Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Földrajz 7. AP-071303

Inkább felhívnál minket? Ha mobilról nézel minket, csak koppints ide! Telefonszámunk: +36-46/412-878
(Ügyfélszolgálatunk Hétfőtől — Péntekig: 9.00 — 17.30-ig, Szombaton: 9.00 — 13.00-ig várja hívásodat!)

TANMENET. Szentirmainé Brecsok Mária: Földrajz 7. című tankönyvhöz. földrajz tantárgyban

1 Szentirmainé Brecsok Mária TANMENET Szentirmainé Brecsok Mária: Földrajz 7. című tankönyvhöz földrajz tantárgyban Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamint Szentirmainé Brecsok Mária és alapján. Irányadó kerettanterv: módosított 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet földrajz kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára Éves órakeret: 56 óra Heti órakeret: 1,5 óra A tanmenetben használt rövidítések: Tk.: Szentirmainé Brecsok Mária : Mf.: Szentirmainé Brecsok Mária:

2 Óra száma Téma / tananyag / új fogalmak Ajánlott tevékenységformák/ módszertani javaslatok 1. Új tantárgyunk, a földrajz Ismerkedés a földrajz tantárggyal. Motiváló beszélgetés, rövid prezentáció a hetedik évfolyam tananyagáról. 2. A földet formáló erők A földfelszín állandó változásainak bemutatása az eddig tanultak alapján. A geológiai erők, mint belső erők és a földrajzi erők, mint külső erők jellemzése. A földrajzi erők romboló, szállító és felhalmozó munkája. A geológiai és a földrajzi erők állandó, ellentétes irányú harcának és eredményeinek bemutatása. Fogalmak kialakítása. Új fogalmak: geológiai erők, földrajzi erők 1. témakör Készségek és képességek fejlesztése A földfelszín változása, gazdasági ismeretek kiemelten: Tk ábra.. Gondolattérkép — A földet formáló erők — hiányzó elemeinek a pótlása (Mf.5./1.) A geológiai és a földrajzi erőkhöz kapcsolódó képanyag elemzése. PowerPoint bemutató a földet formáló erőkről. Anyanyelvi kompetenciafejlesztés: a szakmai szókincs bővítése a tananyag elsajátítása és az ábraelemzések A verbális és a vizuális kommunikációs képességek fejlesztése a kép- és ábraelemzések során Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására bekövetkező jelenségek a földfelszín formakincsének alakulása vizsgálata a gondolattérkép hiányzó elemeinek a pótlása Természettudományos kompetencia-fejlesztés: a magyarázó ábrák értelmezéséhez szükséges Szemléltetőeszközök / javasolt taneszközök A geológiai és a földrajzi erőkhöz kapcsolódó képanyag Egyéb javaslatok a téma feldolgozásához

3 3. A föld belső szerkezete A kőzetburok felépítése. A gömbhéjas szerkezet kialakulása és jellemzői. A szárazföldi és az óceáni kéreg közötti különbségek feltárása. Kőzetlemez fogalma, felépítése. A szárazföldi és az óceáni kéreg közötti különbségek. Mi mozgatja a kőzetlemezeket? A lemezmozgások fő típusai. Fogalmak kialakítása. Új fogalmak: gömbhéjas szerkezet, geoszféra, szárazföldi kéreg, óceáni kéreg, köpeny, kőzetburok, kőzetlemez, kontinentális és óceáni kőzetlemez, lemeztektonika Szövegfeldolgozás tankönyvből. Forráselemzés Alfred Wegenerről (Tk. 11. oldal). kiemelten: Tk. 10., 11., és 15. ábra. A szárazföldi és az óceáni kéreg összehasonlító elemzése. A gömbhéjas szerkezet modellezése a sóder-kísérlettel a Tk. 9. ábra alapján. A kéregdarabok és a köpeny egymáshoz való viszonyának modellezése vízzel teli üvegkádban fadarabokkal a Tk. 12. ábra alapján. A kőzetlemezek mozgásának modellezése az izzó kőzetolvadékban a Tk. 14. ábra alapján. képességek fejlesztése a verbális és a vizuális információk összekapcsolásával. Anyanyelvi kompetenciafejlesztés: a szakmai szókincs bővítése a tananyag elsajátítása, a forráselemzés és az ábraelemzések A verbális és a vizuális kommunikációs képességek fejlesztése a kép- és ábraelemzések Térszemlélet Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén a modellezések közben. a gondolattérkép felépítése Szövegértelmező képesség fejlesztése a rejtvényfejtés Befőttesüveg, sóder, víz, keverőeszköz, óra Üvegkád, víz, különböző méretű fa téglalapok Főtt tojás Borszeszégő, állvány, üvegpohár, víz, alufólia galacsinok Applikációs rendszer / prezentáció felépítése: gondolattérkép a kőzetlemezek típusairól.

4 4. Milyen mozgást végeznek a kőzetlemezek? Az egyes lemezmozgások eredményei és kísérőjelenségei. Példák a különböző típusú lemezmozgásokra, és azok következményeire. A lemezmozgások és a vulkanizmus, a földrengések, valamint a hegységképződés közötti összefüggés magyarázata. Új fogalmak: hasadékvölgy, óceáni hátság, mélytengeri árok, vulkáni szigetív. A munkafüzeti rejtvény megfejtése páros munkával (Mf.: 8.oldal 6.feldat). kiemelten: Tk. 18., 21., 22., 24. és 25. ábra. Tematikus térkép elemzése A legnagyobb kőzetlemezek és mozgásuk (: A Föld szerkezete). Applikációs rendszer / prezentáció felépítése: gondolattérkép a lemezmozgások típusai és azok eredményeiről. A kőzetlemezek mozgásának modellezése leírás a Tanári kézikönyvben. A verbális és a vizuális kommunikációs képességek fejlesztése a kép- és ábraelemzések Anyanyelvi kompetenciafejlesztés: a szakmai szókincs bővítése a tananyag elsajátítása és az ábraelemzések Szövegértelmező képesség fejlesztése az egyes lemezmozgás típusok megértése közben (Tk oldal). Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése a mozgásfolyamatok és kísérőjelenségeik jellemzésével. fejlesztése a lemezmozgások és az általuk kiváltott jelenségek és a felszín formálódása közötti kapcsolat megértésével. Falitérkép A Föld felszíne A Tanári kézikönyvben található, Szent András törés c. szemelvény forráselemzése. Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén: az önálló megfigyelésekhez szükséges képességek A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. hegyek) és a Föld méretviszonyainak (pl. kőzet-

5 lemezek) összehasonlítása révén. a gondolattérkép felépítésével. 5. A szilárd kéreg építőanyagai a kőzetek A kőzetek csoportosítása kialakulásuk szerint. A magmás, az üledékes és az átalakult kőzetek kialakulása, fő csoportjaik. Az egyes csoportok legjellemzőbb kőzeteinek jellemzése. Az aprózódás és a mállás közötti különbségek feltárása, szerepük a kőzetek kialakulásában. A kőzetek kőrforgásának a folyamata. A kőzetek kőrforgása és a lemezmozgások közötti kapcsolat értelmezése. Fogalmak kialakítása. kiemelten: Tk. 29., 30., 32., és 34. ábra. Applikációs rendszer / prezentáció felépítése: gondolattérkép a kőzetek csoportosítása kialakulásuk szerint. A tanult kőzetek megfigyelése. munkafüzeti feladatok Csoportmunka a rejtvényszerkesztés során (Mf.: 10.oldal 2.feldat). A verbális és a vizuális kommunikációs képességek fejlesztése a kép- és ábraelemzések fejlesztése a kőzetek kőrforgása és a lemezmozgások közötti kapcsolat értelmezése Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén: az önálló megfigyelésekhez szükséges képességek a gondolattérkép felépítésével. Szociális kompetencia és az együttműködési képesség fejlesztése a rejtvénykészítés Gránit, andezit, bazalt, riolit andezittufa, bazalttufa, riolitufa lösz, homokkő, mészkő, bauxit, szénfélék, kőolaj márvány, palás kőzetek Új fogalmak: mállás, törmelékes üledékes kőzetek, vegyi üledékes kőzetek, szerves üledékes kőzetek, palás kőzetek, a kőzetek körforgása.

6 6. A kőzetek és a talaj vizsgálata A kőzetek és a talaj vizsgálata forgószínpad-szerűen. Közben: projekt-csoportmunka, egyéni munka, egyszerű, irányított megfigyelések, mérések, vizsgálatok végzése megfelelő tanulói eszközök használatával, könyvtári gyűjtőmunka, internetes keresés, forráselemzés. Munkafüzeti feladatok közös megoldása: oldal. Természettudományos kompetencia fejlesztése a megadott szempontok alapján a kőzetek és a talaj önálló és csoportos megfigyelése közben. Közvetlen tapasztalatszerzés. A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, vizsgálódások, mérések megadott szempont alapján tanári irányítással). A környezettudatos, a természetre nyitott gondolkodás formálása a vizsgálódások közben. A legegyszerűbb vizsgálati eszközök gyakorlati alkalmazásának ismerete, és balesetmentes használata. Információkeresés technikájának az elsajátítása, valamint helyes információ felhasználás képességének Gránit, andezit, bazalt, andezittufa, bazalttufa, nagyító Csigaház, kagylóhéj, mészkő hígított sósav Homok, agyag, lösz, kémcsövek kémcsőállvány, desztillált víz Márvány, palás kőzetek, nagyító Tálca, talajminták, befőttesüveg, víz, 2 cm átmérőjű üvegcsövek egyik vége szűrőpapírral bekötve, állvány, főzőpoharak, víz Kommunikációs képességek fejlődése. Digitális kompetencia Szociális kompetencia fejlesztése a közösen végzett munka

7 7. Bolygónk ásványkincsei Ásvány, ásványkincs, érc fogalmának a kialakítása. Az ércek kialakulásának különböző formái. A magmás ércképződés. A magma lehűlése során kialakuló ércek. Az üledékes úton keletkező ásványkincsek a bauxit, a szénfélék és a szénhidrogének kialakulásának folyamatai és jellemzőik. Új fogalmak: ásvány, ásványkincs, érc. kiemelten: Tk. 35., 37., és 41. ábra. Applikációs rendszer / prezentáció felépítése: gondolattérkép az ásványkincsek csoportosítása kialakulásuk szerint. A tanult ásványkincsek lehetőség szerinti megfigyelése. Forráselemzés a kőolaj történetéről: Tk. 24. oldal. Térképolvasási gyakorlat. közben. Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása a projekt A konfliktuskezelés képességének A verbális és a vizuális kommunikációs képességek fejlesztése a forráselemzés, a kép- és ábraelemzések fejlesztése a kőzetek kőrforgása és a lemezmozgások közötti kapcsolat értelmezése Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén: az önálló megfigyelésekhez szükséges képességek A rendszerszemlélet fejlesztése és a hatékony, önálló tanulás alapozása a gondolattérkép felépítésével. Lehetőség szerint: vasérc, rézérc, bauxit, szénfélék, kőolaj. A 10. óra projektjének az előkészítése. (Riport készítése egy olyan élelmiszer-ipari üzem munkatársaival, ahol kutatásfejlesztésre nyertek pályázatot. Újságcikk írása a riportról.) 8. Tájékozódás az időben: A földtörténeti korbeosztás Időszámítás a Föld és az emberiség életében. kiemelten: Tk ábra. A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és Szemléleti térképolvasás Anyanyelvi kompetenciafejlesztés: a szakmai szókincs bővítése. Szóbeli kifejezőképesség Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember Kartonpapír és eszközök az időszalag elkészítéséhez. A 11. óra projektjének az előkészítése. (A lakóhely infrastruktúra hálózatának feltérké-

8 A történelem és a földtörténet összehasonlítása. A földtörténeti korok felsorolása. A földtörténet időbeosztásának felépítése. A földtörténeti korbeosztás alapja. Az ősmaradvány fogalmának kialakítása, ősmaradványtípusok példákkal. Új fogalmak: földtörténeti korok: ősidő, óidő, középidő, újidő, harmadidőszak, negyedidőszak, jégkor, ősmaradvány. 9. A föld arculatának a változása az évmilliók során Az egyes földtörténeti korok jelentősebb eseményei. A Föld felszínfejlődésének főbb állomásai. Új fogalmak: ősföld, táblás vidék; Pacifikus- hegységrendszer, Eurázsiai- hegységrendszer. időtartambeli különbségeinek bemutatása és összehasonlítása érzékeltetésével (Tk oldal). Földtörténeti időszalag készítése. A földtörténeti események időbeliségének és térbeliségének szemléltetése. Applikációs rendszer / prezentáció felépítése: gondolattérkép a történelem és a földtörténet összehasonlítása. Ábraelemzés, kiemelten: Tk. 51., 53., 55., 57. ábra. Tematikus térképek elemzése a szárazföldek és óceánok elhelyezkedése a különböző földtörténeti korokban, a jégkorszaki eljegesedés legnagyobb kiterjedése a Földön. A Földtörténet korbeosztása és eseményei c. összefoglaló táblázat elemzése (Tk. 31. oldal). Az Évmilliók eseményei c. interaktív szemléltetés elemzése. által tapasztalható időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak. A rendszerszemlélet fejlesztése és a hatékony, önálló tanulás alapozása a gondolattérkép felépítésével. Anyanyelvi kompetenciafejlesztés: a szakmai szókincs bővítése a tananyag elsajátítása és az ábraelemzések Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén. fejlesztése: ok-okozati összefüggések feltárása. Digitális kompetencia fejlesztése az interaktív tananyag feldolgozása Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén az interaktív fela- Falitérkép A Föld felszíne Interaktív tananyag: Földrajz 7. / Évmilliók eseményei pezése.) A 12. óra projektjének az előkészítése. (Olyan web-áruház tervezése, ahol az egészséges életmóddal kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat lehet megvásárolni.)

9 Interaktív feladatok megoldása. Kördiagram szerkesztése (Mf. 16/1.). datok/kérdések megoldásával (Interaktív tananyag: Évmilliók eseményei). Matematikai kompetencia Alapvető adatkezelési technikák alkalmazása a kördiagram szerkesztése 10. A mezőgazdaság és az ipar Gazdasági ágazat és ág közötti különbség, halmazba rendezés. A mezőgazdaság jelentősége, ágazatai, telepítő tényezőinek elemzése. A mezőgazdaság és a feldolgozóipar közötti kapcsolat rendszere. Az ipar szerepe a gazdasági életben, telepítő tényezőinek elemzése. Az ipar tudományos-műszaki fejlődése napjainkban. A Kutatás-fejlesztés fogalma, szükségessége és lehetőségei. Csúcstechnológia, mikroelektronika, ipari robotok szerepe napjaink gazdaságában. Új fogalmak: Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet, kutatás-fejlesztés. Forráselemzés a belterjes és a külterjes mezőgazdaságról (Tk. 34. oldal). Gondolattérkép kiegészítése a munkafüzet 18. oldal 1-2. feladatában. A kutatás-fejlesztéssel, valamint az ipari robotok hasznosítási lehetőségeivel kapcsolatos adatok gyűjtése az interneten. A munkafüzeti rejtvény megfejtése páros munkával (Mf. 19.oldal 5.feldat). Projekt produktum bemutatása. Anyanyelvi kompetenciafejlesztés, a szakmai szókincs bővítése a tananyag elsajátítása, a forráselemzés és az ábraelemzések A rendszerszemlélet fejlesztése és a hatékony, önálló tanulás alapozása a gondolattérkép felépítésével. Információkeresés technikájának az elsajátítása, valamint helyes információ felhasználás képességének Digitális kompetencia fejlesztése az interneten keresés közben. Szociális kompetencia fejlesztése a közösen végzett munka közben. Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása a projekt A konfliktuskezelés képességének A szóbeli kifejezőképesség fej- Projekt: Riport készítése egy olyan élelmiszer-ipari üzem munkatársaival, ahol kutatásfejlesztésre nyertek pályázatot. Újságcikk írása a riportról. A 13. óra projektjének az előkészítése. (Havi családi költségvetés elkészítése.)

10 11. A világgazdaság vezető gazdasági ága A szolgáltatás fogalma. A szolgáltatás típusai. Az infrastruktúra fogalma. Az infrastruktúra, mint a gazdasági fejlettség egyik mutatója. Új fogalmak: alapszolgáltatás, közületi szolgáltatás, társadalmi szolgáltatás, személyes szolgáltatás, infrastruktúra. 12. A termékek közvetítése, a kereskedelem A kereskedelem ágazatai. A belkereskedelem jellemzői. Nagykereskedelem és a kiskereskedelem szerepe. A külkereskedelem szerepe a gazdaságban. Applikációs rendszer / prezentáció felépítése: gondolattérkép a szolgáltatások típusairól. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó képanyag elemzése. A lakóhely infrastruktúra hálózatának feltérképezése. Csoportmunka a munkafüzet Mf. 21/4. feladatának megoldásánál. Projektbemutató: A lakóhely infrastruktúra hálózatának feltérképezése. Grafikonelemzés (Tk. 72. ábra). Gondolattérkép kiegészítése a munkafüzet 22. oldal 1. feladatában. Forráselemzés az elektronikus kereskedelem előnyeiről (Tk. 42. oldal). Projektbemutató: Az egés- lesztése a projektbemutató A rendszerszemlélet fejlesztése és a hatékony, önálló tanulás alapozása a gondolattérkép felépítésével. Anyanyelvi kompetenciafejlesztés a tananyag elsajátítása, a forráselemzés és az ábraelemzések Információkeresés technikájának az elsajátítása, valamint helyes információ felhasználás képességének Szociális kompetencia fejlesztése a közösen végzett munka közben. Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása a projekt A konfliktuskezelés képességének A logikus gondolkodás képességének fejlesztése és a matematikai kompetencia fejlesztése a grafikonelemzés és következtetések levonása A rendszerszemlélet fejlesztése és a hatékony, önálló tanulás alapozása a gondolattérkép felépítésével. A kreatív gondolkodás fej- Projekt: A lakóhely infrastruktúra hálózatának feltérképezése. Projekt: olyan web-áruház tervezése, ahol az egészséges életmóddal kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat lehet megvásárolni.

11 Export, import. Vámok. Az elektronikus kereskedelem jelentőségének növekedése. A web-áruházak szerepe. Új fogalmak: kereskedelem, belkereskedelem, külkereskedelem, export, import, vám, elektronikus kereskedelem, web-áruház. 13. Értékmérő és közvetítő eszközünk, a pénz A pénz, mint értékmérő eszköz. A készpénz és a bankszámlapénz közötti különbség. A bankkártya előnyei. Az infláció és hatása a gazdaságra. A valuta és a deviza közötti különbség. A konvertibilis valuta kritériumai. Valutaárfolyamok. Mitől függ egy termék ára. A bankok szerepe. A családi költségvetés. A takarékoskodás és a megtakarítás. A hitelfelvétel előnyei és buktatói. A hitel. zséges életmóddal kapcsolatos termékeket forgalmazó web-áruház tervezése. Valutaárfolyamok feltérképezése a különböző bankoknál. Motiváló beszélgetés a takarékos életmódról és a takarékosság fontosságáról. Projektbemutató: egy képzeletbeli család költségvetésének elkészítése megadott paraméterek szerint. lesztése a piac működési alapelvének, a kereslet és a kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül történő megértetése Anyanyelvi kompetenciafejlesztés a tananyag elsajátítása, a forráselemzés és az ábraelemzések Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható termékek árát befolyásoló sokféle tényező felismertetésével. Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a családi gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való bemutatásával. Információkeresés technikájának az elsajátítása, valamint helyes információ felhasználás képességének Szociális kompetencia fejlesztése a közösen végzett munka közben. Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása a projekt A konfliktuskezelés képességé- Projekt: havi családi költségvetés elkészítése.

12 Új fogalmak: pénz, készpénz, bankszámlapénz, bankkártya, infláció, valuta, deviza, konvertibilis valuta, ár, bank, hitel, kölcsön, kamat. 14. Nemzetközi szervezetek A nemzetközi összefogás fontossága. Egyesült Nemzetek Szervezete ENSZ. Egészségügyi Világszervezet WHO. ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete UNESCO. ENSZ Gyermekalap UNI- CEF. Természetvédelmi Világalap WWF. Forráselemzés a FAO-ról, a WMO-ról és a Nemzetközi Vöröskeresztről (Tk oldal). nek Szóbeli kifejezőképesség Anyanyelvi kompetenciafejlesztés a tananyag elsajátítása és a forráselemzés Az értő olvasás fejlesztése a munkafüzeti feladattal (Mf.24./3.) 15. Ellenőrizd tudásodat! Amit a földfelszín változásáról és a gazdasági ismeretekről tudni kell Rendszerezés. Az ismeretek rögzítése az interaktív feladatokkal és kérdésekkel. Önálló tanulói munka, a munkafüzeti feladatok megoldása (MF oldal), tankönyvi kérdések megválaszolása (Tk.32., 52. oldal). Rendszerszemlélet fejlesztése a rendszerezés képességének fejlesztésével. A hatékony, önálló tanulás alapozása. Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén. Interaktív tananyagok Földrajz 7. / Évmilliók eseményei A logikai gondolkodás képessé-

13 gének 16. Témazáró feladatlap kitöltése A höz készült témazáró feladatlapok kitöltése Szóbeli kifejezőképesség Témazáró feladatlapok Földrajz 7. A 18. óra projektjének az előkészítése. (Tudósítás egy tetszőlegesen kiválasztott tengerszennyezésről) 2. témakör A világtenger és Afrika 17. A világtenger A világtenger tagolása. A tengervíz összetétele. Az óceánok és a tengerek. Beltengerek és a peremtengerek összehasonlítása. A tengeráramlások jellemzői. A tengeráramlások éghajlatmódosító szerepe. A tengerjárás és következményei. A tölcsértorkolat kialakulásának a folyamata. A folyótorkolatok kialakulása és a tengerjárás közötti kapcsolat. A delta és a tölcsértorkolat összehasonlítása. kiemelten: 84., 85. és a ábra. Kördiagram elemzése. Applikációs rendszer / prezentáció felépítése: gondolattérkép a világtenger részeiről. Térképi munka tölcsértorkolatok keresése. Európa kontúrtérképe hiányzó elemeinek bejelölése (Mf. 27./2.b) A tengeráramlások futásának és az éghajlati övezetek határainak megfigyelése az atlasz Föld éghajlata c. tematikus térképén. Dagályszint adatok elemzése Anyanyelvi kompetenciafejlesztés, a szakmai szókincs bővítése a tananyag elsajátítása és az ábraelemzés Szövegértelmező képesség (Mf. 28./5.) Matematikai kompetencia fejlesztése a kördiagram adatainak elemzése a gondolattérkép felépítésével. Alapvető kompetenciák fejlesztése a természettudományok és azok alkalmazása terén. (Tk. 54- A Föld felszíne Európa felszíne

14 Új fogalmak: világtenger, beltenger, peremtenger, tengeráramlás, tölcsértorkolat. a Függelék (TK oldal) táblázata alapján. Ábrakiegészítés (Mf. 28./5.) 57. oldal) A kreatív gondolkodás fejlesztése (Mf. 28./5.). fejlesztése: ok-okozati összefüggések feltárása (Tk oldal). 18. A tengerek gazdasági jelentősége és védelme A tenger, mint fontos élelmiszerforrás. Nyersanyagvagyon a tenger mélyén: szénhidrogének, fémes ásványok. Sólepárlás. A közlekedés jelentősége a tengereken. A tengerek szerepe a jövő energiaellátásában. Árapály erőművek. A világtenger védelme. A túlhalászás problémája. Új fogalmak: rablóhalászat, sólepárló ( ábra). Gondolattérkép készítése a világtenger gazdasági jelentőségéről (Mf. 29./1.) Adatok gyűjtése az interneten a Föld halászatáról. Oszlopdiagram készítése az interneten gyűjtött adatokról (Mf. 29./2.) Tudósítás egy tetszőlegesen kiválasztott tengerszennyezésről projektbemutató. Forráselemzés (Tk. 60. és 61. oldal). Anyanyelvi kompetenciafejlesztés a tananyag elsajátítása, a forráselemzés és az ábraelemzés Rendszerszemlélet fejlesztése és a hatékony, önálló tanulás alapozása a gondolattérkép felépítésével. Információkeresés technikájának az elsajátítása, valamint helyes információ felhasználás képességének Matematikai kompetencia fejlesztése az oszlopdiagram megszerkesztése Digitális kompetencia fejlesztése az interneten keresés közben. Szociális kompetencia fejlesztése a közösen végzett munka közben. Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása a projekt A Föld felszíne Európa felszíne Projekt: Tudósítás egy tetszőlegesen kiválasztott tengerszennyezésről.

15 A konfliktuskezelés képességének 19. Afrika földrajzi helyzete A kontinens elhelyezkedése a földgömbön. Határai. A partvonala és a hozzá kapcsolódó fogalmak. A tagolt és a tagolatlan part közötti különbség. Afrika és Európa partvonalának összehasonlítása. A partvonal jellemzői és a kikötőépítés lehetőségei közötti kapcsolat elemzése. Új fogalmak: szoros, partvo- Afrika jellemző földrajzi adatainak elemzése. Kördiagram elemzése. ( ábra). Térképolvasási gyakorlat Afrika földrajzi helyzetéhez kapcsolódó földrajzi helyek behatárolása a térképen, ábrázolása a munkafüzetben(mf.31./1-2.) és a kontúrtérképen. Helymeghatározás a földrajzi koordináták segítségével. A környezettudatos, a természetre nyitott gondolkodás formálása a világtenger védelme kapcsán. A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások globális folyamatokban betöltött szerepének felismertetésével példákban, sérülékenységének és következményeinek megértetésével. A modellszerű gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a világtenger problémáiról. Matematikai kompetencia fejlesztése Afrika jellemző földrajzi adatainak és a kördiagram elemzése Anyanyelvi kompetenciafejlesztés a tananyag elsajátítása és az ábraelemzés Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással, fokhálózat segítségével. Az ismert tér fokozatos kitágítása (Mf.31./4.). Afrika felszíne Európa felszíne Afrika kontúrtérkép, rövid filmrészletek, képek. 23. óra projektjének előkészítése. (Magyarok a fekete kontinensen) Tanulói gyűjtőmunka a 20. órára: érdekességek gyűjtése a Telekivulkánról és az Ol Doinyo Lengai vulkánról.

16 nal, öböl, félsziget, sziget, tagolt part, tagolatlan part. Forráselemzés a Szuezicsatornáról (Tk. 65. oldal). Gibraltári-szoros, Vöröstenger, Guineai-öböl, Szuezicsatorna. Páros munka (Mf.31./5.). 20. A változatos felszín Alacsony- és Magas-Afrika felszíne közötti különbség. Afrika felszínkialakulásának főbb állomásai. Nagy tájainak jellemzői. Új fogalmak: Alacsony- és Magas-Afrika, Afrikai-ősföld, Atlasz,Dél-afrikai-magasföld, Kelet-afrikai-magasföld, Szahara, Szudán, Guineaiöböl-partvidéke, Kongómedence, Kongó, Nílus. kiemelten: 110. és 111. ábra. Térképvázlatok elemzése (Tk.: 110. és 111. ábra). Tematikus térképek elemzése A kőzetlemezek mozgása. Afrika tájainak földrajzi elemzése megadott szempontok szerint: — fekvése — kialakulása — felszínének jellemzői Szahara és Szudán összehasonlítása a négyféle kapcsolat segítségével(mf.: 33./5.). Topográfiai gyakorlat Afrika tájainak elhelyezése a kontúrtérképen. Mérés a térképen a tanult módon. Rövid filmrészlet, képek bemutatása az adott tájakról. Anyanyelvi kompetenciafejlesztés, a szakmai szókincs bővítése a tananyag elsajátítása és az ábraelemzés A valós térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképolvasás képességének fejlesztése Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén (Tk oldal). fejlesztése (Tk oldal). A már tanult ismeretek alkalmazása a tájak kialakulása és a térképi munka közben. Szociális kompetencia fejlesztése a közösen végzett munka, a rejtvényfejtés közben. Digitális kompetencia fejleszté- Afrika felszíne Afrika kontúrtérkép, rövid filmrészletek, képek a tájakról.

17 A munkafüzeti rejtvény megfejtése páros munkával (Mf. 34./6.). munkafüzet többi feladatának se az interneten keresés közben. Információkeresés technikájának az elsajátítása, valamint helyes információ felhasználás képességének 21. A forró övezet kontinense Éghajlati övezetek Afrikában. A trópusi övezet általános jellemzése. A trópusi övezet jellemző szelének kialakulása, általános jellemzői. A passzát szélrendszer mozgása a különböző évszakokban. A földrajzi övezetesség fogalma. A földrajzi övezetesség összetevői. A földrajzi övezetesség elemeinek összefüggései. A földrajzi övezet felépítése. Jellemző övezetek Afrikában. Tanulói gyűjtőmunka a Teleki-vulkánról és az Ol Doinyo Lengai vulkánról. kiemelten: ábra. Folyamatábra elemzés (Tk ábra.). Animáció (interaktív tananyag) a passzátszél-rendszer kialakulásáról. Gondolattérkép elemzése a földrajzi övezetesség elemeinek összefüggéseiről (Tk ábra.). A függőleges övezetesség bemutatása. Interaktív feladatok/kérdések megoldása. Anyanyelvi kompetenciafejlesztés, a szakmai szókincs bővítése a tananyag elsajátítása és az ábraelemzés A kommunikációs képességek fejlesztése az elemzések bemutatásával. fejlesztése: ok-okozati összefüggések feltárása (Tk oldal). Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén (Tk oldal). Digitális kompetencia fejlesztése az interaktív tananyag használata közben (Interaktív tananyag: Afrika természeti viszonyai, interaktív feladatok/kérdések.) Afrika felszíne Afrika kontúrtérkép Interaktív tananyagok Földrajz 7. / Afrika természeti viszonyai Új fogalmak: passzát szél, A már tanult ismeretek alkalmazása a függőleges övezetesség

18 passzát-szélrendszer, földrajzi övezetesség, földrajzi övezet, földrajzi öv, földrajzi terület. 22. Földrajzi övezetesség a legforróbb kontinensen Az éghajlati elemek változása az Egyenlítőtől távolodva. A éghajlati övezet és a földrajzi övezet elválasztása. A forró övezet öveinek és területeinek elkülönítése Afrikában. A földrajzi övek elemeinek a vizsgálata: éghajlati jellemzők, vízrajza, természetes növényzete és állatvilága. Az övek éghajlatainak kialakulása, az egyenlítői, a trópusi sivatagi és a szavanna éghajlat fogalmának kialakítása. A legfontosabb jegyeik jellemzőinek összegyűjtése. A mediterrán éghajlat általános jellemzői. Függőleges övezetesség Afrikában. Új fogalmak: forró övezet (mint földrajzi övezet), egyenlítői öv, átmeneti öv, térítői öv, egyenlítői éghajlat, szavanna éghajlat, kiemelten: és a 135. ábra. Folyamatábra elemzés (Tk ábra.). Éghajlati diagramok elemzése. Afrika éghajlati tematikus térképeinek az elemzése. A forró övezet éghajlatainak összehasonlító elemzése. Az egyes övezetek és övek körülhatárolása Afrika domborzati térképén. Applikációs rendszer / prezentáció felépítése: gondolattérkép a forró övezetről, mint földrajzi övezetről. Interaktív feladatok/kérdések megoldása. jellemzése közben. Anyanyelvi kompetenciafejlesztés, a szakmai szókincs bővítése a tananyag elsajátítása és az ábraelemzés A kommunikációs képességek fejlesztése az elemzések bemutatásával. fejlesztése: ok-okozati összefüggések feltárása során (Tk oldal). Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén (Tk oldal). a gondolattérkép felépítésével. Digitális kompetencia fejlesztése az interaktív tananyag használata közben (Interaktív tananyag: Afrika természeti viszonyai, interaktív feladatok/kérdések.) Afrika felszíne Afrika kontúrtérkép, rövid filmrészletek, képek az egyes övek jellemző növény- és állatvilágáról. Interaktív tananyagok Földrajz 7. / Afrika természeti viszonyai A 23. óra tantárgyi mini projektjének előkészítése (Afrika problémái napjainkban)

19 trópusi sivatagi éghajlat, meleg mérsékelt öv, mediterrán terület, mediterrán éghajlat, oázis, időszakos vízfolyás, lefolyástalan terület, szavanna (természetes növényzet),keménylombú erdők. 23. A titokzatos kontinens ma Afrika népességének változása. Demográfiai robbanás. A kontinens népsűrűsége, a népesség területi eloszlása és annak okai. Népcsoportok. Afrika országainak legjellemzőbb társadalmi problémái: a gyarmati múlt mai hatásai nyomornegyedek szaporodása politikai bizonytalanság törzsi-családi kötelékek kettészakadása szegénység, pusztító éhínségek, járványok alacsony életszínvonal Új fogalmak: demográfiai robbanás, menekült, járvány. Motivációként projektbemutató Magyarok a fekete kontinensen címmel. kiemelten: ábra. Diagram elemzése: Afrika népesség alakulásának (Tk ábra). A tankönyv tematikus térképek elemzése (Tk ábra). Afrika népsűrűsége tematikus ábra elemzése, és következtetések levonása. Adatok gyűjtése az interneten néhány afrikai ország egy főre jutó GDP értékéről. Oszlopdiagram készítése az interneten gyűjtött adatokról (Mf. 37./4.) Anyanyelvi kompetenciafejlesztés a tananyag elsajátítása és az ábraelemzés A kommunikációs képességek fejlesztése az elemzések bemutatásával. Matematikai kompetencia fejlesztése Afrika jellemző népességi adatainak elemzése Információkeresés technikájának az elsajátítása, valamint helyes információ felhasználás képességének Szociális kompetencia fejlesztése a közösen végzett projektmunka közben. Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása a projekt A konfliktuskezelés képességé- Afrika felszíne Afrika kontúrtérkép, rövid filmrészletek, képek a mai Afrika napi és általános gondjairól. Projekt: Magyarok a fekete kontinensen. Tantárgyi mini projekt: Afrika problémái napjainkban.

20 Újságcikk írása a menekülttáborok életkörülményeiről projekt formájában, internetes gyűjtőmunka alapján otthon feladatként. Forráselemzés az afrikai gyarmatosításról és a gyarmatbirodalom felbomlásáról (Tk. 83. oldal). Applikációs rendszer / prezentáció felépítése: gondolattérkép a gyarmati múltról és a mai problémákról. nek Digitális kompetencia fejlesztése az internetes kereséssel. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése az ábraelemzések és a projektbeszámolók. A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmigazdasági jellemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi különbségeinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek megláttatásával. A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmigazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az emberiség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, valamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban való felismertetésével. Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismertetésével. 24. A faekétől a korszerű Anyanyelvi kompetenciafejlesz-

Комментарии закрыты, но обратные ссылки и pingbacks ещё работают.