, 2759, 2777, 2785.

A tizedes törtek összeadása, kivonása. Tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Tizedes törtek szorzása természetes számmal.

5. osztály pótvizsga matematika. A természetes számok. 9. 1. A természetes számok. 10. 2. A tízes számrendszer. 12. 3. A számegyenes.

Ottlik Géza Iskola a határon című, 379 oldalas könyvét szeretnénk elolvasni. Ha az első napon 19 oldalt, majd minden nap az előző napinál 18 oldallal többet .

Az osztás értelmezése a tanult szorzótáblákhoz kapcsolódóan: az osztás a szorzás fordított művelete, mint bennfoglalás, mint részekre osztás.

15 окт. 2020 г. . 9. 20. Vegyes feladatok . . ¬K : ∃ kutya, amelyik nem ugat. . 9. Feladat. Igazoljuk, hogy az alábbi állítások tautológiák, .

Hasonló síkidomok területének aránya. 58. Hasonló testek térfogatának aránya. 59. Feladatok megoldása. 60–61. III. témazáró írása és javítása.

Arány, arányos osztás . Prímszámok, összetett számok, legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó . Szöveges feladatok grafikus megoldása.

16 янв. 2009 г. . több bor vagy pedig a borban több víz. Mi a megfejtés? 2. Miután megfejtették a feladványt kaptak egy zsák fémpénzt, melyek látszólag.

Távoktatás 5. osztály matematika. Kedves tanulók! Természetesen, azt a feladatot, melyet szülői segítséggel sem tudtok megoldani, kihagyhatjátok.

Feladatok a skatulya-elv alkalmazására. Sorba rendezési problémák. Kiválasztási problémák. Vegyes feladatok sorba rendezésekre, kiválasztásokra.

22 мар. 2021 г. . http://www.ementor.hu/kviz/kompetenciameres-2014-matematika-6-osztaly. 64., 66., 67., 70., 71., 72., 74., 76., 82., 85., 88. feladatok.

17 сент. 2020 г. . arányossági szemlélet kialakítása, az egyenes arányosság, a törtrész-számítás, ezen alapulva a . Szöveges feladatok megoldása.

Modulszámok a programterv matematika „A” 6. évfolyam tanmenetből valók . Feladatok a kombinatorika, a sorozatok, függvények.

Egy szám hatványa egy szorzat. A hatványkitevő mutatja meg, hogy hányszor szorozzuk meg a számot saját magával. A számot magát hatványalapnak hív-.

1. Matematika tanmenet 12. osztály. (heti 4 óra). Tankönyv: Ábrahám Gábor – Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet – Tóth Julianna: Matematika 12. középszint.

Év eleji felmérés – 5. osztály Matematika. Név: 1. Szorzótábla – számolási készség (fejben). /15 pont. 12 + 37 = 41 – 15 = 24 + 28 = 33 – 19 = 38 + 25 =.

HAJDU SÁNDOR-NOVÁK LÁSZLÓNÉ. WS. HR. : FELMÉRŐ FELADATSOROK. MATEMATIKA 4. OSZTÁLY . 1. PE. : WWW . MATEMATIKA 4. SZERKESZTETTE HAJDU SÁNDOR.

A két egyenest egyenlet- rendszerként megoldva megkapod a keresett koordinátákat. Válasz: K = (-2;-3). 10. Feladat. Határozd meg az e : 4x – 3y = 2 egyenes .

Matematika tanmenet 3. osztály (heti 4 óra). Készítette: Dobos Emília. Óraszám. Téma. Célok, feladatok. Ismeretanyag. 1. Ismételünk.

20 окт. 2020 г. . Fontosabb számhalmazok, melyekkel gyakran találkozunk: • Üres halmaz, melynek nincs eleme1. Jele: ∅ vagy <> . Jelölése: A△B.

21 мая 2020 г. . Számítsd ki az egyenes körhenger felszínét és térfogatát, ha alapkörének átmérője 10 cm és a henger magassága az alapkör sugarának a .

2. osztály – Matematika. Tanítás helyszíne: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Tanítás Ideje: 2017. március 29.

4. óra Szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok. 5. Feladat. Alakítsuk szorzattá az alábbi kifejezéseket kiemeléssel! a.) 3a + 3b = b.) 5ab – 10ac =.

Matematika 7. osztály . Témazáró dolgozat megbeszélése . . 81. óra Feladatok. 5. Feladat. Oldjuk meg az alábbi elsőfokú egyenleteket az racionális .

Gondolkodási módszerek: gondolatok szóbeli és írásbeli kifejezése, . kifejezések: algebrai egész kifejezések, egyszerű átalakítások, szorzattá alakítás.

és németül, 30-an tanulnak angolul és franciául, és 22-en pedig franciául és . 6. 33. óra. Gyakorlás. 33. óra Gyakorlás. 4. Feladat. 33. Házi feladat.

14 мая 2020 г. . A tanulás-tanítási egység cél- és feladatrendszere: A tanult 10-es, 2-es és 5-ös szorzótábla gyakorlása, szinten tartása, összeadás-kivonás .

Összetett százalékszámítási feladatok. Kamatos kamatszámítás. A matematikai szövegértés, a logikus gondolkodás következtetési kompetencia fejlesztése.

Mekkorák a 10 cm sugarú körbe írt téglalap oldalai, ha tudjuk, . Egyenlő szárú háromszög alapja 4 cm, szárai 5 cm-esek. Mekkora a.

Matematika 9. osztály . Ekkor az x0, y0 megoldáson kívül végtelen sok megoldás van: . [1] Nagy András: Számelméleti feladatgyűjtemény 2009.

a fejezet leckéinek végén kitűzött feladatok részletes megoldásait. . Exponenciális egyenletek . . A feladat két lehetséges megoldása:.

A gyermekek érdeklődésének felkeltése. • A tanult testek, alakzatok, síkidomok megnevezése. • A gyerekek szókincsének bővítése. •. Egymásra figyelés.

Az ábrán egy szabályos nyolcszög látható. Az árnyékolt rész területe. 3 cm2. Mennyi a nyolcszög területe cm2-ben kifejezve?

9. óra: Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek . 18-20. óra: Szöveges feladatok (másodfokú egyenletre visszavezethető problémák).

26 апр. 2021 г. . Az óra témája: Statisztikai alapfogalmak: módusz, medián, átlag, gyakoriság, relatív gyakoriság. Időpont: 04.26. hétfő. Feladat:.

C) 6. D) 8. E) 9. 5 – 6. osztály c⃝ Szerbiai Matematikusok Egyesülete . E) 6. 4 pontos feladatok. 11. Az alábbi alakzatok közül melyikkel lehet a .

Állítás. Egy egyenlet gyökeinek meghatározásása 6 lépésben zajlik: • Tört eltűntetése (mindkét oldalt a közös nevezővel szorozzuk). • Zárójelek felbontása.

Kenguru Határok Nélkül Matematika Verseny 2014. 5 – 6. osztály. 3 pontos feladatok. 1. Alex kártyák segıtségével a KANGAROO szót rakta ki.

Kenguru Határok Nélkül Matematika Verseny 2013. 7 – 8. osztály. 3 pontos feladatok. 1. A ábrán lev˝o szabályos háromszög területe 9 egység. Az oldalakkal.

17 сент. 2020 г. . A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyi tanterve. Matematika 5. osztály. 1. 5. évfolyam.

angol Orbán E. torna Uta A. angol Orbán E. . kémia Átyim E. angol Polacsek . Sütő K. 2. román nyelv. Bozga A. angol Szilágyi. P. német Fehér I.

Kenguru Határok Nélkül Matematika Verseny 2012. 7 – 8. osztály. 3 pontos feladatok. 1. Négy tábla csokoládé 6 euróval kerül többe, mint egy tábla csokoládé.

A mókus, miután lejön a fáról, soha nem távolodik el attól 5m-nél távolabbra. A kutyaháztól . D) pirosra vagy kékre E) nem létezik ilyen szınezés.

A vitéznek olyan kardja volt, . Sárkány fejeinek száma mindig a 3 többszörösével nő vagy csökken. De . Tehát a Sárkány legyőzhetetlen! ( Így legalábbis.

Csizmás Kandúr decemberben pontosan 3 hetet aludt át. Hány percet volt ébren ebben a hónapban? A) (31 − 7) · 3 · 24 · 60 B) (31 − 7 · 3) · 24 · 60.

Évfolyam: 4. osztály. Tanít: Róna Katalin. Tantárgy: Matematika. Téma: Terület mérése. Előzetes ismeretek: Síkidomok megismerése, csoportosítása, .

8. osztály. ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK . Hatványozás azonosságai MF. 13/41-42. . 59/1. 60/8. FGY: 1311.,1317. 1351-1354. Keverési feladatok TK. 62/1-8.

Kerületi Matematika Verseny. 8. osztály. 2018. Kedves Versenyző! Az alábbi öt feladatot tetszőleges sorrendben oldhatod meg, de minden feladat megoldását .

Kenguru Határok Nélkül Matematika Verseny 2014. 1. osztály. 3 pontos feladatok. 1. A katicabogár arra a virágra fog rászállni, amelyiknek 5 szirma és 3 .

Kenguru Határok Nélkül Matematika Verseny 2012. 2. osztály . C) 2. D) 3. E) 4. Feladatok: “Kangaroo Meeting 2011”, Bled, Szlovénia. A verseny szervez˝oje: .

Matematika vizsga 2010. 10. osztály. RÖVID FELADATOK (35 perc). 1) Legyen az A halmaz a 10-nél kisebb pozitív prímszámok halmaza, B pedig a hattal.

Vadné Sütő Enikő. 3. Ökrös Ádám. 27,5 Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Halász Gergő. Beke Éva Sára. 24 Kövy Sándor Általános Iskola és AMI Varga .

Kenguru Határok Nélkül Matematika Verseny 2014. 3 – 4. osztály. 3 pontos feladatok . Hogy néz ki a rajz a kirakat másik oldaláról?

Sokszínû matematika 6. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

3 Tartalom. Oszthatóság. Hogyan oldjunk meg feladatokat? A racionális számok I A racionális számok II Arányosság. Százalékszámítás Valószínûség, statisztika.

4 . Oszthatóság SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. A természetes számok többszörösei és osztói. többszörösei lehetnek. 8. Ha -szer fordul körbe, akkor m = 8 m-t tehet meg. Ha -szor fordul körbe, akkor m = m-t tehet meg. Ha -szer fordul körbe, akkor m = m-t tehet meg os elforduláskor lent; 0 -os elforduláskor fent; 0 -os elforduláskor fent; 900 -os elforduláskor lent lesz a kabin.. 9 többszöröse a: 0, 9,, 99.. óra 0 perc. 90, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0. percekben mérik a hûtõpult hõmérsékletét. 9. 8, 9, 0,, 0,. Oszthatók maradék nélkül -mal.. 0. 8, 8, 0, 9. 8. 0,, 9, 08,, 0. 88, óra=0 perc 8. 0, 8. 80, 88, 9, 0,. 0. 0. 9. A közös részbe a és a 8 közös többszörösei kerülnek. elsõ tíz többszöröse A 9 és a közös többszörösei kerülnek a közös részbe. A 90 többszörösei lesznek a közös részben. A legkisebb többszörös a elsõ tíz többszöröse 9 9 elsõ tíz többszöröse elsõ tíz többszöröse. cm-rel.

5 . 0 óra alatt fogynak el a tabletták.. darabba vágással lehet egy rudat vágni. Így rúd szétfûrészelése percig tart.. Az egyik mókus, a másik 8 mogyorót kapott.. osztói. mert =, =. 8. osztói: a és a, mert a -nek -szerese, a -nek -szerese. 9. osztói. 8,. 8 osztói. 9, 8. A és a 8 közös osztói kerülnek a közös részbe. osztói osztói 0. osztói. 0 osztói. 0, 0. Az és az mindkét számnak osztója.. osztói. osztói. 8. minden osztója osztója -nek is.. 8 osztói osztói 9 8 osztói 8 osztói 9 8. a) Nincs olyan természetes szám b). c). d) Pl., Rejtvény: Ilyen számokat úgy találhatunk, hogy a természetes számokat megszorozzuk önmagukkal. Pl.: = ; = ; = 9;.

6 . Vizsgáljuk a maradékokat!. 0. SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. a), 8. 9. 0. 8, 8, 9, 99. b),, 9. 0. 8,, 8, 89, 9.. a) 9-féle lehet: 0. 8, b) -féle lehet: 0. 8, 9, 0. c) -féle lehet.. a),, 8. 0. 9. 8. 0. 9. 8. b) A páratlan számok. c), 0. 8,, 0. 8,. d) 8. 9. 0. a) páratlan számok; olyan számok, melyek kettõvel osztva -et adnak maradékul; -vel növekvõ sorozatot alkotnak b) páros számok; kettõvel osztva maradékuk 0.. Két szomszédos szám közül pontosan egy osztható -vel.. Zöldek: -mal osztva maradékuk 0. Pirosak: -mal osztva maradékuk. Kékek: -mal osztva maradékuk. 8. Pontosan egy osztható -mal. 9. Az azonos csúcsoknál elhelyezkedõ számok -os maradéka megegyezik. 0. A 9. ütem a -es lesz. (9 8 = maradék ). a) olyan, mint az. sor. eleme; b) olyan, mint az. sor. eleme; c) olyan, mint az. sor. eleme; d) olyan, mint a. sor eleme.. a) b). a).-vel b).-kel c).-kal. Liliék házán a 0-es szám van.. a) hatos maradéka 0, mert = hatos maradéka, mert 8 = +. 9 hatos maradéka, mert 9 = hatos maradéka, mert 00 = +. hatos maradéka, mert = hatos maradéka, mert 90 = 0 +.

7 b) hetes maradéka, mert = hetes maradéka, mert 8 = +. 9 hetes maradéka, mert 9 = hetes maradéka, mert 00 = +. hetes maradéka, mert = hetes maradéka, mert 90 = 9 +. c) tízes maradéka, mert = tízes maradéka, mert 8 = tízes maradéka, mert 9 = tízes maradéka 0, mert 00 = tízes maradéka, mert = tízes maradéka, mert 90 = a) A 8 és a (-nak 8-as, és 8-nak -os maradékát); b) a és a ; c) az és a ; d) a 9 és a.. A maradék 0:, 0, 99. A maradék : 00, A maradék : 9, 8, 00. Ha olyan számokat adunk össze, melyek maradéka 0, akkor az összeg-különbség maradéka is 0 lesz. A maradékok is összeadódnak, vagy kivonódnak. Rejtvény: Szeptember 9-én Garfield vidáman ébred.. Az összeg, a különbség és a szorzat oszthatósága. Nem, a. bobba csak egy személy ül.. a) Nem, mert 9 =, és a maradék. b) Nem, mert =, és a maradék.. Igen. a) Összesen van gyöngy, ami -tal osztva 0-t ad maradékul. gyöngy jut minden gyermeknek. b) Ha a különbözõ színû gyöngyöket külön-külön elosztom, és a maradékokat összeadom, akkor -t kapok, ami osztható -tal.. Igen. Az összes -os ( fõ) maradék nélkül oszthatók fõs csapatokba.. Igen. csomagot lehet elkészíteni.. Kilencedikén és tizedikén rosszul számoltak, ezért nap múlva biztos nem tévedhettek, hiszen csak egymást követõ napon csaltak.. Az elõszoba egyik végén páratlan számú kapcsolással biztos lekapcsolódik a lámpa, ha eredetileg világított. A másik oldal páros számú kapcsolása végeredményben nem változtat semmit, tehát a lámpa nem égett. 8. a) es maradékaik: =, tehát osztható -tel.

8 8 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE b) es maradékaik: , tehát osztható -tel. c) es maradékaik: , tehát nem osztható -tel. 9. a) + + négyes maradéka, tehát nem osztható. b) négyes maradéka, tehát osztható. c) négyes maradéka 0, tehát osztható. d) négyes maradéka (0), tehát osztható. 0. a) + + ötös maradékai + + =, tehát az összeg ötös maradéka. b) ötös maradékai =, így az összeg ötös maradéka. c) ötös maradékai + + = 9, tehát az összeg ötös maradéka.. a) kilences maradékai =, tehát az összeg kilences maradéka. b) kilences maradékai = 0, tehát az összeg kilences maradéka. c) kilences maradékai =, tehát az összeg kilences maradéka 8.. a) többszörösei közül bármelyiket beírhatjuk. b) -at, vagy a -mal kezdõdõ 9-cel növekvõ sorozat bármely tagját. c) -gyel kezdõdõ és -mal növekvõ sorozat bármely tagját. d) 8-cal kezdõdõ és 0-zel növekvõ sorozat bármely tagját. Végtelen sok megoldás létezik minden esetben. A beírt számok maradékai megegyeznek.. a) Hamis. b) Hamis. c) Igaz. d) Hamis. e) Hamis.. Maradékok vizsgálatával: a) 0 µ 0 = 0, tehát osztható b) µ = 0, tehát osztható c) µ 0 =, tehát nem osztható d) µ = 0, tehát osztható e) 0 µ = µ, tehát nem osztható. Maradékok vizsgálatával: a) µ 0 =, tehát nem osztható b) µ = 0, tehát osztható c) µ = 0, tehát osztható d) 0 µ 0 = 0, tehát osztható e) µ =, tehát nem osztható f) µ = 0, tehát osztható g) µ = µ, tehát nem osztható. a) Nem. b) Igen.. -ös maradékaik: narancsnak 0; körtének ; almának ; szõlõnek ; baracknak ; banánnak. A következõ két-két gyümölcsöt összeadva az összeg osztható lesz -tel: körte + alma; körte + szõlõ; körte + banán; õszibarack + alma; õszibarack + szõlõ; õszibarack + banán. A következõ három-három gyümölcsöt összeadva az összeg osztható lesz -tel: narancs + körte + alma; narancs + körte + szõlõ; narancs + körte + banán;

9 narancs + õszibarack + alma; narancs + õszibarack + szõlõ; narancs + õszibarack + banán. Az alábbi négy-négy gyümölcsöt összeadva az összeg osztható lesz -tel: körte + alma + õszibarack + szõlõ; körte + alma + õszibarack + banán. 8. Kettõ. 9. a) 8; ;. ; 8; az ötös maradék:. b) ; ;. ; 8; az ötös maradék. 0. a) 0; ;. ; 8; a hetes maradék:. b) ; ;. ; 8; a hetes maradék. a) Igen. b) Igen. c) Igen. d) Igen.. a) Igen. b) Igen. c) Nem. d) Igen. e) Igen. f) Igen.. A) a) Bármely természetes számot írhatjuk; b) -öt, vagy többszöröseit. B) a) Az egyik szám legyen, vagy többszöröse, a másik szám bármely természetes szám lehet; b) a hiányzó helyekre bármely természetes számokat írhatjuk. C) a) Az egyik beírt szám, vagy többszöröse legyen, a másik bármely természetes szám lehet. b) Az egyik beírt szám, vagy többszöröse legyen, a másik bármely természetes szám lehet.. a), vagy többszöröseit (a a legkisebb beírható természetes szám). b), vagy többszöröseit ( a a legkisebb beírható természetes szám).. a) A+ B + C; A + B + F; A + C + D; A + C + E; A + C + F; B + C + D; B + C + E; B + D + E; C + D + F; C + E + F; D + E + F b) A + B + C; A + B + D; A + C + E; A + D + E; B + D + F c) A + B + D; A + C + E d) B + D + E. a) Fµ C; D µ B; C µ E b) C µ A; E µ B c) A µ B; C µ D; C µ E; E µ D d) C µ A; F µ A; F µ C. a) Igen, mert az összeg mindkét tagja többszöröse: +. b) Igen, mert az összeg mindkét tagja többszöröse: +. c) Nem, mert csak az összeg egyik tagja osztható 9-cel: + 9. d) Igen, mert az összeg mindkét tagja többszöröse: +. e) Igen, mert a különbség mindkét tagja osztható -tel: 0 µ. f) Igen, mert a különbség mindkét tagja többszöröse: µ. Rejtvény: -tõl 9-ig a számok összege. a) Miután Matyi eldugott egy kártyát, Sanyi és oloyan csoportot is ki tudott alakítani, amelyben a kártyák összege egyenlõ volt. Az összeg tehát -mal és -gyel is osztható. A -nél kisebb számok között a legnagyobb ilyen a, vagyis Matyi a 9-est dugta el. b) 8, ;, ;. c) 8, ;, ;, ;,. 9

10 . Oszthatósági szabályok 0 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. a) Az 000-rel osztható számok halmazába. b) Minden 00-zal osztható szám osztható 0-zel is. Van olyan 0-zel osztható szám, amely nem osztható 00-zal. Minden 000-rel osztató szám osztható 00-zal is és 0-zel is. Nem minden 00-zal osztható szám osztható000-rel is. Stb.. a),, 0,, 8. 0,, 8. 0,, 8. 80, 8, 88, 9, 9 b) -tel, -tel. 00,, 0, 8, 000,, 0,, 00,, 0, 8, 000., 00,, 0,, 00,, 0,, 800, 8, maradékai: -es: 8 = 9 + -es maradéka -es: 8 = es maradéka: 0 -ös: 8 = ös maradéka: 8-as: 8 = as maradéka: -ös: 8 = ös maradéka: 0 -ös: 8 = 0 + -ös maradéka: 89 maradékai: -es: 89 = 8 + -es maradéka -es: 89 = es maradéka -ös: 89 = ös maradéka 8-as: 89 = as maradéka -ös: 89 = ös maradéka -ös: 89 = ös maradéka 9 maradékai: -es: 9 = 9 -es maradéka 0 -es: 9 = es maradéka 0 -ös: 9 = ös maradéka 8-as: 9 = as maradéka 0 -ös: 9 = ös maradéka -ös 9 = ös maradéka 9 80 maradékai: -es: 80 = 90 -es maradéka 0 -es: 80 = es maradéka 0 -ös: 80 = 8 0 -ös maradéka 0 8-as: 80 = as maradéka 0 -ös: 80 = ös maradéka -ös 80 = ös maradéka maradékai: -es: 999 = es maradéka -es: 999 = es maradéka -ös: 999 = ös maradéka

11 8-as: 999 = as maradéka -ös: 999 = ös maradéka -ös 999 = ös maradéka. a) 8 = = = + Az összeg -es maradéka: =, tehát 0. b) 8 = = + 9 = + Az összeg -es maradéka: + + =, tehát. c) = + 8 = + 9 = + Az összeg -ös maradéka: + + = 9, tehát. d) 8 = + 8 = = + Az összeg -ös maradéka: =. e) 8 = + 08 = = + Az összeg -ös maradéka: = 9, tehát. f) 8 = = = 8 + Az összeg 8-as maradéka: + + = 0, tehát.. A közös részbe a -vel és -tel, vagyis 0-zel osztható számok kerültek. Az adott számok halmaza -vel oszthatók tel oszthatók 9 8. A közös részbe a -gyel és -tel vagyis 00-zal osztható számok kerültek. Az adott számok halmaza -gyel oszthatók tel oszthatók

12 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 9. A közös részbe a 8-cal és -tel, vagyis 000-rel osztható számok kerültek. Az adott számok halmaza 8-cal oszthatók tel oszthatók 0. Minden 8-cal osztható szám -gyel is osztható. Az adott számok halmaza -gyel oszthatók cal oszthatók. a) ÂÒ = 0,, 8, b) ÀÐ = nincs megoldás A -gyel és -tel osztható számok 0-zel is, 0-szal is oszthatók.. 0, 0, 0,, 0,, 0, 0, 0,, 0,, 0, 0, 0,, 0, Az adott számok halmaza -vel oszthatók tel oszthatók 0 0. a) 0,, 0 Ezek közül -tel is osztható a 0 és az 0. A -gyel és -tel osztható számok oszthatók 0-zel is és 0-szal is. b) Minden -tel osztható szám osztható -tel is. Minden 0-nel osztható szám osztható -tel, és -tel is. Van olyan -tel és -tel osztható szám, amely nem osztható 0-nel. Az adott számok halmaza -tel oszthatók nel oszthatók -tel oszthatók

13 . a) Igaz. b) Igaz. c) Igaz. d) Hamis.. a) Igaz. b) Hamis. c) Igaz. d) Igaz.. D. Rejtvény: Minden könyvlap oldal, és úgy van megszámozva, hogy a páratlan szám a kisebb. Így ha az elsõ kiesõ oldal a, akkor az utolsó oldalszáma páros, ez pedig csak – a lehet. A kiesett lapok száma = 8.. Oszthatóság a szám számjegyeinek összege alapján. Az adott számok halmaza -mal oszthatók cel oszthatók. Csak a virágot vehetik meg.. a) ÀÐ =,, 8 b) ÂÒ = 0. 9 c) ÁÑ =. a) b) c) x x x x x x x x x 8 x 9 x x x x x x x x x x 8 x 9 x. a) A= b) A = B = B = C = C = D = D = E = E = F = F = c) A = d) A = B = B = C = C = nincs megoldás D = D = E = E = F= nincs megoldás F= nincs megoldás x x x x x x x x 8 x 9 x. a) Hamis. b) Igaz. c) Igaz. d) Igaz. e) Igaz.

14 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. Ha egy szám többszöröse 9-nek, akkor többszöröse -nak is. -nak van olyan többszöröse, amely 9-nek is többszöröse. -nak van olyan többszöröse, amely 9-nek nem többszöröse. 8. A 9-cel való oszthatóságot gyorsan el tudja dönteni a számjegyek alapján, a maradék már a szék sorszámát adja meg. Rejtvény: seregély repült az udvarunkba, és fánk volt.. További oszthatósági szabályok. a) A Ç B = b) C Ç D = Az adott számok halmaza -gyel oszthatók tel oszthatók c) E Ç F = d) G Ç H = Az adott számok halmaza 8 -mal oszthatók gyel oszthatók 9. -vel osztható egy természetes szám, ha -mal és -gyel osztható. -tel osztható egy természetes szám, ha -mal és -tel osztható. 0-szal osztható egy természetes szám, ha -tel és -gyel osztható.. a) Igaz, mert a többszöröse -nek. b) Igaz, mert a többszöröse a -nek. c) Igaz, mert a = -mal. d) Igaz, mert ha egy szám osztható -tal, akkor osztható -vel is. e) Igaz, mert =. f) Igaz, mert 8 = 8. Az adott számok halmaza 9-cel oszthatók tal oszthatók Az adott számok halmaza gyel oszthatók cal oszthatók 9 Az adott számok halmaza -mal oszthatók tel oszthatók -gyel oszthatók 0 8

16 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 8. a) Legyen minden számjegy páros. b) Pl.: ; 0 09; 9; 9 ; 9 8; 9 9; 9 99 Rejtvény: A. 8. Összetett számok felírása prímszámok szorzataként. a) 0 = osztói. 0. 0, 0, 0 b)8 = osztói. 8,, 8 c) = osztói. 9. 8,, 8. 8,, d)8 = osztói. 9, 8. = = = = = = 0. 0 (. 0) (,, 9,, 9,, ) 8 (. 8) (. 8. 8, ). féle téglalap rakható ki. (, 8,, 9, ). A -os oldalú négyzetnek a legkisebb a kerülete. a =, b =, c = A = 98 cm. a =, b =, c = A = cm. a =, b =, c = 8 A = 0 cm. a =, b =, c = A = 8 cm. a =, b =, c = A = cm. a =, b =, c = A = cm. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j). 8 összes osztója. 8. 8. 8, 8 8. = Osztója. 9. 8 = Osztója. =, tehát a cipõ -es méretû.. Enikõ telefonszáma: 0 Rejtvény: 0 09 =. A hajó hossza méter, a kapitány éves és gyermeke van.

17 9. Közös osztók, legnagyobb közös osztó. a) (; 0) = = b) (; ) = = c) (; 9) = = d) (; 8)= = e) (8; ) = =. Legfeljebb 8 elsõst lehet megajándékozni füzettel színessel és filctollal. ( elsõs kaphat fejenként füzetet színest és filctollat.). csapat alakítható ki, csapatonként fiúval és lánnyal.. a) b) c) d) e) f). Csak kalóz lehetett. Fejenként jutott ezüst, arany és 9 igazgyöngy.. a) (A; B) = b) (A; B) = c) (A; B) =. a) 0-et (, 0. 0. 0, 0) b) 0 c) d) Igaz 8. a) Nem, kettõvel biztos oszthatók b) Igen, pl., 9 c) Nem 9. y = és x = 0. és 8, vagy és, vagy és.. a) Igaz, mert a közös prímszám közös osztó is lenne. b) Igaz c) Igaz d) Igaz Rejtvény: és, vagy és, vagy és 8, vagy 9 és. 0. Közös többszörösök, legkisebb közös többszörös. Az adott számok halmaza többszörösei többszörösei. Az adott számok halmaza többszörösei többszörösei 0 többszörösei

18 . A, C, E, F SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. a) -szerese b) -szerese c) -szerese. naponként találkozhatnak.. a) [A; B] = 9 b) [ A; B] = 9 c) [ A; B] = 8. [; 0; 8] = = 0 9. a) [0; 90] = 0 b) [0; 08]=080 c) [98; 8]=88 0. x = ; y = 9. a) b) c) d) 0 0. a) (8; 9) = [8; 9] = b) (; 0) = [; 0] = 0 c) (0; ) = [0; ] = 0 d) (9; 0) = [9; 0] = 80 Relatív prímszámok legkisebb közös többszöröse szorzatuk lesz.. a) (; 8) = [; 8] = b) (; 9) = [; 9] = 8 c) (0; ) = [0; ] = 0 d) (; ) = [; ] = Két szám legkisebb közös többszörösét úgy is megkaphatjuk, ha a két szám szorzatát elosztjuk a legnagyobb közös osztójukkal. Rejtvény: A másik szám a 0.. Vegyes feladatok. a) Igaz b) Hamis c) Hamis d) Hamis. a) + 9 b) c) + d) 08 9 e) 08 +.a) + 0 b) Nincs megoldás c) a) ÀÐ = ; 9 b) ÀÐ = ; c) ÀÐ = ; ; es maradéka as maradéka es maradéka ös maradéka 0 9-es maradéka ös maradéka 0 a) b) Mert minden ár osztható -mal, tehát az összegük is osztható -mal, az 000 pedig nem többszöröse a -nak. 8

19 Osztható -vel igen igen igen igen igen igen Osztható -mal igen igen igen igen igen igen igen Osztható -gyel igen igen igen igen igen igen Osztható -tel igen igen igen igen Osztható -tal igen igen igen igen igen Osztható 8-cal igen igen Osztható 9-cel igen Osztható 0-zel igen Osztható-tel igen igen igen Osztható -tel igen igen 9. a) 0; ; ; 9 b) ; c) ; 8 d) 9 0. a) (; 0) = b) (0; 8; 90) = c) (0; 0; ) =. a b c A (m ) a) b) c) d) a) + + = b) = 0 Biztosan osztható -vel, -mal és -tal.. többszörösei: 0; ; ; ; 8; 0; ; 8; 9; 08 többszörösei: 0; ; 0; ; 0; ; 90; 0; 0; A legkisebb pozitív közös többszörös a 0. = = [; ] = = összes osztója: ; ; ; ; ; ; ; ; ; 8; ; 8 összes osztója: ; ; ; ; 8; ; 8; Közös osztók: ; ; ; ; ; 8 8 = = (8; ) = = 8.. András:, Béla, Ferenc pedig 0 éves.. 8 osztói:; ; ; 8; ; ; ; ; 8; 9; 9; 8 A kért összeg 0 0 osztói:; ; ; 0; ; ; ; 0; ; ;0;0 A kért összeg 8 Rejtvény: = 8 cm. 9

20 b) A program c). nap Városnézés autóbusszal. nap Versailles. nap Séta Párizsban Ára 0 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. Hogyan oldjunk meg feladatokat?. Mi a kérdés?. a) D); b) B); c) C); d) A). Számolás nélkül megadható: c); Számolás után megadható: a); d); e); Nem lehet meghatározni: b);. Számolás nélkül megadható: a); d); Számolás után megadható: b); c); Nem lehet meghatározni:. Számolás nélkül megadható: b); c); Számolás után megadható: a); d); Nem lehet meghatározni:. a) B); b) D); c) A); d) C); e) A). Pl.: Hányszorosára nõtt a négyzet területe?. Pl.: Az. lépés után hány négyzetbõl állna a keletkezett test? 8. Melyik test tartalmazza a legtöbb kis kockát? Rejtvény: Az apjáét.. Vizsgáljuk meg az adatokat!. a) A) program B) program C) program Stb.. nap Városnézés autóbusszal Séta Párizsban Séta Párizsban. nap Versailles Versailles Eurodisney Ára 8 00 Ft +,8 euró 9 00 Ft euró 000 Ft +,8 euró. Géza cm magas, Bálint cm magas. Géza a magasabb cm-rel. Felesleges adat az életkor és a testtömeg. A program. nap Városnézés autóbusszal. nap Versailles. nap Séta Párizsban. nap Eurodisney Ára fõre Ft +,8 euró. Magyarország területe: 9 00 km, Kanada területe: km. Kanada területe nagyobb km rel. Felesleges adat a lakosság létszáma, és a vízfelület nagysága.

21 . Elefánt tömege tonna, denevér tömege gramm. Az elefánt tömege szerese a denevérének. Felesleges adat az elefánt magassága és a denevér hosszúsága.. a) év alatt (98 óta gyûjtötte a park 988-as nyitásáig) b) 00 m -en (, hektáros a terület) Felesleges adatok: hol található, ki gyûjtötte össze, törpék száma, látogatókra vonatkozó adatok.. a) Kb. 0 evezõcsapással teszik meg a távot ( perc alatt csapást tesznek; 8 percig eveznek) b) Percenként kb. m-t tesznek meg. (a verseny távja 8 m, amit 8 perc alatt tesznek meg) Nincs olyan adat, amely nem található meg a szövegben. Felesleges adatok: kik versenyeznek, hol rendezik meg, hányan ülnek a hajóban.. 0 és kg között lehet. Mekkora lehet egy 0 kg-os normál testtömegindexû gyermek magassága? (0 cm és 0 cm között) 8. a) 0 éves korában halt meg. (89-ban éves volt; 98-ben halt meg. b) 9 évig vezette naplóját. (89-ban kezdte, és 98-ben fejezte be) Nincs olyan adat, amelyet nem tartalmaz a szöveg. Felesleges adat, hogy hová valósi, mi a neve, mi a rangja. 9. Egy csomagnak az ára hiányzik. 0. év lesz az életkoruk összege.. Pl.: A = ; B = ; C = ; D = ; E = ; B + D = 9. Pl.: Melyik földrészen fogy a legtöbb víz? Egy Európai háztartásban mire használják el a legtöbb vizet? Stb.. A = ; E = 0; É = ; O = ; I = 0; U = Rejtvény: Kicsit hosszabb idõ múlva, ha az égõ gyertya elfogy, gyertya marad.. Következtessünk visszafelé!. 8-re gondoltam. -re gondoltam. A megoldás: 0.. A helyes végeredmény a.. A helyes végeredmény a 0.. A. kör végén zsetonjuk volt.. méh repült az udvarunkba képet készítettek.

22 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 9., méter szövet volt a végben. 0. Az eredeti oldalak: cm és cm.. tanuló van az osztályban.. Hétfõn 8 autót adott el a kereskedõ. ( autója volt) Ft-ja volt a kereskedõnek. A gazdag embernek aranya volt. Játék: Igen, ha mindig -öt lép. Rejtvény: A 9 literesbõl teletöltjük a l-est, a l-t vissza a hordóba, a maradék literbõl litert áttöltünk a literesbe, azt újra a hordóba. A megmaradt litert beletöltjük a literesbe, újra telemerjük a 9 literest, és litert áttöltünk a literesbe belõle. Így a 9 literesben liter marad.. Készítsünk ábrát!. a) B; b) D. a) b) 0 literes literes 9 literes kupola: x torony: x 0 m torony a kupolával: x 0 m x torony kupola 8 m A kupola 8 m magas.. tok: x hegedû: x 000 Ft hegedû tokkal: x hegedû tok 000 Ft A hegedû tok nélkül 000 Ft.. dugó: x üveg: x 00 üveg dugóval: x 00 x üveg dugó 0 Ft A dugó Ft, az üveg 0 Ft.

23 . K t = a + b = cm K n = K t µ 0 cm = cm a a cm b A kapott négyzet kerülete cm.. elsõ szám: x második szám: x a két szám összege: x második szám 89 x elsõ szám Az elsõ szám a 9, a második a. 8. év év év év év múlva lesz háromszor olyan idõs, mint most. 9. dél most éjfél 0 Most 0 óra van cm T. magassága. Tamás 80 cm magas. A gondolt szám: 80 cm négyszeres háromszoros A gondolt szám a.

24 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. A szöget egyenlõ részre bontjuk: 90 = 8. a a a a A szögek: és. Fáni: Háti: 80 kg Fáni 90 kg.. Csenge: Cserge: Cseperke: Együtt: Csenge Cserge Cseperke év Csenge éves; Cserge éves; Csiperke éves.. Szeged út elaludt átaludta felébredt Gyõr Az út részét aludta át.. x x Minden számra igaz az állítás.. negyede negyede fele 8. ló rész 0 m távolságra van a csúcstól. 0 m 0 m rész 0 ló volt az istállóban. rész rész = = = rész + 0 m = rész 0 m = rész

25 9. most: év múlva: éve: x x x év = a mostani koránál -tel kevesebb, tehát most éves ez az ember. rész ötösök száma Panni ötöseinek száma: 0 ötös + ötös = ötös. A könyv: rész + 0 ötös = rész 0 ötös = egész rész. Elolvasva: Hátra van: A könyv oldalas. gondoltam egy számot: hozzáadtam -t: megszoroztam -vel: gondolt számból kivontam -t: megszoroztam -vel: maradt: rész rész x x x x rész + 8 x x x x x rész + + = egész 8 = rész +++=8 A 8-at kaptam.. Pál: Péter: együtt: x x x + x x x Pál Péter km Pál km-t tett meg. Rejtvény: Egyforma messze vannak Szegedtõl.

26 . Tartsunk egyensúlyt!. A szögletes doboz nehezebb.. dkg volt a csomag tömege.. 0 dkg egy alma tömege.. Egy zsák liszt 0 kg. SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. Egy kiwi 0 Ft, egy mangó 80 Ft.. Egy alma Ft-tal drágább, mint a narancs.. A legkönnyebb csomag kg, a középsõ kg, a legnehezebb kg. 8. A három szám: 0; 0; 0 9. Háromszor annyi anyag kell az oroszlán elkészítéséhez. 0. A kicsi láda 0 kg, a nagy 0 kg.. 00 Ft-ot fizetett Dóri.. a) kör = g; háromszög = g b) kör = g; háromszög = 8 g; rombusz = g Rejtvény: A legidõsebb -et, a legfiatalabb 0-et a két középsõ -at gyûjtött különkülön.. Ellenõrizzük a megoldást!. a) B; b) C; c) A. a) Rékának volt több pénze b) Melindának volt több pénze. a) Igaz b) Hamis c) Igaz d) Hamis. a) Igaz b) Igaz c) Hamis d) Igaz. a) Hamis b) Igaz c) Hamis d) Igaz. féle számjegy állhat: ; ; ; ; 9. Katinak van igaza, mert két egymást követõ szám összege mindig páratlan. 8. Évának van igaza. Csak akkor végzõdhet agy szám -re, ha többszöröse. Ha egy -re végzõdõ számot megszorozzuk önmagával, a szorzat is -re fog végzõdni. Ha hozzáadjuk a kiindulási számot, az összeg 0-ra fog végzõdni. 9. Az összegben a százasok helyén a 0 áll. (9 + 9 = 00) 0. Mind a három páros ( ). a) Egy pohár ára Ft, összesen 0 Ft-ot fizettem b) Egy könyv ára 9 Ft, összesen Ft-ot fizettem. A feladatnak nincs megoldása. Az elsõ polcon könyvnek kellene lennie, így a másodikon 8 könyv lenne. De akkor nem tudnánk 0-et áttenni a harmadik polcra.

27 . A második rajz nem az átdarabolt négyzetet ábrázolja, hanem egy 9-es téglalap szétdarabolt ábrája. A csalás azért nem tûnik fel, mert a nem egész négyzeteken nem vesszük észre az eltérést. Ha papírból kivágjuk a két alakzatot, és elvégezzük a feldarabolást, majd egymásra helyezzük a részeket, láthatóvá válik a különbség. Rejtvény: Igen, az egyik gyereknek a tállal együtt adjuk oda az almát.. Válaszoljunk a kérdésre!. -ed része nincs még átadva. nyúl és tyúk van az udvaron.. triciklit loptak el.. 00 tallérral drágább a köpeny a süvegnél.. Dorka lapot adott át. Azt nem lehet megmondani, hogy hány lap volt összesen.. 0 láb lépked a sivatagban.. A torony felszíne (8 00 mm =) 800 mm -rel nõ oldalas volt a könyv. 9. Az októberi számla 9 Ft lett Rejtvény: A könyv ára 000 Ft. A mondatból. de még fizetnem kell érte annyit, amennyit akkor kellene fizetnem, ha már kifizettem volna annyit, amennyit most még fizetnem kell. – azt jelenti, hogy annyit kell még fizetnem, mintha a hátralévõ részt már kifizettem volna. (De ha a hátralévõ részt kifizettem volna, akkor 000 Ft-ot kellene fizetnem, vagyis az 000 Ft a könyv árának éppen a fele.) 8. A feladatmegoldás lépései. Most is év a korkülönbség köztük.. a) A= ; B = 0 b) A = ; B = 80; C = 0. Ötöst -an, négyest 0-en, hármast -en, kettest -an és elégtelent tanuló kapott. Két gyereknek hiányzott pont az ötöshöz.. Judit lett a diákigazgató, -gyel több szavazatot kapott.. Peti fél éves, Pali 0 és fél éves.. A hosszabbik oldal 08 méteres.. Dani vakációja napos volt. 8. A gyerekek, és évesek év volt. Rejtvény: = = 0; µ = 0; = 0; 0 : = 0.

28 9. Vegyes feladatok 8 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. a) Ft b) kg-ot (marad 0 Ft) c) 80 Ft d) 0 Ft-ot költünk csak el. Egy lehetséges megoldás: A kapitány kapja az arany negyedét (000) A megmaradó részt a következõképpen osztják el: A kormányos és az elsõ tiszt egyenlõen osztozik a maradék felén; (00-00) A négy matróz és a szakács pedig a másik felén. (00-00). a) Igen, ha az -re, -ra, -re gondolt. b) Nem, mert három egymást követõ szám összege -mal osztható kell, hogy legyen. c) Igen, ha 8-ra, 9-re, 0-ra gondolt.. 80 fémpénzt kapott (0 tízest és 0 húszast). db kg-os, és db kg-os csomagot kapunk.. Ha mind az 999 szám páratlan lenne, akkor az összegük nem lehetne páros. Vagyis van legalább páros szám köztük. Ezért a szorzatuk is páros.. Zsebibaba dkg. 8. Csongornak ötöse volt. (Aladárnak, Bencének ) 9. Egy üveget pohár folyadékkal, egy kancsót pohár folyadékkal lehet megtölteni. 0. heted, heted és heted részei.. A borítékokban: 000; 000; 00 Ft lehetne, de ekkor nem lehet a másodikból 000 Ft-ot kivenni. Ezért a feladatnak nincs megoldása.. 90 éves. négylevelû lóherét talált Hajni.. 8 vára volt a királynak.. ember van elõttem.. Márton 0 pontot dobott. (Domonkos 9-ot, Kálmán 9-öt). A gyümölcsösben 0 méh maradt. (A feladat szövegében szereplõ adatok egy része felesleges, ezeket figyelmen kívül kell hagyni. A lényeg, hogy eredetileg méh volt (ezek valahogy megoszlottak a rét és a gyümölcsös között), majd 0 méh elrepült a kaptárakhoz. Így ( µ 0 =) 0 méh maradt, és ezek megoszlásáról azt tudjuk, hogy a gyümölcsösben -vel kevesebb van, mint a réten.) 8. Nagyapó éves. 9. A szamár zsákot, az öszvér zsákot vitt. 0. Julcsi könyvei 8 polcon vannak.. A kg-os volt az elsõ csomag.. Az asszony almát vitt ki a piacra. (. nap eladott almát,. nap -ot,. nap 8-at,. nap -et,. nap -t, a. nap almát). A Dóm tér melletti könyvtártól indul az autó.

29 . A racionális számok I.. Az egész számok. a) µ9 b) + c) µ00 d) 0 e) +00 f) +8. a) b) c) 00 d) 0 e) 9 f) g) 0 h) i) 000 j) 0 k) 00 l) 0. a) Pozitív. b) Nulla. c) Negatív. d) Nulla. e) Negatív. f) Pozitív. g) Nulla. h) Pozitív. i) Negatív. j) Negatív. k) Pozitív. l) Pozitív. m) Nulla. n) Pozitív. o) Negatív. p) Nulla.. a) 999; ; +; ; + b) 999; ; +; 0; ; + c) µ; µ; µ00; µ d) µ; µ; µ00; µ e) µ és +; + és µ; és µ; f) ½µ½=½+½; ½+½=½µ½; ½½=½µ½ g) + = h) µ00 i) µ és +; + és µ; és µ j) µ; µ; µ00; µ k) 999; ; +; 0; ; +. Pozitívak: a), c), d), e), f), h). b), d), f), h). 9 ilyen szám van: µ; µ; µ; µ; 0; ; ; ;. 8. µ0; µ; µ = µ(+); µ; + = µ(µ); ½+½; ½½=½µ½=. 9. a) Hamis. b) Hamis. c) Hamis. d) Igaz. e) Igaz. Rejtvény: A negatív számok.. Az egész számok összeadása és kivonása. a) Javul az anyagi helyzetünk. b) Romlik az anyagi helyzetünk. c) Romlik az anyagi helyzetünk. d) Javul az anyagi helyzetünk. e) Javul az anyagi helyzetünk. f) Javul az anyagi helyzetünk. g) Romlik az anyagi helyzetünk.. a) A; D; F b) B; C; E c) D d) Nulla. 9

30 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. a) µ0 +( µ ) µ( µ ) +( µ) µ( µ 0) µ µ00 µ0 µ( µ) +( µ0) µ( µ0) b) µµ ( 9) µ µ +( ( µ 9) +(+9) µ(+9) +( µ ) µ µ µ ( µ) µ( µ). a) µ b) +. 0 Ft-ja maradt.. a) (+) + (µ) = µ8 b) (+9) + (+) = c) (µ) + (µ) = µ d) (µ) + (+) = µ e) (+8) + (µ) = f) (+) + (+) = g) (µ8) + (µ) = µ0 h) (µ) + (+99) =. a) B; C; A; D b) A = C; D; B c) A = B = C d) A; C; B = D 8. a) 000 b) 000 c) µ d) µ00 e) µ0 9. a) a = µ b) b = µ c) c = µ8 d) d = µ e) e = f) f = µ0 Rejtvény: a) µ00; b) Az összevonás. a) µ + = 0 b) µ µ = µ c) µ µ = µ d) µ + = 0 e) µ8 µ = µ8 f) µ = µ. a) A= B = D = E = ; C = 0 b) A = C = D = E = µ9; B = µ c) A = B = C = D = µ; E = µ8. a) 8 µ µ µ = µ8 b) µ8 µ + µ = µ8 c) µ8 µ µ + = µ8 d) 8+ µ µ = e) µ8 µ + µ = µ8 f) µ8 + µ µ = µ80. féle eredményt kaphatunk. [(+) + (µ)] µ [(+80) µ (µ)] = µ0 [(+) + (µ)] µ [(µ) µ (+80) = [(+) + (+80)] µ [(µ) µ (µ)] = 88 stb.. a) 0 µ µ 9 + = µ8 b) µ + + µ 8 = µ8 c) µ + 8 = µ d) + µ =. Hogy a legnagyobb eredményt kapjuk: a) (µ) µ (µ) µ (µ) + (+) = 8 b) (+9) + (+0) + (+8) µ (µ) = 0

31 c) (+) µ (µ) + (+98) + (+) = (+) µ (µ) + (+98) µ (µ) = d) (+0) + (+9) + (+) + (+) = 0 (+0) µ (µ9) µ (µ) µ (µ) = 0 Hogy a legkisebb eredményt kapjuk: a) (µ) + (µ) µ (+) + (µ) = µ b) (µ9) µ (+0) + (µ8) + (µ) = µ c) (+) µ (+) µ (+98) + (µ) = µ (+) µ (+) µ (+98) µ (+) = µ d) (µ0) + (µ9) + (µ) + (µ) = µ0 (µ0) µ (+9) µ (+) µ (+) = µ0. a) µ0 b) c) 0 8. a) féle mûveletsort tudunk felírni b) féle eredményt kaptunk c) Legnagyobb (+8) µ (µ) + (+) µ (µ) = (+8) µ (µ) + (+) µ (µ) = (+) µ (µ) + (+8) µ (µ) = (+) µ (µ) + (+8) µ (µ) = d) Legkisebb: (µ) µ (+8) + (µ) µ (+) = µ (µ) µ (+) + (µ) µ (+8) = µ (µ) µ (+8) + (µ) µ (+) = µ (µ) µ (+) + (µ) µ (+8) = µ Rejtvény: Az összeg: µ Az egész számok szorzása. a) A soron következõ tag (µ)-szerese az elõtte lévõnek µ; +; µ b) A soron következõ tag (µ)-szerese az elõtte lévõnek +; µ; + c) A soron következõ tag -szöröse az elõtte lévõnek µ; µ; µ8. A < C < B < D = E. a) ÂÒ helyére pozitív számokat írhatunk ÀÐ helyére negatív számokat írhatunk ÁÑ helyére negatív számokat írhatunk b) ÂÒ helyére nullát írhatunk ÀÐ helyére nullát írhatunk ÁÑ helyére nullát írhatunk c) ÂÒ helyére negatív számokat írhatunk ÀÐ helyére pozitív számokat írhatunk ÁÑ helyére pozitív számokat írhatunk = 990. a) A második b) Az elsõ A szorzatok abszolút értéke egyenlõ

32 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. a) 0 b) 0 c) 0 d) 0. a) A szorzat pozitív b) Ha pozitív szorzatot szeretnénk kapni, páros számú negatív tag legyen vagy ne legyen negatív tagja a szorzatnak. Ha negatív szorzatot szeretnénk kapni, páratlan számú negatív tényezõnk legyen 8. a) µ9 b) 000 c) µ d) µ e) f) µ 9. a) és a, vagy a és a 8, vagy a és a, vagy a és a 9, vagy a és a b) és a µ, vagy a µ és a, vagy a és a µ8, vagy a µ és a 8, vagy a és a µ, vagy a µ és a, vagy a és a µ9, vagy a µ és a 9, vagy a és a µ c) és az 00, vagy a és a 0, vagy a és a, vagy az és a 00, vagy a 0 és az 0, vagy a 0 és a d) és az µ00, vagy a és a µ0, vagy a és a µ, vagy az és a µ00, vagy a 0 és az µ0, vagy a 0 és a µ µ és az 00, vagy a µ és a 0, vagy a µ és a, vagy az µ és a 00, vagy a µ0 és az 0, vagy a µ0 és a e) A szorzat egyik tényezõje legyen nulla. A másik tényezõ ekkor bármelyik szám lehet. 0. a) (+)-szorosa b) (+0)-szerese c) (µ)-szerese. A = D = F = +; B = C = E = µ

33 . a) (µ) (+0) = (+) (µ) = (+) (µ) = (µ) (+0) = (µ0) (+) b) (+) (+8) = (µ) (µ) = (µ8) (µ) = (µ9) (µ) = (+8) (+) c) (+) (+) = (µ) (µ) = (+8) (+) = (µ) (µ) = (+) (+). µ9 µ 8 µ µ µ µ8. A másik szám a (+).. a) + b) 0 c) µ. A legnagyobb: µ0. A legkisebb: µ.. a) Hamis. b) Igaz. c) Igaz. d) Igaz. Rejtvény: C) 99. Az egész számok osztása. a) + és + Az osztó felére csökkent, a hányados kétszeresére nõtt. b) µ és µ Az osztó felére csökkent, a hányados kétszeresére nõtt. c) µ és + d) + és µ e) + és µ f) µ és µ. B < E < F < D < C < A. C = F >E > B > A > D. a µ8 µ µ µ µ b µ µ µ8 µ + +. (µ) (+) = (+) (µ) = (µ) (+) = (µ) (+). a) Igaz. b) Igaz. c) Hamis.. a) µ, µ; µ; µ; µ; µ; µ0; µ; µ; µ0; µ0 b) µ; µ; µ; µ; µ; µ9; µ c) ; µ; ; µ; ; µ; ; µ 8. a) + b) µ9 c) µ8 9. a) -szorosa; b) (µ)-szerese; c) (µ)-szerese.

34 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 0. a) µ; 0; ; ; ; b) µ; µ; µ; µ; µ; µ; µ8; µ9; µ0; µ; µ; µ; µ; µ; µ; µ; µ8; µ9 c) 0. a) µ b) µ9 c) d) 9. A hányados minden esetben: 9. Igen. a) + b) 0 c) d) + e) µ9 f) 0. Mindkét végeredmény: µ. A) = H) = I); B) = C); D) = G); E) = F). a) > 0 b) µ < c) >8. y a) 0 8 b) c) A(; ) C(; 0) x B( 8; ) Rejtvény: A nulla.. Tizedes törtek összevonása. a) Becslés: ; pontosan:,9 b) Becslés: ; pontosan:, c) Becslés: 9; pontosan: 8,8 d) Becslés: ; pontosan:,9 e) Becslés: ; pontosan:,9 f) Becslés: 009; pontosan: 008,8. Nem tehetjük bele. (, kg). + µ, a) µ, µ, b) µ µ, +, + µ, µ µ, 0 + +, + µ9, c) µ, µ, d) +98, µ +, µ µ9, µ,

35 . a) 90, b) 0, c),8 d), e) 0,9 f) 00. a),9 b) 0,089 c) µ8,09 d) 8,. a) µ0 < µ b) 9,9 >µ, c) µ8, > µ, d) 0,88 = 0,88. +,8 µ, µ, µ8,9 8. a), b),9 c) µ,8 d) µ,0 e),8 f),0 9. a) µ, µ, + 0, = µ9, b), +, µ, =, c) µ +,8 +,0 =, d),9 µ,9 +, = 9, 0. (µ,) + (µ8,) = µ,8 (µ,) + (+,) =, (µ8,) + (+,) = µ, (µ,) µ (µ8,) =,8 (µ,) µ (+,) = µ8, (µ8,) µ (µ,) = µ,8 (µ8,) µ (+,) = µ, legkisebb (+,) µ (µ8,) =, legnagyobb (+,) µ (µ,) = 8, Az összegük: 0. a) 8, b),8. µ,; µ0,; µ0,; 0,9; 0,;,09;,;,99;, Rejtvény: a) ; b), (végtelen szakaszos tizedes tört). A tizedes törtek szorzása. a),88 b), c) µ0,8 d) 0 e),0 f) g) 0,9 h) 0, i), j) 0 k), l) 0,808. a) 0 0, 0, b) 0, 0,,0 c) 0,,0 0,0 d),, 0, e), 0, 0,0 Ha a szorzat egyik tényezõjét tizedére, századára változtatjuk, akkor a szorzat is tizedére, századára fog változni.. a) µ, b) µ00. = 8,8 a),9, =. 8 =,

36 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE b),8, =,, 9, =, c),, = 8,8, = 8,8. a) C < D < A < B b) B < D < C < A c) A < C < B. a) < 8 b),8 =,8 c) 9,8 = 9,8 d) 0, >µ,. nap 9,9 mg-ot fogyaszt. nap alatt 0, mg =,0 g-ot fogyaszt, ha egy év napból áll. Ha szökõév van, akkor 0,8 mg =,08 g-ot fogyaszt a beteg. 8. Péter másfél óra alatt, km-t halad. Az apukája csak, km-t. Az apukájának még, km-t kell megtennie. 9. (, + 0,08) 8 =,8 Egy mûszak alatt,8 méter vezetéket használnak fel. 0. (, 0) + (8, ) = , = 0 80, A méteráruboltban 0 80 Ft-ot fizetünk. (már nincs fillérünk)., + =, + 8 =, A terítõhöz, m csipkét vegyünk.. Kerítést, méteren kell készíteni. A kert területe 8, m.. a),9 m b),08 m c) 9, m. Az, cm-es élû kocka felszíne, cm Az, cm-es élû kocka térfogata, cm. A nagy kocka felszíne, cm A nagy kocka térfogata 9, cm. Az akváriumhoz 9, dm üveget használtak fel. Az akvárium,08 literes. Rejtvény: Ez a szám a. 8. Osztás a tizedes törtek körében.. a) ; 0,; 0,0 b) 0,; 0,0; 0,00 c) ; 0,; 0,0 d),;,;, e) 0,; ; 0. a) Az osztandót is tízszeresére növeljük. b) Az osztandót is százszorosára növeljük. c) Az osztandót is ezerszeresére növeljük.. a) µ, b), c) µ, d) 0, e) µ, f) µ,. A hányados +0.. Az osztó µ.. A szám,. a) ; 9,; 0; b) 9,; 8,; 8, c),8;,8; 0,8;,

37 8. a) perc b) 0 perc c) 8 perc d) 0 perc e) 9 perc f) perc g) perc h) perc 9. a) 0, óra b) 0,0 óra c) 0, óra d) 0, óra e) 0, óra f) 0, óra g) 0, óra h) 0, óra 0. A vonat óra alatt, km-t tett meg.. 9 eurót kapok a pénzemért.. 8,-szer fordul körbe.. a) 9, b), µ,8 = µ,;,8 µ, =,. a),;,;, b),;,;,. A kígyó -szer olyan hosszú, mint a legkisebb hüllõ.. Kb. 00 mérföld lesz.. láda érkezett. 8. Ági eurót kapott. 9. Ági 9, Ft-ot kapna vissza. 0. Kb., cm magas homok lesz a homokozóban.. Titán, kg, Morgó, kg, Buksi, kg tápot evett meg. Rejtvény: 9-es lesz. 0. Vegyes feladatok. a) b) µ c) µ d). a) 0 b) µ c) 8 d) µ0. a) µ b) µ0 c) µ d). a) µ b) c), d) 0, e) 8 f) µ89,. 0, ( µ,8) ( µ 0,) ( µ 0,09) a) µ0,8 µ +0 b) +, µ, +0 ( µ ) µ(+,) ( µ0, ) µ( µ,) c) +,9 µ,8 µ9, d) +, µ0, +,. a) b) 9 c) 8 d),. a) hamis b) hamis c) igaz 8. A = ; B = ; C = 8; D = 0; E = ; F = ; G = 9. a) b) µ9

38 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 0. a) A legalacsonyabb kedden volt, a legmagasabb pénteken volt a hõmérséklet. b) A keddi – pénteki hõmérsékletkülönbség volt a nagyobb. c) A reggeli hõmérsékletek átlaga nulla fok volt.. és fél kört,0 perc alatt tesz meg.. Az, aki 9, másodperc alatt futott le 00 yardot.. A két szám:,0 és a,. A két szám:, és a,. Kerület =, dm Terület = 8, dm. Nem elég a felület befestéséhez. 8 köbméter vizet engedtek a medencébe. 8. A doboz,8 m magas volt. 9. A páros km-t átlag,9 perc alatt tesz meg. Ez, másodperc. 0. A három szám: 9;,8; µ,. c) b) y a) d) x 8

39 . A racionális számok II.. A törtekrõl tanultak ismétlése. a) b) ; ; ; c) ; ; ; ; 9 0 d) e) 0 = f) g) ; ; 0. a) Ò = b) Ð = c) Ñ = d) Ò = ; Ð = e) Ñ = f) Ð = 8. B; C; D; F =. a) b) c) d) e) 8 f) g) 8 0. a) 8 = = = 9 8 b) c) = = = d) e) 8 = = 8 = 8 8 = = = = = = = a) = b) = c) = d) e) 8 00 =. a) 9 0 < b) < c) d) 9 >e) < f) 90 8 >0 90 < 8. a) = ; = ; (; ) = ; b) 0 = ; 9 = ; (0; 9) = ; c) = ; 0 = ; (; 0) = ; d) 0 = ; 90 = ; (0; 90) = ; a) mert szerepel benne prímszám. b) mert nem lehet egyszerûsíteni. = = 0 9 = 9 0 =

40 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE a) > > > = > > b) 8 9 > > > > > 0 0. a) b) 9 + = ; + = ; + = ; + = ; + = ; + = = ; + = ; + = ; + = ; + = ; + = a) rész, cm b) c) d) rész =, cm = mm = 0, dm rész, cm rész = cm = 0 mm = 0, dm, cm rész = 9 cm = 90 mm = 0,9 dm, cm rész rész rész = 0 cm = 00 mm = dm. a) -ot b) 8-at c) -et d) -et 8. a) A) rész; B) rész; C) rész b) A) rész; B) rész; C) rész 9 9. Ági tanult a leghosszabb, Julcsi a legrövidebb ideig. Ági: 0 perc = óra András: 00 perc = óra Géza: óra = perc Julcsi: óra = perc 0

41 .. A:. B: fõ A. A-ból -en, a. B-bõl -en mentek színházba.. Nagyapó éves. 8. piros fehér db rózsaszín Piroska néninek van: piros, fehér és rózsaszín muskátlija. 9. : : : : 8 rész rész rész rész 0 : : : 8: rész rész rész rész 9: 0: rész rész Rejtvény: vagy, vagy =. =

42 . Mûveletek törtekkel SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. a) + = = b) c) 8 + = = d) e) + = + = f) = = = + = = = + + = 8. a) b) c) d) e) f) g) h) i) + = + = + + = = = = = = = 0 = = 8 9 = 8 = = 0 + = + = = = = 0 = = 0 = = = a) Ò = b) Ò = c) Ò = d) Ò = e) Ò = f) 8 0 Ò = 8. a) b) c) d) e) f) = = = – = = = = = + = = = – = = = + = + =

43 . a) b) c) 0. a) ; összegük b) c) ; összegük d) ; összegük ; összegük kg = 0,8 kg = 8 dkg kg halat vittek haza ( kg dkg) 0 9. Ê ˆ Ë0 0 0 = Ê ˆ Ë 0 = Márti nap alatt órát tölt utazással. 0. = 88 = 9 (m). a = dm = cm ; b = dm = 8 cm 8. a) b) c) d) Ê ˆ 0 99 Ë – + Ê 8 + ˆ Ë = Ê – ˆ Ë + Ê + ˆ Ë 8 = = 8 = 8 ( + ) + Ê ˆ + Ë – Ê Ë + ˆ = = = È Ê Î Í Ë 8 ˆ 8 – Ê – ˆ Ë = = 8 0. a) b) = c) = d) = e) 9 0 f) g) = h) i) j). a) Ð = ; Ò = b) Ð = ; Ñ = c) Ò = = 9. a) = b) = c) = = 9

44 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE d) e) = 0 f) = = 9. a) ; b) ; ; c) 0 ; 8 = 0 ; ;. fok m. 8 = m = m = cm. 8 = m = 8 cm. 00 = m = 00 cm. 8. a) b) c) d) e) = f) g) = h) i) j) a) Ð = b) Ð = c) Ð = d) Ð = e) Ð = f) Ð = 0 0. a) = b) c). a) helyes b) = c) nap < óra d) km >80 m e) helyes f) másfél nap < nap 8 Rejtvény: 9 = 0,. 9 = A negatív törtek. a) 9 - = = - ; - = b) - és ; - és c) 9 - ; - ; - ; - ; - d) - e) 9 f) - ; - ; - ; - ; ; ; -. a) Ð = b) Ð = c) Ð = d) Ð =

45 . a) = =- b) – c) – = d) e) 0 – f) – = – g) – = – = a) Ð = – b) Ð = c) Ð = – d) Ð = – e) Ð = f) Ð = – = a) – = – b) – = – c) – = – d) = e) 0 f) – g) – = – h) – 8 i) j) k) µ l) -. a) Ð = b) Ð = µ c) Ð = µ e) Ð = µ f) Ð = g) Ð =. a) – ; – ; – ; – b) 8 c) 8 = ; 8 8 ; 8 90 ; ; – ; – ; a) – b) – 0 c) – d) e) – f) Nem marad kenyerünk. – Rejtvény: + + =.. Tört szorzása törtszámmal. a) 8 = b) c) d) 0 – = – e) = = 9. a) 0 b) – = – c) d) – = – e) – = -. a) Ð = b) Ð = c) Ð = 9 d) Ð = e) Ð = f) Ð =

46 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. a) b) c) d) e) 0 f) 8. a) 0; 8; ; b) 9 8 c) – ; – ; – ; – d) ; ; ; 9 8 ; ; ; a) b) – c) d) e) f) 0 -. a) b) c) 0 8. a) b) c) d) e) f) 8 8 = ; = ; = ; = 8 8 = ; = ; = ; = = ; = ; = ; = = ; = ; = ; 0 0 = = ; = ; = ; = = ; = ; = ; = T = 8 m 0. Az akváriumba = m = 0 dm = 0 l víz fér Az akvárium elkészítéséhez kellhet: m 9 vagy m 9 vagy m üveg nap alatt csak szõnyeget tud elkészíteni. Nem tud 8-at megszõni. Rejtvény: Az N jelöli az eredményt.. A számok reciproka. a) b) c) d) A tényezõk egymás reciprokai.

47 8. a) b) = c) d) e) f) µ g) nincs reciproka h) – 0 =. a) 8 b) c) 9 d) e) 0 f) – g) 0 h) µ = ; = ; – = – ; és ; -, és – ; és ; 0 és 0, 9. -del. a) Igaz. b) Igaz. c) Igaz. d) Hamis. e) Hamis. Rejtvény: A számmal lesz egyenlõ.. Osztás törttel. a) = ; = b) 9 9 c) = ; = d) 0 0 e) (-) = – ; – = – f) g) h) Ê – Ë 8 ˆ 0 Ê ˆ = Á 9 Á 0 = – – Ê ˆ 8 ; =- =- Ë0 0 Ë 8 Ê ˆ Ë – = 8 Ê – ˆ Ë =- 8 ; – 8 Ê – ˆ Ë = 8 = = ; = Ê Ë – = ; = = Ê ˆ =- ; – Á Ë – 8 ˆ =. a) = b) Ê ˆ 0 c) d) Á – Á 0 = – = 9 0 Ë = 0

48 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE e) = = f) g) = – h) = – = – 9 Ê Ë – ˆ = ; a) Ò = b) Ò = – c) Ò = d) Ò = – e) Ò = f) Ò = 0. a) – b) – c) d). a) = ; < b) 8 9. K = m = ; 8 >= ; < 9 - = = ; >9 = ; > = ; > pl.: 9. ( – ) = – 8 óra óra elteltével az út felét tették meg. Fél óra telik el a végéig. Rejtvény: D-vel helyettesíthetõ.. Mûveleti tulajdonságok. a) b) c) d) e) f) 0 8. a) = b) < c) = d) = e) >f) =. A < C < E < F < B D < 8 8 óra

49 . a) b) 8 9 Ê ˆ 8 + Ë 8 8 = 9 8 = Ê ˆ – Ë 0 = Ê – ˆ Ë 0 = 0 = c) d) 0 = + = Ê ˆ Ê + ˆ e) + = = f) Ë Ë Ê Ë 8ˆ Ê 0 – ˆ – = = Ë Ê ˆ + = Ë 8. A zsákban 8 kg liszt maradt.. Az osztályba 0 lány és fiú jár.. A = C = E = F = 8. a) Egy ünnepségre sütöttünk 8 tortát. A fiúk -at, a lányok -et ettek meg. Mennyi maradt? b) Egy tálon 8 csoki volt. Délelõtt Béla megevett -at, a maradékból Ági -et. Maradte csoki a tálon? c) A gyerekek almát szednek. Egy nap alatt Ági leszedi egy fa részét, Kati részét. Két és fél nap alatt hány fával végeznek együtt? d) Ági egy nap alatt a fa részét szüreteli le, Kati csak a felét. Ági napot dolgozott, Kati csak -et. Hány fával végeztek együtt? Rejtvény: + = 8. A racionális számok. a) 0,8 +, µ 0, +, =, b) 0,8 +, µ, + 0, =,9 c) 0,8 + 0, µ 0, +, =,0 d) = 0 8 e) = = 9 f) = 0. a) pl.: 8 + b) pl.: 8 µ + c) pl.: 8 µ +. a) Hamis. b) Igaz. c) Igaz. d) Hamis. e) Igaz. 0. a) -, < - < - < <

50 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE., Q,8 0, , Z – 0 N Rejtvény: =. Vegyes feladatok. a) Ð = b) Ò = < pl. - ;- ;- ;- > 0 0 c) Ñ = , 0, a) – ; – ; – ; – b) ; ; c) Nincs hiba.. Nyolcad hiányzik.. a) Igaz. b) Igaz. c) Igaz. d) Igaz. e) Igaz.. B < D < C < A ; ; ; a) È + ˆ - Î Í Ë b) c) Ê ˆ Ë, = 8 d) 8. a) µ b),8 c) µ, 9. A = B; C = D; E ¹ F Ê Ë Á - Ê - Ë Ê 9 ˆ - = Ë 8 8 ˆˆ + = 0. a) b) c) d) 8 e) 8 f) 8 0

51 . A locsolókannát -szer tudjuk megtölteni.. a) Ð = – 8 b) Ò = – = – 9 c) Ó = d) Ñ = e) Õ = f) Ô =. A = > D = – > C = – > B = -, 9. nagyobb és kisebb zacskót tölthetünk meg. Nem lesz maradék. = 8 Ô 8, kg = Ô =. A gondolt számok: 9 és.. üvegbe tölthetõ ez a mennyiség. Az egyik üvegnek csak a részéig lesz lekvár.. a) = 0, b) > 0, c) = 0,. d) 0,9 < 0,9. e),0 >,00 f) 0,. > 0, 8. a) : b) 9 : c) 9 : d) 0 : 0 e) : f) µ : 0 Bekeretezett feladat: + = 8 -(-, ) = (-, ) = = = = = 0 9 0

52 . Arányosság. Egyenes arányosság. Nem igaz SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. A vásárolt alma mennyisége és ára között. Egy egyenletes sebességgel haladó jármû és a megtett távolság között. Stb.. Az emberek életkora, és tudása. Stb.. a) b) Az eltelt idõ (h) / / A megtett út (km) út (km) idõ (h) c) A pontok egy egyenesre illeszkednek ár ( Ft) paprika (db) A kapott pontok egy egyenesre illeszkednek. A pontok nem köthetõk össze.. Egyenes arányosságot a zöld és a sárga színû egyenes ábrázol.. a) Igaz, hacsak nincs valami akció az üzletben! b) Nem igaz, a terület 9szeresére változik. c) Nem igaz. d) Igaz Egyenes arányosság az a) és a d) esetben van.

53 Rejtvény: Mivel fél óra alatt megtelik az edény, ezért utána a benne lévõ víz mennyisége már nem változik. (Ha figyeljük, és kiöntjük a vizet, akkor kétszer telne meg az edény óra alatt.). Egyenes arányossággal megoldható feladatok.. a) kg banán Ft; kg banán Ft; kg banán Ft b) kg banán Ft; kg banán = Ft. Tojások száma Tojások ára Fordulatok száma 0 0 Megtett út (m) 8 8. Megtett távolság (m) Fordulatok száma,, 00. Eltelt idõ (h) Megtett km,, 0,. A vonat óra alatt 8 km-t tesz meg.. Egy kocka lefestéséhez: liter festékre van szükség. A maradék kockához tehát liter festékre kell. 8., liter tejre van szükség zsemléért 9 Ft-ot fizettünk volna. 0. A másik oldal 9, méter, tehát az alapterület,8 m.. A várható termés kg búza.. 0 kg túró elõállításához, liter tej kell.. m területre 80 db palántát ültethetünk el.. 0 db vaslemez lefestéséhez várhatóan, kg festékre lesz szükség.. A fény perc alatt km-t tesz meg. A Nap Föld távolság: km, amit a fény 8, perc alatt tesz meg. A Hold Föld távolság: km, amit a fény,8 másodperc alatt tesz meg.

54 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. Az üzemanyag még kb. 00 km-re elegendõ. (A mutató szerint a km megtétele után kb. az üzemanyag egynegyede fogyott el, ezért a maradék háromnegyed rész ennek háromszorosára elég. A 0 km-t természetesen kerekítjük.) Rejtvény: pók nap alatt 8 legyet eszik meg.. A fordított arányosság. Az óriás egy lépése: mérföld; Gulliver egy lépése: mérföld; egy lilliputi egy lé- 00 pése: 00 mérföld. Fordított arányosság van a mennyiségek között.. Megtett távolság mérföld mérföld mérföld 9 mérföld Lépések száma Egyenes arányosság van a megtett út és a lépések száma között Ft-ból lehet vásárolni 8 rétest, vagy gyümölcskosarat, vagy 0 mákos karikát. A darabszámok és az egységárak között fordított arányosság van.. Darab Ár 8 00 A rétesek darabszáma és a fizetett összeg között egyenes arányosság van.. Fordított arányosságot a B táblázat fejez ki.. a) A tört számlálója A tört nevezõje 8 A tört értéke 8 b) érték 8 8 nevezõ c) Fordított arányosság. a) Gépek száma 8 Napok száma 8 8,8, b) Fordított arányosság

55 c) nap 8 8 gép 8. Kanna ûrtartalma 0 8 Fordulók száma a) b) X koordináta Kék Y Szorzatuk X koordináta 8 Kék Y 0, Szorzatuk X koordináta, Piros Y, Szorzatuk,, X koordináta 8 Piros Y 8 Szorzatuk Fordított arányosság: az a)-ból a kék a b)-bõl a piros Rejtvény: Nincs közöttük se egyenes, se fordított arányosság, hiszen az összetartozó értékpároknak sem a szorzata, sem a hányadosa nem állandó.. Fordított arányossággal megoldható feladatok. Festõk száma 8 0 Napok száma 8 8,8 9,. Ha naponta oldalt olvasna, akkor nap alatt végezne.. dl-es pohárból 90 db-ra lesz szükség.. 8 fordulóval tudja elszállítani.. 8 lépcsõ vezetne a kilátó tetejére.. 0 db lapot kellene vennünk.. Az autó perc alatt tenné meg ezt az utat ülõhely van az arénában. 9. nap alatt tudná szállítani db-ot tudnánk venni.

56 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. Egy óra alatt 0 ember végez el egy munkát. Hányan dolgoznak akkor, ha ugyanezt a munkát / óra alatt,, óra alatt vagy óra alatt végzik el? Munkavégzés idõtartama /, Emberek száma Az üzemben naponta db gyertyát készítenek. Hétfõn 8 dobozra, kedden dobozra, szerdán dobozra van szükségük.. Az arány. a) -szerese b) -szorosa c) -szerese d) -szerese e) -szorosa f) -szöröse. a) b) c) d) e), f), 9. a) b) = c) =, d) 8 00 e) f) = g) h) =. a) 8 b) = c) = 0 d). a) és b) és c) és d) 0 és e) és. a) és b) és c) és d) és 8 e) és 8. -szorosa 8. a) b) c) 9. a) b) év múlva az életkoruk aránya: c) éve volt ennyi a) b) c) d) Rejtvény: A nagymutató bármilyen idõtartam alatt 0-szor annyit fordul, azaz 0-szor akkora szöggel fordul el, mint a kismutató.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.