Press "Enter" to skip to content

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Erkölcstan tankönyv 5 osztály pdf

  • Intézményeink térképen
  • Intézményeink térképen

PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK

KATECHETIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

RENDEZVÉNYNAPTÁR

September 2022

A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Általános iskolai hit-és erkölcstan taneszközök és segédletek (tankönyvek, munkafüzetek, tanári segédletek)

Székhely és ügyintézési cím:
1041 Budapest,
Árpád út 51. A ép. I. em. 1.

Postacím:
1042 Budapest,
Árpád út 51. A ép. I. em. 1.

Debreceni telephely:
4026 Debrecen,
Füvészkert utca 4.

Miskolci telephely:
3530 Miskolc,
Kálvin János utca 2.

Nagykőrösi telephely:
2750 Nagykőrös,
Hősök tere 5.

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

1 Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott tanmeneteket lásd a Hittansuli honlapon a Tanároknak/Tanmenetek menüpontban.) A tartalmi egységek sorrendje: Biblia felépítését és az ebből adódó logikai és tartalmi összefüggéseket követi figyelembe véve a tanulók fejlettségi szintjét és érdeklődését. Kapcsolódási lehetőségek: Történelem Irodalom Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Plébánia Cél és feladatrendszer Oktatási cél: Az ötödik évfolyamba járó gyermek ismerje meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzon rá az előképekre, ismerje fel beteljesülésüket az újszövetségben. Legyen fogalma az ószövetség nagy korszakainak egyes eseményeiről. Ismerje a tanító elbeszélések tanulságát, tudjon nyitott lélekkel figyelni Isten üzenetére, és tudja azt megvalósítani saját életében. Ehhez nyújtanak segítséget azok a példák is, melyeket a közelmúlt eseményeiből válogatott a tankönyvbe példaként a szerző. 1

2 Nevelési cél: Tanítsuk meg a tanulót annak tudatosítására, hogy az ő életében is jelen van a Gondviselő Isten, aki mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni, megélni és másoknak továbbadni. Szeresse az Egyházat. Szívesen olvassa a Szentírást, tanulja meg azt az Egyház tanítása szerint értelmezni és alkalmazni. A tanuló továbbhaladása, a magasabb évfolyamba lépés feltételei: A tanuló katolikus hittan tantárgyból magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket a tanév végén legalább elégséges /2/ szinten teljesítette. Az elégséges szintet az a tanuló éri el, aki a követelmények 40 %-át teljesítette. Ellenőrzés, értékelés, minősítés: A hittanár világosan megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer alapján objektíven, igazságosan értékel. A tanulónak önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez való viszonyítása fontos. Ez segíti őt abban, hogy a tőle telhető maximumot tudja nyújtani. Figyelembe kell venni, hogy nem minden gyermek egyformán hívő, hitvalló családból érkezik a hittanórára. A hit- és erkölcstan tantárgy ellenőrzési-értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen követelmény. Az ellenőrzés kiterjed az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is! A záró osztályzat tükrözi a tanuló évközi szerepléseit, és értékeli igyekezetét, a teljesítmény változásának irányát. Év végén mind a két félév jegyei számítanak. A félévi jegy csak tájékoztató jellegű. Az értékelés-osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/. Az egyes fokozatok tartalmát a tanterv követelményei határozzák meg. A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló dicséretet kap. 2

3 Módszertani javaslatok: Olvastatás: egyéni, hangos, értő módon; Tartalom elmondatása; Irányított tanári kérdésekkel rávezetni a Szentírás mondanivalójára; Tanórai beszélgetés az áldozatot vállaló szeretet lehetőségeiről; A Hittansuli honlapon való tájékozódás megtanítása, feladatok megoldása. A témakörökhöz kapcsolható katekizmus-kérdések: 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a világot? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta érte. 3. Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét? Isten szeretetét úgy viszonozzuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban: rábízzuk életünket, és elfogadjuk tanítását. 4. Mit kell hinnünk? Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott. 5. Mi a kinyilatkoztatás? A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. 6. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást? Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta. 7. Hogyan őrzi az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást? Az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást a Szentírásban és a Szenthagyományban őrzi. 8. Mi a Szentírás? A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anyaszentegyház Istentől sugalmazottaknak ismer el. 3

4 9. Mi a sugalmazás? A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amivel biztosítja, hogy a sugalmazott emberek le tudják írni biztosan, hűségesen és tévedés nélkül Istennek a mi üdvösségünkre adott üzenetét. 10. Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit? A Szentírás könyveit két részre osztjuk: az Ószövetség könyveire és az Újszövetség könyveire. 11. Mi a Szenthagyomány? A Szenthagyomány az Anyaszentegyház élő tanítása, amely az apostolok igehirdetésén alapul. 12. Melyik vallásban található meg a teljes kinyilatkoztatás? A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található meg. 13. Milyen vallásúak vagyunk? Mi katolikus keresztény vallásúak vagyunk. Ajánlott irodalom: Szentírás, Szent István Társulat, TÖRÖK JÓZSEF: Képes Biblia, Szent István Társulat, A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Társulat, A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, Szent István Társulat, Internetes elérhetősége biztosított a Hittansuli honlapon a tanulóknak szóló dokumentumok között DIÓS ISTVÁN (Szerk.): A szentek élete, Szent István Társulat, KINDELMANN GYŐZŐ (Szerk.) A család imakönyve, Szent István Társulat, KRÁNITZ MIHÁLY-SZOPKÓ MÁRK: Teológiai kulcsfogalmak szótára, Szent István Társulat, Biblikus teológiai szótár, Szent István Társulat, Lelkipásztori liturgikus lexikon, Vigilia Kiadó, A katolikus dogmatika lexikona, Vigilia Kiadó,

5 Óraszám Tan Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? Az ószövetségi történelem dióhéjban Bevezetés, ráhangolódás az év témájára Az érdeklődés felkeltése a Biblia iránt Az emberi élet kezdeteinek jobb megértése Fogalmak tisztázása: a világ teremtése, az ember bűne, rabszolgaság, a kivonulás ünnepe, a templom jelentősége, a Messiás utáni vágyakozás 2. Az első teremtéstörténet Ismétlés a világ kezdeteiről Isten tervének szándékának jobb megértése, helyes istenkép kialakítása. A világ szépségének tudatos felfedezése – rajz 3. Szeretetre teremtett Fogalmak tisztázása: Az ember test és lélek; Jelkép; Öntudat; Szabadság; Felelősség; Munka; Boldogság=életünket adni másokért. Szülők iránti tisztelet fontossága. 4. A bűnbeesés Ismétlés Isten teremtő művéről, eredeti szándékáról parancsok-útjelzők, tíz szó, Tízparancsolat, jó és rossz, kísértés, büntetés. A halál keresztény értelmezése Szeretteink halálának elfogadása, az elhunytakért mondott ima fontossága Káin és Ábel Közös alkotás, megbeszélés Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek és Szentírás szentírási részletek olvasása és Bibliai Atlasz szentírási részletek olvasása Rajzlap, rajzeszközök 5

6 Az egyéni felelősség tudatosítása, jobb önismeret kialakítása áldás, áldozat bemutatása, lelkiismeret, irigység 5. Ábrahám, Isten barátja Az üdvtörténet fogalmának kialakítása, jelentőségének megértése A hit és a hitetlenség Izmael és Izsák következményei A szövetség és az ígéret fogalmának kialakítása, jelentőségének megértése 6. Ábrahám áldozata A próbatétel fogalmának kialakítása, jelentőségének megértése. Az egyéni felelősség tudatosítása Az erkölcsi ítélőképesség fejlesztése 7. Az Úr Józseffel volt A megbocsátás fontossága Bocsánatkérés, hibáink bűneik elismerése, jóvátétele Az egyéni felelősség tudatosítása 8. Mózes Isten megszólíthatósága; örök jelen; létteljesség; Úr – Adonáj; Jelképek értelmének tisztázása: bárány, kovásztalan kenyér, húsvéti vacsora Az emberi élet tiszteletére nevelés, ami már a fogantatással kezdődik. 9. A pusztai vándorlás Ismétlés: Tízparancsolat, szövetségkötés. Jelképtisztázás: manna, fürjek, rézkígyó, szent sátor, szövetség ládája Rajzlap, rajzeszközök 6

7 A bírák kora Sámuel és Saul Fogalmak tisztázása: bírák, teokrácia, Baál kultusz, oltár, filiszteus-veszély Az Istentől kapott erőt milyen célokra kell használnia az embernek Ismétlés: frigyláda, templom A próféta feladatának helyes megértése, az azt megszegő bűnök megismerése 10. Dávid Annak a ténynek a helyes megértése, hogy az igaz szépség belülről sugárzik. Dávid hitének nagysága megbocsátás-bosszú; vesztés-győzelem; Illés Izajás Jeremiás és Ezekiel Zsoltárok Az ország kettészakadásának megértése. Ismétlés: Baál kultusz, oltár, áldozat Isten a béke Istene Az Emmánuel név jelentésének helyes megértése jel, jövendölés Annak a helyes megértése, hogy az ember életét Isten szava tölti be. Ismétlés: mi a hit. pesszimizmus-realizmus; látnok Ezekiel látomásainak helyes értelmezése. Ismétlés: áldás zsoltár A 23. zsoltár helyes történtek és Bibliai Atlasz Szerepjáték a 23. Zsoltárral 7

8 Jónás Hit- és erkölcstan tanmenet értelmezése Tanuljuk meg Isten hívó szavát meghallani és követni Ismétlés: jelkép tanító elbeszélés, pogány népek; böjt; bűnbánat. Isten szeretete nem zár ki senkit, hanem minden népre egyformán irányul. 11. Összefoglalás Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás alapján Megbeszélés 12. Dolgozat Ellenőrzés Feladatlapok 13. II. Újszövetség Isten a saját Fia által szólt hozzánk (Zsid 1,1) 14. Jézus életének történeti kerete Ismétlés: szövetség, jelkép apostolok, evangélium, evangélisták, szinoptikus, apokrif Az Újszövetség könyveinek megismerése, keletkezésük megértése. Ismerjük meg Jézus életének leglényegesebb állomásait, lássuk meg benne Isten üdvtervének megvalósulását. Hitünk megvallásának fontossága és nehézségei 15. Megszületett a Megváltó Jézus születéstörténetének részletes megismerése A hatalmasok nem ismerték fel Őt hatalomféltés Jézust egyszerű, mély hittel lehet felismerni. 16. Készítsétek az Úr útját! Keresztelő János üdvtörténeti szerepének megismerése, elbizonytalanodása kapcsán az Üdvözítőt bűnbocsánatot hirdető Osztott egyéni munka és Szentírás és Bibliai Atlasz betlehemkészítés Tabló készítése olyan szentírási ről, melyek Isten irgalmát mutatják be 8

9 Jézusként ismerjük meg, aki az irgalmas Istent mutatja be nekünk, nem az ítélkezőt. 17. Elérkezet az Isten Országa Ismétlés: ima, boldogság, templom, áldozat Az Istennek tetsző életre való törekvés fontossága a szeretet gyengének látszó erejével Az ima önmagában nem elég, cselekedni is kell. 18. A vámosok és a bűnösök barátja Ismétlés: bűn; ítélkezés, Isten irgalmas szeretete. vámszedés. A megtérés fontosságának felismerése 19. Jézus példabeszédei Hívő életmódra nevelés hasonlat, példabeszéd. A szeretetben való élet örömének tudatosítása 20. Akik Jézus ellen döntöttek farizeusok, szaddúceusok, főpapok Ismétlés: megbocsátás, hatalomféltés Annak tudatosítása, hogy hitünk megvallása, és a keresztény élet nem mindig könnyű. 21. Körüljárt és jót tett (ApCsel 10,38) 22. Jézus bevonulása Jeruzsálembe Ismétlés: csoda, hit, bűnbánat Jézus személyének alaposabb megismerése, a közvetlenül hozzá intézett ima. Annak megértése, hogy a hitből és szeretetből fakadó jócselekedetekben Isten ereje működik. Együttérzésre nevelés. Ismétlés: csoda, hit, Gyakorlati tevékenység szeretetcselekedet végzése Megbeszélés Gyakorlati tevékenység jócselekedetek végrehajtása 9

10 megtérés, példabeszéd Megérteni, milyen fontos Jézus követése. Jézus a béke Királya és Isten Fia 23. Az utolsó vacsora Ismétlés: az egyiptomi fogságból való szabadulás története A zsidó húsvéti vacsora jelképeinek megismerése, megértése. Eucharisztia-Jézus valóságos teste, nem csupán jelkép. Felkelteni a tanulókban a vágyat, hogy minél gyakrabban találkozhassanak Jézussal az Eucharisztiában. 24. A passió A tettekben megnyilvánuló szeretet fontosságára nevelés. Ismerjük meg Jézus szenvedéstörténetének legfontosabb eseményeit. 25. Nincs itt, feltámadt! földi élet, halál, örök élet. Megérteni az emberiség ősi reményének eredetét és beteljesedésének lehetőségét. Megismerkedni a feltámadást bizonyító szentírási elbeszélésekkel 26. Az Egyház születése Jézus céljának a tudatosítása: minden kor minden emberéhez eljusson Jézus örömhíre. 1. Az ember társadalomban él, az értékeit társadalmi módon adja tovább; 2. Pünkösd ünnepének Gyakorlati tevékenység csoportos szentmiselátogatás, szentáldozás tudatos, tevékeny részvétellel Tablókészítés Jézus szenvedéstörténetének eseményeiről Megbeszélés 10

11 előtörténete és a születő Egyház értelmezése Ismerjük meg a születő Egyház kiemelkedő alakjait. 27. Péter, a szikla A hit állandóságának és szilárdságának fontossága. Ismétlés: mi a Szentháromság. A Szentlélek személyének jobb megismerése, imádása, szeretete. Hívő és tanúságtevő életre nevelés. emberhalász, egység, vezető, kézrátétel, zsinat. Ima az Egyház vezetőiért, tagjaiért. 28. Saulból Pál Ismétlés: farizeus, Gamáliel bálványimádás Pál megtérésének megismerése 29. Megmutatom neki, mennyit kell értem szenvednie (ApCsel 9,16) Tanúságtevő életre nevelés Pál missziós útjainak a megismerése Hívő, tanúságtevő életre nevelés 30. A szeretet himnusza Ismétlés: próféta, csoda, Szentlélek, Egyház karizma A szeretet fogalmának pontos megértése (Szeretet érzelem, Szeretet=érzelem+ értelem+akarati cselekvés) Szeretetre nevelés 31. Szent Pál tanítása Ismétlés: Jézus Krisztus az Isten Fia, megváltás, Egyház, Péter a kőszikla. és Bibliai Atlasz Tablókészítés Szent Pál missziós útjairól, vagy a témához kapcsolódó kisfilm megtekintése. jócselekedetek végzése, melyek az Egyház iránti szeretet és hűség megnyilvánulási formái – Imák 11

12 Az Egyház Krisztus Teste A testvéri együttérzés fontossága 32. Isten a szeretet (1Jn 4,7) Ismétlés: apostolok, hit, Szentháromság. a világ beteljesedése, örök élet. Hívő életre nevelés Hálaadás Istennek az örök boldogság elnyerésének lehetőségéért, a teremtésért és a megváltásért 33. Összefoglalás Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás A következő órai összefoglalás előkészítése 34. Év végi összefoglalás Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás Közös alkotás, önálló készülés gyakorlása kiselőadás megtartására Szóbeli előadás gyakorlása gyűjtése, megfogalmazása (Egyházért, papokért, hívekért) Tablókészítés Mit rejt számomra a Biblia címmel Megbeszélés Vetélkedő, jutalmazás A tanulók kiselőadásai, szemléltető ai A tanulók kérdéssorai Eszközök a tablók elkészítéséhez 35. Dolgozat Ellenőrzés Feladatlapok Osztott egyéni munka 36. A dolgozatok értékelése, az év lezárása Ellenőrzés és értékelés Lezárás Feladatlapok – kijavítva Megbeszélés Jutalmazás 12

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek

1 TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Erkölcstan tanmenet I. fejezet: Test és lélek Óra Téma, tananyag 1. I. téma Test és lélek Helyünk a világban Ajánlott tevékenységformák Frontális munka tanári irányítással: A tanulókkal vetítés alapján megbeszéljük a Föld helyét a világegyetemben. Megbeszéljük a Pioner-tábla üzenetét. Páros munka: Szövegfeldolgozás Gárdonyi Géza: Ne ugrálj bogárra c. művének részletét: A tanulók megválaszolják az olvasmányhoz tartozó kérdéseket Belépő fogalmak, nevek Naprendszer, élőlények: növények, állatok, emberek, Az ember főbb életszakaszai: magzati szakasz, gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor. Kompetenciák, készségek, képességek Tudják megfogalmazni a Föld elhelyezkedését a világegyetemben. Alkalmazzák az összehasonlító képességüket az élőlények tulajdonságainak megbeszélésekor Kommunikáció fejlesztése a személyes élményeken keresztül. Vizuális kompetencia fejlesztése az életszakaszok felismerése során. Javasolt taneszközök PowerPoint vetítés a Naprendszerről, tankönyv, biológiai albumok Tanakodó olvasmánya: Gárdonyi Géza: Ne ugrálj bogárra! (részlet) Megjegyzések A tanár előre készíthet PowerPoint bemutatót a Naprendszerrel kapcsolatban Képeket is vetíthet különböző életkorban lévőkről az életszakaszok megállapítására Frontális munka: Képek alapján életkor és életszakasz felismerése. 1

2 Egyéni munka: Egyéni élménybeszámolók életünk egy korábbi emlékezetes eseményéről 2. Önértékelés, énkép Frontális munka: A motivációs kérdések megbeszélése Egyéni munkában: Önmaguk külső és belső tulajdonságainak összegyűjtése Külső tulajdonságok, belső tulajdonságok, énkép, önismeret Ismerjék fel a helyes önértékelés fontosságát Ismerjenek minél több külső és belső tulajdonságot Legyenek képesek minél több jó tulajdonságot meglátni másokban és önmagukban is Valóságosan tudják meghatározni helyüket az osztályközösségben Tankönyv, rajz felszerelés, tükör Tanakodó olvasmánya: A kínai vízhordó Játék kaviccsal tevékenység más tárggyal is játszható Csoportmunkában: Tulajdonságok rendszerezése A teve meg az egér c. olvasmány feldolgozása. Külső és belső tulajdonságok keresése Az énkép fogalmának kialakítása közös beszélgetéssel Játék a kavicsokkal ((kapcsolatok térbeli hálójának elkészítése) 2

3 A kínai vízhordó történetének feldolgozása a megadott kérdések szerint 3. Lelkünk kincsei A motivációs kérdések megbeszélése Beszélgetés arról, hogy az emberi test és lélek egymástól elválaszthatatlan Pozitív és negatív érzelmek felismerése képekről Miben segít minket a lelkiismeret? Tapasztalatok megbeszélése Jó és rossz szándékok felismerése és összegyűjtése a Kovács Margit-kép és a Kis csizmák c. novella segítségével Az ember test és lélek, Lelki tulajdonságok, érzelmek, lelkiismeret, szeretet, szándék, döntés Képesek legyenek minél pontosabban leolvasni az érzéseket vagy érzelmeket az arcokról. Ismerjék fel, hogy cselekedeteinket is befolyásolják az érzelmek. Legyenek tájékozottak abban, hogy a lelkiismeret segít a jó és a rossz megkülönböztetésében. Fejlődjön erkölcsi ítéletük a jó és rossz szándék megkülönböztetésében. A kommunikációs és empatikus képesség fejlesztése a dramatizálás során. Tankönyv Tanakodó olvasmánya: Lázár Ervin: A kislány, aki mindenkit szeretett ( részlet) Böjte Csaba gyermekmentő szervezetének tevékenységéről vagy más hasonló tevékenységről is beszélhetünk. Elképzelhető, hogy tanulóink között vannak nevelőszülőknél és gyermekotthonokban felnövekvők is. Mennyire nagy ereje lehet a szeretetnek? A Lázár Ervinolvasmány feldolgozása 3

4 4. Testi és értelmi változások Játék: dramatizálás A motivációs képek megbeszélése A növekedés és fejlődés fogalmának megismerése. A táblázat adatainak értelmezése. Játék: testrészek a szólásokban A szükségletek az ember életében. A táblázat segítségével különböző életkorok szükségleteinek megbeszélése Betűrejtvény az érzékelés típusairól Testi tulajdonságok, növekedés és fejlődés, szükségletek, érzékszervek, érés, értelmi fejlődés, tanulás Képesek legyenek a táblázatok értelmezésére, a táblázatból adatok kikeresésére. A nyelvi képesség fejlesztése a közmondásokkal és a betűrejtvénnyel. Ismerjék fel, hogy a különböző életszakaszokban vannak közös és eltérő szükségleteink. Tanulási kompetencia fejlesztése. Érzelmi kompetencia elmélyítése. Tankönyv, füzet, szemléltető képek, fényképek Mérőeszközök pl. magasságméréshez Tanakodó olvasmánya: Antoine de Saint- Exupéry: A kis herceg ( részlet) A táplálkozási piramis a különböző táplálékok arányát szemlélteti. Alsó sávban a folyadékszükséglet, legfelül a zsírok, olajok jelennek meg. 5. Az egészséges élet titka Hogyan tanulunk? Annak megbeszélése, ki milyen módszerrel szokott tanulni, és kinél melyik lenne a leghatékonyabb tanulási módszer. Az egészséges táplálkozás és a mozgás szerepe. Előzze meg ezt gyűjtőmunka, majd az anyagot rendszerezzük. Az egészség megőrzésében fontos szerepe van a Környezeti hatások, ép testben ép lélek, szellem, lélek, hit. Egészségfejlesztés. Érezzék át, hogy a testilelki-szellemi igények kielégítése a cél. A tanulók a témában jelzett fogalmakat élményeik által alkossák meg. Igények kielégítése, a harmonikus kapcsolat kialakítása vezethet az igazi célhoz, a boldogság, az egészséges A gyűjtések felhasználása, könyvek, újságcikkek, képek olyan emberekről, akik egészségesek, kiegyensúlyozottak. Rajzfelszerelés, tankönyv olvasmányai. 1. Gyűjtőmunka olimpia, paralimpia. Saját élmények, sporteredmények megosztása. 2. Házi feladat: írásbeli szövegalkotás, történet írása a téged ért jó vagy rossz környezeti hatásról. 4

5 6. Testi fogyatékkal élő és értelmi sérült emberek 7. Testi és lelki betegségek sportnak, a beszélgetésnek. Egész-ség: testi, lelki, szellemi harmónia egysége. A Tanakodóban beszélgessünk az egészség megőrzéséről. Szituációs játékok szervezése például a környezeti hatásokról, azok csoportosítása. Szituációs játékok: testi fogyatékkal élők élethelyzetei. Saját élmények alapján beszélgetés a témáról. A fogalmak jelentése, értelmezése. Szituációs játékok: testi fogyatékkal élők élethelyzetei. Értelmi sérültek problémák, megoldások vita, beszélgetés. Tanakodó, vitaindító beszélgetés. Frontálisan és csoportos beszélgetés az egészségről és a betegségről. A leggyakoribb betegségek ebben a korban. A fogalmak értelmezése. Szituációs játék, csoportban. A különböző Testi fogyatékos, értelmi sérült, akadálymentesítés, optimista, pesszimista. Lelki betegség, kiegyensúlyozott ember, testi betegségek. élethez. Tudatosítsuk, hogy mindenki felelős a saját egészségéért. A pozitív világszemlélet hatásának szerepe az életünkre. Az elfogadás képességének kialakítása. Annak tudatosítása, hogy a fogyatékkal élő emberek is élhetnek, teljes, boldog életet. Segítő attitűd kialakítása. A személyes tapasztalat alapján tudja elkülöníteni az egészséges és beteg állapot közötti különbséget. A megelőzés szerepének felismerése az egészség megőrzésébena helytelen életmód és a testi, lelki betegség összefüggéseinek tudatosítása. Tudjon problémáival szakemberhez Tankönyv, képek, kisfilmek. (Baltazár Színház) internet, Braille-írás, tárgyak. Márai Sándor: Füveskönyv, tankönyv, fényképek, Internet. Közvetlen lakókörnyezet, az akadálymentesítés szempontjából. 1. Helyes napirend, helyes szokások. 2. Gyűjtőmunka: családi fotó, mely örömöt, harmóniát fejez ki. 5

6 8. Feladataim a családban és a környezetemben 9. Nyelvünk és gondolkodásunk élethelyzetek, életmódok összefüggései a testi és lelki betegségekkel. Mitől függ az egészségünk? Tanult fogalmak ismétlése és kiegészítése. Csoportmunkában: a szöveghez és a képekhez kapcsolódó feladatok. A genetika szó jelentése. Egyéni kutatómunka. Cselekedeteink szabályozása: szituációs játék. Vitaindító. Az ember társas lény. Vitaindító: Széchenyi Nyelvében él a nemzet! Szituációs játékok: nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök használata gondolataink kifejezésére. A nyelv, a gondolkodás és a munka összefüggése (példák az állatvilágból, a történelemből, a művészetekből). Tanakodó alapján fogalmazás: jó és rossz cselekedetek. Szeretet, kötődés, genetika, immunrendszer, önkontroll, belső stop, megbocsátás. Nyelv, jel, jelrendszer, beszéd, nyelvhasználat, kommunikáció, gondolkodás fordulni, segítséget kérni. A család kiemelkedő szerepének tudatosítása az egyén testi, lelki egészségének megőrzésében. Tudják, hogy a családokban a szeretet, a megértés, a türelem erős összetartó erő, ezek hiánya akár lelki betegségekhez vezethetnek. Törekedjenek a testi harmóniára, az egészséges életmódra. Törekedjenek arra, hogy gondolataikat megfelelő nyelvi formában fejezzék ki. A kommunikáció kapcsolatteremtő és kapcsolatépítő erejének tudatosítása. Az önkifejezés fejlesztése a gondolkodás és a nyelv segítségével. A kimondott szó ereje, hatása kapcsolatainkban. Tankönyv, képek, könyvtár, szótár Tankönyv, fotók, ábrák, Internet. 1. Szituációs játék (döntéshelyzetben) 2. Válasszátok ki a felsorolt erények közül az általatok legfontosabbnak tartott ötöt! Dolgozzatok 4 fős csoportokban! Hasonlítsátok össze és indokoljátok a választásaitokat! 1. Piktogramok gyűjtése. 2. Szólások, közmondások, szállóigék gyűjtése a nyelv, beszéd, gondolkodás témakörében. 6

7 10. Összefoglalás Élet a Földön: Az ábráról leolvashatjuk a Föld népességét kontinensek szerint. Itt van az otthonunk a Naprendszerben. Betűrejtvény megfejtése Az ember test és lélek, óvni kell egészségét. Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek felidézése ábrák, és a tk. 34.o feladatainak segítségével. Az eddigi 9 leckében felsorolt fogalmak felidézése Törekedjenek a testilelki harmóniára, az egészséges életmódra. Tudatosodjon bennük, hogy a kitűzött célt úgy tudják elérni, ha megismerve saját erényeiket, hibáikat, tudatosan törekszenek a jóra. Tudjanak különbséget tenni a jó szándék és rossz szándék között. Tanakodó olvasmánya: Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai (részlet) Tanakodó olvasmánya Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai (részlet) Kedves történeteim gyűjtése Lelki bajok kigyűjtése a 35.o. olvasmányából. Értékes tulajdonságok gyűjtése. 7

8 Erkölcstan tanmenet II. Kapcsolat, barátság, szeretet Óra Téma, tananyag 11. Családtagok, rokonok, generációk Ajánlott tevékenységformák Frontális, kötetlen beszélgetés. Filmrészlet bejátszása: Szeleburdi család. Egyéni munka: családfa rajzolása családi munka. Kooperatív csoport kialakítása: megfigyelés egymás munkájának értékelése, megtekintése, egyéni prezentációk készítése. Koncentráció: irodalom, történelem, ének, rajz- és vizuális kultúra. Belépő fogalmak, nevek Családfa, tolerancia, rokonsági fok, konfliktusok, megismerés, műrokonok, vérrokonok, otthon, nagycsalád. Kompetenciák, készségek, képességek Vizuális és verbális képességfejlesztés, anyanyelvi képességek. Kommunikáció fejlesztése, szociális kompetencia fejlesztése, esztétikai képességek kialakítása. Javasolt taneszközök Projektor, DVD, csomagolópapír, rajzlap, színes ceruza, családi fotók. Megjegyzés Előzetes feladat: családfakutatás, Családfa- rajzolás családi segítséggel. 12. Barátok és ismerősök 13. Társainkhoz fűződő érzelmeink Olvasmány: Erich Fromm: A szeretet Frontális, irányított, kötetlen beszélgetés, drámajáték. Együttműködés tanári bemutatás magyarázat, kérdőív önálló kitöltése, a magyar irodalomból vett példák bemutatása. Frontális kötetlen beszélgetés, drámajáték, alapérzelmek felismerése, kommunikációs helyzet. Pál apostol A szeretet himnusza című levelének feldolgozása. Barát, haver, cimbora, pajtás, biztonság, háttárs, bizalom, őszinteség. Szeretet, érzelem, érzék, harag, világszemlélet, megismerés, megértés, empátia, agresszió, Vizuális, anyanyelvi képességek, kommunikáció fejlesztése. Metakommunikáció, szociális kompetenciák fejlesztése. Empatikus képességek fejlesztése. Pozitív és negatív érzelmek felismerése, Tankönyv, képek, fotók, szemelvények, ábrák. Kérdőív kitöltése. csomagolópapír, (fürt ábra), filc, Biblia Olvasmány: A két barát és a medve Jó manó játék A tanulók osztálytársaik közül egy-egy nevet húznak, majd titkon egy 8

9 művészete Pál apostol: A szeretet himnusza A szeretet fajtáinak megfogalmazása, összegyűjtése. A harag rossz tanácsadó szólás alapján beszélgetés. Arcjáték érzelmek bizalomgyakorlatok megbocsátás. kezelése. hétig törődnek a kihúzott társukkal. Olvasmány: Erich Fromm: A szeretet művészete Pál apostol: A szeretet himnusza 14. Osztálytársak, barátok 15. Társaink, barátaink megismerése 16. Közös cselekvéseink, kapcsolattartás, Frontális, irányított, kötetlen beszélgetés, egyéni és csoportmunka. Körábra készítése, kérdőívek kitöltése, irányított megbeszélés. Beszélgetés az internet barátságról, a fogyasztói társadalom logikájának elemzése: kihasznállak, elhasznállak, eldoblak. (Bagdy Emőke), elmagányosodás Hol terem az igaz barát? – iskolában, – osztályban, – klubban, szabadidős tevékenység során, – vallási közösségben, – utcán, plázában Jelenet: A megadott színterek felhasználásával (Társra találás címen). Különböző színterek megadása a társra találáshoz. Előnyök és veszélyek összegyűjtése. Csoportmunka Irányított beszélgetés, egyéni feladatok. Egyénileg, majd csoportban. Tanakodó: Assisi Szent Ferenc imájának olvasásával Igaz barátság, online világ, internet barátság, fogyasztói társadalom, életkori sajátosságok, időbeosztás, elmagányosodás. Személyes jelleg, manipuláció, egoizmus, a kapcsolatteremtés színterei. Alkalmazkodás, alkalmazkodás hiánya. Vizuális, anyanyelvi képességek fejlesztése, kommunikáció fejlesztése, szociális kompetencia fejlesztése. Kommunikációs, szociális kompetenciák fejlesztése. Kapcsolatteremtési képességek fejlesztése. Érzelmi intelligencia fejlesztése. Legyenek képek felismerni a közösséget építő és romboló Tankönyv, csomagolópapír, filc, körábra készítése. Papírlapok, tollak, képek, fotók, szemelvények, zenehallgatás, CD lemez, CD lejátszó. Papír, toll, Biblia, tankönyv, szemelvények, Tankönyv házi feladata. Olvasmány: Gary Ingrid: Az igazi barátság Olvasmány: A sziget Mécs László: A királyfi bánata című vers olvasása, majd a Misztrál együttes előadásában a vers meghallgatása. Házi feladat: Bajban van a barátom! 9

10 17. Viselkedésünk hatása kapcsolatra segítés a békéről. Relaxációs gyakorlat tanári felolvasás közben ide illő képek, színek, hangulatok. Kötetlen, csoportos vagy frontális beszélgetés. 18. A másik megértése, elfogadása, segítése a Előzetesen kiadott csoportmunka után az olvasmányok feldolgozása. Interjú. Nagycsoportos beszélgetés a mai világban mennyire élnek és működnek ezek a parancsolatok? Mai írott és íratlan szabályok megismerése és a hagyományos értékrend megfogalmazása. Kapcsolatteremtő játék: szemkontaktus és köszönés. Csoportmunka: képeken és lapokon feltüntetett nemzetek nevei alapján szimpátia sorrend felállítása. Ugyanezen képek alapján a két sorrend közötti különbségek megvitatása. Nyitottság, tolerancia fogalmának tisztázása, Magyarország helyzetének felismerése. Frontális munkában az európai Én tudat, önzés, társadalmak háborúskodása, béke. Tízparancsolat, Buddha öt parancsa, cserkészet, viselkedési norma, stressz, tapasztalat Előítélet, előzetes ítélet, előítéletesség, nyitottság, tolerancia, empátia tényezőket. A közösséget segítő tulajdonságok felismerése. Vizuális, anyanyelvi képességek, kommunikációs képességek, szociális kompetencia fejlesztése. A hit és a vallás összefüggéseinek alapjai. Ismerje meg a tanuló a régebbi kultúrákban működő erkölcsi normákat. Értelmezze és vonatkoztassa a mai helyzetekre, magatartási szabályokra. Hagyományos értékrend szerinti életmód és viselkedés kialakítása. Vizuális, anyanyelvi képességek fejlesztése, kommunikáció fejlesztése, szociális kompetencia fejlesztése. Ismerjék meg a tanulók az előítélettel kapcsolatok fogalmakat. Vizsgálódás a kulturális, tudományos, erkölcsi értékek mentén. relaxációs rajzlap, ceruzák. zene, színes Tankönyv, képek, előre kimásolt parancsolatok, bibliai tárgyú képek Személyes tapasztalat, képek, projektor, boríték, toll, ceruza, térképek, szókártyák. Az Ability Park eszközeinek felhasználása. Mit tehetek, hogy segítsek rajta? Fogalmazás készítése. Olvasmány: Assisi Szent Ferenc imája A tankönyv házi feladata Olvasmány: Tízparancsolat, Buddha öt parancsa, A cserkészek tíz törvénye. Ability látogatása. Park 10

11 19. Konfliktusok a baráti kapcsolatokban 20. A baráti konfliktusok megoldása országok szimpátiasorrendjének kialakítása, megvitatása. Újsághírek rovatának elkészítése. Magatartási problémák az osztályban, és a barátok között. Lehetséges okok! Kezelés módja a keresztény erkölcs szerint. Hagyományos értékrend! Pletykalánc: kommunikációs játék. Félreértés félrehallás. Erkölcsi értékrend összeírása. Értékrendek ütköztetése, konfliktusok kezelése. Szituációs játék, szerepjáték. Irányított megbeszélés, kommunikáció, megbánás, megbocsátás. 21. Összefoglalás Frontális, csoportos, irányított és kötetlen beszélgetés. Játékos feladat megoldások. Csoportmunka. Tablókészítés: Én és a társaim Hagyományos értékrend, erőszak, média. Zsidó-keresztény vallás európai példa. Előítélet, előítéletesség, előzetes ítélet. Nyitottság, tolerancia, empátia. Kommunikáció, bocsánatkérés, igazságtalanság, konfliktusok feldolgozása, értékrendek ütköztetése. Anyanyelvi és kommunikációs kompetencia fejlesztése. Konfliktusok kezelése. Hagyományos értékrend. Az iskola írott, és íratlan szabályainak betartása. A vizuális, anyanyelvi képességek fejlesztése. Értékek mentén való kommunikáció fejlesztése, konfliktusok kezelés, értelmi intelligencia fejlesztése, társas kapcsolatok fejlesztése, szociális kompetencia fejlesztése. Vizuális, anyanyelvi képességek fejlesztése, kommunikáció fejlesztése, szociális kompetencia fejlesztése. Tankönyv, képek, szemelvények, papír, ceruza, házirend, versek, dalok a barátságról. Tankönyv, szemelvények, filmrészletek (pl. A Pál utcai fiúk, A kis herceg, Vuk stb.) Tankönyv, képek, CD-lejátszó, versek, dalok a barátságról, csomagolópapír, rajzeszközök, fotók. A tankönyv házi feladata. Olvasmány: Belos Ibolya tanítónő: Gondolatok az erkölcsi neveléssel kapcsolatban (A tanmenet készítéséhez Karácsony Sándor Általános Iskola tantestületének erkölcstan tanfolyamán résztvevő kollégák ötleteit is felhasználtuk.) 11

12 ERKÖLCSTAN TANMENETJAVASLAT A 5. OSZTÁLY SZÁMÁRA Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Belépő fogalmak, nevek Kompetenciák, készségek, képességek Javasolt taneszközök Megjegyzések 22. III. téma Kortársi csoportok Csoport és közösség Motivációs beszélgetés olyan szavakról, amelyek valamilyen csoportot fejeznek ki. Milyen közösségekhez tartozol? Beszélgetés az alkalmi csoportokról és a jól működő közösségekről Jókívánság-játék Az ember társas lény, csoportosulás, csoportok és közösségek Egymás munkája iránti tisztelet, figyelem, őszinteség és tapintat a megbeszélések során. A szociális kompetencia fejlesztése: felismerje, hogy az ember közösségekben érzi jól magát; és hogy fontos, hogy jól működjenek a közösségek. Tankönyv, a Nagy László-vers megzenésített változata, füzet Tanakodó olvasmánya: Gárdonyi Géza: Az én falum ( részlet).a házi feladat a családtagok kapcsolati rendszerének feltárása A közösségek jellemzői Szövegfeldolgozás Gárdonyi Géza műve alapján a gyerekek és felnőttek tulajdonságairól 23. A mi-tudat Motivációs beszélgetés arról, hogy milyen közösségekhez tartoznak a tanulók, és milyen szoros ez a kötődésük. Beszélgetés az iskoláról mint az egyik legfontosabb közösségi színterünkről. Milyen összetartó erő működik a közösségekben? Iskolai közösségek, összetartó erők, mitudat, széthúzó erők Képesek legyenek felismerni közösséget építő és romboló tényezőket Ismerjék meg több közösség működését Tudják, hogy milyen tulajdonságaikkal segíthetik közösségük működését A kommunikációs képesség fejlesztése Tankönyv, füzet, papírlapok Tanakodó olvasmánya: Hatalmas hóvihar a Jászságban A tankönyvi képek kiegészíthetők más, a közösség életével kapcsolatos képekre. A házi feladat itt inkább szorgalmi A közösségek céljainak megfogalmazása a képek alapján. Utánzásos játék. A csoportban működő erők: figyelem egymásra 12

13 A csoporton belüli kapcsolatok 24. Szerepek, feladatok, kapcsolatok a csoportban Milyen széthúzó erők működnek a csoportokban? Motivációs beszélgetés a személyes céljaikról. A csoport feladata: szimbólumok felismerése Power Point bemutató készítése megadott szempontok szerint A mi csoportunk címmel. Szerepek a csoportban: irányítók, irányítottak, bohóc-, bűnbak-szerep. Célok, irányítók és irányítottak, feladatok Informatikai kompetencia fejlesztése. A kommunikációs kompetencia fejlesztése. Az együttműködési képesség fejlesztése. Tankönyv, számítógép, újságlapok Tanakodó olvasmánya: Várak, de nem kőből ( Bruno Ferrero története nyomán PowerPoint vetítés előkészítése történik 79.o. 10. f.. Ehhez tartalmi segítség a megadott szempontok. Az elkészült munkákat a tanulókkal egyeztetett időpontban lehet bemutatni egyszerre vagy részletekben. Játék: mocsárjáró verseny Vélemények a felelősségvállalásról a közösségen belül. 25. Befogadás, beilleszkedés, bizalom Hogyan építhetünk jó közösséget? Bruno Ferrero története nyomán Motivációs beszélgetés az ötödik osztályos tanévkezdésről Beszélgetés a befogadásról és beilleszkedésről. Milyen nehézségek merülhetnek fel ezek kapcsán? Hogyan lehet orvosolni ezeket? Tulajdonságok rendszerezése szókártyákkal Befogadás, beilleszkedés, bizalom, bizalmatlanság A beleérző képesség fejlesztése. A logikai képesség fejlesztése. A kommunikációs képesség fejlesztése. Tankönyv, lapok, füzet Tanakodó olvasmánya: Segíthettem egy bajba jutott állaton ( tanulói fogalmazás) A 83.o. 12. feladatának a. pontja egyéni feladatra, b. pontja közös megbeszélésre javasolt. Beszélgetés a bizalomról és bizalmatlanságról a kép alapján 13

14 26. Önállóság, alkalmazkodás Tulajdonságkereső betűrejtvény Motivációs beszélgetés a kisgyermekkori önállósodásról. Szituációs játék a gyermek önállósodásáról Mit jelent számodra az önállóság? Táblázat készítése arról, hogyan és kikhez alkalmazkodsz. Önállóság, alkalmazkodás, vágyak, segítségnyújtás Az erkölcsi érzék fejlesztése az elfogadott viselkedés kialakításával. Tudja, hogy az alkalmazkodás milyen fontos a közösségek életében. Ismerje fel a segítségnyújtás fontosságát. Tankönyv, füzet, rajzlap, rajzeszköz Tanakodó olvasmánya: A méhkirálynő A házi feladattal a segítőkész magatartás kerül a középpontba Milyen vágyaitok vannak? Rajzos feladat A segítségnyújtás fontossága az emberi kapcsolatokban 27. A közösség szabályai Motivációs beszélgetés arról, hogy milyen szabályokat ismernek a tanulók. Milyen írásban rögzített szabályokat ismernek A norma fogalmának megismerése Gyermekkorban hogyan és kiktől tanuljuk meg a szabályokat? Tapasztalati beszámolók. Szabályok, norma, engedelmesség, kötelesség, lelkiismeret Szabályok alkalmazási képességének fejlesztése Fogalomismeret bővítése Tankönyv Kiválasztott játéktevékenységek hez a játékok Szólás kártyák Tanakodó olvasmánya: Gárdonyi Géza: A láthatatlan írás A 90.o. 6.f. a helyiségek szerinti szabálygyűjtéskor Valószínű, hogy egy-egy csoport több mindent ír. A végén egy nagyobb tabló állhat össze. A játékok megismertetése a tanulókkal. Közös játék és feladatmegoldás. Játékon keresztül szabálykövetés gyakorlása Játék szólásokkal meghatározott szabályok szerint. A szabályok megtartásának fontossága, az engedelmesség. A szabályok megtartásának következményei Közös megbeszélése a szabályok Véleménynyilvánítások fejlesztése 14

15 megszegésének, és annak következményei Jutalmazások és büntetések 28. Másokkal együtt Motivációs beszélgetés arról, hogy csoportok között milyen lehet a kapcsolat. A harmonikus kapcsolattartás. Hatalmi harcok csoportok között. Óriások, törpék és varázslók játék Milyen az udvarias viselkedés, kiktől és hogyan tanuljuk. Beszélgetés lányokról és fiúkról. Milyennek látják egymást? Közösségi kapcsolatok, baráti körök, lányok és fiúk csoportjai, tisztelet, udvariasság Kifejező képesség fejlesztése Csoportok közti kapcsolatok fejlesztése, együttműködés alakítása Vélemény kifejezésének fejlesztése Tankönyv Tanakodó olvasmánya: Fekete István: Tüskevár ( részlet) Az óriások, törpék és varázslók játékhoz hely kell a tanteremben Barátságok az osztályon belül. A baráti körök egymással való kapcsolata. Beszélgetés példaképekről. 29. Előítélet Motivációs beszélgetés arról, hogy milyen érzés magányosnak lenni. Milyen okai lehetnek a magánynak? Ha valaki, aki magányosnak érzi magát, akkor hogyan tudnánk segíteni. Magányosság, idegen, általánosítás, előítélet, megkülönböztetés, bocsánatkérés, megbocsátás Kifejezőképesség fejlesztése Ok-okozati összefüggések felismerésének fejlesztése Tankönyv Tanakodó olvasmánya: Max Lucado: Értékes vagy (részlet) A bocsánatkérés és megbocsátás fontossága jelenik meg. Szituációs gyakorlat segíti a vélemények feltárását. Ábra értelmezése: Az előítélet ellenséges viszonyulás más(ok)hoz. Az előítélet értelmezése ábra segítségével 15

16 Máskor meg jó tulajdonságokat vetítünk ki másokra. Ez is lehet csalódás oka. A bocsánatkérés és megbocsátás fontossága. Bocsánatkérés gyakorlása 30. Konfliktusok Motivációs beszélgetés a nézeteltérésekről. Jelenleg előfordul-e az osztályban? Mi az oka? Érvelések gyakoroltatása a Jót tenni jó feladattal. Eltérő vélemények, konfliktus, hiba, vétség, bűn Kifejezőképesség fejlesztése Ok- okozati viszonyok felismerése Tankönyv Tanakodó olvasmánya: Papírhajó A bocsánatkérés gyakorlása jelenik meg. Csoportok között miért lehet konfliktus? Ügyességi játék Játék a tollal. Alkalmazkodás gyakorlása játék közben. Vélemény kifejezésének fejlesztése Vélemények a népszerűséggel kapcsolatban. Erkölcsi érzék fejlesztése Esetmegbeszélés a tk. 99. o. 11. és a Játék feladataival kapcsolatban Konfliktuskezelés képességének fejlesztése Konfliktusok kezelése helyes megoldások gyűjtése Más jellegű hibák és mulasztások is ronthatják a kapcsolatok. Tk. 100.o. 13. f. erkölcsi ítéletek alkotása a felsorolt hibákkal kapcsolatban. Bocsánatkérés képességének fejlesztése A szóbeli bocsánatkérés formáinak gyakorlása. Egy megtörtént esetben szemlélteti a Papírhajó olvasmány. 16

17 A házi feladat erre a történetre (bocsánatkérésre) emlékeztet. 31. Illik, nem illik Motivációs beszélgetés mi illik és mi nem a megnevezett helyzetekben. Fogalommagyarázat: etikett illem viselkedéskultúra. Képi üzenetekből viselkedési szabályok és szabálytalanságok leolvasása. Illem, bemutatkozás, jó megjelenés, szabályok az étkezésben és a közlekedésben, netikett Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése Gondolkodás fejlesztése Vizuális üzenet értelmezésének fejlesztése tankönyv A kulturált viselkedés kapcsán helyezhetünk arra hangsúlyt, ami az adott osztályban fejlesztésre szorul. Különböző élethelyzete megidézése és azokkal kapcsolatos viselkedési formák megjelenítése. 32. Összefoglalás Az óra első részében átismételjük, hogy milyen közösségekhez is tartozunk. Beszéljük meg, hogy mik erősíthetik és mik gyengíthetik egy közösség működését. A 10 lecke fogalmainak átismétlése Társas kapcsolat fejlesztése Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése Erkölcsi érzék fejlesztése Tankönyv. Lapok fogalomkártyáknak A képek kivezetnek az iskola világából, párosítani kell az információt a képekkel. A jó közösség állításai az adott osztály közösségére vonatkozónak A Játék részben a téma legfontosabb fogalmait tekintjük át. A történetmesélés Játékban valós Társas kapcsolatok fejlesztése Emlékezet és gondolkodás fejlesztése Figyelem fejlesztése 17

18 történeteiket mesélhetik el. A záró képek a mosoly üzenetét hordozzák.. 18

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.